NN 126/2017 (18.12.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava

Ministarstvo financija

2859

Na temelju članka 55. stavka 4. i članka 59. stavka 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA TE O NAČINU POVRATA SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN I VOĐENJA EVIDENCIJA O POVRATU SREDSTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstva (»Narodne novine«, broj 48/11) članak 6. mijenja se i glasi: »Korisnici su dužni uz obvezne pomoćne evidencije koje vode u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu voditi i pomoćnu evidenciju ugovora i narudžbenica.«

Članak 2.

U članku 14. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u skladu sa zakonom o izvršavanju državnog proračuna zahtjev za povrat sredstava i dokumentacija kojom se dokazuje da su sredstva pogrešno ili više uplaćena podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu pravosuđa, ako je riječ o povratu sredstava iz njihove nadležnosti.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 3.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ako se sredstva isplaćena iz državnog proračuna ne utroše u roku u kojem su trebala biti utrošena i/ili ako se utvrdi da je isplata sredstava iz državnog proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, korisnik koji je dao nalog za plaćanje dužan je odmah zatražiti povrat sredstava u državni proračun.«

Članak 4.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

(1) Korisnici su dužni do 15. ožujka tekuće godine dostaviti ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije godišnji izvještaj o povratima sredstava iz članaka 15. i 16. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstva i druga tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije su dužni do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti Ministarstvu financija objedinjeni godišnji izvještaj o povratima sredstava iz članaka 15. i 16. ovoga Pravilnika.

(3) Izvještaj iz stavka 2. ovoga članka sadrži:

za povrat sredstava za isplate izvršene prethodnih godina: brojčanu oznaku i naziv razdjela, glave i RKP korisnika koji je dao nalog za plaćanje i uputu o povratu sredstava u državni proračun, iznos utvrđen za povrat, iznos povrata i iznos preostalih sredstava za povrat

za povrat sredstava ostvaren u godini u kojoj je izvršena isplata: brojčanu oznaku i naziv razdjela, glave i RKP korisnika koji je dao nalog za plaćanje i uputu o povratu sredstava, oznaku i naziv aktivnosti/projekta, oznaku izvora financiranja i oznaku ekonomske klasifikacije s koje je korisnik izvršio plaćanje i u korist koje je izvršen povrat sredstava, iznos utvrđen za povrat, iznos povrata i iznos preostalih sredstava za povrat.

(4) Izvještaj iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.«

Članak 5.

U cijelom tekstu Pravilnika o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstva (»Narodne novine«, broj 48/11), riječi: »proračunski korisnik državnog proračuna«, u određenom rodu, broju i padežu, zamjenjuju se riječju: »korisnik«, u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-04/25

Urbroj: 513-05-02-17-1

Zagreb, 8. prosinca 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Obrazac

Obrazac

IZVJEŠTAJ O POVRATIMA SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN