NN 126/2017 (18.12.2017.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije

Hrvatska narodna banka

2864

Na temelju članka 113. stavka 4., a u vezi s člankom 101. stavkom 2. točkom 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), te članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTUPKU PROCJENJIVANJA ADEKVATNOSTI INTERNOGA KAPITALA KREDITNE INSTITUCIJE

Članak 1.

U Odluci o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije (»Narodne novine«, br. 20/2014.) mijenja se njezin naziv i glasi: »ODLUKA O POSTUPKU PROCJENJIVANJA ADEKVATNOSTI INTERNOGA KAPITALA I INTERNE LIKVIDNOSTI KREDITNE INSTITUCIJE«.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. iza riječi »adekvatnosti internoga kapitala« dodaju se riječi »i interne likvidnosti«.

Članak 3.

U članku 2. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5) Postupak procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala i interne likvidnosti postupak je koji obuhvaća proces identificiranja, mjerenja, upravljanja i nadzora internoga kapitala (ICAAP) koji je kreditna institucija primijenila na temelju odredbi članka 113. Zakona o kreditnim institucijama uključujući i proces identificiranja, mjerenja, upravljanja i nadzora likvidnosti (ILAAP) koji je kreditna institucija primijenila na temelju odredbi Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom (»Narodne novine«, br. 105/2016.).«

Članak 4.

U naslovu iznad članka 4. iza riječi »kapital« dodaju se riječi »internu likvidnost«.

U članku 4. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Kreditna institucija dužna je razviti strategiju planiranja interne likvidnosti koja će osigurati odgovarajuću razinu likvidnosti i adekvatne izvore financiranja.«

Članak 5.

U cijelom članku 5. iza riječi »interni kapital«, u određenom padežu, dodaju se riječi »i interne likvidnosti«, u odgovarajućem padežu.

U stavku 4. na kraju točke 3. briše se slovo »i« te se dodaje zarez.

Na kraju točke 4. briše se točka i dodaje slovo »i«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5) pristupi kojima se koriste za utvrđivanje zaštitnog sloja likvidnosti.«

Članak 6.

U članku 7. stavku 2. točki 3. brišu se riječi », likvidnosni rizik«.

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4) likvidnosni rizik i rizik izvora financiranja, uključujući unutardnevnu likvidnost, opterećenu imovinu i upravljanje kolateralima,«.

Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 5. i 6.

U dosadašnjoj točki 5., koja postaje točka 6., brojka »3« zamjenjuje se brojkom »4«.

U stavku 4. iza riječi »internoga kapitala« dodaju se riječi »i interne likvidnosti«.

Članak 7.

U članku 12. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Matična kreditna institucija u RH dužna je, osim internih kapitalnih zahtjeva na konsolidiranoj ili potkonsolidiranoj osnovi, za svaku članicu grupe kreditnih institucija u RH koja je kreditna institucija i za svaku članicu grupe koju matična kreditna institucija ocjenjuje značajnom za poslovanje grupe, utvrditi interne kapitalne zahtjeve na pojedinačnoj osnovi.«

Članak 8.

U naslovu poglavlja III., iznad članka 14. iza riječi »INTERNOGA KAPITALA« dodaju se riječi »I INTERNE LIKVIDNOSTI«.

U cijelom članku 14. iza riječi »internoga kapitala« dodaju se riječi »i interne likvidnosti«.

Članak 9.

U cijelom članku 15. iza riječi »internoga kapitala« dodaju se riječi »i interne likvidnosti«.

U stavku 1. točki 8. riječi »internoga kapitala i« zamjenjuju se riječima »internoga kapitala i interne likvidnosti te«.

U stavku 2. točki 1. iza riječi »definiranim« dodaju se riječi »ciljanim profilom likvidnosnog rizika te«.

U točki 5. iza riječi »kapital« briše se točka i dodaju se riječi »te na raspoloživi i potrebni zaštitni sloj likvidnosti.«.

Članak 10.

U članku 16. iza riječi »internoga kapitala« dodaju se riječi »i interne likvidnosti«.

Članak 11.

U cijelom članku 18. iza riječi »internoga kapitala« dodaju se riječi »i interne likvidnosti«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4) izračunavati potrebni interni kapital na konsolidiranoj osnovi i na pojedinačnoj osnovi u skladu s odredbama članka 12. stavka 4. ove Odluke te usklađivati potreban interni i regulatorni kapital,«.

Članak 12.

U cijelom članku 19. iza riječi »internoga kapitala« dodaju se riječi »i interne likvidnosti«.

U stavku 1. uvodni tekst mijenja se i glasi: »Kreditna institucija dužna je dostavljati pismeno izvješće Hrvatskoj narodnoj banci o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala i interne likvidnosti. Izvješće minimalno treba uključivati sljedeće:«.

Dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1) pregled trenutačnoga financijskog stanja / poslovnog modela i njegove očekivane promjene u idućem razdoblju,«.

Dosadašnje točke 1. do 7. postaju točke 2. do 8.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»(2) Kreditna institucija dužna je u okviru izvješća dostaviti i popis internih akata s datumom njihova usvajanja i posljednje promjene uz naznaku je li promjena bila značajna te popis internih izvještaja kreditne institucije relevantnih za postupak procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala i interne likvidnosti uz naznaku učestalosti njihove izrade i upravljačke razine kojoj su namijenjeni.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 13.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Kreditna institucija dužna je sastaviti izvješće o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala i interne likvidnosti sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine i dostaviti ga Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.«.

Članak 14.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

O.br: 337-020/12-17/BV
Zagreb, 11. prosinca 2017.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.