NN 128/2017 (21.12.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

MINISTARSTVO FINANCIJA

2920

Na temelju članka 31. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 115/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Pravilniku o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/09, 9/09 – ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13 i 157/14) u cijelom tekstu brojka: »0,35« zamjenjuje se brojkom: »0,38«.

Članak 2.

U članku 5.a stavku 5. riječi: »iz članka 66. stavka 3. i 4. Općega poreznog zakona« zamjenjuju se riječima: »od tri godine od isteka roka za podnošenje obračunske prijave«, a riječi: »članka 66. Općega poreznog zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 76. Općeg poreznog zakona«.

Članak 3.

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prema plaći koja se daje u naravi ili u korištenju nekog prava osnovica se utvrđuje do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno, sukladno članku 24. stavku 3. Zakona. Vrijednost plaće u naravi ili u korištenju prava utvrđuje se na način uređen propisima o porezu na dohodak.«.

Članak 4.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prema ostalim primicima koji se daju u naravi ili u korištenju nekog prava doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, sukladno članku 25. stavku 2. Zakona. Vrijednost ostalih primitaka danih u naravi ili u korištenju prava utvrđuje se na način uređen propisima o porezu na dohodak.«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 2. riječi: »za dane određenog mjeseca ili za mjesec ili« brišu se.

U stavku 3. riječi: »dane ili mjesec ili« brišu se.

Članak 6.

U članku 16. stavku 6. na kraju teksta dodaje se rečenica: »Isto se odnosi u slučaju premještaja službenika odnosno namještenika.«.

Članak 7.

U članku 16.a stavku 5. na kraju teksta dodaje se rečenica: »Isto se odnosi u slučaju premještaja službenika odnosno namještenika.«.

Članak 8.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Članak 18.

(1) Doprinosi obračunani prema plaći dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće, sukladno članku 24. stavku 1. Zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka doprinosi obračunani prema plaći koju isplaćuje poslodavac iz članka 19.a Zakona odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet dospijevaju na naplatu u roku od trideset dana od dana isplate plaće, sukladno članku 24.a stavku 1. Zakona.

(3) Doprinosi obračunani prema plaći ili dijelu plaće koja se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 24. stavku 2. Zakona.

(4) Doprinosi obračunani prema plaći ili dijelu plaće koja se daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno, sukladno članku 24. stavku 3. Zakona.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka doprinosi obračunani prema plaći ili dijelu plaće koju poslodavac iz članka 19.a Zakona odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno, sukladno članku 24.a stavku 2. Zakona.

(6) Doprinosi obračunani prema ostalim primicima dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom tih primitaka, sukladno članku 25. stavku 1. Zakona.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka doprinosi obračunani prema ostalim primicima što ih isplaćuje poslodavac iz članka 19.a Zakona odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet dospijevaju na naplatu u roku od trideset dana od dana isplate tih primitaka, sukladno članku 25.a stavku 1. Zakona.

(8) Doprinosi obračunani prema ostalim primicima koji se daju u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, sukladno članku 25. stavku 2. Zakona.

(9) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka doprinosi obračunani prema ostalim primicima koje poslodavac iz članka 19.a Zakona odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, sukladno članku 25.a stavku 2. Zakona.

(10) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 26. stavku 2. Zakona.«.

Članak 9.

U članku 26. stavku 4. iza riječi: »ugovorom o socijalnom osiguranju« dodaju se riječi: »ili propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti«.

Članak 10.

U članku 31. stavku 3. iza riječi: »ugovorom o socijalnom osiguranju« dodaju se riječi: »ili propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti«.

Članak 11.

U članku 56.c stavku 1. riječ: »sportaš« zamjenjuje se riječju: »športaš«.

Članak 12.

U članku 58. stavku 4. riječi: »stavka 4. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. ovoga članka«.

Članak 13.

U članku 60. stavku 3. riječi: »do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je izvršeno davanje, ali najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec« zamjenjuju se riječima: »do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo«.

Članak 14.

U članku 68. stavku 2. točki 1. dodaje se nova podtočka 1.4. koja glasi:

»1.4. primitak po osnovi realizacije prava na opcijsku kupnju dionica ako u trenutku realizacije opcijskog prava radnik više nije u radnom odnosu kod poslodavca,«.

Dosadašnje podtočke 1.4. i 1.5. postaju podtočke 1.5. i 1.6.

Članak 15.

U članku 70. riječi: »20%« zamjenjuju se riječima: »10%«, riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »7,5%«, a riječi: »5%« zamjenjuju se riječima: »2,5%«.

Članak 16.

U članku 71. stavku 2. riječi: »od osam dana« zamjenjuju se riječima: »od trideset dana«, a riječi: »do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren« zamjenjuju se riječima: »do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo«.

Članak 17.

U članku 109. riječi: »škola i/ili visokoškolska ustanova i/ili druga ustanova koja osiguranika upućuje na praktičnu nastavu, stručnu praksu, stručno putovanje ili obvezan praktični rad« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo mjerodavno za obrazovanje«.

Članak 18.

U članku 111. riječi: »5%« zamjenjuju se riječima: »1%«, a riječi: »0,5%« zamjenjuju se riječima: »0,1%«.

Članak 19.

Članak 112. mijenja se i glasi:

»Članak 112.

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 31. siječnja za prethodnu godinu, sukladno članku 166. stavku 2. Zakona.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja i plaćanja – ministarstvo mjerodavno za obrazovanje, sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi, sukladno članku 166. stavcima 3. i 4. Zakona.«.

Članak 20.

U članku 116. stavku 2. riječi: »članku 166. stavak 2.« zamjenjuju se riječima: »članku 166. stavak 3.«.

Članak 21.

U članku 117. riječi: »škola i/ili visokoškolska ustanova i/ili druga ustanova koja osiguranika upućuje na praktičnu nastavu, stručnu praksu, stručno putovanje ili obvezan praktični rad« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo mjerodavno za obrazovanje«.

Članak 22.

U članku 119. riječi: »0,5%« zamjenjuju se riječima: »0,1%«.

Članak 23.

Članak 120. mijenja se i glasi:

»Članak 120.

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 31. siječnja za prethodnu godinu, sukladno članku 166. stavak 2. Zakona.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja i plaćanja – ministarstvo mjerodavno za obrazovanje, sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi, sukladno članku 166. stavak 3. i 4. Zakona.«.

Članak 24.

U članku 124. stavku 2. riječi: »članku 166. stavak 2.« zamjenjuju se riječima: »članku 166. stavak 3.«.

Članak 25.

U članku 183. stavku 1. točki 2. riječ: »sportaši« zamjenjuje se riječju: »športaši«.

Članak 26.

Članak 184. stavak 6. mijenja se i glasi:

(6) Do izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka u vezi stavka 3. ovoga članka za osiguranika po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi Porezna uprava evidentira iznose predujmova za svaku vrstu doprinosa u iznosu – umnošku iznosa mjesečne osnovice koju propisuje ministar nadležan za pomorstvo, sukladno posebnom propisu, te propisane stope za obračun doprinosa.«.

Članak 27.

U članku 196.a stavku 2. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. doprinos za zaštitu zdravlja na radu – po stopi od 0,5%«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Članak 28.

Članak 207. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Mjesečni iznosi obveza doprinosa iz stavka 2. točke 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka evidentiraju se u službenim evidencijama Porezne uprave do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a doprinos iz stavka 1. točke 6. ovoga članka evidentira se u službenim evidencijama Porezne uprave do 15. dana u mjesecu za prethodno tromjesečje, sukladno članku 239.a stavku 6. Zakona.«.

Članak 29.

U članku 212. stavku 1. riječi: »20%« zamjenjuju se riječima: »10%«, riječi: »15%« zamjenjuju se riječima: »7,5%«, a riječi: »5%« zamjenjuju se riječima: »2,5%«.

Članak 30.

U članku 216. stavku 8. riječi: »članku 183. stavku 1. Zakona« zamjenjuju se riječima: »članku 183. stavku 1. ovoga Pravilnika«.

U stavku 9. riječi: »članku 184. stavku 1. Zakona« zamjenjuju se riječima: »članku 184. stavku 1. ovoga Pravilnika«.

Članak 31.

U članku 218.c stavak 2. briše se.

Članak 32.

Članak 219. briše se.

Članak 33.

Članak 220. briše se.

Članak 34.

U članku 221. stavku 1. riječi: »točka 3.« zamjenjuju se riječima: »točka 1.«.

Članak 35.

U članku 222. riječi: »točka 4.« zamjenjuju se riječima: »točka 2.«.

Članak 36.

U članku 223. stavku 1. riječi: »točka 5.« zamjenjuju se riječima: »točka 3.«.

Članak 37.

U članku 224. stavku 1. riječi: »točka 6.« zamjenjuju se riječima: »točka 4.«.

Članak 38.

U članku 225. stavku 1. riječi: »točka 7.« zamjenjuju se riječima: »točka 5.«.

Članak 39.

U članku 226. stavku 1. riječi: »točka 8.« zamjenjuju se riječima: »točka 6.«.

Članak 40.

U članku 227. stavku 1. riječi: »točka 9.« zamjenjuju se riječima: »točka 7.«.

Članak 41.

U članku 228. stavku 1. riječi: »točka 10.« zamjenjuju se riječima: »točka 8.«.

Članak 42.

U članku 229. stavku 1. riječi: »točka 11.« zamjenjuju se riječima: »točka 9.«.

Članak 43.

U članku 230. stavku 1. riječi: »točka 12.« zamjenjuju se riječima: »točka 10.«.

Članak 44.

U članku 231. stavku 1. riječi: »točka 13.« zamjenjuju se riječima: »točka 11.«.

Članak 45.

U članku 232. stavku 1. riječi: »točka 14.« zamjenjuju se riječima: »točka 12.«.

Članak 46.

Članak 233. briše se.

Članak 47.

Iza članka 235. dodaje se članak 235.a koji glasi:

»Članak 235.a

(1) Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi naknade za isporučeno umjetničko djelo, a koje se isplaćuju samostalnim umjetnicima kojima se, prema posebnom propisu, doprinosi plaćaju iz državnog proračuna, ne podliježu obvezi doprinosa, sukladno članku 211. Zakona.

(2) Radi primjene iznimke isplatitelj primitka mora osigurati dokaz. Dokaz jeste prethodno isplati sklopljen ugovor s isporučiteljem odnosno od strane isporučitelja izdan račun na kojemu je naznačeno da se radi o umjetničkom djelu i uz to odgovarajuća isprava mjerodavne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije kojom se potvrđuje da je predmet isporuke umjetničko djelo kao i dokaz o statusu u osiguranju koje izdaje ministarstvo mjerodavno za kulturu ili drugo tijelo ovlašteno od toga ministarstva. Dokaz o statusu u osiguranju ne smije biti stariji od šest mjeseci.«.

Članak 48.

U članku 236. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Obveza doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti umirovljenika temeljem koje se plaća paušalni porez na dohodak, ne utvrđuje se i to na temelju dokaza da osoba koja obavlja tu djelatnost ima uređen status u obveznom mirovinskom osiguranju, sukladno članku 212. stavak 3. Zakona.«.

Stavak 4. briše se.

U stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi: »korisnik obiteljske mirovine kojemu je to pravo utvrđeno prema članku 65. Zakona o mirovinskom osiguranju« zamjenjuju se riječima: »korisnik obiteljske mirovine u svojstvu djeteta, prema članku 69. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju«.

Članak 49.

U članku 243. stavku 2. riječi: »računajući od dana kada je« zamjenjuju se riječima: »od isteka godine u kojoj je«.

U stavku 4. riječi: »računajući od dana kada je« zamjenjuju se riječima: »od isteka godine u kojoj je«.

U stavku 5. riječi: »računajući od dana kada je« zamjenjuju se riječima: »od isteka godine u kojoj je«.

Članak 50.

U članku 245. stavku 2. riječi: »ovjeren i« brišu se, a riječ: »krivičnom« zamjenjuje se riječju: »kaznenom«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Razdobljem na koje se odnosi osnovica iskazana na Obrascu GOD-DOP smatra se:

1. mjesec na koji se odnosi plaća

2. godina za koju je izvršena isplata ostalih primitaka po osnovi rada za poslodavca, a koji se mogu pripisati određenoj godini (bonusi po godišnjem obračunu, nagrade za uspješnost, otpremnina, trinaesta plaća i slično)

3. godina u kojoj je isplaćen ostali primitak po osnovi rada za poslodavca i u kojoj je uplaćen doprinos kada se taj primitak ne može pripisati točno određenoj godini rada

4. zadnja godina u osiguranju po osnovi kojeg je isplaćen ostali primitak po osnovi rada za poslodavca kada je takav primitak isplaćen osobi kojoj je prije trenutka isplate prestao status u osiguranju temeljem kojeg je izvršena isplata

5. godina u kojoj je izvršena isplata primitka i plaćen doprinos obračunan prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak.«.

Članak 51.

Članak 253. briše se.

Članak 52.

Članak 254. briše se.

Članak 53.

Potvrda o iznosima osnovica te doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti – Obrazac GOD – DOP mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 54.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 011-01/17-02/33

Urbroj: 513-07-21-01/17-01

Zagreb, 21. studenoga 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OBRAZAC GOD-DOP

Na temelju članka 245. stavak 1. Pravilnika o doprinosima izdaje se