NN 128/2017 (21.12.2017.), Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2925

Na temelju odredbi članka 107. stavka 4., članka 110. stavka 10. i 11. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se:

a) utvrđivanje neto vrijednosti imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda (dalje: fond) i cijene udjela fonda,

b) način i rokovi u kojima depozitar izvještavanja Agenciju o izračunu neto vrijednosti imovine fonda i cijene udjela fonda,

c) postupanje mirovinskog društva u slučaju da izračun i kontrola neto vrijednosti imovine fonda nije izvršena u propisanom roku.

Utvrđivanje neto vrijednosti imovine fonda

Članak 2.

(1) Ukupnu imovinu fonda za dan vrednovanja čini zbroj vrijednosti svih vrsta imovine fonda.

(2) Neto vrijednost imovine fonda je vrijednost ukupne imovine umanjena za obveze fonda.

(3) Obveze fonda mogu biti obveze s osnove:

a) ulaganja imovine fonda,

b) dodjele i otkupa udjela,

c) naknada za upravljanje mirovinskom društvu,

d) naknada depozitaru

e) obveza nastalih temeljem članka 117. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014, dalje: Zakon) te

f) ostalih obveza za nepodmirene troškove iz članka 111. Zakona.

Utvrđivanje cijene udjela fonda

Članak 3.

(1) Prilikom utvrđivanja neto vrijednosti imovine i cijene udjela fonda mirovinsko društvo dužno je:

a) izračunati vrijednost ukupne imovine i ukupnih obveza fonda za dan vrednovanja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika,

b) izračunati neto vrijednost imovine fonda na način da se ukupna imovina fonda umanji za ukupne obveze fonda za dan vrednovanja,

c) izračunati cijenu udjela na način da se neto vrijednost imovine iz točke b) ovoga stavka podijeli s brojem udjela od zadnjeg dana za koji je izračunata cijena udjela fonda,

d) izvršiti dodjelu udjela na osobni račun člana fonda s osnove zaprimljenih uplata (po cijeni udjela od dana primljenih sredstava na račun fonda) i time umanjiti pripadajući dio obveze s osnove dodjele udjela, te izračunati iznos obveza s osnova ostvarivanja prava prestanka članstva u fondu iz članka 118. Zakona koristeći cijenu udjela fonda od zadnjeg dana članstva,

e) izračunati broj udjela fonda za dan vrednovanja na način da se broj udjela od zadnjeg dana za koji je izračunata cijena udjela fonda, uveća za broj udjela koji je dobiven dodjelom udjela na osobne račune člana fonda na temelju zaprimljenih uplata te umanji za broj udjela koji je dobiven ostvarivanjem prava prestanka članstva iz članka 118. Zakona za dan vrednovanja,

f) izračunati neto vrijednost imovine fonda na način da se neto imovina fonda iz točke b) uveća za iznos smanjenja obveza po dodijeljenim udjelima i umanji za iznos povećanja obveza s osnove ostvarivanja prava prestanka članstva u fondu iz točke d) ovoga stavka.

(2) Vrijednost neto imovine i cijene udjela fonda izračunava se za svaki dan idućeg radnog dana.

(3) Zaprimljena uplata na račun fonda ili ostvareno pravo na prestanak članstva u fondu, koji su se dogodili neradnim danom, mirovinsko društvo će obračunati po cijeni udjela fonda od prvog sljedećeg radnog dana.

Interni akt za vrednovanje

Članak 4.

(1) Mirovinsko društvo dužno je izraditi interni akt kojom će opisati obveze, uloge i odgovornosti svih strana koje sudjeluju u procesu vrednovanja imovine i obveza fonda.

(2) Interni akt iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je najmanje sljedeće:

– osigurati pouzdan, transparentan, sveobuhvatan i odgovarajuće dokumentiran proces vrednovanja,

– obuhvatiti značajne aspekte procesa vrednovanja te postupke i kontrole vrednovanja,

– opisati zaštitne mjere za funkcionalno neovisno provođenje vrednovanja, a koje uključuju mjere za sprječavanje ili ograničavanje bilo koje osobe da ostvaruje neprimjeren utjecaj na proces vrednovanja.

(3) Mirovinsko društvo osigurava da se interni akt iz stavka 1. ovoga članka dosljedno primjenjuje.

(4) Mirovinsko društvo dužno je najmanje jednom godišnje preispitati primjerenost internog akta iz stavka 1. ovoga članka.

Računovodstvene politike

Članak 5.

(1) Načela i osnove za priznavanje, mjerenje te prestanak priznavanja imovine i obveza fonda mirovinsko društvo dužno je propisati računovodstvenim politikama fonda.

(2) Računovodstvene politike iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika te Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u Službenom listu Europske unije (u daljnjem tekstu: MSFI).

Dokumentiranje procesa vrednovanja imovine i obveza fonda

Članak 6.

(1) Mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju iz članka 9. stavka 5., članka 10. stavka 1., članka 11. stavaka 5., 6. i 8., članka 13. stavaka 4. i 5., članaka 14. stavka 3. i 8., članka 15. stavaka 4. i 5., članka 16. stavaka 5. i 6., te članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika čuvati najmanje tri godine od dana prestanka svih prava i obveza koje proizlaze iz ulaganja u pojedinu imovinu fonda.

(2) Mirovinsko društvo dužno je usvojiti, primjenjivati i redovito ažurirati primjerene interne akte koji će sadržavati najmanje zahtjeve iz članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 4., članka 12. stavka 4., članka 13. stavka 3. i 11., članka 14. stavaka 6. i 7., članka 15. stavaka 2. i 7. i članka 16. stavka 12. i 13. ovoga Pravilnika.

(3) Društvo za upravljanje dužno je voditi evidenciju o ažuriranju internog akata iz stavka 2. ovoga članka u kojem se navode izmjene i dopune internog akta te razlozi za provođenje istih.

(4) Mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Agenciji na zahtjev.

Priznavanje i mjerenje imovine i obveza fonda

Članak 7.

(1) Priznavanje imovine i obveza fonda provodi se ovisno o vrsti imovine i obveza te provedenoj klasifikaciji u skladu s računovodstvenim politikama fonda.

(2) Financijska imovina i obveze fonda početno se priznaju po fer vrijednosti uvećano ili umanjeno, u slučaju financijske imovine ili financijskih obveza koje nisu određene po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, za transakcijske troškove koji su direktno povezani sa stjecanjem ili isporukom financijske imovine ili financijskih obveza. Izuzetak od navedenog su financijska imovina i financijske obveze koje se mjere po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, kojima se pri početnom priznavanju ne dodaju transakcijski troškovi, jer se oni po nastanku priznaju u računu dobiti i gubitka.

(3) Imovina koja je stečena u stranoj valuti i naknadno mjerenje imovine i obveza fonda denominiranih u stranoj valuti preračunava se u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke važećem za dan vrednovanja, ili po tečaju koji proizlazi iz ugovornog odnosa vezanog za tu transakciju. Ukoliko valuta u kojoj je imovina denominirana nije uvrštena na tečajnici Hrvatske narodne banke, za preračun se primjenjuju srednji tečajevi za euro ili valute uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana objavljeni na financijsko-informacijskom servisu. Vrijednosti izražene u eurima ili valuti uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana preračunavaju se u kunsku protuvrijednost po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem za dan vrednovanja.

Članak 8.

(1) Financijska imovina i financijske obveze priznati će se od datuma kada se počnu primjenjivati ugovoreni uvjeti instrumenta u kojem je fond jedna od ugovornih strana.

(2) Kupnja i prodaja financijskih instrumenata priznaje se u imovini fonda na datum trgovanja. Zaključena transakcija kupnje priznaje se u imovini fonda prema vrsti i provedenoj klasifikaciji financijskog instrumenta uz istovremeno formiranje obveze za namiru. Na dan zaključenja transakcije prodaje, u imovini fonda financijski instrument se prestaje priznavati, a počinje se priznavati potraživanje s osnove prodaje financijskog instrumenta.

(3) Prilikom sudjelovanja u javnoj ponudi prenosivi vrijednosni papiri se inicijalno iskazuju kao potraživanje u iznosu danog prijedloga sudjelovanja u ponudi, ako postoji obveza uplate novčanih sredstava sukladno uvjetima javne ponude. Nakon što je ponuda prihvaćena te je primljena obavijest o prihvaćanju javne ponude prenosivog vrijednosnog papira od ponuditelja odnosno aranžera ili depozitara, ovisno što je ranije, a prenosivom vrijednosnom papiru dodijeljena sva potrebna obilježja, isti se priznaje u imovini fonda sukladno klasifikacijama financijske imovine iz računovodstvenih politika fonda.

(4) Prenosivi vrijednosni papiri u imovini fonda kod obvezujućih javnih ponuda za otkup vrijednosnih papira vrednuju se od datuma obavijesti depozitara o prihvaćenoj ponudi od strane ponuditelja po cijeni otkupa iz javne ponude.

(5) Promjene nad imovinom i obvezama fonda u poslovnim knjigama fonda evidentiraju se na osnovu urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava.

(6) Potraživanja ili obveze po osnovi kamata i sličnih prava i obveza fonda, iskazuju se u imovini ili obvezama fonda po utvrđivanju imateljevog prava.

(7) Potraživanja za dividende ili udjele u dobiti priznaju se u imovini mirovinskog fonda na prvi dan od kojeg se dionicom trguje bez prava na dividendu (ex dividend date).

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, mirovinsko društvo može priznati potraživanja za dividende ili udjele u dobiti u imovini fonda na dan utvrđivanja imateljevog prava, a temeljem odluke o isplati dividende ili raspodjeli dobiti nadležnog organa trgovačkog društva (npr. glavne skupštine ili skupštine) ili zaprimljene obavijesti od depozitara.

(9) Odredba stavka 3. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se i na instrumente tržišta novca.

Financijski instrumenti koji se vrednuju po fer vrijednosti na aktivnom tržištu

Članak 9.

(1) Fer vrijednost prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na uređenom tržištu u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj te prijavljenih OTC transakcija (ne uključujući blok transkacije) na dan za koji se vrednuje imovina i obveze fonda uzimajući u obzir kriterije iz članka 12. stavka 9. točke a) i b) ovoga Pravilnika.

(2) Fer vrijednost vlasničkih vrijednosnih papira kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na uređenom tržištu u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj na dan za koji se vrednuje imovina i obveze fonda uzimajući u obzir kriterije iz članka 12. stavka 9. točke c) ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska mogu se vrednovati i metodom amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope po prinosu do dospijeća relevantnom do trenutka nove transakcije u fondu kojim upravlja isto mirovinsko društvo, odnosno primarne emisije instrumenta tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska s istim rokom dospijeća.

(4) Fer vrijednost prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca kojima se trguje u drugoj državi članici ili državi članici OECD-a na aktivnom tržištu vrednuje se primjenom zadnje cijene trgovanja objavljene na tržištima iz članka 155. stavka 1. točke 1. Zakona ili službenim financijsko-informacijskim servisima na dan za koji se vrednuje imovina i obveze fonda.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka mirovinsko društvo može koristiti i drugu cijenu za vrednovanje prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca ako procijeni da cijena iz stavka 4. ovoga članka ne predstavlja fer vrijednost tih prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca. U tom je slučaju dužno u pisanom obliku obrazložiti i dokumentirati razloge zbog kojih prilikom vrednovanja primjenjuje cijenu različitu od cijene iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Iznimno od stavka 4. i 5. ovoga članka fer vrijednost instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj druga država članica ili država članica OECD-a može se vrednovati i metodom amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope po prinosu do dospijeća relevantnom do trenutka nove transakcije u fondu kojim upravlja isto mirovinsko društvo, odnosno primarne emisije instrumentom tržišta novca čiji je izdavatelj druga država članica ili država članica OECD-a s istim rokom dospijeća.

(7) Udjeli UCITS fondova vrednuju se po cijeni udjela pripadnog UCITS fonda važećoj za dan vrednovanja, a objavljenoj od strane društva za upravljanje ili na službenim financijsko-informacijskim servisima. U slučaju da za dan vrednovanja nije bilo objave ili cijena udjela UCITS fonda nije bila dostupna, fer vrijednost udjela UCITS fonda je cijena udjela tog UCITS fonda od zadnjeg dana vrednovanja za koji je objavljena cijena udjela UCITS fonda.

(8) Odredbe iz stavka 7. ovoga članka odnose se na odgovarajući način i na udjele u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom koji su dobili odobrenje za rad u državi članici OECD-a.

(9) Udjeli otvorenog alternativnog investicijskog fonda vrednuju se sukladno stavku 7. ovoga članka.

(10) Dionice zatvorenog alternativnog investicijskog fonda te udjeli ili dionice ETF-a vrednuju se sukladno odredbama ovoga Pravilnika koji se odnosi na vrednovanje ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire.

(11) Poslovni udjeli zatvorenog alternativnog investicijskog fonda vrednuju se sukladno odredbama članka 13. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Prilikom inicijalnog ulaganja u pojedini financijski instrument mirovinsko društvo dužno je internim aktom definirati na koji način će pojedini financijski instrument u imovini ili obvezama fonda vrednovati. Interni akt mora minimalno sadržavati:

a) primarni izvor cijene za vrednovanje, odnosno primarno tržište na kojem se trguje financijskim instrumentom u koji fond ulaže te s kojeg se primjenjuje kotirana cijena za potrebe vrednovanja,

b) sekundarni izvor cijene za vrednovanje, ukoliko postoji i uvjete u kojima će se koristiti cijena iz sekundarnog izvora, u slučaju da ne postoji cijena iz članka 9. stavaka 1., 2., 4., 5. i 10. ovoga Pravilnika na primarnom tržištu iz točke a) ovoga stavka,

c) tehnike vrednovanja koje će koristiti prilikom utvrđivanja fer vrijednost prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca u slučaju neispunjavanja uvjeta aktivnog tržišta (neaktivno tržište).

(2) Ako za prenosiv vrijednosni papir ili instrument tržišta novca ne postoji aktivno tržište, koje je definirano odredbama članka 12. ovoga Pravilnika, potrebno je primijeniti odredbe članka 13. ovoga Pravilnika.

Izvedenice

Članak 11.

(1) Ulaganja u izvedene financijske instrumente vrednuju se po javno dostupnoj dnevnoj cijeni obračuna (final settlement price) na tržištima iz članka 155. stavka 1. točke 1. Zakona ili službenim financijsko-informacijskim servisima.

(2) Iznimno, izvedeni financijski instrumenti za koje na tržištu nije dostupna cijena iz stavka 1. ovoga članka vrednuju se po fer vrijednosti za dan vrednovanja na način da se zadnja cijena ponude na kupnju, koja je dostupna na službenom financijsko-informacijskom servisu, primjenjuje za na taj način zauzete duge pozicije, dok se službeno dostupna cijena zadnje ponude za prodaju primjenjuje za na taj način zauzete kratke pozicije.

(3) Devizne terminske transakcije dnevno se vrednuju po fer vrijednosti, primjenom referentnih kamatnih stopa (close-out metoda) za određenu valutu, koje su dostupne na službenom financijsko-informacijskom servisu te se pritom kao referentni tečaj uzima srednji tečaj Hrvatske narodne banke.

(4) Mirovinsko društvo dužno je u internom aktu fonda propisati vrednovanje OTC izvedenica, ako je prospektom fonda predviđeno kako može ulagati u OTC izvedenice.

(5) Prilikom sastavljanja procjene fer vrijednosti OTC izvedenica mirovinsko društvo dužno je osigurati i odgovarajućom dokumentacijom moći potvrditi da se prilikom vrednovanja OTC izvedenica fonda koriste fer vrijednosti koje se ne temelje isključivo na tržišnim cijenama koje kotira druga ugovorna strana u transakcijama na neformalnom tržištu i koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) osnova za fer vrijednost je relevantna tržišna vrijednost preuzeta od odgovarajućeg izvora ili ako takva vrijednost nije dostupna, vrijednost izračunata odgovarajućom tehnikom vrednovanja,

b) potvrda vrednovanja provedena je od:

– treće strane neovisne od druge ugovorne strane OTC izvedenice, redovito i na takav način da fond istu može provjeriti ili

– primjerene organizacijske jedinice unutar mirovinskog društva neovisne od djelatnosti upravljanja imovinom fonda.

(6) Mirovinsko društvo dužno je, u smislu stavka 5. ovoga članka te uzimajući u obzir vrstu i složenost OTC izvedenica uspostaviti, provoditi, redovito ažurirati i primjereno dokumentirati mjere i postupke koji osiguravaju primjereno, transparentno i fer vrednovanje ulaganja fonda u OTC izvedenice.

(7) Iznimno od stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, mirovinsko društvo može izvedenice iz portfelja fonda, koje su definirane kao instrument zaštite, vrednovati primjenom odredbi Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 – Financijski instrumenti: (dalje: MSFI 9) u dijelu koji se odnosi na računovodstvo zaštite od rizika.

(8) Ako mirovinsko društvo primjenjuje računovodstvo zaštite iz stavka 7. ovoga članka dužno je u pisanom obliku sastaviti interni akt o definiranju instrumenata zaštite i zaštićenih stavaka od rizika, kao i dokaze o udovoljavanju uvjetima iz MSFI-a 9.

Aktivno i neaktivno tržište

Članak 12.

(1) Za prenosive vlasničke vrijednosne papire aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se prenosivim vlasničkim vrijednosnim papirom trgovalo minimalno 20 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju.

(2) Za prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, koji su uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se navedenim instrumentima trgovalo minimalno 15 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju.

(3) Za prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, koji su uvršteni na uređeno tržište druge države članice ili/i države članice OECD-a, aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se navedenim instrumentima mogla utvrditi fer vrijednost najmanje 15 dana u tromjesečnom razdoblju.

(4) Mirovinsko društvo dužno je za ulaganja u izvedene financijske instrumente iz članka 11. stavka 1. ovog Pravilnika u internom aktu fonda propisati jasne kriterije za razgraničavanje aktivnog i neaktivnog tržišta.

(5) Mirovinsko društvo dužno je jednom mjesečno za prethodna tri mjeseca, na kraju zadnjeg radnog dana u mjesecu,, procijeniti zadovoljava li prenosivi vrijednosni papiri, instrumenti tržišta novca te izvedeni financijski instrumenti uvjete iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka.

(6) Cijenu iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika mirovinsko društvo dužno je početi primjenjivati najkasnije sedmog radnog dana od dana iz stavka 5. ovoga članka u slučaju da prenosivi vrijednosni papiri, instrumenti tržišta novca te izvedeni financijski instrumenti ne ispunjavaju uvjete iz stavaka 1., 2., 3. ili 4. ovoga članka.

(7) Iznimno od odredbe iz stavka 5. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je u slučaju obustave trgovanja financijskim instrumentom na uređenom tržištu procijeniti, uzimajući u obzir predviđeno trajanje i razloge obustave, da li zadnja cijena vrednovanja prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira, prenosivih dužničkih vrijednosnih papiria, instrumenata tržišta novca te izvedenih financijskih instrumenata predstavlja fer vrijednost iz članaka 9. i 11. ovoga Pravilnika.

(8) U slučaju da se procjenom iz stavka 7. ovoga članaka utvrdi kako zadnja cijena vrednovanja prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca te izvedenih financijskih instrumenata ne predstavlja fer vrijednost iz članaka 9. i 11. ovoga Pravilnika, mirovinsko društvo dužno početi primjenjivati, najkasnije trećeg radnog dana od dana obustave trgovanja, cijenu iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(9) Trgovinski dan koji se ne uzima u obzir za određivanje aktivnog tržišta iz stavka 1. i 2. ovoga članka je:

a) trgovinski dan u kojem je dnevni promet bio manji od 100.000 kuna za prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, kojima se trguje na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, a čiji je izdavatelj ili za njih jamči Republika Hrvatska, čiji je izdavatelj jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj ili Hrvatska narodna banka,

b) trgovinski dan u kojem je dnevni promet bio manji od 50.000 kuna za prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, kojima se trguje na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, a čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj,

c) trgovinski dan u kojem je dnevni promet bio manji od 5.000 kuna za prenosive vlasničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj dioničko društvo.

(10) Mirovinsko društvo dužno je za prenosivi vrijednosni papir i instrument tržišta novca, koji je u trenutku procjene iz stavka 5. ovoga članka uvršten na tržištima iz članka 155. stavka 1. točke 1. Zakona u razdoblju kraćem od tri mjeseca, proporcionalno razdoblju uvrštenja financijskog instrumenta, na odgovarajući način primijeniti odredbe iz ovoga članka.

(11) U slučaju ukidanja privremene obustave trgovanja financijskim instrumentom na uređenom tržištu iz stavka 7. ovoga članka, i postupanja mirovinskog društva u skladu sa stavkom 8. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je primijeniti odredbe iz stavka 5. ovoga članka na način da se u izračun aktivnog/neaktivnog tržišta ne uzima u obzir razdoblje privremene obustave trgovanja financijskim instrumentom.

Tehnike vrednovanja vrijednosti financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

Članak 13.

(1) Fer vrijednost prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca te ostalih financijskih instrumenata kojima se trguje na neaktivnom tržištu procjenjuje se tehnikama vrednovanja, kojima je cilj procijeniti cijenu po kojoj bi imovina bila prodana odnosno obveza prenesena u urednoj transakciji među tržišnim sudionicima za datum vrednovanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prenosivi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj ili za njih jamči Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a, čiji je izdavatelj jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u državi članici OECD-a, Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, vrednuju se primjenom zadnje cijene objavljene na službenom financijsko-informacijskom servisu na dan za koji se vrednuju imovina i obveze.

(3) Mirovinsko društvo dužno je u internom aktu fonda odrediti tehnike vrednovanja iz stavka 1. ovoga članka, a koji uključuju najmanje:

– metode i kriteriji za izbor tehnika vrednovanja,

– pretpostavke koje će se uzeti u obzir prilikom primjena tehnika vrednovanja i obrazloženje za njihovo korištenje,

– opis ulaznih podataka te njihove izvore koji će se uzeti u obzir prilikom primjena tehnika vrednovanja.

(4) Prestankom ispunjenja uvjeta aktivnog tržišta iz članka 12. ovoga Pravilnika mirovinsko društvo dužno je u pisanom obliku, koristeći tehnike vrednovanja, sastaviti procjenu fer vrijednosti prenosivog vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca te ostalih financijskih instrumenata, koja sadrži ulazne podatke korištene u izračunu kao i njihove izvore.

(5) Mirovinsko društvo dužno je u procjeni fer vrijednosti iz stavka 4. ovoga članka obrazložiti i dokumentirati razloge i način odabira pojedine tehnike vrednovanja, a ako koristi više tehnika, način dodjeljivanja pondera za pojedinu tehniku vrednovanja, kao i razloge neuključivanja pojedine tehnike u izračun fer vrijednosti.

(6) Mirovinsko društvo dužno je prilikom izrade procjene fer vrijednosti, u najvećoj mogućoj mjeri, koristiti ulazne podatke s tržišta, koji su javno dostupni i što manje se oslanjati na podatke koji nisu javno dostupni, a specifični su za pojedinog izdavatelja, odnosno moraju uključiti sve čimbenike koje bi sudionici tržišta razmatrali u određivanju fer vrijednosti.

(7) Mirovinsko društvo dužno je po saznanju bitnih informacija vezanih uz vrednovanje financijskih instrumenata, sastaviti procjenu fer vrijednosti, a istu revidirati najmanje na datum sastavljanja polugodišnjih i godišnjih izvještaja fonda.

(8) Mirovinsko društvo će po saznanju bitnih informacija na osnovu okolnosti (udio prenosivog vrijednosnog papira, instrumenta tržišta novca ili financijske izvedenice u neto imovini fonda ili mogući utjecaj na fer vrijednost prenosivog vrijednosnog papira, instrumenta tržišta novca ili financijske izvedenice) procijeniti, pritom postupajući pažnjom dobrog stručnjaka, utjecaj informacija na promjenu cijene udjela fonda te o tome bez odgode obavijestiti depozitara u pisanom obliku.

(9) U slučaju procijenjene promjene cijene udjela fonda za više od 1%, mirovinsko društvo dužno je bez odgode izraditi procjenu fer vrijednosti prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili financijskih izvedenica iz stavka 4. ovoga članka. U slučaju nemogućnosti izrade procjene u navedenom roku mirovinsko društvo dužno je obustaviti izdavanje i otkup udjela fonda dok se navedena procjena fer vrijednosti ne izradi.

(10) Kada je procijenjena promjena cijene udjela fonda manja od 1% mirovinsko društvo dužno je izraditi procjenu fer vrijednosti iz stavka 4. ovoga članka najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana saznanja bitne informacije.

(11) Mirovinsko društvo dužno je u internom aktu fonda opisati postupak revidiranja procjena iz stavka 7. ovoga članka, a uključujući primjerice:

(a) usporedbu realiziranih cijena, u slučaju da je bilo trgovanja, s posljednjom procijenjenom fer vrijednosti,

(b) razmatranje ugleda, dosljednosti i kvalitete izvora vrednovanja,

(c) testiranje sa zastarjelim cijenama i implicitnim parametrima,

(d) usporedbu s cijenama bilo koje povezane imovine ili njihovim zaštitama od rizika,

(e) pregled ulaznih podataka korištenih kod određivanja cijena na temelju modela, a posebno onih prema kojima cijena modela iskazuje znatnu osjetljivost.

(12) Depozitar fonda dužan je provjeriti je li mirovinsko društvo prilikom vrednovanja financijskog instrumenta tehnikama vrednovanja postupalo u skladu sa stavcima 3. i 11. ovoga članka.

(13) Ponovnim aktiviranjem trgovanja i ispunjenjem uvjeta aktivnog tržišta u smislu članka 12. ovoga Pravilnika, prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca te ostali financijski instrumenti će se početi vrednovati sukladno odredbama iz članka 9. i 11. ovoga Pravilnika.

Financijski instrumenti koji se vrednuju po
amortiziranom trošku

Članak 14.

(1) Financijske obveze vrednuju se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope (točka 5.4. MSFI 9), osim financijskih obveza navedenih u točki 4.2.1. MSFI 9.

(2) Financijska imovina koja ispunjava uvjete navedene u točki 4.1.2 MSFI 9 vrednuje se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope (točka 5.4. MSFI 9).

(3) Mirovinsko društvo dužno je propisati, primjenjivati i u skladu s donošenjem i revidiranjem strategije ulaganja ažurirati interni akt u kojem će odrediti svrhu, dinamiku, način i opseg formiranja poslovnog modela iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Interni akt iz stavka 3. ovoga članka mora biti usklađen sa strategijom ulaganja i profilom rizičnosti fonda propisanih pravilnikom o organizacijskim zahtjevima mirovinskog društva.

(5) Mirovinsko društvo može prodavati imovinu iz stavka 2. ovoga članka u slučaju:

– pogoršanja kreditnog rizika imovine,

– prekoračenja ograničenja ulaganja,

– povećanje rizika koncentracije,

– podmirenja obveza s osnova isplata mirovina i promjene članstva i

– izvršenja prodaje netom prije dospijeća i ako su sredstva od prodaje približno jednaka iznosu koji se prikuplja u okviru preostalih ugovornih novčanih tokova.

(6) Mirovinsko društvo dužno je u internim aktima propisati kriterije za donošenje odluke o prodaji imovine u budućim razdobljima u slučajevima iz stavka 3. alineje 1. i 3. ovoga članka (točke B.4.1.3.A i B.4.1.3.BI MSFI 9).

(7) Mirovinsko društvo dužno je u internim aktima propisati obilježja prodaje imovine u budućim razdobljima u slučajevima navedenim u stavku 3. alineje 2., 3. i 4. ovoga članka (točka B. 4.1.3.BI MSFI 9) koja uključuju najmanje:

– učestalost prodaje imovine uzimajući u obzir primjerice broj transakcija u poslovnoj godini, postotak od ukupnog broja transakcija u zadnjih godinu dana i sl. te

– vrijednosti prodaje u odnosu na ukupnu vrijednost ulaganja u financijski instrument koji je predmet same prodaje navedenog poslovnog modela i sl.

(8) Odluka o prodaji imovine iz stavka 3. ovoga članka sastavlja se u pisanom ili digitalnom obliku i minimalno sadrži opis okolnosti zbog kojih mirovinsko društvo donosi odluku o prodaji imovine i ulazne podatke koji su korišteni za donošenje iste.

(9) Mirovinsko društvo dužno je voditi evidenciju o učestalosti, vrijednosti i vremenu prodaje te razloge prodaje imovine prije roka dospijeća klasificiranu u poslovnom modelu iz stavka 2. ovoga članka.

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

Članak 15.

(1) Za financijsku imovinu fonda koja se mjeri u skladu s točkama 4.1.2 i 4.1.2.A MSFI 9,, mirovinsko društvo dužno je priznati rezervacije za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke sukladno odredbama točke 5.5. MSFI 9.

(2) Mirovinsko društvo dužno je internim aktom propisati:

a) način izračuna očekivanih kreditnih gubitaka za financijsku imovinu iz stavka 1. ovoga članka,

b) kvalitativne i kvantitativne kriterije za određivanje znatnog povećanja (smanjenja) kreditnog rizika, uzimajući u obzir čimbenike navedene u točki B.5.5.17. MSFI 9.,

c) način i učestalost ažuriranja metoda i pretpostavki koje se koriste za procjenu očekivanih kreditnih gubitaka.

(3) Mirovinsko društvo dužno je kontinuirano pratiti raspoložive i dostupne informacije važne za procjenu kreditnog rizika izdavatelja te svaki put u slučaju okolnosti koje upućuju na znatnu promjenu kreditnog rizika, a minimalnona dan koji odgovara izvještajnim razdobljima, procijeniti iznose rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke.

(4) Procjenu iz stavka 3. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je sastaviti u pisanom obliku, neovisno o rezultatu procjene za potrebom promjene iznosa rezervacija za umanjenje vrijednosti te uz nju priložiti svu potrebnu dokumentaciju i podatke na temelju kojih je donesena.

(5) Ako se prilikom praćenja kreditnog rizika izdavatelje iz stavka 3. ovoga članka utvrdi postojanje dokaza ili okolnosti koje upućuju na umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke (ili poništenja), mirovinsko društvo dužno je u pisanom obliku izraditi procjenu umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke (ili poništenja) iz koje su vidljivi svi ulazni podaci koji su korišteni u izračunu kao i njihovi izvori.

(6) Mirovinsko društvo dužno je iznos rezervacije za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke iz stavka 5 ovoga članka, uključiti u izračun neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda najkasnije sedmog radnog dana od zadnjeg dana izvještajnog razdoblja.

(7) Mirovinsko društvo može u internim aktima, osim informacije o događajima koji dokazuju na umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke (ili poništenja) iz Dodatka A MSFI 9, propisati i dodatne informacije koje će uzimati u obzir kao objektivni dokaz promjena rezerviranja za umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke fonda.

(8) Depozitar fonda dužan je provjeriti je li mirovinsko društvo prilikom izrade procjena iz stavaka 3. i 5. ovoga članka postupalo u skladu sa stavcima 2. i 7. ovoga članka i o tome je dužan voditi evidenciju.

(9) Mirovinsko društvo dužno je dostaviti depozitaru na njegov upit svu dokumentaciju koja sadrži dokaze ili okolnosti vezane uz procjenu iznosa rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke financijske imovine iz stavka 1. ovoga članka te ulazne podatke i njihove izvore na kojima se temelji procjena umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke (ili poništenja) iz stavka 5. ovoga članka.

Umanjenje vrijednosti imovine fonda

Članak 16.

(1) Iznimno od članka 15. ovoga Pravilnika,mirovinsko društvo može odlučiti ne primjenjivati odredbe iz točke 5.5. MSFI 9 prilikom vrednovanja imovine i obveza fonda, odnosno mirovinsko društvo može odlučiti ne priznavati rezervacije za umanjenje vrijednosti financijske imovine fonda, koja se mjeri u skladu s točkama 4.1.2 i 4.1.2. A MSFI 9, za očekivane kreditne gubitke.

(2) U slučaju da mirovinsko društvo odluči primjenjivati iznimku iz stavka 1. ovoga članka prilikom vrednovanja imovine i obveza fonda, dužno je primjenjivati odredbe od stavaka 3. do 14. ovoga članka, odnosno priznati umanjenje imovine na temelju objektivnih dokaza.

(3) Sva imovina fonda, osim imovine koja se vrednuje po fer vrijednosti (točka 4.1.2 A i točka 4.1.4 MSFI 9), podložna je izradi procjene o postojanju dokaza ili okolnosti vezanih uz umanjenje vrijednosti.

(4) Procjena iz stavka 3. ovoga članka mora se izrađivati bez odgode svaki put kada postoji objektivni dokaz ili okolnosti koje upućuju na potrebu procjene vrijednosti imovine radi umanjenja, a najmanje na datum sastavljanja godišnjih i polugodišnjih izvještaja fonda.

(5) Procjenu iz stavka 3. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je sastaviti u pisanom obliku, neovisno o rezultatu procjene za potrebom umanjenja imovine, te uz istu priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dostupne podatke na temelju kojih je donesena.

(6) Ako je procjenom iz stavka 3. ovoga članka utvrđeno postojanje dokaza ili okolnosti koje upućuju na umanjenje vrijednosti imovine, mirovinsko društvo dužno je u pisanom obliku izraditi procjenu umanjenja vrijednosti imovine iz koje su vidljivi svi ulazni podaci koji su korišteni u izračunu kao i njihovi izvori.

(7) Procjenu o postojanju dokaza ili okolnosti vezanih uz umanjenje vrijednosti iz stavka 3. ovoga članka i procjenu umanjenja vrijednosti imovine iz stavka 6. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je izraditi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(8) Mirovinsko društvo procjenu umanjenja vrijednosti imovine iz stavka 6. ovoga članka dužno je izraditi bez odgode u slučaju kada bi umanjenje vrijednosti moglo rezultirati promjenom cijene udjela fonda za više od 1%.

(9) Kada umanjenje vrijednosti rezultira manjom promjenom cijene udjela od navedene u stavku 8. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je procjenu umanjenja vrijednosti imovine izraditi u roku od 7 radnih dana.

(10) Iznos gubitka od umanjenja imovine izračunava se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova diskontiranih po izvornoj efektivnoj kamatnoj stopi financijskog instrumenta (tj. efektivnoj kamatnoj stopi obračunatoj kod početnog priznavanja). Iznos gubitka priznaje se u računu dobiti i gubitka.

(11) Objektivni dokazi umanjenja vrijednosti uključuju sljedeće vidljive informacije:

a) značajne financijske teškoće izdavatelja ili dužnika, uključujući blokadu računa,

b) značajno pogoršanje financijskih pokazatelja iz odvojenih i/ili konsolidiranih financijskih izvještaja,

c) nepoštivanje ugovora, poput nepodmirenja obveza ili zakašnjenja plaćanja kamate ili glavnice po zajmovima i/ili izdanim vrijednosnim papirima, radi čega dolazi do prolongata plaćanja ili reizdanja vrijednosnih papira u svrhu podmirenja dospjelih obveza po nepodmirenim izdanjima,

d) pokretanje predstečajne nagodbe, otvaranje stečajnog ili likvidacijskog postupka, ili druge financijske reorganizacije i restrukturiranja,

e) značajne promjene s negativnim učinkom koje su nastale u tehnološkom, ekonomskom ili pravnom okruženju u kojem posluje izdavatelj,

f) nestanak aktivnog tržišta za vrijednosne papire zbog financijskih teškoća izdavatelja ili

g) produžen i kontinuiran pad tržišne cijene vrijednosnog papira ili pad tržišne cijene više od 20% u odnosu na cijenu vrednovanja

h) pad ocjene kreditnog rejtinga izdavatelja objavljenog od strane vanjskih rejting agencija.

(12) Mirovinsko dužno je u internim aktima fonda propisati situacije koje predstavljaju značajne financijske teškoće izdavatelja ili dužnika iz stavka 11. točke a) ovoga članka te kriterije za financijske pokazatelje koji upućuju na značajno financijsko pogoršanje iz stavka 9. točke b) ovoga članka, a koje će uzimati u obzir kod provjere umanjenja vrijednosti imovine fonda iz stavka 3. ovoga članka.

(13) Mirovinsko društvo može u internim aktima fonda, osim informacija iz stavka 11. ovoga članka, propisati i dodatne informacije koje će uzimati u obzir kao objektivni dokaz umanjenja vrijednosti imovine fonda.

(14) U slučaju da se iznos gubitka od umanjenjenja vrijednosti smanji i to smanjenje se može objektivno povezati s događajem koji je nastao nakon priznavanja umanjenja vrijednosti (npr. značajno poboljšanje poslovanja i kreditnog rejtinga izdavatelja), prethodno priznat gubitak od umanjenja vrijednosti ispravlja se i priznaje u računu dobiti i gubitka. Navedenim ispravkom, knjigovodsvena vrijednost financijskog instrumenta ne može biti veća od iznosa amortiziranog troška koji bi nastao u slučaju da nije došlo do priznavanja umanjenja vrijednosti.

(15) Depozitar fonda dužan je provjeriti je li mirovinsko društvo prilikom izrade procjena iz stavka 5. i 6. ovoga članka postupalo u skladu sa stavkom 7. ovoga članka i o tome je dužan voditi evidenciju.

(16) Mirovinsko društvo je dužno dostaviti depozitaru na njegov upit svu dokumentaciju koja sadrži dokaze ili okolnosti vezane uz umanjenje vrijednosti prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca iz stavka 3. ovoga članka te ulazne podatke i njihove izvore na kojima se temelji njegova procjena umanjenja vrijednosti imovine iz stavka 5. ovoga članka.

Ostala imovina i obveze

Članak 17.

(1) Fer vrijednost valutne spot transakcije za dan vrednovanja, utvrđuje se izračunom razlike između ugovorenog tečaja i srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke ili tečaja iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika za dan vrednovanja imovine fonda.

(2) Druge vrste imovine iz članka 155. stavka 1. točke 9. Zakona, u slučaju da njihovo vrednovanje nije propisano ovim Pravilnikom, mirovinsko društvo je dužno vrednovati sukladno svojim računovodstvenim politikama te sve mjere i postupke korištene za vrednovanje primjereno dokumentirati.

Način i rokovi izvještavanja

Članak 18.

(1) Depozitar je dužan na svaki dan izračuna cijene udjela fonda za dan vrednovanja izvijestiti mirovinsko društvo za čiji fond obavlja poslove depozitara o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti imovine fonda.

(2) Depozitar je obvezan svakog dana vrednovanja, a najkasnije do 15:00 sati istog dana, dostaviti Agenciji izvještaj o vrednovanju neto imovine fonda i izračunu cijene udjela fonda za dan vrednovanja.

(3) Izvještaj iz stavka 2. ovoga članka depozitar dostavlja u elektroničkom obliku na način propisan tehničkom uputom Agencije.

(4) U svim slučajevima utvrđivanja nesukladnosti i nedosljednosti u primjeni ovoga Pravilnika, mirovinsko društvo odnosno depozitar obvezni su na zahtjev Agencije ispraviti vrednovanje neto imovine fonda i dostaviti očitovanje o razlozima i posljedicama odstupanja od načela vrednovanja imovine i obveza fonda, te izvještaj o novom izračunu neto vrijednosti imovine fonda i cijeni udjela fonda.

(5) U slučaju da izračun i kontrola neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda nisu izvršeni u roku iz stavka 2. ovog članka, mirovinsko društvo dužno je elektronskom poštom obavijestiti Agenciju o razlogu nepoštivanja rokova iz stavka 2. ovog članka uz naznaku procjene u kojem će se vremenskom roku isto izvršiti.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 19.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, broj 103/14 i 7/16).

Klasa: 011-02/17-03/07
Urbroj: 326-01-440-442-17-1
Zagreb, 15. prosinca 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.