NN 128/2017 (21.12.2017.), Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2926

Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. i članka 247. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/2016) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA U UCITS FONDU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se:

a) utvrđivanje neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu,

b) metode izračuna vrijednosti imovine i obveza UCITS fonda,

c) učestalost utvrđivanja neto vrijednosti imovine UCITS fonda,

d) način izračuna naknade za upravljanje i naknade depozitaru te

e) način i rokovi izvještavanja o neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda.

Izračun neto vrijednosti imovine UCITS fonda

Članak 2.

(1) Ukupnu imovinu UCITS fonda za dan vrednovanja čini zbroj vrijednosti svih vrsta imovine.

(2) Neto vrijednost imovine UCITS fonda je vrijednost ukupne imovine umanjena za obveze.

(3) Obveze UCITS fonda mogu biti obveze s osnove:

a) ulaganja u financijske instrumente,

b) korištenja tehnika i instrumenata koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem UCITS fonda,

c) ostalih obveza za nepodmirene troškove iz članka 247. stavaka 2. i 3. te članka 248. stavaka 1. i 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/2016, dalje: Zakon) i sukladno prospektu UCITS fonda te

d) izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda.

Izračun cijene udjela UCITS fonda

Članak 3.

(1) Prilikom izračuna neto vrijednosti imovine i cijene udjela UCITS fonda društvo za upravljanje dužno je:

a) izračunati vrijednost ukupne imovine i ukupnih obveza UCITS fonda za dan vrednovanja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika,

b) izračunati neto vrijednost imovine UCITS fonda na način da se ukupna imovina UCITS fonda umanji za ukupne obveze UCITS fonda za dan vrednovanja,

c) izračunati cijenu udjela UCITS fonda na način da se neto vrijednost imovine iz podtočke b) ovoga stavka podijeli s brojem udjela od zadnjeg dana za koji je izračunata cijena udjela UCITS fonda,

d) izvršiti izdavanje udjela po zaprimljenim urednim zahtjevima za izdavanje udjela i valjanim uplatama iznosa iz zahtjeva i time umanjiti pripadajući dio obveze za izdane udjele, te izračunati iznos obveza po zaprimljenim urednim zahtjevima za otkup udjela, koristeći cijenu udjela UCITS fonda iz podtočke c) ovoga stavka,

e) izračunati broj udjela UCITS fonda za dan vrednovanja na način da se broj udjela od zadnjeg dana za koji je izračunata cijena udjela UCITS fonda, uveća za broj udjela koji je dobiven izvršavanjem zahtjeva za izdavanjem udjela za dan vrednovanja, a za koje je ulagatelj izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva te umanji za broj udjela koji je dobiven izvršavanjem zahtjeva za otkup udjela za dan vrednovanja,

f) izračunati neto vrijednost imovine UCITS fonda nakon izdavanja i otkupa udjela iz podtočke d) na način da se neto vrijednost imovine UCITS fonda iz podtočke b) ovoga stavka uveća za vrijednost izdanih udjela i umanji za iznos povećanja obveze za otkupljene udjele.

(2) Neto vrijednost imovine i cijena udjela UCITS fonda izračunava se za svaki dan idućeg radnog dana.

(3) Zahtjeve za izdavanje ili otkup udjela UCITS fonda zaprimljene neradnim danom, društvo za upravljanje će obračunati po cijeni udjela UCITS fonda od prvog sljedećeg radnog dana.

(4) U slučaju kad je prospektom UCITS fonda predviđeno denominiranje cijene udjela UCITS fonda u stranu valutu, utvrđena cijena udjela UCITS fonda, izračunata u kunama, preračunava se u stranu valutu u koju je predviđena denominacija cijene udjela UCITS fonda primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke.

Dokumentiranje procesa vrednovanja imovine i obveza UCITS fonda

Članak 4.

(1) Načela i osnove za priznavanje, mjerenje te prestanak priznavanja imovine i obveza UCITS fonda društvo za upravljanje je dužno propisati računovodstvenim politikama UCITS fonda.

(2) Računovodstvene politike iz stavka 1. moraju biti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika te Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u Službenom listu Europske unije (u daljnjem tekstu: MSFI).

(3) Društvo za upravljanje dužno je dokumentaciju iz članka 7. stavka 2., članka 8. stavka 1., članka 9. stavaka 5., 6. i 8., članka 11. stavaka 3. i 7., članka 12. stavka 3. i 8., članka 13. stavaka 4. i 5. te članka 14. stavaka 5. i 6. čuvati najmanje tri godine od dana prestanka svih prava i obveza koje proizlaze iz ulaganja u pojedinu imovinu UCITS fonda.

(4) Društvo za upravljanje dužno je usvojiti, primjenjivati i redovito ažurirati primjerene interne akte koji će sadržavati najmanje zahtjeve iz članka 9. stavka 4., članka 10. stavaka 3., 8. i 9., članka 11. stavaka 2., 5. i 11., članak 12. stavaka 6. i 7.,članka 13. stavka 2. 7. i članka 14. stavaka 12. i 13. ovoga Pravilnika.

(5) Društvo za upravljanje dužno je voditi evidenciju o ažuriranju internog akta iz stavka 4. ovoga članka u kojem se navode izmjene i dopune internog akta te razlozi za provođenje istih.

(6) Depozitar je dužan prilikom donošenja i ažuriranja internih akata iz stavka 4. ovoga članka, a najmanje jednom godišnje, provjeriti jesu li isti u skladu sa zakonskim odredbama, odredbama ovog Pravilnika te prospektom i/ili pravilima Fonda.

Priznavanje imovine i obveza UCITS fonda

Članak 5.

(1) Priznavanje imovine i obveza UCITS fonda provodi se ovisno o vrsti imovine i provedenoj klasifikaciji u skladu s računovodstvenim politikama UCITS fonda i investicijskom politikom društva za upravljanje koja je predviđena prospektom UCITS fonda.

(2) Financijska imovina i obveze UCITS fonda početno se priznaju po fer vrijednosti uvećano ili umanjeno, u slučaju financijske imovine ili financijskih obveza koja nisu određene po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, za transakcijske troškove koji su direktno povezani sa stjecanjem ili isporukom financijske imovine ili financijskih obveza. Izuzetak od navedenog su financijska imovina i financijske obveze koje se mjere po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, kojima se pri početnom priznavanju ne dodaju transakcijski troškovi, jer se oni po nastanku priznaju u računu dobiti i gubitka.

(3) Imovina koja je stečena u stranoj valuti i naknadno mjerenje imovine i obveza UCITS fonda denominiranih u stranoj valuti preračunava se u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke važećem za dan vrednovanja, ili po tečaju koji proizlazi iz ugovornog odnosa vezanog za tu transakciju. Ukoliko valuta u kojoj je imovina denominirana nije uvrštena na tečajnici Hrvatske narodne banke, za preračun se primjenjuju srednji tečajevi za euro ili valute uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana objavljena na financijsko-informacijskom servisu. Vrijednosti izražene u eurima ili valuti uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana preračunavaju se u kunsku protuvrijednost po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem za dan vrednovanja.

Članak 6.

(1) Financijska imovina i financijske obveze priznat će se od datuma kada se počnu primjenjivati ugovoreni uvjeti instrumenta u kojem je UCITS fond jedna od ugovornih strana.

(2) Kupnja i prodaja financijskih instrumenata priznaje se u imovini UCITS fonda na datum trgovanja. Zaključena transakcija kupnje priznaje se u imovini UCITS fonda prema vrsti i provedenoj klasifikaciji financijskog instrumenta uz istovremeno formiranje obveze za namiru. Na dan zaključenja transakcije prodaje, u imovini UCITS fonda financijski instrument se prestaje priznavati, a počinje se priznavati potraživanje s osnove prodaje financijskog instrumenta.

(3) Prilikom sudjelovanja u javnoj ponudi prenosivih vrijednosnih papira (inicijalna i sekundarna ponuda, ponuda ograničenom broju ulagatelja i sl.), prenosivi vrijednosni papiri se inicijalno priznaju kao potraživanje u iznosu danog prijedloga sudjelovanja u ponudi. Nakon što je ponuda prihvaćena te je primljena obavijest o prihvaćanju javne ponude prenosivog vrijednosnog papira od ponuditelja odnosno aranžera ili depozitara, ovisi što je ranije, a prenosivom su vrijednosnom papiru dodijeljena sva potrebna obilježja, isti se priznaje u imovini UCITS fonda sukladno klasifikacijama financijske imovine iz računovodstvene politike UCITS fonda.

(4) Odredba stavka 3. se na odgovarajući način primjenjuje i na instrumente tržišta novca.

(5) Prenosivi vrijednosni papiri u imovini UCITS fonda kod uvjetovanih javnih ponuda za otkup vrijednosnih papira priznaju se od datuma obavijesti depozitara ili ponuditelja odnosno aranžera o prihvaćenoj ponudi od strane ponuditelja po cijeni otkupa iz javne ponude.

(6) Promjene nad imovinom i obvezama UCITS fonda u poslovnim knjigama UCITS fonda evidentiraju se na osnovu urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava.

(7) Potraživanja ili obveze po osnovi kamata i sličnih prava i obveza UCITS fonda, priznaju se u imovini ili obvezama UCITS fonda po utvrđivanju imateljevog prava.

(8) Potraživanja za dividende priznaju se u imovini UCITS fonda na prvi dan od kojeg se dionicom trguje bez prava na dividendu (ex dividend date).

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, društvo za upravljanje može priznati potraživanja za dividende u imovini UCITS fonda na dan utvrđivanja imateljevog prava, temeljem odluke o isplati dividende nadležnog tijela izdavatelja (npr. glavne skupštine) ili zaprimljene obavijesti od depozitara.

Financijski instrumenti koji se vrednuju po fer vrijednosti na aktivnom tržištu

Članak 7.

(1) Fer vrijednost prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca iz članka 252. stavka 1. točke 1. Zakona kojima se trguje na aktivnom tržištu izračunava se primjenom zadnje cijene trgovanja objavljene na tržištima iz predmetnog članka ili službenim financijsko-informacijskim servisima na dan za koji se vrednuju imovina i obveze UCITS fonda.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje može koristiti i drugu cijenu trgovanja objavljenu na tržištima iz članka 252. stavka 1. točke 1. Zakona ili službenim financijsko-informacijskim servisima za vrednovanje prenosivih vrijednosti papira i instrumenata tržišta novca za koju smatra da adekvatnije predstavlja fer vrijednost tih prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca. U tom je slučaju dužno u pisanom obliku obrazložiti i dokumentirati razloge zbog kojih prilikom vrednovanja primjenjuje cijenu različitu od cijene iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka fer vrijednost dužničkih vrijednosnih papira kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na tržištima u Republici Hrvatskoj iz članka 252. stavka 1. točke 1. podtočke a) i b) Zakona te prijavljenih OTC transakcija (ne uključujući blok transakcije) na dan za koji se vrednuje imovina i obveze UCITS fonda.

(4) Fer vrijednost instrumenata tržišta novca te obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira s preostalim rokom dospijeća do 397 dana, koje je izdala ili za njih jamči Republika Hrvatska, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Hrvatska narodna banka, druga država članica, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka druge države članice, Europska središnja banka, Europska unija ili Europska investicijska banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica, može se utvrditi i metodom amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope po prinosu do dospijeća relevantnom do trenutka nove transakcije instrumentom tržišta novca istog izdavatelja s istim rokom dospijeća u UCITS fondu.

(5) Za vrednovanje imovine UCITS fonda kojemu je investicijski cilj repliciranje određenog dioničkog indeksa ili indeksa dužničkih vrijednosnih papira primjenjuje se metodologija vrednovanja imovine istovjetna metodologiji vrednovanja koja se koristi prilikom vrednovanja indeksa koji se nastoji replicirati.

(6) Udjeli UCITS fondova te udjeli drugih investicijskih fondova iz članka 252. stavka 1. točke 3. Zakona (dalje: udjeli investicijskih fondova) vrednuju se po cijeni udjela pripadnog investicijskog fonda važećoj za dan vrednovanja, a objavljenoj od strane društva za upravljanje. U slučaju da za dan vrednovanja nije bilo objave ili cijena udjela investicijskog fonda nije bila dostupna, fer vrijednost udjela investicijskog fonda je cijena udjela tog investicijskog fonda od zadnjeg dana vrednovanja za koji je objavljena cijena od strane društva za upravljanje ili cijena udjela iz potvrde o stanju i cijeni udjela izdane od strane društva za upravljanje.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka udjeli investicijskih fondova kojima se trguje (ETF) na aktivnom tržištu iz članka 252. stavka 1. točke 1. Zakona vrednuju se sukladno odredbama ovoga Pravilnika koji uređuje vrednovanje ulaganja u prenosive vrijednosne papire.

Članak 8.

(1) Prilikom inicijalnog ulaganja u pojedini prenosivi vrijednosni papir, instrument tržišta novca ili financijsku izvedenicu društvo za upravljanje dužno je internim aktom definirati na koji način će isti u imovini ili obvezama UCITS fonda vrednovati. Interni akt mora minimalno sadržavati:

a) primarni izvor cijene za vrednovanje, odnosno primarno tržište na kojem se trguje prenosivim vrijednosnim papirom, instrumentom tržišta novca ili financijskom izvedenicom u koji UCITS fond ulaže te s kojeg se primjenjuje kotirana cijena za potrebe vrednovanja,

b) sekundarni izvor cijene, ukoliko postoji i uvjete u kojima će se koristiti cijena iz sekundarnog izvora, u slučaju da ne postoji cijena iz članka 7. stavaka 1., 2., 3. i 5. i članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika na primarnom tržištu iz točke a) ovoga stavka,

c) tehnike procjene koje će koristiti prilikom utvrđivanja fer vrijednost vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili financijske izvedenice u slučaju neispunjavanja uvjeta aktivnog tržišta (neaktivno tržište).

(2) Ako za prenosivi vrijednosni papir, instrument tržišta novca ili financijsku izvedenicu ne postoji aktivno tržište, koje je definirano odredbama članka 10. ovoga Pravilnika, potrebno je primijeniti odredbe članka 11. ovoga Pravilnika.

Financijske izvedenice

Članak 9.

(1) Financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima iz članka 252. stavka 1. točke 5. Zakona vrednuju se po javno dostupnoj dnevnoj cijeni obračuna (settlement price) na tržištima iz članka 252. stavka 1. točke 1. Zakona ili službenim finan-
­cijsko-informacijskim servisima.

(2) Iznimno, financijske izvedenice za koje na tržištu nije dostupna cijena iz stavka 1. ovoga članka vrednuju se po fer vrijednosti za dan vrednovanja na način da se zadnja cijena ponude na kupnju, koja je dostupna na službenom financijsko-informacijskom servisu, primjenjuje za na taj način zauzete duge pozicije, dok se službeno dostupna cijena zadnje ponude za prodaju primjenjuje za na taj način zauzete kratke pozicije.

(3) Devizne terminske transakcije vrednuju se po fer vrijednosti primjenom referentnih kamatnih stopa za određenu valutu (Zibor, Euribor, Libor i sl.) koje su dostupne na službenom financijsko-informacijskom servisu te se pritom kao referentni tečaj uzima srednji tečaj Hrvatske narodne banke. Tako dobiveni forward tečaj netira se s ugovorenim forward tečajem za dan vrednovanja.

(4) Društvo za upravljanje dužno je u internim aktima UCITS fonda propisati vrednovanje OTC izvedenica, ako je prospektom UCITS fonda predviđeno ulaganje u OTC izvedenice.

(5) Prilikom sastavljanja procjene fer vrijednosti OTC izvedenica društvo za upravljanje dužno je osigurati i odgovarajućom dokumentacijom potvrditi da se prilikom vrednovanja OTC izvedenica UCITS fonda koriste fer vrijednosti koje se ne temelje isključivo na tržišnim cijenama koje kotira druga ugovorna strana u transakcijama na neformalnom tržištu i koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) osnova za fer vrijednost je relevantna tržišna vrijednost preuzeta od odgovarajućeg izvora ili ako takva vrijednost nije dostupna, vrijednost izračunata odgovarajućom metodom procjene fer vrijednosti,

b) potvrda vrednovanja provedena je od:

– treće strane neovisne od druge ugovorne strane OTC izvedenice, redovito i na takav način da UCITS fond istu može provjeriti ili

– primjerene organizacijske jedinice unutar društva za upravljanje neovisne od djelatnosti upravljanja imovinom UCITS fonda.

(6) Društvo za upravljanje dužno je, u smislu stavka 5. ovoga članka te uzimajući u obzir vrstu i složenost OTC izvedenica uspostaviti, provoditi, redovito ažurirati i primjereno dokumentirati mjere i postupke koji osiguravaju primjereno, transparentno i fer vrednovanje ulaganja UCITS fonda u OTC izvedenice.

(7) Iznimno od stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, društvo za upravljanje može financijske izvedenice iz portfelja UCITS fonda, koje su definirane kao instrument zaštite, vrednovati primjenom odredbi Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 – Financijski instrumenti (dalje: MFIS 9) u dijelu koji se odnosi na računovodstvo zaštite od rizika.

(8) Ako društvo za upravljanje primjenjuje računovodstvo zaštite iz stavka 7. ovoga članka dužno je u pisanom obliku sastaviti interni akt o definiranju instrumenata zaštite i zaštićenih stavaka od rizika, kao i dokaze o udovoljavanju uvjetima iz MSFI-a 9.

Aktivno i neaktivno tržište

Članak 10.

(1) Za vlasničke vrijednosne papire aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se vlasničkim vrijednosnim papirom trgovalo minimalno 20 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju.

(2) Za dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se navedenim instrumentima trgovalo minimalno 15 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju.

(3) Društvo za upravljanje dužno je za ulaganja u financijske izvedenice iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, ako su ista predviđena prospektom UCITS fonda, u internom aktu UCITS fonda propisati kriterije za razgraničavanje aktivnog i neaktivnog tržišta.

(4) Društvo za upravljanje dužno je najmanje jednom tromjesečno, na kraju tromjesečnog razdoblja, koje je definirano internim pravilima UCITS fonda, procijeniti zadovoljavaju li prenosivi vrijednosni papiri, instrumenti tržišta novca te financijske izvedenice uvjete iz stavaka 1.,2. i 3. ovoga članka.

(5) Cijenu iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika društvo za upravljanje dužno je početi primjenjivati najkasnije sedmog radnog dana od dana iz stavka 4. ovoga članka u slučaju da vlasnički vrijednosni papiri, dužnički vrijednosni papiri, instrumenti tržišta novca te izvedeni financijski instrumenti ne ispunjavaju uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka (neaktivno tržište)

(6) Iznimno od odredbe iz stavka 4. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je u slučaju obustave trgovanja financijskim instrumentom na uređenom tržištu procijeniti, uzimajući u obzir predviđeno trajanje i razloge obustave da li zadnja cijena vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira, dužničkih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca te izvedenih financijskih instrumenata predstavlja fer vrijednost iz članaka 7. i 9. ovoga Pravilnika.

(7) U slučaju da se procjenom iz stavka 6. ovoga članaka utvrdi kako zadnja cijena vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira, dužničkih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca te izvedenih financijskih instrumenata ne predstavlja fer vrijednost iz članaka 7. i 9. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje dužno je početi primjenjivati, najkasnije trećeg radnog dana od dan obustave trgovanja, cijenu iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(8) Društvo za upravljanje dužno je u internima aktima UCITS fonda propisati jasne kriterije za određivanje transakcija čija cijena ne predstavlja fer vrijednost, odnosno transakcije koje se neće smatrati relevantnima prilikom izračuna broja dana trgovanja iz stavka 1. i 2. ovoga članka, a uzimajući u obzir, primjerice volumen trgovanja, broj transakcija, promjenu cijene i sl.

(9) Društvo za upravljanje može internim aktima UCITS fonda, uključujući kriterije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, propisati dodatne kriterije za razgraničenje aktivnog i neaktivnog tržišta, uzimajući u obzir primjerice:

a) volumen trgovanja u odnosu na prosječni volumen u tromjesečnom razdoblju,

b) razliku između zadnje cijene ponude na kupnju i zadnje cijene ponude na prodaju i

c) volumen trgovanja u odnosu na tržišnu kapitalizaciju u tromjesečnom razdoblju.

(10) Društvo za upravljanje dužno je za prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca te financijske izvedenice, koji su u trenutku procjene iz stavka 4. ovoga članka uvršteni na tržištima iz članka 252. stavka 1. točke 1. Zakona u razdoblju kraćem od tri mjeseca, proporcionalno razdoblju uvrštenja prenosivog vrijednosnog papira, instrumenta tržišta novca te financijske izvedenice, na odgovarajući način primijeniti odredbe iz ovoga članka.

(11) Odredbe iz ovoga članka ne odnose se na financijske instrumente iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(12) U slučaju ukidanja privremene obustave trgovanja financijskim instrumentom na uređenom tržištu iz stavka 6. ovoga članka, i postupanja društva za upravljanje u skladu sa stavkom 7. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je primijeniti odredbe iz stavka 4. ovoga članka na način da se u izračun aktivnog/neaktivnog tržišta ne uzima u obzir razdoblje privremene obustave trgovanja financijskim instrumentom.

Tehnike procjene vrijednosti financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

Članak 11.

(1) Fer vrijednost prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca te financijskih izvedenica kojima se trguje na neaktivnom tržištu utvrđuje se tehnikama procjene, kojima je cilj procijeniti cijenu po kojoj bi imovina bila prodana odnosno obveza prenesena u urednoj transakciji među tržišnim sudionicima za datum vrednovanja.

(2) Društvo za upravljanje dužno je u internim aktima UCITS fonda opisati tehnike procjene iz stavka 1. ovoga članka, a koje uključuju najmanje:

a) kriterije za izbor pojedine metode procjene fer vrijednosti,

b) pretpostavke koje će se uzeti u obzir prilikom primjene pojedine metode procjene fer vrijednosti i obrazloženje za njihovo korištenje kao što su:

– kod metode usporedivih poduzeća (peer group); kriteriji za odabir usporedivih poduzeća, referentan broj usporedivih poduzeća potrebnih za korištenje metode,

– kod metode diskontiranih novčanih tokova (DCF); način izračuna diskontne stope, izvore inputa koji se koriste prilikom izračuna diskontne stope, način projiciranja budućih novčanih tokova izdavatelja i sl.

c) opis ulaznih podataka te njihove izvore koji će se uzeti u obzir prilikom primjene pojedine metode procjene fer vrijednosti.

(3) Prestankom ispunjenja uvjeta aktivnog tržišta iz članka 10. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje dužno je u pisanom obliku sastaviti procjenu fer vrijednosti prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili financijskih izvedenica, koja sadrži ulazne podatke korištene u izračunu kao i njihove izvore.

(4) Društvo za upravljanje dužno je u procjeni fer vrijednosti iz stavka 3. ovoga članka obrazložiti i dokumentirati razloge i način odabira pojedine metode procjene fer vrijednosti, a ako koristi više metoda, način dodjeljivanja pondera za pojedinu metodu procjene fer vrijednosti, kao i razloge neuključivanja pojedine metode u izračun fer vrijednosti.

(5) Upotreba modela vrednovanja koji se temelji na korištenju amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope, smatra se primjerenom tehnikom procjene za utvrđivanje fer vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka, isključivo pod uvjetom da društvo za upravljanje internim aktima odredi model vrednovanja koji uključuje kontinuirano praćenje kreditnog rizika izdavatelja, tržišnih kamatnih stopa i likvidnosti na sekundarnom tržištu predmetnog instrumenta, i koji u slučaju promjene nekog od navedenih parametara bez odgode revidira procjenu fer vrijednosti.

(6) Društvo za upravljanje dužno je prilikom izrade procjene fer vrijednosti, u najvećoj mogućoj mjeri, koristiti ulazne podatke s tržišta, koji su javno dostupni i što manje se oslanjati na podatke koji nisu javno dostupni, a specifični su za pojedinog izdavatelja, odnosno društvo za upravljanje dužno je uključiti sve čimbenike koje bi sudionici tržišta razmatrali u određivanju fer vrijednosti.

(7) Društvo za upravljanje dužno je procjenu fer vrijednosti prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili financijskih izvedenica iz stavka 3. ovoga članka revidirati najmanje na izvještajne datume godišnjih i polugodišnjih izvještaja UCITS fonda te po saznanju bitnih informacija vezanih uz vrednovanje.

(8) Društvo za upravljanje će po saznanju bitnih informacija na osnovu okolnosti (udio prenosivog vrijednosnog papira, instrumenta tržišta novca ili financijske izvedenice u neto imovini UCITS fonda ili mogući utjecaj na fer vrijednost prenosivog vrijednosnog papira, instrumenta tržišta novca ili financijske izvedenice) procijeniti, pritom postupajući pažnjom dobrog stručnjaka, utjecaj informacija na promjenu cijene udjela UCITS fonda te o tome bez odgode obavijestiti depozitara u pisanom obliku.

(9) U slučaju procijenjene promjene cijene udjela novčanih UCITS fondova za više od 0,2%, a svih ostalih UCITS fonda za više od 1%, društvo za upravljanje dužno je bez odgode izraditi procjenu fer vrijednosti prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili financijskih izvedenica iz stavka 3. ovoga članka. U slučaju nemogućnosti izrade procjene u navedenom roku društvo za upravljanje dužno je obustaviti izdavanje i otkup udjela UCITS fonda dok se navedena procjena fer vrijednosti ne izradi.

(10) Kada je procijenjena promjena cijene udjela UCITS fonda manja od navedene u stavku 9. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je izraditi procjenu fer vrijednosti iz stavka 3. ovoga članka najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana saznanja bitne informacije.

(11) Društvo za upravljanje dužno je u internim aktima UCITS fonda opisati postupak revidiranja procjena iz stavka 7. ovoga članka, a uključujući primjerice:

a) usporedbu realiziranih cijena, u slučaju da je bilo trgovanja, s posljednjom procijenjenom fer vrijednosti,

b) razmatranje ugleda, dosljednosti i kvalitete izvora podataka koji se koriste za vrednovanje,

c) ispitivanje i dokumentiranje izuzetaka,

d) isticanje i istraživanje svih razlika koje se čine neobičnima ili odstupaju od referentne vrijednosti utvrđene procjenom fer vrijednosti,

e) testiranje sa zastarjelim cijenama i implicitnim parametrima,

f) usporedbu s cijenama bilo koje povezane imovine ili njihovim zaštitama od rizika i

g) pregled ulaznih podataka korištenih kod određivanja cijena na temelju modela, a posebno onih prema kojima cijena modela iskazuje znatnu osjetljivost.

(12) Depozitar UCITS fonda dužan je provjeravati je li društvo za upravljanje prilikom utvrđivanja fer vrijednosti tehnikama procjene za prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca te financijske izvedenica postupalo u skladu s stavcima 2. i 11. ovoga članka, člankom 8. stavkom 1. točkom c) te člankom 9. stavcima 4. i 5. ovoga Pravilnika i o tome je dužan voditi evidenciju.

(13) Društvo za upravljanje dužno je dostaviti depozitaru na njegov upit svu dokumentaciju koja sadrži ulazne podatke na kojima se temelji njegova procjena fer vrijednosti prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili financijskih izvedenica iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, a koja uključuje javno dostupne podatke i pretpostavke korištene u modelima procjene fer vrijednosti.

(14) Ponovnim aktiviranjem trgovanja i ispunjenjem uvjeta aktivnog tržišta iz članka 10. ovoga Pravilnika, prenosivi vrijednosni papiri, instrumenti tržišta novca te financijske izvedenice će se početi vrednovati po načelima važećim u uvjetima njihova kotiranja na aktivnom tržištu.

Financijski instrumenti koji se vrednuju po amortiziranom trošku

Članak 12.

(1) Financijske obveze vrednuju se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope (točka 5.4. MSFI 9), osim financijskih obveza navedenih u točki 4.2.1. MSFI 9.

(2) Financijska imovina koja ispunjava uvjete navedene u točki 4.1.2 MSFI 9 vrednuje se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope (točka 5.4. MSFI 9).

(3) Društvo za upravljanje dužno je propisati, primjenjivati i kvartalno ažurirati interni akt u kojem će odrediti svrhu, način i opseg formiranja poslovnog modela iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Interni akt iz stavka 3. ovoga članka mora biti usklađen sa strategijom ulaganja i profilom rizičnosti UCITS fonda.

(5) Društvo za upravljanje može prodavati imovinu iz stavka 2. ovoga članaka u slučaju:

– pogoršanja kreditnog rizika imovine,

– prekoračenja ograničenja ulaganja,

– povećanje rizika koncentracije i

– podmirenja obveza s osnova osiguranja likvidnosti radi otkupa udjela

– izvršenja prodaje netom prije dospijeća i ako su sredstva od prodaje približno jednaka iznosu koji se prikuplja u okviru preostalih ugovornih novčanih tokova

(6) Društvo za upravljanje dužno je u internim aktima propisati kriterije za donošenje odluke o prodaji imovine u budućim razdobljima u slučajevima iz stavka 5. alineje 1. i 3. ovoga članka (točke B.4.1.3.A i B.4.1.3.BI MSFI 9).

(7) Društvo za upravljanje dužno je internim aktima propisati obilježja prodaje imovine u budućim razdobljima u slučajevima navedenim u stavku 5. alineje 2., 3. i 4. ovoga članka (točka B. 4.1.3.BI MSFI 9) koja uključuju najmanje:

– učestalost prodaje imovine uzimajući u obzir primjerice broj transakcija u poslovnoj godini, postotak od ukupnog broja transakcija u zadnjih godinu dana i sl. te

– vrijednosti prodaje u odnosu na ukupnu vrijednost ulaganja u financijski instrument koji je predmet same prodaje navedenog poslovnog modela i sl.

(8) Odluka o prodaji imovine iz stavka 5. ovoga članka sastavlja se u pisanom ili digitalnom obliku i minimalno sadrži opis okolnosti zbog kojih društvo za upravljanje donosi odluku o prodaji imovine i ulazne podatke koji su korišteni za donošenje iste.

(9) Društvo za upravljanje dužno je voditi evidenciju o učestalosti, vrijednosti i vremenu prodaje te razloge prodaje imovine prije roka dospijeća klasificiranu u poslovnom modelu iz stavka 2. ovoga članka.

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

Članak 13.

(1) Za financijsku imovinu UCITS fonda koja se mjeri u skladu s točkama 4.1.2 i 4.1.2.A MSFI 9, društvo za upravljanje dužno je priznati rezervacije za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke sukladno odredbama točke 5.5. MSFI 9.

(2) Društvo za upravljanje dužno je internim aktom propisati:

a) način izračuna očekivanih kreditnih gubitaka za financijsku imovinu iz stavka 1. ovoga članka,

b) kvalitativne i kvantitativne kriterije za određivanje znatnog povećanja (smanjenja) kreditnog rizika, uzimajući u obzir čimbenike navedene u točki B.5.5.17. MSFI 9.

c) način i učestalost ažuriranja metoda i pretpostavki koje se koriste za procjenu očekivanih kreditnih gubitaka.

(3) Društvo za upravljanje dužno je kontinuirano pratiti raspoložive i dostupne informacije važne za procjenu kreditnog rizika izdavatelja te svaki put u slučaju okolnosti koji upućuju na znatnu promjenu kreditnog rizika, a minimalno tromjesečno procijeniti iznose rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke.

(4) Procjenu iz stavka 3. ovoga članka društvo za upravljanje dužno,sastaviti u pisanom obliku, neovisno o rezultatu procjene za potrebom promjene iznosa rezervacija za umanjenje vrijednosti, te uz istu priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dostupne podatke na temelju kojih je donesena.

(5) Ako se prilikom praćenja kreditnog rizika izdavatelja iz stavka 3. ovoga članka utvrdi postojanje dokaza ili okolnosti koje upućuju na umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke (ili poništenja), društvo za upravljanje dužno je u pisanom obliku izraditi procjenu umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke (ili poništenja) iz koje su vidljivi svi ulazni podaci koji su korišteni u izračunu kao i njihovi izvori.

(6) Društvo za upravljanje dužno je iznos rezervacije za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke iz stavka 5. ovoga članka, uključiti u izračun neto vrijednosti imovine UCITS fonda najkasnije sedmog radnog dana od zadnjeg dana izvještajnog razdoblja.

(7) Društvo za upravljanje može u internim aktima, osim informacije o događajima koji dokazuju na umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke (ili poništenja) iz Dodatka A MSFI 9, propisati i dodatne informacije koje će uzimati u obzir kao objektivni dokaz promjena rezerviranja za umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke UCITS fonda.

(8) Depozitar UCITS fonda dužan je provjeriti je li društvo za upravljanje prilikom izrade procjena iz stavaka 3. i 5. ovoga članka postupalo u skladu sa stavcima 2. i 7. ovoga članka i o tome je dužan voditi evidenciju.

(9) Društvo za upravljanje dužno je dostaviti depozitaru na njegov upit svu dokumentaciju koja sadrži dokaze ili okolnosti vezane uz procjenu iznosa rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke financijske imovine iz stavka 1. ovoga članka te ulazne podatke i njihove izvore na kojima se temelji procjena umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke (ili poništenja) iz stavka 7. ovoga članka.

Umanjenje vrijednosti imovine UCITS fonda

Članak 14.

(1) Iznimno od članka 13. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje može odlučiti ne primjenjivati odredbe iz točke 5.5. MSFI 9 prilikom vrednovanja imovine i obveza UCITS fonda, odnosno društvo za upravljanje može odlučiti ne priznavati rezervacije za umanjenje vrijednosti financijske imovine UCITS fonda, koja se mjeri u skladu s točkama 4.1.2 i 4.1.2. A MSFI 9, za očekivane kreditne gubitke.

(2) U slučaju da društvo za upravljanje odluči primjenjivati iznimku iz stavka 1. ovoga članka prilikom vrednovanja imovine i obveza UCITS fonda, dužno je primjenjivati odredbe od stavaka 3. do 14. ovoga članka, odnosno priznati umanjenje imovine na temelju objektivnih dokaza.

(3) Sva imovina UCITS fonda, osim imovine koja se vrednuje po fer vrijednosti (točka 4.1.2 A i točka 4.1.4 MSFI 9), podložna je izradi procjene o postojanju dokaza ili okolnosti vezanih uz umanjenje vrijednosti.

(4) Procjena iz stavka 3. ovoga članka mora se izrađivati bez odgode svaki put kada postoji objektivni dokaz ili okolnosti koje upućuju na potrebu procjene vrijednosti imovine radi umanjenja, a najmanje na datum sastavljanja godišnjih i polugodišnjih izvještaja UCITS fonda.

(5) Procjenu iz stavka 3. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je sastaviti u pisanom obliku, neovisno o rezultatu procjene za potrebom umanjenja imovine, te uz istu priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dostupne podatke na temelju kojih je donesena.

(6) Ako je procjenom iz stavka 3. ovoga članka utvrđeno postojanje dokaza ili okolnosti koje upućuju na umanjenje vrijednosti imovine, društvo za upravljanje dužno je u pisanom obliku izraditi procjenu umanjenja vrijednosti imovine iz koje su vidljivi svi ulazni podaci koji su korišteni u izračunu kao i njihovi izvori.

(7) Procjenu o postojanju dokaza ili okolnosti vezanih uz umanjenje vrijednosti iz stavka 5. ovoga članka i procjenu umanjenja vrijednosti imovine iz stavka 6. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je izraditi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(8) Društvo za upravljanje procjenu umanjenja vrijednosti imovine iz stavka 6.ovoga članka dužno je izraditi bez odgodeu slučaju kada bi umanjenje vrijednosti moglo rezultirati promjenom cijene udjela novčanih UCITS fondova za više od 0,2%, a svih ostalih UCITS fondova za više od 1%.

(9) Kada umanjenje vrijednosti rezultira manjom promjenom cijene udjela od navedene u stavku 8. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je procjenu umanjenja vrijednosti imovine iz stavka 6. ovoga članka izraditi u roku od 7 radnih dana.

(10) Iznos gubitka od umanjenja imovine izračunava se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova diskontiranih po izvornoj efektivnoj kamatnoj stopi financijskog instrumenta (tj. efektivnoj kamatnoj stopi obračunatoj kod početnog priznavanja). Iznos gubitka priznaje se u računu dobiti i gubitka.

(11) Objektivni dokazi umanjenja vrijednosti uključuju sljedeće vidljive informacije:

a) značajne financijske teškoće izdavatelja ili dužnika, uključujući blokadu računa,

b) značajno pogoršanje financijskih pokazatelja iz odvojenih i/ili konsolidiranih financijskih izvještaja,

c) nepoštivanje ugovora, poput nepodmirenja obveza ili zakašnjenja plaćanja kamate ili glavnice po zajmovima i/ili izdanim vrijednosnim papirima, radi čega dolazi do prolongata plaćanja ili reizdanja vrijednosnih papira u svrhu podmirenja dospjelih obveza po nepodmirenim izdanjima,

d) pokretanje predstečajne nagodbe, otvaranje stečajnog ili likvidacijskog postupka, ili druge financijske reorganizacije i restrukturiranja,

e) značajne promjene s negativnim učinkom koje su nastale u tehnološkom, ekonomskom ili pravnom okruženju u kojem posluje izdavatelj,

f) nestanak aktivnog tržišta za vrijednosne papire zbog financijskih teškoća izdavatelja ili

g) produžen i kontinuiran pad tržišne cijene vrijednosnog papira ili pad tržišne cijene više od 20% u odnosu na cijenu vrednovanja

h) pad ocjene kreditnog rejtinga izdavatelja objavljenog od strane vanjskih rejting agencija.

(12) Društvo za upravljanje dužno je u internim aktima UCITS fonda propisati situacije koje predstavljaju značajne financijske teškoće izdavatelja ili dužnika iz stavka 11. točke a) ovoga članka te kriterije za financijske pokazatelje koji upućuju na značajno financijsko pogoršanje iz stavka 11. točke b) ovoga članka, a koje će uzimati u obzir kod provjere umanjenja vrijednosti imovine UCITS fonda iz stavka 3. ovoga članka.

(13) Društvo za upravljanje može u internim aktima UCITS fonda, osim informacija iz stavka 11. ovoga članka, propisati i dodatne informacije koje će uzimati u obzir kao objektivni dokaz umanjenja vrijednosti imovine UCITS fonda.

(14) U slučaju da se iznos gubitka od umanjenjenja vrijednosti smanji i to smanjenje se može objektivno povezati s događajem koji je nastao nakon priznavanja umanjenja vrijednosti (npr. značajno poboljšanje poslovanja i kreditnog rejtinga izdavatelja), prethodno priznat gubitak od umanjenja vrijednsoti ispravlja se i priznaje u računu dobiti i gubitka. Navedenim ispravkom, knjigovodsvena vrijednost financijskog instrumenta ne može biti veća od iznosa amortiziranog troška koji bi nastao u slučaju da nije došlo do priznavanja umanjenja vrijednosti.

(15) Depozitar UCITS fonda dužan je provjeriti je li društvo za upravljanje prilikom izrade procjena iz stavka 5. i 6. ovoga članka postupalo u skladu sa stavkom 7. ovoga članka i o tome je dužan voditi evidenciju.

(16) Društvo za upravljanje je dužno dostaviti depozitaru na njegov upit svu dokumentaciju koja sadrži dokaze ili okolnosti vezane uz umanjenje vrijednosti prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca iz stavka 3. ovoga članka te ulazne podatke i njihove izvore na kojima se temelji njegova procjena umanjenja vrijednosti imovine iz stavka 6. ovoga članka.

Ostala imovina i obveze

Članak 15.

(1) Fer vrijednost valutne spot transakcije za dan vrednovanja, utvrđuje se izračunom razlike između ugovorenog tečaja i srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke ili tečaja iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika za dan vrednovanja imovine UCITS fonda.

(2) Ostala imovina i obveze UCITS fonda vrednuju se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope.

Obračun naknada

Članak 16.

(1) Naknade društvu za upravljanje i depozitaru obračunavaju se u skladu s učestalosti vrednovanja imovine UCITS fonda iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, na osnovicu koju čini ukupna imovina UCITS fonda umanjena za iznos obveza fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente.

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka izračunavaju se na utvrđenu osnovicu primjenom propisanih stopa naknada iz prospekta UCITS fonda.

(3) Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu UCITS fonda koja je uložena u udjele UCITS fondova i dionice alternativnih investicijskih fondova, ako UCITS fondom, za koji se obračunava naknada te udjelima UCITS fondova i dionicama alternativnih investicijskih fondova u koji se ulaže, upravlja isto društvo za upravljanje.

(4) Naknadu vezanu uz prinos UCITS fonda društvo za upravljanje obračunati će sukladno članku 247. stavku 5. Zakona.

Način i rokovi izvještavanja

Članak 17.

(1) Društvo za upravljanje dužno je izračunavati za svaki dan idućeg radnog dana neto vrijednost imovine i cijenu udjela UCITS fonda.

(2) Depozitar je dužan provoditi postupak kontrole izračuna cijene udjela UCITS fonda za svaki radni dan i zadnji dan u mjesecu te o provedenom postupku kontrole izvijestiti društvo za upravljanje za čije UCITS fondove obavlja poslove depozitara.

(3) Depozitar je obvezan svakog dana vrednovanja, a najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana, dostaviti Agenciji izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda za dan vrednovanja.

(4) Društvo za upravljanje može ugovoriti sa depozitarom da društvo dostavlja Agenciji Izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda za dan vrednovanja, koji je prekontroliran od strane depozitara u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(5) Izvještaj iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se u elektroničkom obliku na način propisan tehničkom uputom Agencije.

(6) U svim slučajevima utvrđivanja nesukladnosti i nedosljednosti u primjeni ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje odnosno depozitar obvezni su na zahtjev Agencije ispraviti vrednovanje imovine UCITS fonda i dostaviti očitovanje o razlozima i posljedicama odstupanja od načela vrednovanja imovine i obveza UCITS fonda, te izvještaj o novom izračunu neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju neto-vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (»Narodne novine«, broj 69/16).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-02/17-02/23

Urbroj: 326-01-440-442-17-1

Zagreb, 15. prosinca 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.