NN 129/2017 (22.12.2017.), Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2957

Na temelju članka 37. stavka 1. i članka 141. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA OLAKŠICE

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno povjerenstvo za olakšice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo se osniva u cilju pojednostavnjivanja postupaka i dokumentacije vezano za kretanje zrakoplova, posade, putnika i njihove prtljage, tereta, pošte i zrakoplovnih zaliha.

III.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. za predsjednicu:

– Vildana Megla, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

2. za članove:

– Maja Caktaš, Ministarstvo unutarnjih poslova

– Tihomir Žegrec, Ministarstvo financija – Carinska uprava

– Barbara Mesić, Ministarstvo turizma

– Gordana Krpičak, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

– Ana Marija Crnić, Ministarstvo zdravstva

– Edita Bošković, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

– Mate Melvan, Zračna luka Split d.o.o.

– Jasmin Bajić, član Uprave društva Croatia Airlines d.d.

3. za tajnicu:

– Melita Gostiša, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

IV.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

V.

Organizacija i način rada Povjerenstva utvrđuje se poslovnikom koji donosi Povjerenstvo.

VI.

Povjerenstvo donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.

Povjerenstvo o svom radu pisanim putem izvješćuje Vladu Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje.

VII.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva koji su zaposlenici središnjih tijela državne uprave, te koji su dužnosnici u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, za rad/članstvo u Povjerenstvu ne mogu primati naknadu.

Za članove Povjerenstva koji nisu osobe iz stavka 2. ove točke, utvrđuje se neto-naknada u iznosu od 150,00 kuna po sudjelovanju na sjednici.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice (»Narodne novine«, br. 91/11, 28/13 i 76/14).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/466

Urbroj: 50301-27/25-17-2

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.