NN 129/2017 (22.12.2017.), Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2959

Na temelju članaka 114. i 141. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU CIVILNOG ZRAČNOG PROMETA

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno povjerenstvo za zaštitu civilnog zračnog prometa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. za predsjednika:

– mr. sc. Jure Šarić, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture

2. za članove:

– Vildana Megla, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

– Mladen Novoselec, Ministarstvo unutarnjih poslova

– Vinko Ljubičić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

– general-bojnik Miroslav Kovač, Ministarstvo obrane

– Ivan Medved, Ministarstvo zdravstva

– Nada Parat, Ministarstvo financija

– Zvonko Šimašek, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

– Miljenko Pentavec, Sigurnosno-obavještajna agencija

– Vlado Bagarić, direktor društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

– Tonči Peović, direktor društva Aerodrom Brač d.o.o.

– Ivan Skelin, Zračna luka Zadar d.o.o.

– Jasmin Bajić, član Uprave društva Croatia Airlines d.d.

3. za tajnika:

– Ivo Jurič, Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.

III.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

IV.

Organizacija i način rada Povjerenstva utvrđuje se poslovnikom koji donosi Povjerenstvo.

V.

Povjerenstvo o svom radu pisanim putem izvješćuje Vladu Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje.

VI.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Predsjednik i članovi Povjerenstva koji su zaposlenici središnjih tijela državne uprave, te koji su dužnosnici u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, za rad/članstvo u Povjerenstvu ne mogu primati naknadu.

Za tajnika i članove Povjerenstva koji nisu osobe iz stavka 2. ove točke, utvrđuje se neto-naknada u iznosu od 150,00 kuna po sudjelovanju na sjednici.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa (»Narodne novine«, broj 76/14).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/08

Urbroj: 50301-27/25-17-4

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.