NN 129/2017 (22.12.2017.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2960

Na temelju članaka 58. i 141. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U ZRAČNOM PROMETU

I.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

U Povjerenstvo se imenuju:

– mr. sc. Jure Šarić, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture

– pukovnik Dražen Ivandić, Ministarstvo obrane

– Stjepan Huzjak, Državna uprava za zaštitu i spašavanje

– Ante Lažeta, direktor Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

– Danko Petrin, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

– Nikolina Erceg Drnovšek, koordinatorica Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

– mr. sc. Lukša Novak, direktor društva Zračna luka Split d.o.o.

– Vlado Bagarić, direktor društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

– Krešimir Vlašić, Croatia Airlines d.d.

III.

Članovi Povjerenstva iz točke II. ove Odluke biraju predsjednika Povjerenstva iz redova članova Povjerenstva, većinom glasova svih članova.

IV.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

V.

Organizacija i način rada Povjerenstva utvrđuje se poslovnikom koji donosi Povjerenstvo.

VI.

Povjerenstvo o svom radu pisanim putem izvješćuje Vladu Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje.

VII.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Predsjednik i članovi Povjerenstva koji su zaposlenici središnjih tijela državne uprave, te koji su dužnosnici u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, za rad/članstvo u Povjerenstvu ne mogu primati naknadu.

Za predsjednika i članove Povjerenstva koji nisu osobe iz stavka 2. ove točke, utvrđuje se neto-naknada u iznosu od 150,00 kuna po sudjelovanju na sjednici.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 76/14 i 119/15).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/449

Urbroj: 50301-27/12-17-2

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.