NN 129/2017 (22.12.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2967

Na osnovi odredbe članka 46. stavka 6., članka 80. stavka 4. i članka 96. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.), članka 4. stavka 3. Pravilnika o kontroli privremene nesposobnosti za rad (»Narodne novine«, broj 130/13.) i članka 26. točke 21. i 21.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA NADZORA I KONTROLE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu provođenja nadzora i kontrole (»Narodne novine« broj 47/14. i 11/16.) tiskanica »STRUČNO – MEDICINSKA OCJENA privremene nesposobnosti za rad osiguranika« iz članka 19. stavka 5. mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Iskaznica kontrolora iz članka 30. stavka 3. mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/249

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 20. prosinca 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.