NN 129/2017 (22.12.2017.), Izmjene Općih uvjeta ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2973

Na osnovi članka 90. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.) i članka 26. točka 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donijelo je

IZMJENE OPĆIH UVJETA

UGOVORA O PROVOĐENJU BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Općim uvjetima ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 160/13. i 17/15.) u cijelom tekstu riječi: »ugovorni subjekt« u odgovarajućem rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječima: »ugovorni partner« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: »u skladu s Naredbom o obveznom isticanju oznake o početku i završetku radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika (u daljnjem tekstu: Naredba)«, brišu se.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. tekst: »člankom 136. i 141.« zamjenjuje se riječju: »odredbama«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. riječi »članka 19. i člankom 20. stavkom 5.«, brišu se.

Članak 5.

U članku 14. stavku 3. riječ: »zdravlja« zamjenjuje se riječju: »zdravstva« .

Članak 6.

U članku 16. broj: »9« zamjenjuje se brojem: »8«.

Članak 7.

U članku 17. stavku 3. riječ: »zdravlja« zamjenjuje se riječju: »zdravstva«.

Članak 8.

Ove Izmjene Općih uvjeta objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/270

Urbroj: 338-01-01-17-0

Zagreb, 20. prosinca 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.