NN 130/2017 (27.12.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2994

Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 49. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, broj 77/1999, 133/2002, 48/2005, 74/2009, 154/2014 i 82/2015) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA I EVIDENCIJAMA PUTNIH ISPRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA TE NAČINU DOSTAVE I PREUZIMANJA IZRAĐENIH PUTOVNICA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica (»Narodne novine« broj 4/2010, 22/2010, 85/2015 i 118/2015) u članku 3. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Podnositelj zahtjeva za izdavanje putovnice može zahtjev za izdavanje putovnice u redovnom postupku podnijeti i preko sustava eGrađani korištenjem elektroničke osobne iskaznice koja sadrži kvalificirani potpisni certifikat i u tom slučaju se iznimno od odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka ne koristi Obrazac 3 niti izdaje potvrda o podnijetom zahtjevu.

Prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev kvalificiranim elektroničkim potpisom korištenjem elektroničke osobne iskaznice.

Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka smatra se uredno podnesenim kad policijska uprava ili postaja elektroničkim putem dostavi podnositelju zahtjeva obavijest da je zahtjev prihvaćen, a urednost zahtjeva utvrđuje se u roku od tri radna dana od njegove predaje.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 7.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Ako je zahtjev za izdavanje putovnice podnesen preko sustava eGrađani za izradu putovnice koriste se fotografija, otisci prstiju i potpis iz evidencija na središnjem informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova koji su korišteni u postupku izdavanja elektroničke osobne iskaznice kojom se osoba identificirala u sustavu eGrađani prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice.

Uz zahtjev za izdavanje putovnice preko sustava eGrađani podnositelj zahtjeva dužan je priložiti skenirane uplatnice o uplati naknade za izdavanje putovnice, naknade za upravnu pristojbu i naknade za dostavu putovnice na adresu prebivališta ili boravišta u slučaju kada podnositelj zahtjeva traži dostavu putovnice na adresu prebivališta ili boravišta.

Uz zahtjev za izdavanje druge putovnice iste vrste preko sustava eGrađani podnositelj zahtjeva dužan je obrazložiti razloge zbog kojih podnosi zahtjev za izdavanje druge putovnice iste vrste i priložiti skenirane dokaze koji ukazuju na opravdanost zahtjeva kao što je potvrda da se ranije izdana putovnica nalazi kod nadležnog tijela druge države radi pribavljanja vize za ulazak u tu državu, potvrda inozemnog poslodavca o razlozima potrebe posjedovanja dviju putovnica vezano uz obavljanje konkretnih poslova, kao i druge dokaze ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.«.

Članak 3.

U članku 10. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka policijske uprave i postaje za zahtjeve za izdavanje putovnica podnesene preko sustava eGrađani ne koriste Obrazac 3 niti ga odlažu u kartoteku.«.

Članak 4.

U članku 12. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu putnih isprava vodi evidenciju o putovnicama koje su u postupku dostave iz članka 14.a stavka 2. ovoga Pravilnika izgubljene kao i o putovnicama koje su u postupku dostave izgubljene i naknadno pronađene.

Evidencija iz stavka 3. ovoga članka sadrži prezime i ime osobe za koju je putovnica izrađena, broj putovnice, naziv policijske uprave ili postaje koja je naručila tehničku izradu putovnice i datum pronalaska putovnice, ako je putovnica pronađena.

Pronađene putovnice uništava povjerenstvo iz članka 13. stavka 3. ovoga Pravilnika dva puta godišnje, o čemu se sastavlja zapisnik.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 6., iza riječi: »iz stavka 1.« dodaju se riječi: »i 3.«.

Članak 5.

U članku 14. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, osoba je dužna sama poništiti nevažeću putovnicu umjesto koje je izdana nova putovnica koja joj je u skladu s odredbom članka 14.a stavka 2. ovoga Pravilnika dostavljena na adresu prebivališta ili boravišta.«.

Članak 6.

Članak 14.a mijenja se i glasi:

»Izrađenu putovnicu koja se izdaje u redovnom postupku u roku do 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, podnositelj zahtjeva preuzima u policijskoj upravi ili postaji u kojoj je neposredno podnio zahtjev ili kojoj je zahtjev za njeno izdavanje uputio preko sustava eGrađani.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka putovnica koja se izdaje u redovnom postupku može se na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice dostaviti na adresu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva.

Dostavu putovnice na adresu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva obavlja pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu putnih isprava putem dostavne službe uz naknadu ugovorenu s dostavnom službom.

U slučaju da se u postupku dostave iz stavka 3. ovoga članka putovnica izgubi, u evidencijama na središnjem informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova se za njom raspisuje objava te se pravnoj osobi ovlaštenoj za tehničku izradu putnih isprava po službenoj dužnosti šalje novi zahtjev za izradu putovnice.

Ako se u postupku dostave iz stavka 3. ovoga članka putovnica ne uspije uručiti podnositelju zahtjeva, dostavna služba će putovnicu dostaviti u policijsku upravu ili postaju u kojoj je neposredno podnesen zahtjev ili kojoj je zahtjev za njeno izdavanje upućen preko sustava eGrađani, gdje ju podnositelj zahtjeva može osobno preuzeti.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje putovnice koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj putovnicu izdanu u redovnom postupku može preuzeti samo u policijskoj upravi ili postaji u kojoj je neposredno podnio zahtjev ili kojoj je zahtjev za njeno izdavanje uputio preko sustava eGrađani.

Za putovnicu koja se izdaje u hitnim slučajevima u kojima se o zahtjevu za izdavanje mora riješiti odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od podnošenja zahtjeva, zahtjev se podnosi i izrađena putovnica se preuzima u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Podnositelj zahtjeva koji želi da mu se putovnica izda u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva, putovnicu preuzima u policijskoj upravi u kojoj je podnio zahtjev za njeno izdavanje, odnosno u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj je podnio zahtjev za izdavanje putovnice.

Pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu putnih isprava dužna je osigurati dostavu putovnica u policijsku upravu u roku iz stavka 8. ovoga članka.«

Članak 7.

Iza članka 14.a dodaje se novi članak 14.b koji glasi:

»Članak 14.b

Putovnici izdanoj u redovnom postupku, koja je na zahtjev dostavljena na adresu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva, u evidenciji na središnjem informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova evidentira se status važeće isprave nakon zaprimljene obavijesti da je putovnica uručena podnositelju zahtjeva, a podnositelj zahtjeva može ju koristiti nakon što dobije poruku o aktivaciji putovnice.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-02/17-01/131

Urbroj: 511-01-152-17-5

Zagreb, 18. prosinca 2017.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.