NN 131/2017 (28.12.2017.), Uredba o indeksu razvijenosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3014

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14 i 123/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine donijela

UREDBU

O INDEKSU RAZVIJENOSTI

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se pokazatelji za izračun indeksa razvijenosti, izračun vrijednosti indeksa razvijenosti i druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

Indeks razvijenosti izračunava se na temelju sljedećih pokazatelja:

1. stope nezaposlenosti

2. dohotka po stanovniku

3. proračunskih prihoda jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku

4. općega kretanja stanovništva

5. stope obrazovanosti

6. indeksa starenja.

Članak 3.

Stopa nezaposlenosti iz članka 2. točke 1. ove Uredbe izračunava se kao omjer broja nezaposlenih i zbroja svih zaposlenih te nezaposlenih osoba na području pojedine jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Za izračun pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o broju registriranih nezaposlenih osoba, te podaci Porezne uprave o broju zaposlenih osoba na razini jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave tijekom jedne kalendarske godine.

Članak 4.

Dohodak po stanovniku iz članka 2. točke 2. ove Uredbe izračunava se kao omjer ukupnog iznosa dohotka kojega su tijekom jednoga poreznog razdoblja (kalendarska godina) ostvarili porezni obveznici, fizičke osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za koju se vrši izračun, i broja stanovnika koji žive na području te jedinice.

Dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak, a uključuje dohodak ostvaren od nesamostalnog rada i dohodak ostvaren od samostalne djelatnosti.

U ukupan iznos dohotka iz stavka 1. ovoga članka uračunava se i dobit koju su ostvarile fizičke osobe od obavljanja samostalne djelatnosti tijekom jednoga poreznog razdoblja (kalendarska godina) na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za koju se vrši izračun.

Dohotkom od samostalne djelatnosti u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se dohodak umanjen za propisana umanjenja i preneseni gubitak, sukladno zakonu kojim se uređuje porez na dohodak.

Dobiti iz stavka 3. ovoga članka smatra se dobit nakon propisanih umanjenja i uvećanja dobiti, sukladno zakonu kojim se uređuje porez na dobit.

Za izračun pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podaci Porezne uprave o isplaćenim dohocima i podaci Državnog zavoda za statistiku o broju stanovnika na razini jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 5.

Proračunski prihodi jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku iz članka 2. točke 3. ove Uredbe izračunavaju se kao omjer ostvarenih prihoda jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, umanjenih za prihode:

– od domaćih i stranih pomoći i donacija te sredstva fiskalnog izravnanja

– iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu

– ostvarene na osnovi dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći za izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija

– od prodaje nefinancijske imovine i

– od prireza porezu na dohodak,

– i broja stanovnika na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Za izračun pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podaci Ministarstva financija o prihodima proračuna jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i Državnog zavoda za statistiku o broju stanovnika na razini jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 6.

Opće kretanje stanovništva iz članka 2. točke 4. ove Uredbe izračunava se kao omjer usporedivog broja stanovnika jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u posljednjem dostupnom desetogodišnjem razdoblju.

Za izračun pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podaci Državnog zavoda za statistiku o broju stanovnika jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 7.

Stopa obrazovanosti iz članka 2. točke 5. ove Uredbe izračunava se kao udjel stanovništva sa završenim visokim obrazovanjem u ukupnom stanovništvu, u dobi između 20 i 65 godina, na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Za izračun pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podaci Državnog zavoda za statistiku o obrazovnoj strukturi stanovništva Republike Hrvatske i broju stanovnika u dobi između 20 i 65 godina na razini jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 8.

Indeks starenja iz članka 2. točke 6. ove Uredbe izračunava se kao postotni udio stanovnika u dobi 60 i više godina u odnosu na broj stanovnika u dobi od 0 do 19 godina.

Za izračun pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podaci Državnog zavoda za statistiku o dobnim kontingentima stanovništva na razini jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 9.

Pokazatelji iz članka 2. ove Uredbe izračunavaju se na temelju podataka u razdoblju od tri godine koje prethode postupku ocjenjivanja, odnosno podataka prema rezultatima zadnjeg popisa stanovništva ukoliko godišnje serije podataka nisu dostupne.

Članak 10.

Vrijednost indeksa razvijenosti izračunava se kao prilagođeni prosjek standardiziranih vrijednosti pokazatelja iz članka 2. ove Uredbe u određenom vremenskom razdoblju.

Vrijednost indeksa razvijenosti iz stavka 1. ovoga članka izračunava se na tri decimale.

Indeks razvijenosti se tumači tako da jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koje imaju vrijednost indeksa veću od 100 spadaju u područje iznadprosječne razvijenosti, dok jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koje imaju vrijednost indeksa manju od 100 spadaju u područje ispodprosječne razvijenosti.

Članak 11.

Za pokazatelje iz članka 2. podstavaka 2. – 5. ove Uredbe čije su visoke vrijednosti pozitivne u kontekstu razvijenosti, postupak standardizacije pokazatelja iz članka 10. ove Uredbe provodi se na temelju sljedeće formule:

dok se za pokazatelje iz članka 2. podstavaka 1. i 6. ove Uredbe čije su visoke vrijednosti negativne u kontekstu razvijenosti, postupak standardizacije pokazatelja iz članka 10. ove Uredbe provodi na temelju sljedeće formule:

gdje je

Zij standardizirana vrijednost (z-score) pokazatelja x za danu jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave

xij vrijednost pokazatelja x za danu jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave

Mxj aritmetička sredina pokazatelja x za sve jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave

Sxj standardna devijacija skupa vrijednosti pokazatelja x.

Članak 12.

Postupak agregiranja standardiziranih vrijednosti pokazatelja dobivenih formulama iz članka 11. ove Uredbe u indeks razvijenosti provodi se pomoću metode aritmetičke sredine i koeficijenta penalizacije na način kako je prikazano u sljedećoj formuli:

gdje je

Ii indeks razvijenosti jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave

Mzi aritmetička sredina standardiziranih vrijednosti svih pokazatelja za danu jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave

(Szi*cvi) koeficijent penalizacije za danu jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave

Szi standardna devijacija skupa standardiziranih vrijednosti svih pokazatelja za danu jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave

cvi koeficijent varijacije skupa standardiziranih vrijednosti svih pokazatelja za danu jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Članak 13.

Razvrstavanje jedinica područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave u skupine razvijenosti prema ostvarenoj vrijednosti indeksa razvijenosti vrši se u skladu s člankom 34., odnosno člankom 35. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14 i 123/17; u daljnjem tekstu: Zakon).

Skupine razvijenosti predstavljaju jednake dijelove u razdiobi po veličini uređenih nizova iznadprosječnih i ispodprosječnih vrijednosti indeksa razvijenosti za jedinice područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave koji su definirani člankom 3. točkama 11. i 1. Zakona.

Točne granice između skupina razvijenosti određuju se pomoću percentilnih rangova vrijednosti indeksa razvijenosti.

Percentilni rang vrijednosti indeksa razvijenosti je broj koji pokazuje koliki se postotak svih vrijednosti indeksa razvijenosti u promatranom nizu nalazi na razini i ispod te vrijednosti.

Članak 14.

Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja iz članka 2. ove Uredbe, korišteni u postupku razvrstavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s člancima 34. i 35. Zakona, objavljuju se na službenoj internetskoj stranici ministarstva nadležnog za regionalni razvoj u roku od osam dana od dana donošenja odluke iz članka 37. stavka 1. Zakona.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o indeksu razvijenosti (»Narodne novine«, br. 63/10 i 158/13).

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/97

Urbroj: 50301-25/05-17-3

Zagreb, 28. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.