NN 132/2017 (29.12.2017.), Pravilnik o plaćanju poreza na dodanu vrijednost pri uvozu strojeva i opreme putem prijave poreza na dodanu vrijednost

Ministarstvo financija

3043

Na temelju članka 76. stavka 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14. i 115/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PLAĆANJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST PRI UVOZU STROJEVA I OPREME PUTEM PRIJAVE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se posebnosti izdavanja rješenja kojim se poreznom obvezniku pri uvozu strojeva i opreme u skladu s člankom 76. stavkom 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakon) dopušta iskazivanje poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) kroz obveze u prijavi PDV-a (u daljnjem tekstu: plaćanje PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a).

Plaćanje PDV-a pri uvozu strojeva i opreme putem prijave PDV-a

Članak 2.

(1) U smislu odredbi članka 76. stavka 8. Zakona prilikom uvoza strojeva i opreme iz Dodatka IV. Zakona čija je vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna (po jednoj carinskoj deklaraciji za puštanje u slobodan promet ili po jednom odobrenju o primjeni općeg pravila 2A u slučaju postupnog uvoza temeljem dodatne napomene 3 uz odsjek XVI. i dodatne napomene 2 uz odsjek XVII. Priloga I. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (Službeni list br. L 256 od 7. 9. 1987.)) poreznom obvezniku se temeljem rješenja Carinske uprave odobrava da PDV na uvoz iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a.

(2) Porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti je pravna ili fizička osoba upisana u registar obveznika PDV-a i nije obvezna primjenjivati podjelu pretporeza iz članka 62. Zakona.

(3) Plaćanje PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a označava istovremeno iskazivanje obveze i odbitka obračunatog PDV-a pri uvozu u prijavi PDV-a koja se podnosi za razdoblje oporezivanja u kojem su dobra uvezena.

Zahtjev za izdavanje rješenja

Članak 3.

(1) Porezni obveznik iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za izdavanje rješenja Carinskoj upravi, Središnjem uredu.

(2) Zahtjev za izdavanje rješenja podnosi se u pisanom obliku u skladu s obrascem iz Priloga 1 ovoga Pravilnika, a isti mora osobito sadržavati:

1. podatke o poreznom obvezniku (naziv/ime, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) ili PDV identifikacijski broj dodijeljen u Republici Hrvatskoj, EORI broj i podatke za kontakt) i

2. specifikaciju i vrijednost strojeva i opreme za koje se zahtjeva izdavanje rješenja.

(3) Na zahtjev Carinske uprave porezni obveznik iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezan je dostaviti i druge podatke potrebne za izdavanje rješenja.

Izdavanje rješenja

Članak 4.

(1) Carinska uprava izdaje rješenje kojim se odobrava plaćanje PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a poreznom obvezniku ako:

1. je porezni obveznik osoba upisana u registar obveznika PDV koja ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti i nije obvezna primjenjivati podjelu pretporeza iz članka 62. Zakona i

2. zahtjev se odnosi na uvoz strojeva i opreme iz Dodataka IV Zakona i ispunjeni su svi uvjeti iz članka 76. stavka 8. Zakona.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka poreznog obveznika se obvezuje obavijestiti Carinsku upravu o svim promjenama podataka navedenih u rješenju koje mogu utjecati na primjenu ili sadržaj rješenja bez odlaganja a najkasnije u roku 8 dana od dana nastanka promjene.

Evidencije

Članak 5.

Carinska uprava vodi evidenciju izdanih rješenja kojima se odobrava plaćanje PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a, pri čemu se u evidencijama rješenju dodjeljuje jedinstveni evidencijski broj.

Provedba carinskih formalnosti i razmjena podataka

Članak 6.

(1) Prilikom provedbe carinskog postupka puštanja u slobodan promet strojeva i opreme za koje je izdano rješenje za plaćanje PDV-a putem prijave PDV-a, porezni obveznik je dužan u carinsku deklaraciju unijeti jedinstveni evidencijski broj rješenja kojim mu je odobreno plaćanje PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a.

(2) Prilikom prihvaćanja carinske deklaracije Carinska uprava je dužna, pored ostalih podataka u skladu s carinskim zakonodavstvom, provjeriti postojanje rješenja kojim se odobrava plaćanje PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a.

(3) U trenutku puštanja strojeva i opreme u slobodni promet poreznom obvezniku se, pored obračuna ostalih uvoznih davanja, obračunava i iznos PDV-a pri uvozu u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o PDV. Iznos PDV-a pri uvozu obračunat u uvoznoj carinskoj deklaraciji porezni obveznik, temeljem rješenja iz članka 4. ovog Pravilnika, istovremeno iskazuje kao obvezu i odbitak obračunatog PDV-a pri uvozu u prijavi PDV-a koja se podnosi za razdoblje oporezivanja u kojem su dobra uvezena sukladno članku 2. stavku 3. ovog Pravilnika.

(4) Carinska uprava ne knjiži u svoje evidencije naplate i knjigovodstva obračunati iznos duga s osnove PDV-a utvrđen u carinskoj deklaraciji. O visini tako obračunatog PDV-a i svim mogućim naknadnim izmjenama Carinska uprava bez odgode obavještava Poreznu upravu uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

Završna odredba

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama i stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-02/17-01/57

Urbroj: 513-02-1210/1-17-1

Zagreb, 22. prosinca 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1