NN 132/2017 (29.12.2017.), Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Hrvatska turistička zajednica

3058

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine« broj 152/08, 88/10, 110/15, 121/16), uz suglasnost Ministra turizma klasa: 334-08/17-02/50, urbroj: 529-05-17-2, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice donosi

PRAVILNIK

O POTPORAMA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se opći uvjeti i pravila odobravanja potpora, korisnici i vrste programa za koje se može odobriti potpora, te nadzor provedbe i korištenja potpora dodijeljenih turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima Hrvatske.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika, turistički nerazvijenim područjem se smatraju:

područja jedinica lokalne samouprave koja su razvrstana u I., II., III. i IV. skupinu indeksa razvijenosti u skladu s propisima koji uređuju regionalni razvoj Republike Hrvatske i koje ispunjavaju barem još jedan od sljedećih uvjeta:

– da turistička zajednica općine/grada ili područja koja je nadležna za područje te jedinice lokalne samouprave na tom području ostvaruje izvorne prihode iz boravišne pristojbe i članarine na godišnjoj razini manje od 700.000,00 HRK ili

– da na području jedinice lokalne samouprave nema više od 100 registriranih osnovnih ležajeva u objektima iz skupine hoteli ili

– da područje jedinice lokalne samouprave u cijelosti pripada u jedno od tri skupine područja posebne državne skrbi,

– da na području jedinice lokalne samouprave nije osnovana turistička zajednica općine/grada ili područja.

U smislu uvjeta propisanih ovim člankom:

– visina prihoda utvrđuje se na temelju službenih podataka Financijske agencije za godinu koja prethodi godini raspisivanja javnog poziva te se odnosi na bruto prihode uplaćene na posebne račune turističke zajednice,

– broj registriranih ležajeva u objektima iz skupine hoteli utvrđuje se na temelju podataka sustava eVisitor na dan zaključenja javnog poziva.

SUBJEKTI PRIMJENE

Članak 3.

Korisnici potpore, u smislu ovog Pravilnika, jesu turističke zajednice koje sukladno svojim zakonskim zadaćama samostalno ili u suradnji s drugim subjektima realiziraju programe/projekte s ciljem razvoja i unapređenja turističke ponude i javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima (dalje u tekstu: TZN).

Potporu iz sredstava namijenjenih razvoju turistički nerazvijenih područja mogu koristiti i turističke zajednice županija ako se radi o programima/projektima u toj županiji koji se pretežito ostvaruju na turistički nerazvijenim područjima iz članka 2. ovog Pravilnika.

Dio sredstava za potpore iz članaka 4. stavka 1. ovog Pravilnika, koristit će Hrvatska turistička zajednica (dalje u tekstu: HTZ) za planiranje i provedbu razvojnih programa/projekata na turistički nerazvijenim područjima, kao i sufinanciranje promocije i drugih tržišnih aktivnosti za turističke zajednice na nerazvijenim područjima, utvrđenih godišnjim programom rada Hrvatske turističke zajednice.

Članak 4.

Davatelj potpore je HTZ. Sredstva potpore se dodjeljuju iz 7,5% ukupno uplaćenih sredstva turističke članarine koja se izdvajaju na posebni račun HTZ i koriste namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (dalje u tekstu: potpora).

Sredstva potpore su bespovratna.

U slučaju da više turističkih zajednica zajednički realizira pojedini program projekt, kandidaturu podnosi samo jedna turistička zajednica koja će u ime ostalih biti nositelj realizacije.

Iznos odobrene potpore po jednom programu/projektu u jednoj godini može iznositi do 80% ukupnih odobrenih troškova provedbe pojedinačnog programa/projekta. Ovo ograničenje ne primjenjuje se u slučaju kada TZN kandidira program/projekt korištenja sredstava EU fondova iz članka 5. ovog Pravilnika.

Potpora se iznimno može odobriti za isti program/projekt TZN dvije kalendarske godine uzastopce, ukoliko realizacija programa nije moguća u jednoj kalendarskoj godini.

Ukupna potpora za sve kandidirane programe jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini može se utvrditi javnim pozivom.

NAMJENA POTPORE

Članak 5.

Potpore HTZ-a mogu biti namijenjene za sljedeće projekte/programe:

1. Programe/projekte razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije

2. Programe/projekte edukacije

3. Korištenje sredstava EU fondova i javnu turističku infrastrukturu

4. Programe/projekte unapređenja djelovanja i aktivnosti turističkih zajednica

Vrsta programa/projekata za koje će se dodjeljivati potpore u pojedinoj kalendarskoj godini utvrđuje se javnim pozivom Hrvatske turističke zajednice.

Članak 6.

Na temelju ovog Pravilnika, za svaku kalendarsku godinu HTZ, uz suglasnost Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, objavljuje javni poziv za kandidiranje programa/projekata za dodjelu potpora, kojim se detaljnije propisuju namjene potpora, mjerila i kriteriji za odobravanje potpora, postupak kandidiranja i druga pitanja vezana uz odobravanje i realizaciju programa iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika. Javni poziv se objavljuje na internetskim stranicama HTZ-a i Ministarstva turizma.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (»Narodne novine«, br. 19/11, 53/12, 91/12, 28/13, 156/14).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Direktor
Hrvatske turističke zajednice
mr. sc. Kristijan Staničić, v. r.