NN 132/2017 (29.12.2017.), Odluka o općinskim porezima Općine Pučišća

Općina Pučišća

3063

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17) i članka 29. Statuta Općine Pučišća (»Službeni glasnik Općine Pučišća« br. 4/09, 1/13, 5/13 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Pučišća na svojoj 4. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE PUČIŠĆA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji su vlastiti izvori prihoda Općine Pučišća.

Članak 2.

Općinski porezi na području Općine Pučišća su:

– prirez porezu na dohodak

– porez na potrošnju

– porez na kuće za odmor.

PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Pučišća sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak i ove Odluke.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Pučišća.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% od osnovice utvrđene člankom 4. ove Odluke.

POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Pučišća.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovoga članka porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac iz stavka 4. ovog članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika zbirno za sve poslovne prostore.

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Pučišća.

Članak 9.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje po m2 korisne površine kuće za odmor, i to:

– vlasnici kuća za odmor čiji se objekti nalaze na području k.o. Pučišća – 15,00 kn/m2

– vlasnici kuća za odmor čiji se objekti nalaze na području k.o. Gornji Humac i k.o. Pražnica – 8,00 kn/m2

Članak 11.

Korisna površina kuće za odmor utvrđuje se sukladno propisima kojima se utvrđuje korisna površina objekta za obračun komunalne naknade.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 13.

Obveznik poreza na kuće za odmor mora nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.

Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

PROVEDBENE ODREDBE

Članak 14.

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza propisanih člankom 2. stavkom 1. točkom 2. i 3. ove Odluke je Porezna uprava – Ispostava u Supetru.

Članak 15.

Na postupak utvrđivanja i naplate poreza iz ove Odluke te druga postupovna pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuje se zakon kojim je uređen porezni postupak.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik Općine Pučišća« br. 7/01).

Članak 17.

Postupci u vezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih poreza započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima (»Službeni glasnik Općine Pučišća« br. 7/01).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Pučišća«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine osim odredaba o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/02

Urbroj: 2104/06-03-17-04

Pučišća, 21. prosinca 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pučišća
Stjepan Kusanović, v. r.