NN 10/2018 (31.1.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja

Državno sudbeno vijeće

243

Na temelju članka 56. stavka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13 i 82/15 – dalje ZDSV), Državno sudbeno vijeće na 106. sjednici održanoj 18. siječnja 2018. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, METODAMA I NAČINU PROVEDBE PSIHOLOŠKOG TESTIRANJA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja (»Narodne novine« broj 29/2016 – dalje Pravilnik), članak 5. mijenja se i glasi:

»Psihološka sposobnost kandidata iz članka 3. ovog Pravilnika utvrđuje se na psihološkom testiranju prema sljedećim mjerilima:

a) Test općih intelektualnih sposobnosti

– kriterij; z = 0,00 (prosječna vrijednost po kriteriju mjernog instrumenta)

2) Višedimenzionalni upitnik osobnosti

– kriterij; emocionalna stabilnost u kategoriji normalnih vrijednosti (po kriteriju mjernog instrumenta)

c) Polustrukturirani psihologijski intervju

– kriterij; bez znakova psihopatoloških odstupanja.«

Članak 2.

Članak 9. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(2) Mišljenje kojim je utvrđena nesposobnost za obnašanje dužnosti suca ovlaštena pravna osoba mora obrazložiti na način da određeno navede točku iz članka 5. Pravilnika na kojoj temelji svoje mišljenje, kao i da navede mjerni instrument koji je korišten na psihološkom testiranju.«

Članak 3.

Iza članka 9. Pravilnika dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Vijeće može kandidata po službenoj dužnosti ili na njegov pisani prijedlog uputiti na ponovljeno psihološko testiranje ovlaštenoj pravnoj osobi koju odredi Vijeće.«

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika primjenjuje se obrazac iz Priloga 2., koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegove objave u »Narodnim novinama«.

(2) Ovaj Pravilnik se primjenjuje i na postupke imenovanja sudaca koji su na dan njegova stupanja na snagu u tijeku, a u kojima još nije provedeno psihološko testiranje kandidata sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja (»Narodne novine« broj 29/2016).

Broj: OU-25/16

Zagreb, 18. siječnja 2018.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Željko Šarić, v. r.

PRILOG 2.

OVLAŠTENA PRAVNA OSOBA

(naziv, adresa)

BROJ PROTOKOLA: (redni broj, dan, mjesec, godina)

Temeljem članka 56. stavak 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13 i 82/15) u vezi s člankom 9. stavkom 2. Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja, ovlaštena pravna osoba za psihološko testiranje donosi:

MIŠLJENJE O PSIHOLOŠKOJ SPOSOBNOSTI
kandidata za suca

Psihološkim testiranjem (ime i prezime kandidata) utvrđena je:


NESPOSOBNOST

Kandidata za obnašanje dužnosti suca

Obrazloženje

Mišljenje je doneseno temeljem članka 5. točke _______ Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja. Na psihološkom testiranju na kojem se temelji ovo mišljenje korišteni su mjerni instrumenti:

Za ovlaštenu pravnu osobu

______________________

______________________