NN 3/2018 (10.1.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Ministarstvo financija

116

Na temelju članka 99. stavka 2. i članka 100. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

Članak 1.

U Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14, 115/15 i 87/16) u članku 7. stavku 2., točki 3. iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

» – obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, a sklopljeni su u skladu s člankom 44. Zakona o proračunu,«, a dosadašnje alineje 2. i 3. postaju alineje 3. i 4.

U stavku 3. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi: »evidenciju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku,«, a dosadašnje alineje 4., 5. i 6. postaju alineje 5., 6. i 7.

Članak 2.

Iza članka 37. dodaje se članak 37.a koji glasi:

»Članak 37.a

(1) Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se na kraju godine uzimajući u obzir:

1. kašnjenje u naplati preko godine dana

2. pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom.

(2) Ako se s naplatom potraživanja kasni:

– između jedne i tri godine, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 50 %,

– iznad tri godine, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 100 %.

(3) Ako je nad dužnikom pokrenut stečajni i/ili likvidacijski postupak, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 75 %.

(4) Bez obzira na provođenje ispravka vrijednosti potraživanja u skladu s ovim člankom, proračuni i proračunski korisnici moraju poduzimati sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun, odnosno financijski plan prema važećim propisima.

(5) U potpunosti ispravljena potraživanja zadržavaju se u bilančnoj evidenciji sve do trenutka prestanka postojanja pravne osnove za njihovu naplatu.

(6) Ispravak vrijednosti potraživanja ne predstavlja promjenu u vrijednosti imovine i obveza, a provodi se zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u razredu 9 Vlastiti izvori i odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti potraživanja.«

Članak 3.

Iza članka 38. dodaje se članak 38.a koji glasi:

»Članak 38.a

Proračun i proračunski korisnik koji je zadužen za praćenje naplate prihoda koji se dijele između više korisnika (zajednički prihodi) u svojoj glavnoj knjizi vodi potraživanje u ukupnom iznosu.«

Članak 4.

U članku 48. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Rashodi za zaposlene koji su obračunani iznad neoporezivih iznosa, iako se u poreznom smislu smatraju plaćom, evidentiraju se u okviru odgovarajućih računa podskupine 312 zajedno s obračunanim doprinosima, porezom, prirezom i neoporezivim dijelom naknade.«

Članak 5.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Skupina računa 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sadrži tekuće i kapitalne pomoći inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU, pomoći unutar općeg proračuna i proračunskim korisnicima drugih proračuna, te prijenose proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna.

(2) Pomoći dane u obliku prijenosa nefinancijske imovine priznaju se u visini knjigovodstvene vrijednosti imovine.

(3) Pomoći unutar općeg proračuna obuhvaćaju:

– pomoći proračunima i to: državnom, županijskim, gradskim i općinskim proračunima i

– pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u te ostalim izvanproračunskim korisnicima.

(4) Sredstva namijenjena proračunskim korisnicima drugih proračuna klasificiraju se u podskupini računa 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, a sredstva namijenjena drugim proračunima u podskupini računa 363 – Pomoći unutar općeg proračuna kao pomoći državnom proračunu, odnosno županijskim, gradskim i općinskim proračunima.

(5) U glavnoj knjizi proračuna rashodi za redovnu djelatnost proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna evidentiraju se po nastanku događaja na odgovarajućim računima rashoda za čije se pokriće sredstva koriste, a izdaci po novčanom načelu odgovarajućeg računa izdataka.

(6) U financijskim izvještajima proračuna (razina 13 i razina 22) ne iskazuju se rashodi proračunskih korisnika iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Iznimno od stavka 5., proračuni mogu rashode za redovnu djelatnost proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti koji se financiraju iz proračuna evidentirati u glavnoj knjizi po novčanom načelu u okviru podskupine 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i to kao:

– prijenose za financiranje rashoda poslovanja

– prijenose za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

– prijenose za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

(8) U financijskim izvještajima proračuna (razina 13 i razina 22) rashodi i izdaci za redovnu djelatnost proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna iskazuju se kao prijenosi iz stavka 7. ovoga članka.

(9) U procesu izrade konsolidiranog financijskog izvještaja proračuna prihodi koje proračunski korisnici ostvare iz nadležnog proračuna, a evidentiraju se prema novčanom načelu, i prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti sučeljavaju se i eliminiraju.

(10) U konsolidiranom financijskom izvještaju općeg proračuna pomoći proračunskim korisnicima i unutar općeg proračuna se eliminiraju, a ostaju iskazane samo pomoći dane inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU.

(11) Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava obuhvaćaju:

– tekuće i kapitalne pomoći županijskim, gradskim i općinskim proračunima,

– tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima te

– tekuće i kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog, županijskih, gradskih i općinskih proračuna.

(12) Podskupina 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna obuhvaća prijenose koje iznimno proračunski korisnici daju drugim proračunskim korisnicima u nadležnosti istog proračuna na temelju propisa ili natječaja, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(13) Prethodna suglasnost iz stavka 12. ovoga članka ne odnosi se na prijenose EU sredstava.«

Članak 6.

U članku 67. u stavku 2. riječ »Pomoći« zamjenjuje se riječima »Ostvarena sredstva pomoći«, a iza zagrade dodaju se riječi »evidentiraju se kao obveza na osnovnom računu 23957 Obveze za EU predujmove, a«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, sredstva pomoći od institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (tekuće i kapitalne) kojima se po metodi pojednostavljenih troškova (simplified cost option) financiraju programi i projekti priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti.

(4) Ministar financija će uputom propisati za koje se programe Europske unije prihodi priznaju u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 7.

U članku 85. u alineji 4. briše se veznik »i«, iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi: » – potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku i«, a dosadašnja alineja 5. postaje alineja 6.

Članak 8.

Raspored računa iz Računskog plana koji je sastavni dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu dopunjuje se na sljedeći način:

– u podskupini 991 iza osnovnog računa 99141 dodaju se odjeljak 9915 Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku i osnovni račun 99151 Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku,

– u podskupini 996 iza osnovnog računa 99641 dodaju se odjeljak 9965 Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku i osnovni račun 99651 Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/91

Urbroj: 513-05-02-17-3

Zagreb, 29. prosinca 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.