NN 8/2018 (24.1.2018.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Omiša

Grad Omiš

203

Na temelju stavka 1. članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16 i 101/17) te odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (»Službeni glasnik Grada Omiša« 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 4. sjednici, održanoj 20. studenoga 2017. g. donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima (»Narodne novine« br. 84/17, »Službeni glasnik Grada Omiša« br. 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13) u članku 2. točka 5. se briše.

Članak 2.

Članak 10. se briše.

Članak 3.

Članak 16. se briše.

Članak 4.

Članak 17. mijenja se i glasi: »Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Omiša«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, a objavit će se i u »Službenom glasniku Grada Omiša«.

Klasa: 410-01/17-01/07

Urbroj: 2155/01-01/17-2

Omiš, 20. studenoga 2017.

Predsjednik
Zvonko Močić, dr. med., v. r.