NN 8/2018 (24.1.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Šodolovci

Općina Šodolovci

205

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 20. stavka i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17), te članka 31. Statuta Općine Šodolovci (»Službeni glasnik Općine Šodolovci« broj 3/09, 2/13 i 7/16) Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 5. sjednici održanoj 29. prosinca 2017. donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE ŠODOLOVCI

Članak 1.

U Odluci o lokalnim porezima Općine Šodolovci (»Služeni glasnik Općine Šodolovci« broj 4/17 i »Narodne novine« broj 87/17) članak 2. mijenja se i glasi:

»U općini Šodolovci uvode se sljedeći porezi:

1. Porez na potrošnju

2. Porez na kuće za odmor

3. Porez na korištenje javnih površina.«

Članak 2.

Naslov iznad članka 17. koji glasi »4) Porez na nekretnine« i članak 17. brišu se.

Članak 3.

Članak 20. ove Odluke briše se.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Općine Šodolovci« i u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Šodolovci«.

Klasa: 410-23/17-01/3

Urbroj: 2121/11-17-7

Šodolovci, 29. prosinca 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Tomislav Starčević, v. r.