NN 17/2018 (21.2.2018.), Pravilnik o provedbi podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

359

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PODMJERE 10.2 »POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene«, podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« (u daljnjem tekstu: podmjera 10.2) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik provodi se sukladno:

1. Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006. (SL L 347, 20. 12. 2013.) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013)

2. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013.) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013)

3. Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama, (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

4. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014.) i njenim izmjenama i dopunama

5. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 807/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014.)

6. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31. 7. 2014.) i njenim izmjenama i dopunama i

7. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31. 7. 2014.) i njenim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 809/2014).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) projekt je skup aktivnosti sukladno godišnjem planu koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova

2) natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar jedne mjere/podmjere/tipa operacije, a sastoji se od teksta natječaja, priloga i obrazaca

3) korisnik je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje i provedbu projekta

4) prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

5) neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

6) lista prihvatljivih troškova je lista troškova prihvatljivih za sufinanciranje, a objavljuje se uz pojedini natječaj

7) Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora), donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske u siječnju 2017. godine

8) Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj, prihvaćen Odlukom Vlade Republike Hrvatske u ožujku 2010. godine

9) genetski izvor je svaki (biljni ili životinjski) genetski materijal koji ima stvarnu ili potencijalnu vrijednost za hranu i/ili poljoprivredu

10) genetski materijal je bilo koji dio genetskog izvora (biljni ili životinjski), uključujući reproduktivne, vegetativne ili somatske dijelove za umnažanje, kojim se prenose nasljedna svojstva

11) biološki materijal je svaki materijal koji sadržava genetsku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili se može razmnožavati u biološkom sustavu

12) in situ održavanje podrazumijeva čuvanje genetskog materijala u ekosistemu ili prirodnom staništu i održavanje i obnavljanje održive populacije vrsta u njihovom prirodnom okruženju i okruženju gdje su se razvila njihova karakteristična svojstva

13) ex situ održavanje je čuvanje genetskog materijala za poljoprivredu izvan njegovog prirodnog staništa

14) primka je temeljna jedinica u očuvanju i dokumentiranju biljnih genetskih izvora koja predstavlja uzorak sjemena ili sadnog materijala, odnosno skup biljaka unutar poljske kolekcije

15) pasmina je populacija životinja koje su dovoljno ujednačene da bi se mogle smatrati različitim od drugih životinja iste vrste od strane jedne ili više skupina uzgajivača koji su pristali upisati te životinje u svoje matične knjige s detaljima o njihovim poznatim precima radi reproduciranja njihovih naslijeđenih obilježja, razmnožavanjem, razmjenom ili selekcijom u okviru uzgojnog programa

16) pasmina kojoj prijeti nestanak je lokalna pasmina koju je kao ugroženu priznala država članica i koja je genetski prilagođena jednom ili više tradicionalnih sustava proizvodnje ili jednom ili više okoliša u toj državi članici i čiji je ugroženi status znanstveno utvrdilo tijelo koje raspolaže potrebnim vještinama i znanjem u području ugroženih pasmina

17) javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

18) intenzitet potpore je udio javne potpore u prihvatljivim troškovima projekta izražen u postotcima

19) nepravilnost znači povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno članka 2. stavka 1. točke (g) Uredbe (EU) br. 1306/2013

20) sumnja na prijevaru znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. točki (a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)

21) jednostavna nabava je nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave i

22) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje odluka/pisama/izmjene odluka/potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbama iz članka 2. ovoga Pravilnika i posebnim propisima koji uređuju očuvanje i održivu uporabu genetskih izvora u poljoprivredi.

POGLAVLJE II.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Prihvatljivi korisnici

Članak 4.

Korisnici potpore su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika koji se bave očuvanjem biljnih genetskih izvora

Članak 5.

Korisnik mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. biti sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora, imati godišnji plan rada u skladu s aktivnostima iz Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini i popisom troškova, odobren od strane Povjerenstva za biljne genetske izvore u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika

2. voditi dokumentaciju o čuvanim primkama i provedenim aktivnostima u skladu sa smjernicama definiranim u Nacionalnom programu očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora

3. imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske (Croatian Plant Genetic Resources Database – CPGRD, http://cpgrd.hcphs.hr/).

Uvjeti prihvatljivosti korisnika koji se bave očuvanjem životinjskih genetskih izvora

Članak 6.

Korisnik mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. posjedovati dokaz o obavljanju aktivnosti očuvanja životinjskog genetskog materijala izdanog od strane nadležnog ministarstva

2. imati odobren godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini u skladu sa člankom 12. ovoga Pravilnika

3. imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka svih domaćih životinja i poljoprivrednika na nacionalnoj razini.

Isključenje korisnika

Članak 7.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele, u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina od konačne isplate ako:

1. je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

2. ukupna procjena na temelju kriterija iz glave III članka 35. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 dovodi do utvrđivanja ozbiljne nesukladnosti (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

3. je u predstečaju, stečaju ili likvidaciji

4. se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

5. je u sukobu interesa s dobavljačima

6. nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti, odnosno troškove koji nisu izvršeni

7. nema podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu i/ili

8. su svi isti prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani iz sredstava Europske unije ili Republike Hrvatske.

POGLAVLJE III.
TROŠKOVI I AKTIVNOSTI

Uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 8.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

1. troškovi su navedeni u listi prihvatljivih troškova

2. povezanost s projektom, prihvatljivim aktivnostima iz članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika

3. stvarnost nastanka troška kod korisnika

4. izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga

5. dokazivost putem zaprimljenih računa ili računovodstvenih dokumenata jednake dokazne vrijednosti

6. usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo

7. usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije

8. provedba na području Republike Hrvatske,

9. usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjivih u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru o financiranju.

(4) Troškovi koji postaju prihvatljivi izmjenama Programa, prihvatljivi su od datuma podnošenja zahtjeva za izmjenama Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Prihvatljivi opći troškovi

Članak 9.

(1) Prihvatljivi su opći troškovi navedeni u listi prihvatljivih troškova koja se objavljuje uz natječaj, a uključuju:

1. troškove usluga arhitekata i inženjera i

2. troškove usluga izrade studija izvedivosti, geodetskih podloga, elaborata, trošak nadzora, studija utjecaja zahvata na okoliš, ekološku mrežu i sl.

(2) Opći troškovi navedenih usluga su prihvatljivi u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi

Članak 10.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su:

1. kupnja ili razvoj računalnih programa

2. kupnja prava na patente i licence

3. zaštita autorskih prava i

4. ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Prihvatljive aktivnosti za očuvanje biljnih genetskih izvora

Članak 11.

(1) Prihvatljive aktivnosti su:

1. prikupljanje biološkog i/ili genetskog materijala

2. obrada i pohrana biološkog i/ili genetskog materijala

3. obrada i kategorizacija (opisivanje i procjena svojstava biološkog i/ili genetskog materijala – analize na morfološkoj, agronomskoj, biokemijskoj ili genetskoj razini)

4. regeneracija biološkog i/ili genetskog materijala

5. vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama

6. kupnja laboratorijske opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu ili pohranu biološkog i/ili genetskog materijala i/ili

7. kupnja opreme za analizu biološkog i/ili genetskog materijala na morfološkoj, agronomskoj, biokemijskoj ili molekularnoj razini (DNK).

(2) Prihvatljivi troškovi za provedbu aktivnosti biti će određeni u listi prihvatljivih troškova koja se objavljuje uz natječaj.

Prihvatljive aktivnosti za očuvanje životinjskih genetskih izvora

Članak 12.

(1) Prihvatljive aktivnosti su:

1. sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala

2. pohrana biološkog i/ili genetskog materijala metodom koja odgovara uzorku

3. manipulacija i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala

4. karakterizacija i tipiziranje životinjske populacije na temelju fenotipskih i genotipskih karakteristika, analiza načina uzgoja na temelju podataka o porijeklu (pedigre) uz uspostavu registara

5. obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala

6. kupnja opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu ili skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala

7. kupnja laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju biološkog i/ili genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK), te utvrđivanje i vrednovanje roditeljskog porijekla pojedinaca na molekularnoj razini (kontrola roditeljskog porijekla: očinstvo i majčinstvo)

8. usluge uzimanja uzoraka i pakiranje životinjskog genetskog materijala (sjemena, jajnih stanica i zametaka) pojedinaca važnih za poboljšanje i održavanje populacije domaćih životinja, te naknade vlasniku za prijenos jedinke

9. uspostavljanje središnjeg informacijskog sustava i kupnju računalnih programa za analizu i praćenje skladištenja biološkog i/ili genetskog materijala, analiza podataka iz rodovnika i planiranje upravljanja uzgojem te upravljanje dokumentacijom i informacijama i/ili

10. vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama.

(2) Prihvatljivi troškovi za provedbu aktivnosti bit će određeni u listi prihvatljivih troškova koja se objavljuje uz natječaj.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 13.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak predporeza

2. drugi porezi te propisane naknade i doprinosi osim za troškove navedene u listi prihvatljivih troškova

3. kamate

4. kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije

5. kupnja rabljene opreme

6. svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

7. troškovi vezani uz ugovor o leasingu: marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

8. nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

9. plaće stalno zaposlenih djelatnika

10. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili

11. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova koji su prihvatljivi u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.

POGLAVLJE IV.
POTPORA

Visina i intenzitet potpore

Članak 14.

(1) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske pri čemu Europska unije sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

(2) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava.

(3) Intenzitet potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti iz članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika koja iznosi najviše 30.000 EUR po pojedinoj aktivnosti.

(5) Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena odluka o dodijeli sredstava.

(6) Kada se u skladu s pravilima Europske unije plaćanja iz stavka 1. ovoga članka rasporede na nekoliko godina, preračun eura u kune za svaku godišnju ratu obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine za koju se plaća predmetna rata.

Broj projekata po korisniku

Članak 15.

(1) Korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar jednog natječaja.

(2) Broj projekata odobrenih po pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije ograničen.

Kriteriji odabira korisnika

Članak 16.

(1) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

(2) Kriterije odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuje se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

POGLAVLJE V.
NATJEČAJ

Priprema i objava natječaja

Članak 17.

(1) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(2) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

(3) Tekst natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

1. predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

2. uvjete prihvatljivosti korisnika i dokumentaciju

3. uvjete prihvatljivosti projekta i dokumentaciju

4. uvjete prihvatljivosti troškova i dokumentaciju

5. visinu i intenzitet potpore

6. način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za potporu

7. način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu

8. popis priloga i obrazaca i

9. način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(4) Natječaj može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča, popisa radionica za korisnike i sličnih dokumenata.

(5) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(6) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora zadovoljiti.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 18.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.

(2) Izmjena natječaja podrazumijeva izmjenu odredbi natječaja ako je nužna radi zakonite i pravilne provedbe predmetnog natječaja.

(3) Ispravak natječaja podrazumijeva ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(4) Na izmjenu i/ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe propisane u članku 17. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(5) Izmjena i/ili ispravak natječaja objavljuju se na način propisan člankom 17. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 19.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu u sljedećim slučajevima:

1. ako se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

2. ako je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

3. ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drugačijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način propisan člankom 17. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE VI.
POSTUPAK DODJELE POTPORE

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 20.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

1. Načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

2. Načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

3. Načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

4. Načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

5. Načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

6. Načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom i

7. Načelo tajnosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Postupak dodjele potpore

Članak 21.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenog natječaja.

(2) Postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja i završava izdavanjem odluke o dodjeli sredstava i/ili odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

(3) Postupak dodjele potpore obuhvaća sljedeće faze:

a) I. faza (predodabir) postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:

1. zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu

2. rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu

3. administrativnu kontrolu prvog dijela zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika te dodjelu bodova sukladno kriterijima odabira

4. izdavanje odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i/ili obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava i

5. ugovaranje;

b) II. faza postupka dodjele potpore uključuje:

1. zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu

2. administrativnu kontrolu drugog dijela zahtjeva za potporu – provjeru prihvatljivosti troškova, provjeru postupka nabave te provjeru opravdanosti nastalih troškova i

3. izdavanje odluke o dodjeli sredstava ili odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

ODJELJAK A
I. FAZA POSTUPKA DODJELE POTPORE

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 22.

(1) Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se putem AGRONET-a u dvije faze sukladno odredbama natječaja.

(2) Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za potporu.

(3) Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 23.

(1) Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj, Agencija za plaćanja formira rang listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te traženog broja bodova sukladno kriterijima odabira.

(2) Prednost na rang listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, prednost će biti propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu.

(3) U slučaju da se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi prednost kod korisnika s istim brojem bodova, a prednost omogućuje odobravanje zahtjeva, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu

Članak 24.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu po redoslijedu na rang listi formiranoj temeljem broja bodova koje je korisnik naveo u zahtjevu za potporu.

(2) Rang lista se ažurira temeljem stvarno utvrđenih podataka u administrativnoj kontroli.

(3) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene u zahtjevu za potporu te svakodnevno ažurirati rang listu, odnosno uključiti u administrativnu obradu zahtjeve za potporu za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

(4) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta te zahtjevu za potporu koji ispunjava propisane uvjete dodijeliti bodove prema kriterijima odabira.

(5) Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole prvog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune/obrazloženja/ispravke. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravke kao i rokovi za dostavu istih bit će propisani natječajem.

(6) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira kao ni procijenjeni iznos potpore veći od traženog u zahtjevu za potporu.

Izdavanje akata nakon završene I. faze postupka dodjele potpore

Članak 25.

(1) Agencija za plaćanja nakon provedenih radnji iz članaka 23. i 24. ovoga Pravilnika izdaje sljedeće akte:

1. odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

2. odluku o odbijanju zahtjeva za potporu

3. obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava.

(2) Agencija za plaćanja izdaje odluku iz stavka 1. točke 1. ovoga članka za pozitivno ocijenjene zahtjeve za potporu.

(3) U slučaju da je administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu utvrđen manji ukupan broj bodova po kriterijima odabira, odnosno umanjen procijenjeni iznos potpore i/ili intenzitet potpore u odnosu na traženo u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja će u Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu navesti razloge umanjenja.

(4) Agencija za plaćanja sklapa ugovor o financiranju s korisnicima za koje je donijela odluku iz stavka 1. točke 1. ovoga članka i za koje su sredstva dostatna.

(5) Agencija za plaćanja izdaje odluku iz stavka 1. točke 2. ovoga članka za svaki zahtjev za potporu koji ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i/ili kriterije odabira i druge uvjete propisane natječajem i ovim Pravilnikom u kojoj će biti obrazloženi razlozi odbijanja. Navedeni zahtjevi za potporu ne mogu se uputiti u II. fazu postupka dodjele potpore.

(6) Agencija za plaćanja izdaje Obavijest iz stavka 1. točke 3. ovoga članka korisniku za zahtjev za potporu za koji sredstva nisu dostatna.

Ugovor o financiranju

Članak 26.

(1) Ugovorom o financiranju se određuju opći i posebni uvjeti, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, odredbe o provedbi projekta, maksimalni procijenjeni iznos dodijeljene potpore, isplata sredstava te krajnji rokovi za provedbu postupka nabave.

(2) Ugovor o financiranju potpisuju ravnatelj Agencije za plaćanja i osoba ovlaštena za zastupanje korisnika.

(3) Korisnik koji je s Agencijom za plaćanja sklopio ugovor o financiranju ulazi u II. fazu postupka dodjele potpore na način propisan člankom 27. ovoga Pravilnika.

ODJELJAK B
II. FAZA POSTUPKA DODJELE POTPORE

Podnošenje i zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu te administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu

Članak 27.

(1) Nakon sklapanja ugovora o financiranju korisnik u roku propisanim natječajem te nakon provedenog postupka nabave podnosi drugi dio zahtjeva za potporu, dostavlja dokumentaciju potrebnu za provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, provedenog postupka nabave te kontrolu opravdanosti dostavljenih troškova sukladno uvjetima propisanim natječajem.

(2) Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se jednokratno, a način, uvjeti i rokovi podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu bit će propisani natječajem.

(3) U slučaju da korisnik ne dostavi drugi dio zahtjeva za potporu i propisanu natječajnu dokumentaciju u roku koji je određen natječajem, smatrat će se da je odustao od potpore te će Agencija za plaćanja s korisnikom raskinuti ugovor o financiranju.

(4) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune/obrazloženja/ispravke. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravke bit će propisani natječajem.

(5) Tijekom provjere prihvatljivosti troškova utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru opravdanosti dostavljenih troškova i postupka nabave. Tijekom provjere isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, kao i iznos potpore za dodjelu.

(6) Agencija za plaćanja može i u fazi administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu ponovno provjeriti postojanje uvjeta temeljem kojih je korisnik ostvario bodove prema kriterijima odabira u prethodnoj fazi administrativne kontrole.

(7) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da uvjeti iz prethodnog stavka ne postoje ili su se uvjeti nakon sklapanja ugovora o financiranju izmijenili, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju i umanjiti potporu ili odbiti zahtjev za potporu, u skladu s uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(8) Postupci javne nabave roba, radova i usluga provode se u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

(9) Postupci nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti određene propisima kojima se uređuje postupak javne nabave provode se na način propisan natječajem.

(10) Postupci nabave za korisnike koji nisu obveznici javne nabave te obveznike javne nabave kada provode nabave ispod propisanih pragova moraju biti obavljeni u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provođenje postupaka jednostavne nabave koju Agencija za plaćanja objavljuje na svojoj mrežnoj stranici www.apprrr.hr i sastavni je dio natječaja.

Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka dodjele potpore

Članak 28.

(1) Agencija za plaćanja će u roku od 120 dana od dana zatvaranja natječaja izdati sljedeće akte:

1. odluku o dodjeli sredstava ili

2. odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) U rok od 120 dana iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se razdoblje od dana sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu.

(3) Agencija za plaćanja će izdati odluku iz stavka 1. točke 1. ovoga članka za svaki pozitivno ocijenjen drugi dio zahtjev za potporu.

(4) Agencija za plaćanja će izdati odluku iz stavka 1. točke 2. ovoga članka za svaki zahtjev za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta propisanih natječajem i ovim Pravilnikom.

(5) U odluci o dodjeli sredstava bit će navedeni:

1. maksimalni odobreni iznos potpore

2. iznos i razlog umanjenja potpore i

3. rokovi u kojima korisnik mora ispuniti pojedine uvjete.

(6) Najviši iznos potpore koji se utvrđuje odlukom o dodjeli sredstava kumulativno ne može biti veći od maksimalnog procijenjenog iznosa potpore za dodjelu iz ugovora o financiranju.

(7) Agencija za plaćanja će korisniku prije slanja odluke o dodjeli sredstava dostaviti predložak izjave o nepromijenjenim okolnostima koju je korisnik obvezan, popunjenu i potpisanu, dostaviti Agenciji za plaćanja u roku od pet dana od dana zaprimanja predloška.

(8) Predložak izjave o nepromijenjenim okolnostima kojom korisnik dokazuje da i dalje ispunjava sve uvjete prihvatljivosti te da ne postoje razlozi za isključenje korisnika bit će sastavni dio natječaja.

(9) U slučaju da korisnik ne dostavi potpisanu izjavu o nepromijenjenim okolnostima, Agencija za plaćanja će izdati odluku iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

Odustajanje korisnika

Članak 29.

(1) Smatrat će se da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu u sljedećim slučajevima:

1. ako ne potpiše ugovor o financiranju u propisanom roku i/ili

2. ako podnese zahtjev za odustajanje.

(2) U slučaju da korisnik na vlastitu inicijativu želi odustati od dodjele sredstava isti je u obvezi putem AGRONET-a podnijeti zahtjev za odustajanje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

(3) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za odustajanje bit će propisani natječajem.

POGLAVLJE VII.
PROVEDBA PROJEKTA

Uvjeti provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova

Članak 30.

(1) Rok za provedbu prihvatljivih aktivnosti je kraj tekuće kalendarske godine u kojoj je podnesen Zahtjev za potporu i za koju je odobren godišnji plan.

(2) Prihvatljivim se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu u skladu s odredbom članka 60. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prihvatljivi su opći troškovi nastali nakon 1. siječnja 2014. godine.

(4) Specifični zahtjevi vezani uz prihvatljivost troškova i projekta tijekom provedbe bit će propisani natječajem i ugovorom o financiranju.

(5) Korisniku ne može biti ukupno isplaćeno više sredstava nego što je odobreno u Odluci o dodjeli sredstava.

(6) Rizik povećanja cijena određenih stavki ulaganja nakon provedene nabave je rizik korisnika.

(7) Korisnik je dužan pet godina od isplate potpore baviti se aktivnostima za koje je dobio potporu kao i čuvati dokumentaciju temeljem koje je ostvario potporu.

Isplata potpore

Članak 31.

(1) Isplata potpore vrši se sukladno odobrenim zahtjevima za isplatu.

(2) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem.

(3) Ako korisnik u zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu sukladno članku 63. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(4) Korisnik prije podnošenja zahtjeva za isplatu mora imati podmirene/regulirane financijske obveze prema državnom proračunu.

(5) Korisnik je dužan uz zahtjev za isplatu dostaviti i usvojeno izvješće o provedenom godišnjem planu aktivnosti.

(6) Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava izdanom nakon prethodne odluke Europske komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata.

(7) Dio administrativne kontrole zahtjeva za isplatu je i posjeta ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja.

(8) Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

1. odluku o isplati i/ili

2. odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(9) Agencija za plaćanja izvršit će isplatu najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava i vrijeme potrebno za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(10) U rok iz stavka 9. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na odluku o isplati do donošenja odluke Povjerenstva za prigovore.

(11) Vremenom podnošenja zahtjeva za isplatu smatra se vrijeme slanja dokumentacije u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom odnosno vrijeme zaprimanja u Agenciju za plaćanja ako se dostavlja neposredno.

Kontrola na terenu

Članak 32.

(1) Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu aktivnosti kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim redovnih kontrola, navedenih u stavku 1. ovoga članka, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se: da su aktivnosti stvarno provedene, da su prijavljeni izdaci stvarno nastali, da su obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s odlukom/ugovorom o financiranju, da je zahtjev za isplatu ispravan i da je u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, da je korisnik/aktivnost u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, da nije došlo do sufinanciranja izdataka iz drugih izvora javne pomoći.

(4) Kontrolu aktivnosti može obavljati Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(5) Svi rokovi, prava i obveze korisnika po pitanju redovnih kontrola na terenu bit će propisani ugovorom o financiranju.

Povrat sredstava

Članak 33.

(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(2) Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom koje propisuje odredbe za provedbu te Uredbe.

(3) Podnošenje prigovora korisnika Povjerenstvu za prigovore iz članka 34. ovoga Pravilnika ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 2. ovoga članka.

POGLAVLJE VIII.
PRIGOVORI

Izjavljivanje prigovora

Članak 34.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Korisnik je dužan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od 5 dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanja korisniku smatra se obavljenom u trenutku kad korisnik navedenu odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Agencije za plaćanja s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 8 dana od dana dostave odluke Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor putem AGRONET-a. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET-a.

(8) Agencija za plaćanja je obvezna u roku od 5 dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu dostaviti obrazloženje na sve navode korisnika zajedno s popratnom dokumentacijom.

(9) Sjednici Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, u roku od 30 dana od dana dostave prigovora.

(10) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(11) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(12) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(13) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(15) Korisnik je dužan preuzeti odluku Povjerenstva najkasnije u roku od 5 dana od dana učitavanja odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(16) Dostava odluke Povjerenstva korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku Povjerenstva preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Povjerenstva s AGRONET-a u roku određenom u stavku 15. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

POGLAVLJE IX.
ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE

Suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 35.

(1) Agencija za plaćanja će sukladno članku 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.

ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-05/18-02/06

Urbroj: 525-08/0474-18-1

Zagreb, 7. veljače 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.