NN 24/2018 (9.3.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

Hrvatska narodna banka

470

Na temelju članka 150. stavka 7. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) te članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KUPOPRODAJI PLASMANA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U Odluci o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 127/2014.) u članku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) Plasmani su sva financijska imovina, kako je propisana u točki 11. Međunarodnoga računovodstvenog standarda 32 Financijski instrumenti: Prezentiranje, osim ulaganja u dužničke vrijednosne papire i vlasničke instrumente, na osnovi koje je kreditna institucija izložena kreditnom riziku te koju je moguće rasporediti na pojedinačnog dužnika, i to:

1) krediti koje je odobrila kreditna institucija, uključujući potraživanja za izvršena plaćanja po nepokrivenim akreditivima, garancijama i drugim oblicima jamstava

2) depoziti kod kreditnih institucija, uključujući depozite kod Hrvatske narodne banke

3) potraživanja na osnovi financijskog najma (engl. leasing) i otkupa potraživanja (engl. factoring i forfeiting)

4) potraživanja na osnovi kamatnih i nekamatnih prihoda

5) isplaćeni predujmovi i

6) ostala potraživanja s osnove kojih kreditna institucija može biti izložena kreditnom riziku zbog neispunjenja obveze druge ugovorne strane.

U plasmane koji su predmet ove Odluke uključuje se financijska imovina koju je kreditna institucija u skladu sa svojim poslovnim politikama rasporedila u portfelje financijskih instrumenata koji su prema Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 9 Financijski instrumenti nazvani:

a) financijska imovina koja se mjeri po amortiziranom trošku,

b) financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit i

c) financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, osim financijske imovine koja se drži radi trgovanja.«

U točkama 4. i 5. riječi: »prije umanjenja za utvrđene ispravke vrijednosti« zamjenjuju se riječima: »prije umanjenja vrijednosti«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. točki 3. riječ: »ispravak« zamjenjuje se riječju: »umanjenje« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 66-020/03-18/BV

Zagreb, 2. ožujka 2018.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.