NN 25/2018 (14.3.2018.), Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Hrvatska narodna banka

501

Na temelju članka 16. stavka 4. i članka 28. stavka 5. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRETHODNOJ SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovom Odlukom pobliže se propisuju:

– kriteriji na temelju kojih Hrvatska narodna banka procjenjuje primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji,

– okolnosti koje upućuju na zajedničko djelovanje,

– okolnosti na temelju kojih se procjenjuje postojanje značajnog utjecaja,

– način utvrđivanja visine udjela posrednog stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji,

– dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela,

– način podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojam »kvalificirani udio«, »kreditna institucija«, »financijska institucija«, »matično društvo«, »društvo kći«, »uska povezanost«, »kontrola« i »suradnik stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji« imaju značenje kako je uređeno Zakonom o kreditnim institucijama.

(2) Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1) Povezane osobe jesu osobe koje su usko povezane u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 38. Uredbe (EU) br. 575/2013, bračni i izvanbračni drugovi te osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez ograničenja i pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja te tazbinskim srodstvom. U smislu ove Odluke osobe povezane tazbinskim srodstvom jesu rodbina nastala brakom, a ne krvnim srodstvom, uključujući:

– roditelje, braću i sestre bračnoga i izvanbračnog druga,

– djecu bračnoga i izvanbračnog druga koja nisu djeca osobe za koju se procjenjuje povezanost i

– bračne i izvanbračne drugove djece osobe za koju se radi procjena.

2) Stjecatelj je fizička ili pravna osoba, uključujući i osobe koje djeluju zajednički, koja namjerava pojedinačno ili zajednički, neposredno ili posredno steći ili povećati kvalificirani udio u kreditnoj instituciji.

3) Grupa je:

– »grupa« u skladu s člankom 3. točkom 14. Zakona o kreditnim institucijama i

– »grupa kreditnih institucija« u skladu s člankom 17. Zakona o kreditnim institucijama.

4) Politički izložene osobe jesu osobe kako su definirane propisom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(3) Uprava u smislu ove Odluke uključuje i izvršne direktore kod onih društava koja imaju osnovan upravni odbor umjesto uprave i nadzornog odbora.

(4) Odredbe ove Odluke koje se odnose na pravne osobe primjenjuju se i na udruge, zaklade, fondove, institucije, tijela i druge subjekte koji nemaju status pravne osobe, a koje stječu dionice kreditne institucije u svoje ime.

II. KRITERIJI NA TEMELJU KOJIH SE PROCJENJUJU PRIMJERENOST I FINANCIJSKO STANJE STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA

Stjecatelj kvalificiranog udjela

Članak 3.

Hrvatska narodna banka izdat će prethodnu suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji stjecatelju za kojeg ocijeni da je primjeren i financijski stabilan. Primjerenim i financijskim stabilnim stjecateljem smatrat će se osoba koja ispunjava kriterije iz članka 28. Zakona o kreditnim institucijama.

Dobar ugled

Članak 4.

(1) Pri procjeni dobrog ugleda stjecatelja Hrvatska narodna banka procijenit će njegovu čestitost i stručnu sposobnost, uključujući čestitost posrednih ili neposrednih dioničara, imatelja udjela ili članova društva stjecatelja, članova uprave i nadzornog odbora stjecatelja, suradnika stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji i povezanih osoba sa stjecateljem ili osoba koje imaju poslovne veze sa stjecateljem.

(2) Smatra se da nije čestit stjecatelj:

1) koji je pravomoćno osuđen za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, odnosno osoba koja je pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama,

2) protiv kojega se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, protiv kojega se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, odnosno koji je pravomoćno osuđen ili protiv kojega se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama, ako to može dovesti u sumnju čestitost stjecatelja,

3) protiv kojega se osobno ili protiv društva u kojemu ima vlasničke udjele vode istrage, ovršni postupci ili su doneseni nalazi nadzora izvršeni od strane nadležnih nadzornih tijela odnosno naložene mjere ili izrečene prekršajnopravne sankcije zbog nepravilnosti ili nepridržavanja propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih propisa iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, ako to može dovesti u sumnju čestitost stjecatelja,

4) koji rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodio društvom koje je pravomoćno osuđeno za bilo koje kazneno djelo, protiv kojega su izrečene mjere ili prekršajnopravne sankcije te protiv kojega se vode istrage i postupci iz točke 3. ovoga stavka, ako to može dovesti u sumnju čestitost stjecatelja i

5) za kojeg je iz drugih vjerodostojnih izvora utvrđeno postojanje nekoga drugog razloga koji može dovesti u sumnju čestitost stjecatelja.

(3) Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz stavka 2. točaka od 2. do 4. ovoga članka na osnovi kojih se procjenjuje čestitost stjecatelja, Hrvatska narodna banka uzet će u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu kaznenopravnih sankcija, stupanj u kojemu se postupak nalazi i uložene pravne lijekove, izrečenu kaznu ili druge kaznenopravne sankcije, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otežavajuće i olakotne okolnosti slučaja, značaj kaznenog djela ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Hrvatska narodna banka vodit će računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti čestitost stjecatelja.

(4) Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz stavka 2. točaka 3. i 4. ovoga članka na osnovi kojih se procjenjuje čestitost stjecatelja, Hrvatska narodna banka uzet će u obzir podatke o svim relevantnim nalazima nadzora, zapisnicima, započetim ili vođenim postupcima nadzora te na temelju njih izrečenim mjerama ili prekršajnim kaznama, a u vezi s osobom ili društvom kojim stjecatelj rukovodi ili je rukovodio, a koje je provela ili provodi Hrvatska narodna banka ili drugo nadležno tijelo zbog nepravilnosti ili nepridržavanja propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost i drugih propisa, kao i druge informacije iz pouzdanih i vjerodostojnih izvora.

(5) Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz stavka 2. točke 5. ovoga članka na osnovi kojih se procjenjuje čestitost stjecatelja, Hrvatska narodna banka analizirat će informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje osobe u dosadašnjem profesionalnom radu poput netransparentnog postupanja i nesuradnje s nadležnim tijelima, uskraćivanja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je dostupno, analizirat će i razloge otkaza ugovora o radu, smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela.

(6) Ako je stjecatelj pravna osoba, smatra se da nije čestit ako Hrvatska narodna banka, ovisno o utjecaju na stjecatelja, a u skladu s odredbama ovog članka procijeni da posredni ili neposredni dioničari, imatelji udjela, članovi društva ili član uprave ili nadzornog odbora stjecatelja nisu čestiti.

(7) Smatra se da nije čestit stjecatelj ako Hrvatska narodna banka, u skladu s odredbama ovog članka, procijeni da povezane osobe sa stjecateljem ili osobe koje imaju poslovne veze sa stjecateljem odnosno suradnik stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, ovisno o utjecaju na stjecatelja, nije čestit.

(8) Hrvatska narodna banka može, kada ocijeni da je to potrebno, informacije na osnovi kojih se može ocijeniti čestitost stjecatelja zatražiti od drugih tijela u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

(9) Pri procjeni čestitosti stjecatelja Hrvatska narodna banka analizirat će prikupljene informacije i ocijeniti upućuje li više manjih nedostataka koji inače pojedinačno ne bi utjecali na čestitost stjecatelja u svojoj ukupnosti na to da stjecatelj nije čestit.

Stručna sposobnost

Članak 5.

(1) Stručna sposobnost stjecatelja procjenjuje se s obzirom na sposobnost u upravljanju (dalje u tekstu: upravljačka sposobnost) i sposobnost u području bankovnih i financijskih usluga koje kreditna institucija u kojoj se stječe kvalificirani udio pruža (dalje u tekstu: financijska stručnost), uključujući stručnu sposobnost osobe zadužene za vođenje poslova ako je stjecatelj pravna osoba.

(2) Pri procjeni upravljačke sposobnosti stjecatelja Hrvatska narodna banka uzet će u obzir je li stjecatelj kao dioničar, imatelj udjela ili član društva ili kao član uprave ili nadzornog odbora ili rukovoditelj u društvima pokazao stručnost, savjesnost, dužnu pažnju i postupanje u skladu s propisima i pravilima struke.

(3) Pri procjeni financijske stručnosti stjecatelja Hrvatska narodna banka uzet će u obzir je li stjecatelj kao većinski dioničar ili imatelj udjela ili član uprave ili nadzornog odbora ili rukovoditelj kreditne ili financijske institucije pokazao stručnost, savjesnost, dužnu pažnju i postupanje u skladu s propisima i pravilima struke.

(4) Pri procjeni stručne sposobnosti Hrvatska narodna banka uzima u obzir financijske i poslovne rezultate, utvrđene nezakonitosti ili nepravilnosti u poslovanju društva u kojem stjecatelj jest ili je bio većinski dioničar ili u kojima stjecatelj ima ili je imao većinske udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave, funkciju višeg rukovodstva ili funkciju člana nadzornog odbora, u razdoblju prije nego što je utvrđeno da je društvo počinilo veću nepravilnost ili povredu zakona u svom poslovanju, prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad. Hrvatska narodna banka pritom će procijeniti je li postupanje stjecatelja utjecalo na nastanak tih događaja.

(5) Pri procjeni stručne sposobnosti stjecatelja Hrvatska narodna banka analizirat će i uzeti u obzir sljedeće okolnosti:

1) dovode li imovina i prihodi stjecatelja u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

2) nalazi li se stjecatelj na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registri i sl.),

3) je li nad imovinom stjecatelja proveden ili se provodi postupak stečaja potrošača,

4) vode li se protiv stjecatelja parnični, prekršajni ili upravni postupci koji bi mogli dovesti u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

5) velika ulaganja, izloženosti i zaduženost stjecatelja.

(6) Ako stjecatelj podnosi zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za daljnje posredno ili neposredno povećanje kvalificiranog udjela u visini koja je jednaka ili veća od 20%, 30% odnosno 50% udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima u kreditnoj instituciji, uz zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti dužan je podnijeti ažuriranu dokumentaciju kojom dokazuje stručnu sposobnost prilagođenu povećanom utjecaju i odgovornosti povezanoj s povećanim udjelom.

(7) Pri procjeni stručne sposobnosti stjecatelja Hrvatska narodna banka uzet će u obzir:

1) prethodno provedene vlastite procjene, procjene drugoga nadležnoga nadzornog tijela iz Republike Hrvatske ili izvan nje o tome ima li stjecatelj odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo za imatelja kvalificiranog udjela u drugoj kreditnoj ili financijskoj instituciji,

2) činjenicu je li stjecatelj fizička osoba koja obavlja rukovodeće funkcije u istoj ili drugoj kreditnoj ili financijskoj instituciji koju nadzire Hrvatska narodna banka ili drugo nadležno nadzorno tijelo iz Republike Hrvatske ili izvan nje,

3) činjenicu je li stjecatelj pravna osoba koja je kreditna ili financijska institucija koju nadzire Hrvatska narodna banka ili drugo nadležno nadzorno tijelo iz Republike Hrvatske ili izvan nje.

Dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja, sposobnosti i iskustvo uprave, nadzornog odbora i članova višeg rukovodstva

Članak 6.

(1) Ako stjecatelj namjerava imenovati nove osobe za člana uprave ili nadzornog odbora, dužan je dokazati da te osobe imaju dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja, sposobnosti i iskustvo u skladu s člancima 38. i 45. Zakona o kreditnim institucijama.

(2) Ako stjecatelj namjerava imenovati nove osobe koje će obavljati izvršne funkcije unutar kreditne institucije odgovorne za svakodnevno vođenje njezina poslovanja, dužan je dokazati da te osobe raspolažu odgovarajućim stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvom potrebnima za člana višeg rukovodstva kreditne institucije.

(3) Na procjenu ispunjavanja uvjeta iz ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji.

Financijsko stanje

Članak 7.

(1) Pri procjeni financijskog stanja stjecatelja Hrvatska narodna banka procijenit će njegovu financijsku snagu i financijsku stabilnost.

(2) Pod financijskim stanjem podrazumijeva se sposobnost stjecatelja da financira stjecanje kvalificiranog udjela kao i sposobnost i spremnost da održi svoju financijsku stabilnost i financijsku stabilnost kreditne institucije. Financijsko stanje mora odgovarati opisanim ciljevima stjecatelja u odnosu na stjecanje kvalificiranog udjela.

(3) Ako se stjecanjem kvalificiranog udjela stječe 50% ili više udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima u kreditnoj instituciji ili ako bi stjecanjem kreditna institucija postala društvo kći stjecatelja, namjera stjecatelja za adekvatno povećavanje kapitala kreditne institucije radi održavanja odgovarajuće razine regulatornoga kapitala nakon stjecanja mora se jasno odražavati u poslovnoj strategiji i poslovnom planu i projekcijama financijskih izvješća kreditne institucije najmanje za prve tri godine nakon stjecanja.

(4) Pri procjeni financijskog stanja Hrvatska narodna banka procjenjuje je li stjecatelj, u skladu s visinom njegova udjela u toj kreditnoj instituciji, financijski stabilan i snažan u onoj mjeri koja je potrebna za dobro i razborito upravljanje kreditnom institucijom najmanje u prve tri godine nakon stjecanja kvalificiranog udjela.

(5) Pri procjeni financijskog stanja Hrvatska narodna banka provjerava upućuju li izvori i način financiranja stjecanja kvalificiranog udjela i postojeći financijski odnosi između stjecatelja i kreditne institucije na postojanje sukoba interesa koji može negativno utjecati na stabilnost kreditne institucije.

(6) Pri procjeni financijskog stanja Hrvatska narodna banka uzima u obzir utječe li zaduženost stjecatelja negativno na njegovu financijsku snagu te posljedično na sposobnost i mogućnost kreditne institucije da ispunjava bonitetne zahtjeve, uključujući i moguće obveze koje se stjecatelj obvezao preuzeti vezano uz ispunjavanje bonitetnih zahtjeva kreditne institucije ili drugih obveza, ako je primjenjivo.

(7) Hrvatska narodna banka smatrat će da stjecatelj nema odgovarajuće financijsko stanje ako na temelju podataka kojima raspolaže ocijeni da se može opravdano očekivati da će stjecatelj tijekom stjecanja ili u bližoj budućnosti nakon stjecanja dospjeti u financijske poteškoće.

(8) Ako je stjecatelj kreditna institucija ili financijska institucija kojoj je odobrenje za rad izdano u drugoj državi članici ili je za provođenje nadzora nad stjecateljem nadležno drugo nadzorno tijelo, Hrvatska narodna banka će pri procjeni financijskog stanja stjecatelja voditi računa o procjeni financijske snage i financijske stabilnosti koju je izvršilo tijelo nadležno za provođenje nadzora nad tim stjecateljem, kao i druge dokumente pribavljene od tog nadzornog tijela.

Ispunjavanje bonitetnih zahtjeva

Članak 8.

(1) Hrvatska narodna banka uzet će u obzir pri procjeni primjerenosti stjecatelja mogući utjecaj stjecanja na sposobnost kreditne institucije da nakon stjecanja ispunjava bonitetne zahtjeve, uključujući kapitalne zahtjeve, zahtjeve u smislu likvidnosti i ograničenja velikih izloženosti, zahtjeve povezane sa sustavom upravljanja, sustavom unutarnjih kontrola, upravljanjem rizicima i usklađenošću poslovanja.

(2) Hrvatska narodna banka uzet će u obzir namjere i ciljeve stjecatelja navedene u strategiji i poslovnom planu, posebno u odnosu na likvidnosnu i kapitalnu potporu kreditnoj instituciji te pitanja korporativnog upravljanja i razvoja kreditne institucije, kao i planove stjecatelja za eventualno daljnje stjecanje ili prodaju udjela u kreditnoj instituciji.

(3) Hrvatska narodna banka može prije donošenja odluke o zahtjevu zatražiti od stjecatelja preuzimanje obveza vezano uz ispunjavanje bonitetnih zahtjeva, primjerice davanje financijske potpore u slučaju poteškoća s likvidnošću, solventnošću, upravljanjem rizicima te sustavom upravljanja općenito, te povećanje kapitala na adekvatnu razinu putem dokapitalizacija i drugih mjera za povećanje regulatornoga kapitala. Pri odlučivanju o zahtjevu stjecatelja za izdavanje prethodne suglasnosti Hrvatska narodna banka uzet će u obzir očitovanje stjecatelja o zahtjevu iz ovog stavka.

(4) Ako će nakon stjecanja kreditna institucija postati članica grupe, Hrvatska narodna banka procjenjuje ima li ta grupa odgovarajuću organizacijsku strukturu, transparentan i jasan sustav korporativnog upravljanja i odgovarajuću razinu kapitala.

(5) Ako će nakon stjecanja kreditna institucija postati članica grupe, Hrvatska narodna banka procjenjuje sprječava li uska povezanost kreditne institucije s drugim fizičkim i pravnim osobama provođenje djelotvorne supervizije, djelotvornu razmjenu informacija između nadležnih nadzornih tijela i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim nadzornim tijelima. Pritom će uzeti u obzir sprječavaju li ili ograničavaju zemljopisna lokacija ili poslovne aktivnosti članica grupe ili osoba koje su ili će nakon stjecanja biti usko povezane s kreditnom institucijom i propisi treće zemlje koji se primjenjuju na fizičku ili pravnu osobu koja je usko povezana s kreditnom institucijom Hrvatsku narodnu banku u obavljanju supervizije.

(6) Ako stjecatelj namjerava steći 50% ili više udjela odnosno glasačkim pravima u kreditnoj instituciji ili ako će nakon stjecanja kreditna institucija postati društvo kći stjecatelja, ispunjavanje bonitetnih zahtjeva ocjenjuje se u vrijeme stjecanja i za prve tri poslovne godine nakon stjecanja na kontinuiranoj osnovi.

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Članak 9.

(1) Hrvatska narodna banka smatrat će da postoje opravdani razlozi za sumnju da se u vezi s predmetnim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma u sljedećim slučajevima:

1) ako ima saznanja koja opravdano upućuju na sumnju da je stjecatelj uključen ili je bio uključen u pranje novca ili pokušaj pranja novca, bez obzira na to je li to pranje novca bilo posredno ili neposredno povezano s planiranim stjecanjem kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji,

2) ako ima saznanja koja opravdano upućuju na sumnju da je stjecatelj uključen ili je bio uključen u terorističke aktivnosti ili financiranje terorizma, posebno ako je obuhvaćen međunarodnim mjerama ograničavanja ili

3) ako namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji povećava rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma.

(2) Hrvatska narodna banka će procjenu iz stavka 1. ovog članka provesti obuhvaćajući i suradnike stjecatelja kvalificiranog udjela, povezane osobe ili osobe koje imaju poslovne veze sa stjecateljem, uključujući i njegove neposredne ili posredne dioničare, imatelje udjela ili članove pravne osobe stjecatelja kao i fizičke osobe koji su krajnji dioničari, imatelji udjela ili članovi pravne osobe stjecatelja.

(3) Pri procjeni povećava li namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma Hrvatska narodna banka uzet će u obzir pribavljene informacije, ocjene, procjene i izvješća međunarodnih organizacija i tijela nadležnih za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma i predikatnih kaznenih djela povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma (npr. Transparency International, OECD, Svjetska banka), kao i javno dostupne informacije i informacije iz medija.

(4) Hrvatska narodna banka može smatrati da postoje opravdani razlozi za sumnju da bi namjeravano stjecanje moglo povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma i u slučaju kada prema podacima iz kaznene evidencije stjecatelj nije kažnjavan ili nema saznanja na temelju kojih se opravdano može sumnjati da je stjecatelj sudjelovao u pranju novca ili financiranju terorizma ako, primjerice, stjecatelj ima sjedište na području države koju je Stručna skupina za financijsku akciju protiv pranja novca i financiranje terorizma (dalje u tekstu: FATF) ili Europska komisija identificirala kao države čiji regulatorni nedostaci čine značajan rizik za međunarodni financijski sustav ili ako je riječ o trećoj zemlji koja ne dopušta provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma koje primjenjuje Europska unija, odnosno ima osobne ili poslovne veze s tom državom.

(5) Pri procjeni izvora sredstava za financiranje stjecanja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji Hrvatska narodna banka će ocjenjivati iz kojih poslovnih aktivnosti potječu ta sredstva i kojim putem je izvršen ili se namjerava izvršiti prijenos sredstava, kako bi se utvrdilo postoji li rizik od pranja novca i financiranja terorizma. U tu svrhu Hrvatska narodna banka provjerit će:

1) jesu li platne transakcije kojima se provodi financiranje stjecanja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji obavljene putem kreditnih ili financijskih institucija koje su pod nadzorom nadležnih tijela koja, među ostalim, nadziru i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u Europskoj uniji ili u trećim zemljama koje imaju i učinkovito primjenjuju propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u skladu s Preporukama FATF-a,

2) informacije o poslovnim aktivnostima iz kojih potječu sredstva namijenjena financiranju stjecanja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, uključujući povijesne informacije o poslovnim aktivnostima stjecatelja i vjerodostojnost financijske konstrukcije i primjerenost kupoprodajne cijene dionica koje su predmet stjecanja i

3) dokaze imaju li sredstva namijenjena financiranju stjecanja kvalificiranog udjela neprekinuti niz platnih transakcija od izvora ili druge informacije koje mogu otkloniti bilo koju sumnju u zakonitost izvora financiranja.

(6) Ako Hrvatska narodna banka ne može utvrditi izvor financiranja na način iz stavka 5. ovoga članka, ocijenit će je li objašnjenje stjecatelja uvjerljivo, opravdano i vjerodostojno, s obzirom na rezultate procjene dobrog ugleda stjecatelja.

(7) Ako je dokumentacija o izvorima sredstava nepotpuna, nedovoljna ili sadržava informacije koje upućuju na sumnju u zakonitost izvora sredstava (primjerice nedostatak dokaza o kretanju kapitala, prekogranična promjena sjedišta, promjene uprave ili dioničara odnosno imatelja udjela ili člana društva stjecatelja pravne osobe, ranija povezanost dioničara odnosno imatelja udjela ili uprave društva s osobama osuđenima za počinjenje kaznenih djela) Hrvatska narodna banka će zatražiti dodatne informacije. Ako te dodatne informacije ne otklone sumnju da su sredstva namijenjena financiranju stjecanja kvalificiranog udjela stečena i prenesena na nezakonit način, smatrat će se da postoje opravdani razlozi za sumnju da se u vezi s predmetnim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma.

III. ZAJEDNIČKO DJELOVANJE

Okolnosti na temelju kojih se utvrđuje zajedničko djelovanje

Članak 10.

(1) U smislu članka 16. stavaka 2. i 3. Zakona o kreditnim institucijama okolnostima koje upućuju na zajedničko djelovanje mogu se smatrati sljedeće okolnosti:

1) postojanje osobne ili ekonomske povezanosti između više dioničara i predloženog člana nadzornog odbora,

2) ako dioničari zajednički predlažu odluku o izboru i imenovanju jednog ili više članova nadzornog odbora,

3) ako su dioničari već ranije surađivali pri predlaganju izbora i imenovanja jednog ili više članova nadzornog odbora,

4) broj članova nadzornog odbora koje dva ili više dioničara zajednički predlažu,

5) omogućuje li izbor i imenovanje predloženog člana nadzornog odbora ostvarivanje odlučujućeg utjecaja u radu nadzornog odbora,

6) postojanje drugih okolnosti sličnih okolnostima iz točaka od 1. do 5. ovoga stavka ili postojanje drugih okolnosti koje su slične okolnostima iz članka 16. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama.

(2) U smislu članka 16. stavaka 2. i 3. Zakona o kreditnim institucijama zajedničkim djelovanjem između dioničara ne smatraju se sljedeći oblici njihove uobičajene suradnje:

1) podnošenje zahtjeva za uvrštavanje određene točke na dnevni red glavne skupštine i prijedloga odluke koje na njoj treba donijeti, osim odluke o imenovanju i izboru članova nadzornog odbora iz stavka 1. ovog članka,

2) podnošenje zahtjeva za sazivanje glavne skupštine,

3) istovjetno glasanje o prijedlozima odluka uvrštenih na dnevni red glavne skupštine kao što su: odluka o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala, upotrebi dobiti, odluka o financijskim izvješćima društva, odluka o imenovanju ovlaštenih revizora i druga pitanja o kojima glavna skupština odlučuje u skladu s ovlastima iz Zakona o trgovačkim društvima, osim o izboru članova nadzornog odbora iz stavka 1. ovog članka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Hrvatska narodna banka može rješenjem utvrditi postojanje zajedničkog djelovanja između osoba za koje utvrdi da njihovi međusobni odnosi, ciljevi, postupci i učinci tih postupaka upućuju na postojanje šire strateške suradnje koja prelazi okvire uobičajenih oblika suradnje između dioničara navedenih u stavku 2. ovog članka.

(4) Osobe za koje je utvrđeno postojanje zajedničkog djelovanja dužne su u roku od 30 dana od dostave rješenja iz stavka 3. ovog članka podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

(5) Ako osobe za koje je utvrđeno postojanje zajedničkog djelovanja ne podnesu zahtjev iz stavka 4. ovog članka u roku od 30 dana od dostave rješenja, Hrvatska narodna banka postupit će u skladu s člankom 30. Zakona o kreditnim institucijama.

IV. ZNAČAJAN UTJECAJ

Okolnosti na temelju kojih se procjenjuje postojanje značajnog utjecaja

Članak 11.

(1) U smislu članka 3. točke 29. Zakona o kreditnim institucijama kvalificiranim udjelom smatra se i svako neposredno ili posredno stjecanje dionica kreditne institucije koje čini manje od 10% udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima u kreditnoj instituciji, ako takav udio omogućuje ostvarivanje značajnog utjecaja na upravljanje tom kreditnom institucijom.

(2) Hrvatska narodna banka procjenjuje postojanje značajnog utjecaja odnosno bi li realizacijom namjeravanog stjecanja nastala mogućnost za ostvarivanje značajnog utjecaja stjecatelja na upravljanje kreditnom institucijom, pritom uzimajući u obzir sljedeće okolnosti:

1) značajne i učestale transakcije između stjecatelja i kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio,

2) odnos između stjecatelja i kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio,

3) ako stjecatelj uživa dodatna prava ili pogodnosti koja nemaju svi dioničari pod jednakim uvjetima, na temelju odredbi statuta kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio ili ugovora,

4) je li stjecatelj član uprave ili nadzornog odbora kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio, odnosno je li na njegov prijedlog imenovan član nadzornog odbora ili ima pravo na imenovanje člana nadzornog odbora,

5) ukupna dionička struktura kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio ili njezina matičnog društva, posebno ako je riječ o disperziranoj dioničkoj strukturi s velikim brojem manjih dioničara,

6) osobni, profesionalni ili drugi poslovni odnos stjecatelja s dioničarima kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio ili postojanje dioničarskog sporazuma koji omogućuje stjecatelju ostvarivanje značajnog utjecaja na kreditnu instituciju u kojoj se stječe kvalificirani udio,

7) položaj stjecatelja unutar grupe čija je članica kreditna institucija u kojoj se stječe kvalificirani udio,

8) mogućnosti sudjelovanja stjecatelja u poslovnom i financijskom strateškom odlučivanju u kreditnoj instituciji u kojoj se stječe kvalificirani udio,

9) razinu uključenosti stjecatelja u dosadašnje upravljanje kreditnom institucijom u kojoj se stječe kvalificirani udio,

10) druge okolnosti koje upućuju na ostvarenje ili mogućnost ostvarenja značajnog utjecaja na upravljanje kreditnom institucijom u kojoj se stječe kvalificirani udio.

(3) Ako utvrdi postojanje neke od okolnosti iz stavka 2. ovog članka, Hrvatska narodna banka može rješenjem utvrditi postojanje značajnog utjecaja na upravljanje kreditnom institucijom u kojoj se stječe kvalificirani udio i naložiti dioničaru da u roku od 30 dana od dostave rješenja podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela. Pri procjeni postojanja značajnog utjecaja dovoljno je utvrditi da je riječ o udjelu koji omogućuje ostvarivanje značajnog utjecaja, neovisno o tome je li takav utjecaj doista ostvaren.

(4) Ako dioničar ne podnese zahtjev iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana od dostave rješenja, Hrvatska narodna banka postupit će u skladu s člankom 30. Zakona o kreditnim institucijama.

V. NAČIN UTVRĐIVANJA VISINE UDJELA POSREDNOG STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI

Posredno stjecanje

Članak 12.

(1) Posredno stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji može nastati u slučaju da:

1) fizička ili pravna osoba stječe ili povećava neposredni ili posredni udio u postojećem imatelju kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji ili

2) fizička ili pravna osoba ima neposredni ili posredni udio u osobi koja stječe ili povećava neposredni udio u kreditnoj instituciji.

(2) Posredno stjecanje kvalificiranog udjela utvrđuje se na temelju kriterija kontrole i multiplikacijskoga kriterija za svakoga posrednog stjecatelja, na način da se najprije primjenjuje kriterij kontrole, a ako se utvrdi da osoba koja posredno stječe kvalificirani udio u kreditnoj instituciji ne stječe neposredno ili posredno kontrolu nad postojećim imateljem ili stjecateljem kvalificiranog udjela, primjenjuje se multiplikacijski kriterij.

(3) Smatra se da je primjenom kriterija kontrole posredni stjecatelj u kreditnoj instituciji:

1) svaka fizička ili pravna osoba koja neposredno ili posredno stječe kontrolu nad postojećim neposrednim ili posrednim imateljem kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

2) svaka fizička ili pravna osoba koja neposredno ili posredno kontrolira neposrednog stjecatelja u kreditnoj instituciji.

(4) U stavku 3. ovoga članka točke 1. i 2. uključuju i fizičku osobu ili subjekta koji je krajnji stjecatelj.

(5) Visinom posrednog udjela svakoga posrednog stjecatelja utvrđenog primjenom kriterija kontrole smatra se visina udjela postojećeg imatelja kvalificiranog udjela nad kojim je posredni stjecatelj stekao kontrolu, odnosno visina udjela stjecatelja nad kojim posredni stjecatelj ima kontrolu.

(6) Multiplikacijski kriterij primjenjuje se u slučaju da nije utvrđeno postojanje odnosa kontrole opisanog u stavku 3. ovog članka, a sastoji se u izračunu udjela svakoga posrednog stjecatelja ovisno o visini njegova udjela u neposrednom ili posrednom stjecatelju ili imatelju kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji.

(7) Posredni udio u kreditnoj instituciji računa se primjenom multiplikacijskoga kriterija na način da se množe udjeli u društvima duž korporativnog lanca, počevši od neposrednog udjela u kreditnoj instituciji, koji se zatim množi s udjelom u društvu koje je neposredno iznad neposrednog stjecatelja, odnosno imatelja udjela u kreditnoj instituciji i tako dalje prema krajnjem stjecatelju, sve dok rezultat ne iznosi najmanje 10%.

(8) Primjenom multiplikacijskoga kriterija smatra se da su posredno stekle kvalificirani udio u kreditnoj instituciji:

1) svaka osoba čiji posredni udio u kreditnoj instituciji nakon izračuna u skladu sa stavkom 7. ovog članka iznosi najmanje 10% i

2) sve osobe koje neposredno ili posredno kontroliraju osobu ili osobe iz alineje 1. ovog stavka.

(9) Primjeri načina izračuna posrednog udjela u kreditnoj instituciji prikazani su u Prilogu 4. ove Odluke.

VI. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA

Dokumentacija i informacije o stjecanju

Članak 13.

Zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji prilažu se sljedeći dokumenti i informacije o stjecanju za koje se traži suglasnost:

1) tvrtka i sjedište kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio,

2) broj i vrsta dionica koje su predmet stjecanja, njihova nominalna vrijednost i kupoprodajna cijena, udio u temeljnom kapitalu, broj glasačkih prava koja nose (ako je različit od udjela u kapitalu), eventualna založna prava na dionicama koje su predmet kupoprodaje s podacima o osobi u čiju je korist osnovano založno pravo te, ako postoji, podaci o premiji koja jest ili će biti isplaćena,

3) prikaz dioničke strukture kreditne institucije prije i poslije namjeravanog stjecanja s obzirom na udio u temeljnom kapitalu i udio u glasačkim pravima (ako su različiti), s naznačenom nominalnom i tržišnom vrijednošću dionica,

4) informacija o tome na temelju kojih je kriterija određena kupoprodajna cijena i rezultati dubinskog ispitivanja (engl. due diligence) kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio, ako postoji razlika između tržišne cijene i kupoprodajne cijene, potrebno je priložiti i obrazloženje,

5) ovjerena kopija ugovora ili predugovora o kupoprodaji dionica, na temelju kojeg se neposredno ili posredno stječe kvalificirani udio u kreditnoj instituciji,

6) izjava djeluje li stjecatelj zajednički s drugim dioničarima/stjecateljima uključujući i popis takvih dioničara/stjecatelja,

7) ako se radi o zajedničkom djelovanju s drugim stjecateljima/dioničarima, potrebno je navesti njihov udio u financiranju stjecanja i priložiti ovjerenu kopiju ili prijevod sporazuma kojim se uređuju međusobni odnosi dioničara koji djeluju zajednički, ako postoji pisani sporazum,

8) izjava stjecatelja o razlozima stjecanja (radi li se o strateškoj investiciji, portfeljnom ulaganju ili nekom drugom razlogu), strategiji u vezi sa stjecanjem, planiranom razdoblju u kojem stjecatelj namjerava držati dionice, namjerama za povećanje ili smanjenje udjela u kapitalu kreditne institucije u sljedećih pet godina nakon stjecanja kvalificiranog udjela, utjecaju koji namjerava imati na kreditnu instituciju, uključujući politiku odlučivanja o dobiti, strateški razvoj i raspodjelu sredstava kreditne institucije,

9) detaljno objašnjenje izvora financiranja namjeravanog stjecanja sa sljedećim podacima:

a) izvor i dostupnost vlastitih sredstava za stjecanje uz obrazloženje na koji su način sredstva stečena, te, ako je primjenjivo, informacija o imovini stjecatelja koja će se prodati kako bi se financiralo namjeravano stjecanje, te podaci o uvjetima prodaje, kupoprodajnoj cijeni, procjeni vrijednosti, kao i o tome kada i kako je ta imovina stečena,

b) način plaćanja kupoprodajne cijene dionica (podaci o načinu prijenosa sredstava uključujući podatke o instituciji/institucijama koje sudjeluju u prijenosu),

c) detalji o pribavljanju sredstava za stjecanje na tržištima kapitala i financijskim tržištima uključujući, ako je primjenjivo, detalje o financijskim instrumentima koji će biti izdani,

d) ako je izvor sredstava kredit ili zajam, potrebno je priložiti ugovore o kreditu ili zajmu s podacima o vjerovniku, uvjetima kreditiranja, dospijeću, instrumentima osiguranja i informaciju o izvoru prihoda kojim će se koristiti za povrat tih sredstava,

e) u slučaju iz podtočke d) ako je izvor sredstava kredit ili zajam dobiven od vjerovnika koji nije nadzirana kreditna ili financijska institucija, potrebno je dostaviti dokaze o izvorima sredstava iz kojih je odobren taj kredit ili zajam,

f) informacija o eventualnim financijskim aranžmanima s drugim dioničarima kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio,

g) ako se dionice stječu u svrhu povećanja temeljnoga kapitala kreditne institucije, potrebno je priložiti dokaz o izdvojenim sredstvima za stjecanje na računu za posebne namjene otvorenom u kreditnoj instituciji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

10) izjava stjecatelja namjerava li nakon stjecanja ulagati dodatna sredstva u kapital kreditne institucije ako to bude potrebno za razvoj njezina poslovanja ili u slučaju financijskih poteškoća,

11) analiza hoće li uska povezanost stjecatelja s kreditnom institucijom nakon realizacije namjeravanog stjecanja imati utjecaj na mogućnost kreditne institucije da na vrijeme dostavlja točne informacije i izvješća Hrvatskoj narodnoj banci,

12) popis fizičkih i pravnih osoba povezanih sa stjecateljem kvalificiranog udjela, opis načina na koji su povezane i shematski prikaz grupe povezane sa stjecateljem s iznosom udjela u kapitalu i glasačkim pravima dioničara sa značajnim utjecajem na pojedine članice grupe i popisom registriranih djelatnosti svih članica grupe i

13) opis aktivnosti stjecatelja u vezi sa stjecanjem koje su prethodile podnošenju zahtjeva.

Dokumentacija koju dostavljaju fizičke osobe

Članak 14.

(1) Osim dokumentacije propisane u članku 13. ove Odluke fizičke osobe stjecatelji koji neposredno ili posredno stječu kvalificirani udio u kreditnoj instituciji zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje prilažu sljedeće dokumente i informacije:

1) ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, odnosno prebivališta, državljanstvo, osobni identifikacijski broj (OIB), ovjerenu kopiju osobnoga identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica), adresu elektroničke pošte,

2) detaljan životopis, koji uključuje obrazovanje, radno iskustvo, popis svih pravnih osoba u kojima je stjecatelj zaposlen ili u kojima obavlja funkciju člana uprave ili nadzornog odbora, odnosno u kojima je bio zaposlen ili u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili nadzornog odbora te u kojima jest ili je bio imatelj udjela, s opisom djelatnosti i adresama njihovih sjedišta i razdobljima u kojima je stjecatelj obavljao funkciju ili bio imatelj kvalificiranog udjela,

3) za stjecatelje koji su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u kojima imaju udjele ili kontrolu uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv njih kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca,

4) za stjecatelje koji nisu državljani Republike Hrvatske i pravne osobe u kojima imaju udjele ili kontrolu podatke iz kaznene evidencije o osuđivanosti za kaznena djela koja u svojem opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 25. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama i vodi li se protiv njih kazneni postupak te iz prekršajne evidencije o prekršajnoj neosuđivanosti stjecatelja, ne starije od tri mjeseca, odnosno ako to nije moguće izjava stjecatelja o tome,

5) dokaz da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak nad imovinom stjecatelja i nad pravnim osobama u kojima ima ili je imao kontrolu, odnosno u kojima obavlja ili je obavljao funkciju u upravi ili nadzornom odboru u posljednjih deset godina,

6) izjavu stjecatelja o tome je li mu nadležno nadzorno tijelo u posljednjih deset godina odbilo izdati suglasnost, odobrenje, dozvolu i slično za obavljanje djelatnosti ili za obavljanje funkcije, odnosno poništilo ili ukinulo odobrenje, suglasnost, dozvolu ili slično za obavljanje djelatnosti ili suglasnost za obavljanje funkcije u upravi ili nadzornom odboru pravne osobe ili ga je profesionalno ili strukovno udruženje isključilo iz članstva odnosno je li ga poslodavac u pravnoj osobi u kojoj je stjecatelj obavljao rukovodeću ili drugu sličnu funkciju smijenio s funkcije, otkazao mu ugovor o radu ili povukao ovlaštenje za zastupanje,

7) podatak o tome je li protiv pravne osobe u kojoj je stjecatelj obavljao funkciju člana uprave ili nadzornog odbora ili neku drugu rukovodeću funkciju odnosno ima ili je imao kontrolu vođen kazneni ili prekršajni postupak ili joj je izrečena kazna ili neka druga mjera za kaznena djela ili prekršaje ili propuste u vođenju odgovarajućih politika i procedura radi sprječavanja takvih djela s detaljima slučaja i opisom uloge osobe,

8) izjavu stjecatelja vodi li se protiv njega ili pravne osobe nad kojim je imao ili ima kontrolu ili u kojem je obavljao ili obavlja rukovodeću funkciju parnični, upravni, ovršni ili neki drugi sudski ili arbitražni postupak, istraga te je li njemu ili društvu izrečena mjera ili naloženo izvršenje neke druge odluke koja bi mogla biti važna pri odlučivanju o zahtjevu odnosno koja bi mogla utjecati na stabilno i razborito upravljanje kreditnom institucijom,

9) podatak o tome je li drugo nadležno tijelo ovlašteno za nadzor bankovnih i/ili financijskih usluga ili drugo nadzorno tijelo ili agencija iz Republike Hrvatske ili izvan nje procjenjivalo dobar ugled osobe, uključujući i podatak o kojem se tijelu radi i rezultat te procjene,

10) opis poslovnih aktivnosti stjecatelja i pravne osobe u kojima obavlja funkciju uprave ili nadzornog odbora ili neku drugu rukovodeću funkciju ili u kojoj ima kontrolu,

11) opis financijskog položaja stjecatelja, uključujući detalje o visini i izvorima prihoda, imovini i obvezama, izdanim i primljenim kreditima, jamstvima i instrumentima osiguranja, te informacije o poslovanju pravne osobe u kojima stjecatelj obavlja ili je obavljao rukovodeću funkciju te pravnih osoba u kojima ima ili je imao kontrolu, uključujući revidirana financijska izvješća za posljednje dvije godine i, ako postoji, kreditni rejting,

12) opis financijskih i nefinancijskih interesa i odnosa stjecatelja i s njime povezanim osobama (uključujući izdane ili primljene kredite ili zajmove, jamstva, vrijednosne papire) sa sljedećim osobama:

a) drugim neposrednim ili posrednim dioničarima odnosno imateljima udjela kreditne institucije,

b) članovima uprave, nadzornog odbora ili članovima višeg rukovodstva kreditne institucije u kojoj stječe kvalificirani udio ili članici grupe čija je kreditna institucija članica,

c) politički izloženim osobama,

d) osobama ovlaštenima za glasovanje u skupštini kreditne institucije u svoje ime ili u ime drugih osoba pod sljedećim uvjetima:

1) ako pravo glasa imaju treće osobe s kojima je ta osoba sklopila sporazum koji ih obvezuje da djelujući zajedno donesu trajnu zajedničku politiku o upravljanju kreditnom institucijom u kojoj se stječe kvalificirani udio,

2) ako pravo glasa imaju treće osobe na temelju sporazuma sklopljenog sa stjecateljem kojim su glasačka prava privremeno prenesena na treće osobe,

3) glasačka prava koja nose dionice koje je stjecatelj dao kao zalog, ako ta osoba kontrolira glasačka prava i izjavi da se njima namjerava koristiti,

4) glasačka prava koja nose dionice na kojima ta osoba ima pravo plodouživanja,

5) glasačka prava koja ima ili može izvršavati društvo koje kontrolira ta osoba u slučajevima iz stavka 1. točke 12. alineja a), b), c) i d) ovog članka,

6) glasačka prava koja nose dionice koje su deponirane kod te osobe i koja ta osoba može izvršavati po svojoj volji u odsustvu instrukcija dioničara,

7) glasačka prava koja ima treća osoba u svoje ime, a za račun stjecatelja,

8) glasačka prava koja ta osoba izvršava kao opunomoćenik ako može glasovati po vlastitoj volji u odsutnosti uputa dioničara.

13) predložene metode za rješavanje eventualnog sukoba interesa koji može nastati zbog odnosa opisanih u točki 12. ovog stavka

(2) Fizička osoba stjecatelj informacije iz stavka 1. ovog članka dostavlja na obrascu Upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (Prilog 2. ove Odluke), te prilozima uz taj upitnik.

(3) Fizička osoba stjecatelj dužna je dostaviti dokumente i informacije iz točaka 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9. i 13. stavka 1. ovog članka koje se odnose na povezane osobe, osobe koje imaju poslovne veze sa stjecateljem i suradnike stjecatelja kvalificiranog udjela.

Dokumentacija koju dostavljaju pravne osobe

Članak 15.

(1) Osim dokumentacije propisane u članku 13. pravne osobe koje neposredno ili posredno stječu kvalificirani udio u kreditnoj instituciji zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela prilažu sljedeće dokumente i informacije:

1) ako je sjedište pravne osobe u Republici Hrvatskoj, tvrtka i sjedište pravne osobe, matični broj subjekta i osobni identifikacijski broj,

2) ako je sjedište pravne osobe izvan Republike Hrvatske, izvadak iz sudskoga ili drugoga odgovarajućeg registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od tri mjeseca s podacima o nacionalnom identifikacijskom broju, djelatnosti, sjedištu, osobama ovlaštenima za zastupanje i iznosu temeljnoga kapitala,

3) ovjerenu kopiju statuta ili društvenog ugovora, a za stjecatelja sa sjedištem izvan Republike Hrvatske i kratak opis pravnog oblika društva,

4) informaciju je li stjecatelj bio ili jest subjekt nadzora nadležnog tijela ovlaštenog za nadzor financijskih usluga ili drugoga nadzornog tijela ili agencije iz Republike Hrvatske ili izvan nje,

5) opis djelatnosti pravne osobe stjecatelja i svih pravnih osoba koje kontrolira,

6) podatak o tome je li drugo nadležno tijelo ovlašteno za nadzor financijskih usluga ili drugo nadzorno tijelo ili agencija iz Republike Hrvatske ili izvan nje ocjenjivalo dobar ugled stjecatelja, članova uprave stjecatelja i krajnjih dioničara, posrednih i neposrednih imatelja poslovnih udjela stjecatelja i pravnih osoba koje kontrolira stjecatelj, uključujući i podatak o kojem se tijelu radi i rezultat te procjene,

7) popis članova uprave stjecatelja (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa, adresa elektroničke pošte, osobni identifikacijski broj, detaljan životopis koji uključuje obrazovanje, radno iskustvo, popis svih pravnih osoba u kojima je osoba zaposlena ili u kojima obavlja funkciju člana uprave ili nadzornog odbora, odnosno u kojima je bila zaposlena ili u kojima je obavljala funkciju člana uprave ili nadzornog odbora te u kojima jest ili je bila imatelj kvalificiranog udjela, s opisom djelatnosti i adresama njihovih sjedišta i razdobljima u kojima je osoba obavljala funkciju ili bila imatelj kvalificiranog udjela) uključujući i dokumentaciju iz članka 14. stavka 1. točaka od 3. do 11. ove Odluke,

8) ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela stjecatelja, u izvorniku ili ovjerenoj kopiji s podacima o udjelu u kapitalu i glasačkim pravima i postojanju dioničarskog sporazuma i popis svih dioničara koji imaju značajan utjecaj na stjecatelja,

9) popis fizičkih osoba koje su krajnji dioničari, odnosno neposredni i posredni imatelji poslovnih udjela ili članovi pravne osobe stjecatelja s prikazom ukupnoga nominalnog iznosa dionica i postotnog udjela u temeljnom kapitalu stjecatelja, uključujući i dokumentaciju propisanu člankom 14. stavkom 1. ove Odluke,

10) ako je stjecatelj član grupe u svojstvu matičnog društva ili društva kći, detaljnu organizacijsku shemu grupe i informacije o udjelu u kapitalu i glasačkim pravima dioničara sa značajnim utjecajem na članice grupe i na poslovne aktivnosti članica grupe i prikazom grupe prije i poslije realizacije namjeravanog stjecanja,

11) ako je stjecatelj član grupe, informacija o odnosima između članica grupe koje pružaju bankovne i financijske usluge i drugih članica grupe i naziv tijela koja su nadležna za nadzor njihova poslovanja,

12) ako je stjecatelj član grupe, popis svih kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava članica grupe s naznakom nadležnih nadzornih tijela i analizom obuhvata bonitetne konsolidacije kreditne institucije i grupe, uključujući informaciju koje će članice grupe biti uključene u zahtjeve konsolidirane supervizije i primjenjuju li se ti zahtjevi na konsolidiranoj ili potkonsolidiranoj osnovi,

13) opis financijskih i nefinancijskih interesa ili odnosa stjecatelja, grupe čiji je stjecatelj član i članova uprave stjecatelja (uključujući odobrene ili primljene kredite ili zajmove, jamstva, vrijednosne papire) sa sljedećim osobama:

a) kreditnom institucijom u kojoj se stječe kvalificirani udio,

b) drugim posrednim ili neposrednim dioničarima kreditne institucije,

c) članovima uprave, nadzornog odbora ili članovima višeg rukovodstva kreditne institucije u kojoj stječe kvalificirani udio ili članici grupe čija je kreditna institucija članica,

d) s politički izloženim osobama i

e) s osobama ovlaštenima za glasovanje u glavnoj skupštini kreditne institucije u svoje ime ili u ime drugih osoba pod sljedećim uvjetima:

1) ako pravo glasa imaju treće osobe s kojom je ta osoba sklopila sporazum koji ih obvezuje da djelujući zajedno donesu trajnu zajedničku politiku o upravljanju kreditnom institucijom u kojoj se stječe kvalificirani udio,

2) ako pravo glasa imaju treće osobe na temelju sporazuma sklopljenog sa stjecateljem kojim su glasačka prava privremeno prenesena na treće osobe,

3) glasačka prava koja nose dionice na kojima je stjecatelj osnovao založno pravo, ako ta osoba kontrolira glasačka prava i izjavi da se njima namjerava koristiti,

4) glasačka prava koja nose dionice na kojima ta osoba ima pravo plodouživanja,

5) glasačka prava koja ima ili može izvršavati društvo koje kontrolira ta osoba u slučajevima iz točke 13. alineja a, b, c i d ovog stavka,

6) glasačka prava koja nose dionice koje su deponirane kod te osobe i koja ta osoba može izvršavati po svojoj volji u odsustvu instrukcija dioničara,

7) glasačka prava koja ima treća osoba u svoje ime, a za račun stjecatelja i

8) glasačka prava koja ta osoba izvršava kao opunomoćenik ako može glasati po vlastitoj volji u odsutnosti uputa dioničara.

14) predložene metode za rješavanje eventualnog sukoba interesa koji može nastati zbog odnosa opisanih u točki 13. ovog stavka,

15) izjava i, ako je dostupna, potvrda o tome vodi li se protiv stjecatelja i pravne osobe koju kontrolira ili koje je kontrolirao u posljednjih deset godina i dioničara koji ima ili je u posljednjih deset godina imao značajan utjecaj na stjecatelja kazneni, prekršajni, parnični upravni postupak ili spor, odnosno je li pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj, ne starija od tri mjeseca,

16) revidirana financijska izvješća stjecatelja za posljednje tri godine koja sadržavaju bilancu, račun dobiti i gubitka i godišnja izvješća te druge povezane dokumente koji se vode u odgovarajućem registru ili pri nadležnom tijelu, ako je stjecatelj pravna osoba koja je članica grupe i revidirana financijska izvješća na konsolidiranoj i potkonsolidiranoj osnovi,

17) ako je stjecatelj novoosnovano društvo, umjesto revidiranih financijskih izvješća potrebno je dostaviti projekcije bilance i računa dobiti i gubitka za prve tri poslovne godine uz opis pretpostavki koje su bile osnova za planiranje,

18) informaciju o kreditnom rejtingu stjecatelja i grupe čiji je član, ako je dostupna,

19) analizu o utjecaju namjeravanog stjecanja na pravodobno i točno izvješćivanje Hrvatske narodne banke i drugih nadležnih tijela iz države članice ili treće zemlje od strane kreditne institucije nakon realizacije namjeravanog stjecanja,

20) mišljenje ili suglasnost tijela nadležnog za nadzor bankovnih i/ili financijskih usluga koje pruža stjecatelj ili drugog nadzornog tijela iz države članice ili treće zemlje u vezi namjeravanog stjecanja.

(2) Osim dokumentacije propisane u članku 13. ove Odluke i stavku 1. ovog članka stjecatelj koji je pravna osoba sa sjedištem u trećoj zemlji dužan je dostaviti i sljedeće dokumente i informacije:

1) potvrdu nadležnoga nadzornog tijela ovlaštenog za nadzor financijskih usluga ili drugoga nadzornog tijela ili agencije iz zemlje sjedišta da je stjecatelj osnovan u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, da ima sva potrebna odobrenja i suglasnosti za obavljanje djelatnosti i da nema dugovanja prema državi s osnove poreza i drugih parafiskalnih davanja (engl. certificate of good -standing),

2) ako je primjenjivo, potvrdu tijela nadležnog za nadzor financijskih usluga o urednom poslovanju stjecatelja,

3) izjavu nadležnog tijela iz zemlje sjedišta da nema prepreka niti ograničenja za pružanje informacija potrebnih za obavljanje supervizije Hrvatske narodne banke nad kreditnom institucijom u kojoj se stječe kvalificirani udio,

4) opće informacije o nacionalnom zakonodavstvu zemlje u kojoj se nalazi sjedište stjecatelja, posebno o usklađenosti propisa te zemlje koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s preporukama FATF-a i

5) pravno mišljenje stručnjaka za propise treće zemlje u kojoj je sjedište stjecatelja o eventualnim pravnim preprekama za pribavljanje informacija od nadležnih tijela te zemlje ili stjecatelja.

(3) Ako je stjecatelj državni investicijski fond (engl. sovereign wealth fund), osim dokumentacije propisane u članku 13. i stavku 1. ovog članka stjecatelj je dužan dostaviti i sljedeće dokumente i informacije:

1) naziv ministarstva ili drugoga državnog tijela nadležnog za definiranje politike ulaganja fonda,

2) pojedinosti o politici ulaganja fonda i eventualnih ograničenja za ulaganje,

3) imena i funkcije osoba odgovornih za donošenje odluka fonda o ulaganju i

4) detaljne informacije o utjecaju koje nadležno ministarstvo ili državno tijelo nadležno za definiranje politike ulaganja fonda može imati na svakodnevno poslovanje fonda i na kreditnu instituciju u kojoj se stječe kvalificirani udio.

(4) Ako je stjecatelj fond za rizična ulaganja (engl. private equity fund) ili hedge fond, osim dokumentacije propisane u članku 13. ove Odluke i stavku 1. ovog članka stjecatelj je dužan dostaviti i sljedeće dokumente i informacije:

1) detaljan opis uspješnosti prethodnih ulaganja stjecatelja u kvalificirane udjele u kreditne i financijske institucije,

2) detalje o politici ulaganja stjecatelja i eventualnim ograničenjima za ulaganje, uključujući i podatke o praćenju ulaganja, podatke na temelju kojih je stjecatelj donio odluku o ulaganju u kreditnu instituciju u kojoj se stječe kvalificirani udio i činjenice koje bi mogle uzrokovati promjenu stjecateljeve izlazne strategije,

3) okvir stjecatelja za donošenje odluke o ulaganjima poput internih politika uključujući imena i funkcije osoba odgovornih za donošenje takvih odluka,

4) detaljan opis regulatornog okvira i internih politika stjecatelja za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

(5) Ako je stjecatelj subjekt za zajednička ulaganja (engl. collective investment undertaking), osim dokumentacije propisane u članku 13. ove Odluke i stavku 1. ovog članka zahtjevu se prilažu sljedeći dokumenti i informacije:

1) identitet imatelja udjela koji kontroliraju subjekt za zajednička ulaganja ili imaju pravo veta na njegove odluke,

2) pojedinosti o politici ulaganja i eventualnim ograničenjima za ulaganje,

3) imena i funkcije osoba koje su odgovorne za definiranje i donošenje odluka o ulaganju, te kopiju ovlaštenja ili uvjeta angažiranja kolektivnog tijela,

4) detaljan opis regulatornog okvira i internih politika za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma i

5) detaljan opis ulaganja u druge kreditne institucije, društva za osiguranje ili reosiguranje ili investicijska društva, s informacijom je li i koje nadležno nadzorno tijelo odobrilo takvo ulaganje.

(6) Pravna osoba koja stječe kvalificirani udio u kreditnoj instituciji informacije iz stavaka od 1. do 5. ovog članka dostavlja na obrascu Upitnik za pravnu osobu stjecatelja kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (Prilog 3. ove Odluke) i pripadajućim prilozima, a informacije o fizičkim osobama koje su povezane sa stjecateljem na obrascu Upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (Prilog 2. ove Odluke) i pripadajućim prilozima.

Informacije o strategiji stjecatelja

Članak 16.

(1) Ako stjecatelj namjerava steći više od 10%, ali manje od 20% udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima kreditne institucije, zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti potrebno je priložiti i informacije o strategiji, koje sadržavaju sljedeće podatke:

1) strategiju stjecatelja u odnosu na stjecanje, koja sadržava izjavu o tome koliko dugo namjerava imati udjele u kreditnoj instituciji i namjerava li povećati, smanjiti ili održati udio u kapitalu u sljedećih pet godina nakon stjecanja,

2) naznaku namjerava li stjecatelj djelovati kao aktivni manjinski dioničar i razloge zbog kojih namjerava imati takvu ulogu u upravljanju kreditnom institucijom,

3) informaciju o financijskom stanju stjecatelja i spremnosti da uloži dodatna sredstva u kapital kreditne institucije ako to bude potrebno radi razvoja poslovanja kreditne institucije ili u slučaju financijskih poteškoća.

(2) Ako stjecatelj namjerava steći više od 20%, ali manje od 50% udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima kreditne institucije ili ako ima udio manji od 20%, ali će zbog dioničke strukture kreditne institucije steći utjecaj koji bi imao dioničar koji ima više od 20%, a manje od 50% udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima kreditne institucije, zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti potrebno je priložiti i informacije o strategiji u odnosu na kreditnu instituciju koje osim podataka iz stavka 1. ovog članka sadržavaju i sljedeće informacije:

1) detalje o namjeravanom utjecaju stjecatelja na financijski položaj kreditne institucije, uključujući politiku dividendi, strateški razvoj i raspodjelu sredstava kreditne institucije i

2) opis namjera i očekivanja stjecatelja u odnosu na kreditnu instituciju u razdoblju od pet godina sa svim elementima navedenima u stavku 4. ovog članka.

(3) Ako stjecatelj namjerava steći najmanje 50% udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima kreditne institucije ili ako će realizacijom stjecanja kreditna institucija postati njegovo društvo kćer, zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti pored podataka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, osim podataka točke 2. stavka 1. ovog članka, potrebno je priložiti i poslovni plan koji sadržava strateški plan razvoja, projekciju financijskih izvješća i opis utjecaja stjecanja na korporativno upravljanje i organizacijsku strukturu kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio.

(4) Strateški plan razvoja kreditne institucije iz stavka 3. ovog članka mora sadržavati glavne ciljeve namjeravanog stjecanja i načine na koje se oni namjeravaju postići, uključujući:

1) opći cilj namjeravanog stjecanja,

2) financijske ciljeve za prve tri financijske godine nakon stjecanja izražene kroz očekivani povrat na kapital, omjer troškova i koristi (engl. cost-benefit), zaradi po dionici,

3) utjecaj namjeravanog stjecanja na eventualnu promjenu djelatnosti, proizvoda, ciljane skupine klijenata i preraspodjelu sredstava kreditne institucije i

4) aktivnosti i postupak uključivanja kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio u grupu s opisom budućih odnosa s drugim članicama grupe i opisom politika unutargrupnih odnosa. Ako je riječ o institucijama koje su dobile odobrenje i koje nadziru nadležna tijela u Europskoj uniji, dovoljna je informacija o pojedinim dijelovima grupe koji su izravno obuhvaćeni namjeravanim stjecanjem.

(5) Projekcije financijskih izvješća iz stavka 3. ovog članka moraju biti izrađene na pojedinačnoj i na konsolidiranoj osnovi za razdoblje od tri godine i moraju sadržavati:

1) projekciju bilance i računa dobiti i gubitka na obrascima na kojima se dostavljaju nadzorna izvješća Hrvatskoj narodnoj banci,

2) projekciju kapitalnih zahtjeva i stope adekvatnosti kapitala,

3) informacije o izloženosti rizicima, uključujući kreditni, tržišni, operativni i druge relevantne rizike,

4) projekcije unutargrupnih transakcija.

(6) Opis utjecaja stjecanja na korporativno upravljanje i organizacijsku strukturu kreditne institucije iz stavka 3. ovog članka mora sadržavati opis utjecaja na:

1) sastav i dužnosti uprave, nadzornog odbora, kreditnog odbora, odbora za rizike, odbora za primitke, odbora za imenovanja, revizorskog i drugih odbora, uključujući informacije o osobama koje će rukovoditi poslovanjem,

2) administrativne i računovodstvene postupke i unutarnje kontrole, uključujući promjene u postupcima iz područja računovodstva, unutarnje revizije, praćenja usklađenosti, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i upravljanja rizicima i imenovanju osobe odgovorne za rad funkcije unutarnje revizije, osobe odgovorne za rad funkcije praćenja usklađenosti i osobe zadužene za rad funkcije kontrole rizika,

3) cjelokupnu IT arhitekturu, uključujući sve promjene politike eksternalizacije, dijagram toka podataka, software kojim se koristi, osnovne procedure i alate za sigurnost informacijskog sustava, uključujući pričuvnu pohranu, planove kontinuiteta poslovanja i revizorske zapise,

4) politike eksternalizacije, uključujući informacije o područjima koja će se eksternalizirati, izbor pružatelja usluga i prava i obveze definirane ugovorima o eksternalizaciji, uključujući reviziju i kvalitetu usluge koja se očekuje i

5) ostale informacije koje mogu utjecati na korporativno upravljanje i organizacijsku strukturu kreditne institucije u kojoj se stječe kvalificirani udio, uključujući sve promjene u glasačkim pravima dioničara.

(7) Ako do stjecanja kvalificiranog udjela dolazi na temelju unutargrupne transakcije, pri čemu se ne mijenja krajnji posredni stjecatelj, stjecatelj nije dužan dostaviti strategiju, poslovni plan i unutarnju organizaciju kreditne institucije, ako namjeravanim stjecanjem neće doći do izmjena navedenih dokumenata.

Informacije o upravljanju kreditnom institucijom nakon stjecanja

Članak 17.

Ako stjecatelj namjerava nakon stjecanja kvalificiranog udjela imenovati nove članove uprave i nadzornog odbora kreditne institucije, zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela potrebno je priložiti dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora kreditne institucije u skladu s Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji (»Narodne novine«, br. 14/2014. i 96/2016.).

VII. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti

Članak 18.

(1) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela podnosi se na obrascu Zahtjeva (Prilog 1. ove Odluke) zajedno sa svim prilozima potrebnima za odlučivanje, u papirnatom i elektroničkom obliku.

(2) Fizičke osobe stjecatelji kvalificiranog udjela i članovi uprave ili nadzornog odbora te fizičke osobe koji su krajnji dioničari, imatelji udjela ili članovi pravne osobe stjecatelja zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti prilažu Upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (Prilog 2. ove Odluke) zajedno sa svim pripadajućim prilozima.

(3) Pravne osobe stjecatelji kvalificiranog udjela zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti prilažu Upitnik za pravnu osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (Prilog 3. ove Odluke) zajedno sa svim pripadajućim prilozima.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu i primjena

Članak 19.

(1) Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 68-020/03-18/BV

Zagreb, 5. ožujka 2018.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 1.

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI

1. IME I PREZIME / TVRTKA I ADRESA / SJEDIŠTE PODNOSITELJA ZAHTJEVA
2. TVRTKA I SJEDIŠTE KREDITNE INSTITUCIJE U KOJOJ SE STJEČE KVALIFICIRANI UDIO
3. IME I PREZIME OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA (BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI PUNOMOĆ)
4. IME I PREZIME OSOBE ZA KONTAKT
5. BROJ TELEFONA OSOBE ZA KONTAKT
6. ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE OSOBE ZA KONTAKT
7. TELEFAKS OSOBE ZA KONTAKT
8. BROJ I VRSTA DIONICA KOJE SU PREDMET STJECANJA
9. NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICA KOJE SU PREDMET STJECANJA
10. PODACI O PREMIJI KOJA JEST ILI ĆE BITI ISPLAĆENA NA TEMELJU DIONICA KOJE SU PREDMET STJECANJA, AKO POSTOJE
11. KUPOPRODAJNA CIJENA DIONICA KOJE SU PREDMET STJECANJA (BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI OVJERENA KOPIJA UGOVORA ILI PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI DIONICA NA TEMELJU KOJEG SE NEPOSREDNO ILI POSREDNO STJEČE KVALIFICIRANI UDIO U KREDITNOJ INSTITUCIJI)
12. NA TEMELJU KOJIH KRITERIJA JE ODREĐENA KUPOPRODAJNA CIJENA (AKO POSTOJI RAZLIKA IZMEĐU TRŽIŠNE CIJENE I KUPOPRODAJNE CIJENE, POTREBNO JE PRILOŽITI OBRAZLOŽENJE)?
13. POSTOTNI UDIO U TEMELJNOM KAPITALU KREDITNE INSTITUCIJE U KOJOJ SE STJEČE KVALIFICIRANI UDIO
14. BROJ GLASAČKIH PRAVA KOJA NOSE DIONICE KOJE SU PREDMET STJECANJA
15. AKO POSTOJE ZALOŽNA PRAVA NA DIONICAMA KOJE SU PREDMET STJECANJA, PODACI O BROJU ZALOŽENIH DIONICA, UGOVORU ILI DRUGOJ OSNOVI NA TEMELJU ČEGA SU ZALOŽENE I OSOBI U ČIJU JE KORIST OSNOVANO ZALOŽNO PRAVO (ime i prezime, odnosno tvrtka, adresa, OIB)
16. AKO JE PROVEDENO DUBINSKO ISPITIVANJE (engl. DUE DILIGENCE) KREDITNE INSTITUCIJE U KOJOJ SE STJEČE KVALIFICIRANI UDIO, BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI IZVJEŠĆE O PROVEDENOM DUBINSKOM ISPITIVANJU
17. PODATAK JE LI STJECATELJ VEĆ IMATELJ DIONICA KREDITNE INSTITUCIJE KOJA JE PREDMET STJECANJA (BROJ I VRSTA DIONICA, NJIHOVA NOMINALNA VRIJEDNOST I UDIO U TEMELJNOM KAPITALU)
18. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI PRIKAZ DIONIČKE STRUKTURE KREDITNE INSTITUCIJE PRIJE I POSLIJE NAMJERAVANOG STJECANJA S OBZIROM NA UDIO U TEMELJNOM KAPITALU I UDIO U GLASAČKIM PRAVIMA S NOMINALNOM I TRŽIŠNOM VRIJEDNOŠĆU DIONICA
19. PODATAK O TOME DJELUJE LI STJECATELJ ILI NAMJERAVA DJELOVATI ZAJEDNIČKI S DRUGIM DIONIČARIMA ILI DRUGIM STJECATELJIMA (NAVESTI POPIS TIH OSOBA, NJIHOV UDIO U FINANCIRANJU STJECANJA ILI KAPITALU KREDITNE INSTITUCIJE I PRILOŽITI OVJERENU KOPIJU, ODNOSNO OVJERENI PRIJEVOD SPORAZUMA KOJIM SE UREĐUJU MEĐUSOBNI ODNOSI STJECATELJA, ODNOSNO DIONIČARA KOJI DJELUJU ZAJEDNIČKI)
20. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI OPIS POSLOVNIH RAZLOGA ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI I STRATEGIJA STJECATELJA U ODNOSU NA PREDMETNO STJECANJE, UKLJUČUJUĆI RAZDOBLJE U KOJEM NAMJERAVA DRŽATI UDJELE U KREDITNOJ INSTITUCIJI, NAMJERU ZA POVEĆANJE, SMANJENJE ILI ZADRŽAVANJE VISINE ULAGANJA U SLJEDEĆIH PET GODINA
21. IZJAVA STJECATELJA NAMJERAVA LI I ZAŠTO DJELOVATI KAO AKTIVNI MANJINSKI DIONIČAR (SAMO ZA STJECATELJE KOJI STJEČU MANJE OD 50% UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI)
22. BROJ PRILOGA U KOJEM SU OPISANE NAMJERE STJECATELJA U ODNOSU NA KREDITNU INSTITUCIJU NAKON STJECANJA KVALIFICIRANOG UDJELA I NAMJERAVANOM UTJECAJU NA FINANCIJSKI POLOŽAJ KREDITNE INSTITUCIJE, UKLJUČUJUĆI POLITIKU DIVIDENDI, STRATEŠKI RAZVOJ I RASPODJELU SREDSTAVA KREDITNE INSTITUCIJE (ZA STJECATELJA VIŠE OD 20%, A MANJE OD 50% UDJELA U KAPITALU KREDITNE INSTITUCIJE)
23. IZJAVA STJECATELJA NAMJERAVA LI NAKON STJECANJA ULAGATI DODATNA SREDSTVA U KAPITAL KREDITNE INSTITUCIJE AKO TO BUDE POTREBNO ZA RAZVOJ NJEZINA POSLOVANJA ILI U SLUČAJU FINANCIJSKIH POTEŠKOĆA
24. ANALIZA O TOME HOĆE LI USKA POVEZANOST STJECATELJA S KREDITNOM INSTITUCIJOM NAKON REALIZACIJE NAMJERAVANOG STJECANJA IMATI UTJECAJ NA MOGUĆNOST KREDITNE INSTITUCIJE DA PRUŽI PRAVODOBNE I TOČNE INFORMACIJE I IZVJEŠĆA HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI
25. AKO STJECATELJ NAMJERAVA STEĆI VIŠE OD 50% UDJELA U KAPITALU KREDITNE INSTITUCIJE ILI AKO ĆE NAKON STJECANJA KREDITNA INSTITUCIJA POSTATI DRUŠTVO KĆI, BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI POSLOVNI PLAN KREDITNE INSTITUCIJE ZA SLJEDEĆE TRI GODINE IZRAĐEN U SKLADU S ČLANKOM 16. STAVCIMA OD 3. DO 7. ODLUKE
26. AKO STJECATELJ NAMJERAVA IMENOVATI NOVE ČLANOVE UPRAVE ILI NADZORNOG ODBORA, ZAHTJEVU SE PRILAŽU DOKUMENTI PROPISANI ODLUKOM O PROCJENI PRIMJERENOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVE, ČLANA UPRAVE, ČLANA NADZORNOG ODBORA I NOSITELJA KLJUČNE FUNKCIJE U KREDITNOJ INSTITUCIJI.
27. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI POPIS OSOBA POVEZANIH SA STJECATELJEM ZAJEDNO S OPISOM NAČINA NA KOJI SU POVEZANE I SHEMATSKI PRIKAZ GRUPE OSOBA POVEZANIH SA STJECATELJEM
28. IMATE LI KAKVE VEZE S POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA? AKO JE ODGOVOR POZITIVAN, NAVESTI O KOJIM SE OSOBAMA RADI, KOJU FUNKCIJU OBAVLJAJU, ODNOSNO KOJU FUNKCIJU SU OBAVLJALI I NAČIN POVEZANOSTI.
29. OPIS AKTIVNOSTI STJECATELJA U VEZI SA STJECANJEM, A KOJE SU PRETHODILE PODNOŠENJU ZAHTJEVA

30. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI DETALJNO OBJAŠNJENJE IZVORA FINANCIRANJA NAMJERAVANOG STJECANJA SA SLJEDEĆIM PODACIMA:

1. izvor i dostupnost vlastitih sredstava za stjecanje uz obrazloženje načina kako su sredstva stečena, te, ako je primjenjivo, informacija o imovini stjecatelja koja će se prodati kako bi se financiralo namjeravano stjecanje, te podaci o uvjetima prodaje, kupoprodajnoj cijeni, procjeni vrijednosti, kao i o tome kada je i kako ta imovina stečena

2. način plaćanja (podaci o načinu prijenosa sredstava uključujući podatke o instituciji/institucijama koje sudjeluju u prijenosu)

3. detalji o pristupu izvorima kapitala i financijskim tržištima uključujući detalje o financijskim instrumentima koji će biti izdani

4. ako je izvor sredstava kredit ili zajam, broj priloga u kojem se nalaze ugovori o kreditu s podacima o vjerovniku, uvjetima kreditiranja, dospijeću, sredstvima osiguranja i informaciju o izvoru prihoda kojim će se koristiti za povrat tih kredita

5. ako je izvor sredstava kredit ili zajam dobivena od vjerovnika koji nije nadzirana kreditna ili financijska institucija, broj priloga u kojem se nalaze dokazi o izvorima sredstava iz kojih je odobren taj kredit ili zajam za stjecanje udjela u kreditnoj instituciji

6. informacija o eventualnim financijskim aranžmanima s drugim dioničarima kreditne institucije koja je predmet stjecanja

7. ako je sjedište institucije za platni promet putem koje će se obaviti prijenos sredstava u trećoj državi, priložiti dokaz da će sredstva biti prenesena putem institucija za platni promet koje se pridržavaju propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji su usklađeni s pravilima određenima u Direktivi (EU) 2015/849 i čije je poslovanje u skladu s tom direktivom predmet supervizije

8. ako se dionice stječu u svrhu povećanja temeljnoga kapitala kreditne institucije, potrebno je priložiti dokaz o izdvojenim sredstvima za stjecanje na računu za posebne namjene otvorenom u kreditnoj instituciji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske narodne banke o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije na koju sam predložen/predložena.

Obvezujem se da ću Hrvatsku narodnu banku izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije.

Mjesto i datumPotpis stjecatelja

PRILOG 2.

UPITNIK
ZA FIZIČKU OSOBU KOJA JE STJECATELJ KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI ILI KOJA JE POVEZANA SA STJECATELJEM KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI

1. IME I PREZIME U VRIJEME PODNOŠENJA ZAHTJEVA I U VRIJEME ROĐENJA (AKO SE RAZLIKUJU)
2. DATUM I MJESTO ROĐENJA
3. ADRESA STANOVANJA (PREBIVALIŠTE)
4. BROJ TELEFONA / MOBILNOG TELEFONA
5. BROJ TELEFAKSA
6. ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE
7. DRŽAVLJANSTVO
8. OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ
9. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI OVJERENA KOPIJA IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA (OSOBNE ISKAZNICE ILI PUTOVNICE)
10. OBRAZOVANJE:
a. godina stjecanja stručne spreme
b. trajanje obrazovanja
c. naziv školske institucije i obrazovnog programa (smjer)
d. stečeno zvanje
11. STRUČNO USAVRŠAVANJE:
a. godina pohađanja stručnog usavršavanja
b. naziv organizatora
c. tema stručnog usavršavanja
d. je li stručno usavršavanje završilo polaganjem ispita, izdavanjem certifikata, licenci i sl. i kojih
12. RADNO ISKUSTVO, UKLJUČUJUĆI I ČLANSTVO U NADZORNIM ODBORIMA:
a. razdoblje obavljanja funkcije
b. tvrtka i sjedište poslodavca
c. djelatnost poslodavca
d. naziv funkcije s opisom položaja u organizacijskoj hijerarhiji poslodavca
13. POPIS FUNKCIJA KOJE TRENUTAČNO OBAVLJATE (članstvo u nadzornim odborima, komisijama, državnim tijelima, tijelima udruga i sl.)

14. POPIS SVIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KOJIMA STE IMALI ILI U KOJIMA IMATE UDIO U KAPITALU SA SLJEDEĆIM PODACIMA:

a. tvrtka i sjedište društva

b. djelatnost društva

c. visina udjela u kapitalu

d. razdoblje u kojem ste imali, odnosno otkada imate udio

15. JE LI VAM NADLEŽNO TIJELO U POSLJEDNJIH DESET GODINA ODBILO IZDATI SUGLASNOST, ODOBRENJE, DOZVOLU I SL. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ILI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE, ODNOSNO UKINULO ILI PONIŠTILO ODOBRENJE, SUGLASNOST, DOZVOLU I SL. ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ILI SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE U UPRAVI ILI NADZORNOM ODBORU PRAVNE OSOBE? JE LI VAS PROFESIONALNO ILI STRUKOVNO UDRUŽENJE ISKLJUČILO IZ ČLANSTVA? Ako je odgovor pozitivan, objasnite okolnosti i razloge i priložite dokumentaciju o tom slučaju.
16. JE LI PROTIV VAS ILI PROTIV PRAVNE OSOBE U KOJOJ STE OBAVLJALI FUNKCIJU U UPRAVI ILI NADZORNOM ODBORU ILI DRUGU RUKOVODEĆU FUNKCIJU ILI IMALI ODNOS KONTROLE U POSLJEDNJIH DESET GODINA VOĐEN KAZNENI, PREKRŠAJNI POSTUPAK ILI IZREČENA KAZNA ILI DRUGA MJERA ZA KAZNENA DJELA ILI PREKRŠAJE, ILI STE BILI ODGOVORNI ZBOG PROPUSTA U VOĐENJU ODGOVARAJUĆIH POLITIKA ILI PROCEDURA RADI SPRJEČAVANJA TAKVIH DJELA? Ako je odgovor pozitivan, objasnite svoju osobnu odgovornost i ulogu u konkretnom slučaju i priložite dokumentaciju o tom slučaju.
17. BROJ PRILOGA U KOJEM JE UVJERENJE OPĆINSKOG SUDA O TOME VODI LI SE PROTIV VAS KAZNENI POSTUPAK (ne starija od tri mjeseca)
18. BROJ PRILOGA U KOJEM JE POTVRDA IZ KAZNENE EVIDENCIJE O OSUĐIVANOSTI ZA KAZNENA DJELA KOJA U SVOJEM OPISU ODGOVARAJU KAZNENIM DJELIMA IZ ČLANKA 25. STAVKA 2. ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA I PREKRŠAJNE EVIDENCIJE O PREKRŠAJNOJ OSUĐIVANOSTI ne starija od tri mjeseca (samo za strane državljane) ODNOSNO IZJAVA O TOME (ako nije moguće pribaviti potvrdu):

19. JE LI NAD VAŠOM IMOVINOM I NAD PRAVNIM OSOBAMA U KOJIMA STE OBAVLJALI FUNKCIJU U UPRAVI ILI NADZORNOM ODBORU ILI IMALI ODNOS KONTROLE U POSLJEDNJIH DESET GODINA POKRENUT ILI OTVOREN STEČAJNI POSTUPAK?

Broj priloga s dokazom o navedenom


20. JE LI SE PROTIV VAS ILI DRUŠTVA NAD KOJIM STE IMALI ILI IMATE KONTROLU ILI U KOJEM STE OBAVLJALI ILI OBAVLJATE RUKOVODEĆU FUNKCIJU VODI PARNIČNI, UPRAVNI, OVRŠNI ILI NEKI DRUGI SUDSKI ILI ARBITRAŽNI POSTUPAK, ISTRAGA, TE JE LI VAM IZREČENA MJERA ILI NALOŽENO IZVRŠENJE NEKE DRUGE ODLUKE KOJA BI MOGLA BITI VAŽNA PRI ODLUČIVANJU O ZAHTJEVU ILI KOJA BI UTJECALA NA STABILNO I RAZBORITO UPRAVLJANJE KREDITNOM INSTITUCIJOM? Ako je odgovor pozitivan, objasnite detaljno okolnosti konkretnog slučaja i status predmeta i priložite dokumentaciju o tome.
21. JE LI U POSLJEDNJIH DESET GODINA POSLODAVAC U KOJEM STE OBAVLJALI RUKOVODEĆU FUNKCIJU ILI DRUGU SLIČNU FUNKCIJU OTKAZAO UGOVOR O RADU S VAMA, SMIJENIO VAS S FUNKCIJE ILI POVUKAO OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE? Ako je odgovor pozitivan, objasnite detaljno okolnosti konkretnog slučaja i priložite dokumentaciju o tome.
22. JE LI DRUGO NADLEŽNO TIJELO OVLAŠTENO ZA NADZOR BANKOVNIH I/ILI FINANCIJSKIH USLUGA ILI DRUGO NADZORNO TIJELO ILI AGENCIJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE ILI IZVAN NJE IKADA OCJENJIVALO VAŠ DOBAR UGLED? Ako je odgovor pozitivan, navedite o kojem je tijelu riječ i kakav je bio rezultat ocjene i priložite kopiju ocjene, ako je dostupna.
23. OPIŠITE SVOJE POSLOVNE AKTIVNOSTI I POSLOVNE AKTIVNOSTI DRUŠTVA U KOJEM OBAVLJATE FUNKCIJU UPRAVE ILI NADZORNOG ODBORA ILI KOJE KONTROLIRATE.
24. OPIŠITE SVOJ FINANCIJSKI POLOŽAJ:
a. KOJI SU VAM IZVORI PRIHODA I KOLIKI SU VAM NETO PRIHODI U POSLJEDNJIH GODINU DANA?
b. NAVEDITE SVOJA ZNAČAJNIJA DUGOVANJA (UKUPNI IZNOS DUGA, KOME DUGUJETE I PO KOJOJ OSNOVI).
c. IMATE LI U VLASNIŠTVU NEKRETNINE? NAVEDITE KOJE I NJIHOVU VRIJEDNOST.
d. IMATE LI U VLASNIŠTVU POKRETNINE POJEDINAČNE VRIJEDNOSTI VEĆE OD 30.000 KN? NAVEDITE KOJE I NJIHOVU VRIJEDNOST.
e. IMATE LI POSLOVNE UDJELE, DIONICE ILI VRIJEDNOSNE PAPIRE U PRAVNIM OSOBAMA ILI POSLOVNIM SUBJEKTIMA? NAVEDITE U KOJIM DRUŠTVIMA ILI POSLOVNIM SUBJEKTIMA I KOLIKA JE NJIHOVA NOMINALNA I TRŽIŠTA VRIJEDNOST.
f. IMATE LI UŠTEĐEVINU? NAVEDITE NJEZIN IZNOS.
25. OPIŠITE SVOJE FINANCIJSKE I NEFINANCIJSKE INTERESE TE FINANCIJSKE I NEFINANCIJSKE INTERESE S VAMA POVEZANIH OSOBA (uključujući primljene i dane kredite ili zajmove, jamstva, osiguranja) SA SLJEDEĆIM OSOBAMA:
a. DRUGIM POSREDNIM ILI NEPOSREDNIM IMATELJIMA UDJELA ODNOSNO DIONIČARIMA KREDITNE INSTITUCIJE U KOJOJ SE STJEČE KVALIFICIRANI UDIO
b. OSOBAMA OVLAŠTENIMA ZA GLASOVANJE U SVOJE IME ILI U IME DRUGIH OSOBA U GLAVNOJ SKUPŠTINI KREDITNE INSTITUCIJE ČIJE SU DIONICE PREDMET STJECANJA NAVEDENIMA U ČLANKU 14. STAVKU 1. TOČKI 12. POD D) ALINEJAMA OD 1) do 8)
c. ČLANOVIMA UPRAVE, NADZORNOG ODBORA ILI VIŠEG RUKOVODSTVA KREDITNE INSTITUCIJE U KOJOJ SE STJEČE KVALIFICIRANI UDIO
d. ČLANICI GRUPE ČIJA JE ČLANICA KREDITNA INSTITUCIJA
e. POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA.
26. AKO POSTOJE FINANCIJSKI I NEFINANCIJSKI INTERESI IZ TOČKE 25., OPIŠITE PREDLOŽENE METODE ZA RJEŠAVANJE EVENTUALNOG SUKOBA INTERESA KOJI BI MOGAO NASTATI ZBOG OVAKVIH ODNOSA.
27. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZE REVIDIRANA IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA POSLJEDNJE DVIJE GODINE DRUŠTAVA U KOJIMA OBAVLJATE ILI STE OBAVLJALI FUNKCIJU U UPRAVI ILI NADZORNOM ODBORU, TE DRUŠTAVA U KOJIMA IMATE ILI STE IMALI KONTROLU, UKLJUČUJUĆI KREDITNI REJTING DRUŠTAVA (ako postoji.)


Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske narodne banke o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije na koju sam predložen/predložena.

Obvezujem se da ću Hrvatsku narodnu banku izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije.

Mjesto i datumPotpis stjecatelja

PRILOG 3.

UPITNIK
ZA PRAVNU OSOBU STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI

1. TVRTKA PRAVNE OSOBE, MATIČNI BROJ SUBJEKTA I OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (samo za pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj)
2. NAZIV REGISTRA U KOJEM JE UPISANA PRAVNA OSOBA I BROJ PRILOGA U KOJEM SE IZVADAK NALAZI, U ORIGINALU ILI OVJERENOJ KOPIJI UKLJUČUJUĆI I PODATKE O NACIONALNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, DJELATNOSTI, OSOBAMA OVLAŠTENIMA ZA ZASTUPANJE, I IZNOSU TEMELJNOG KAPITALA (ne starija od tri mjeseca) samo za pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske
3. ADRESA REGISTRIRANOG SJEDIŠTA PRAVNE OSOBE
4. POSLOVNA ADRESA (AKO JE RAZLIČITA OD SJEDIŠTA)
5. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI OVJERENA KOPIJA ILI OVJERENI PRIJEVOD STATUTA ILI DRUŠTVENOG UGOVORA, A ZA STJECATELJE SA SJEDIŠTEM IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI KRATAK OPIS GLAVNIH OBILJEŽJA PRAVNOG OBLIKA DRUŠTVA
6. INFORMACIJA O TOME JE LI STJECATELJ SADA ILI JE LI IKADA BIO SUBJEKT NADZORA NADLEŽNOG TIJELA OVLAŠTENOG ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ILI DRUGOGA NADZORNOG TIJELA ILI AGENCIJE IZ RH ILI IZVAN NJE ILI DRUGOGA NADZORNOGA DRŽAVNOG TIJELA I KOJEG
7. OPIS DJELATNOSTI STJECATELJA I SVIH PRAVNIH OSOBA KOJE KONTROLIRA
8. JE LI DRUGO NADLEŽNO TIJELO OVLAŠTENO ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ILI DRUGO NADZORNO TIJELO ILI AGENCIJA IZ REPUBLIKE HRVATSKE ILI IZVAN NJE OCJENJIVALO VAŠ DOBAR UGLED, DOBAR UGLED OSOBA KOJE RUKOVODE STJECATELJEM I KRAJNJIH DIONIČARA, POSREDNIH I NEPOSREDNIH IMATELJA POSLOVNIH UDJELA STJECATELJA I PRAVNIH OSOBA KOJE KONTROLIRA STJECATELJ – navedite koje tijelo i kakav je bio rezultat procjene.
9. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI POPIS ČLANOVA UPRAVE STJECATELJA I ZA SVAKU TAKVU OSOBU POPUNJEN UPITNIK ZA FIZIČKU OSOBU KOJA JE STJECATELJ KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI ILI KOJA JE POVEZANA SA STJECATELJEM KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI
10. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI ISPIS IZ REGISTRA DIONIČARA (KNJIGE DIONICA) ILI KNJIGE UDJELA PRAVNE OSOBE STJECATELJA U IZVORNIKU ILI OVJERENOJ KOPIJI S PRIKAZOM UKUPNOGA NOMINALNOG IZNOSA DIONICA I POSTOTNOG UDJELA U TEMELJNOM KAPITALU STJECATELJA ZA SVAKOG DIONIČARA, ODNOSNO IMATELJA UDJELA TE INFORMACIJE O DIONIČARIMA KOJI IMAJU ZNAČAJAN UTJECAJ NA STJECATELJA
11. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI POPIS FIZIČKIH OSOBA KOJE SU KRAJNJI DIONIČARI ODNOSNO IMATELJI UDJELA STJECATELJA ILI ČLANOVI DRUŠTVA STJECATELJA I ZA SVAKU TAKVU OSOBU POPUNJEN UPITNIK ZA FIZIČKU OSOBU KOJA JE STJECATELJ KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI ILI KOJA JE POVEZANA SA STJECATELJEM KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI
12. AKO JE PRAVNA OSOBA ČLANICA GRUPE, BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI ORGANIZACIJSKA SHEMA GRUPE PRIJE I POSLIJE NAMJERAVANOG STJECANJA UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI I PRIKAZ UDJELA U KAPITALU I GLASAČKIM PRAVIMA SVAKOG IMATELJA UDJELA SA ZNAČAJNIM UTJECAJEM NA ČLANICE GRUPE I O DJELATNOSTIMA SVAKE ČLANICE GRUPE
13. AKO JE STJECATELJ ČLAN GRUPE, BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZE INFORMACIJE O ODNOSIMA IZMEĐU SVAKE ČLANICE GRUPE KOJA JE KREDITNA INSTITUCIJA, DRUŠTVO ZA OSIGURANJE, DRUŠTVO ZA REOSIGURANJE ILI INVESTICIJSKO DRUŠTVO S DRUGIM ČLANICAMA GRUPE I INFORMACIJA O NADLEŽNOM NADZORNOM TIJELU ZA SVAKU ČLANICU GRUPE
14. AKO JE STJECATELJ ČLAN GRUPE, BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZE INFORMACIJE O SVIM ČLANICAMA GRUPE KOJE SU KREDITNE INSTITUCIJE, DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE ILI INVESTICIJSKA DRUŠTVA S ANALIZOM OBUHVATA BONITETNE KONSOLIDACIJE KREDITNE INSTITUCIJE I GRUPE, UKLJUČUJUĆI INFORMACIJE KOJE ĆE ČLANICE GRUPE BITI UKLJUČENE U ZAHTJEVE KONSOLIDIRANE SUPERVIZIJE I KOJIM ĆE SE OSNOVAMA U GRUPI TI ZAHTJEVI PRIMJENJIVATI (na konsolidiranoj ili potkonsolidiranoj osnovi)
15. OPIŠITE FINANCIJSKE I NEFINANCIJSKE INTERESE ILI ODNOSE STJECATELJA, ČLANOVA UPRAVE STJECATELJA, INTERESE GRUPE ČIJI JE STJECATELJ ČLAN (uključujući odobrene ili primljene kredite ili zajmove, jamstva, osiguranja), SA SLJEDEĆIM OSOBAMA:
a. KREDITNOM INSTITUCIJOM U KOJOJ SE STJEČE KVALIFICIRANI UDIO I BILO KOJOJ DRUGOJ ČLANICI ISTE GRUPE ČIJA JE ČLANICA KREDITNA INSTITUCIJA
b. DRUGIM POSREDNIM ILI NEPOSREDNIM DIONIČARIMA KREDITNE INSTITUCIJE U KOJOJ SE STJEČE KVALIFICIRANI UDIO
c. OSOBAMA OVLAŠTENIMA ZA GLASOVANJE U SVOJE IME ILI U IME DRUGIH OSOBA U GLAVNOJ SKUPŠTINI KREDITNE INSTITUCIJE U KOJOJ SE STJEČE KVALIFICIRANI UDIO NAVEDENIMA U ČLANKU 15. STAVKU 1. TOČKI 13. PODTOČKI E) ALINEJAMA OD 1) DO 8) ODLUKE
d. ČLANOVIMA UPRAVE, NADZORNOG ODBORA ILI VIŠEG RUKOVODSTVA KREDITNE INSTITUCIJE U KOJOJ SE STJEČE KVALIFICIRANI UDIO ILI ČLANICI GRUPE ČIJA JE KREDITNA INSTITUCIJA ČLANICA
e. POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA
16. AKO POSTOJE FINANCIJSKI I NEFINANCIJSKI INTERESI IZ TOČKE 15., OPIŠITE PREDLOŽENE METODE ZA RJEŠAVANJE EVENTUALNOG SUKOBA INTERESA KOJI BI MOGAO NASTATI ZBOG TAKVIH ODNOSA.
17. BROJ PRILOGA U KOJOJ SE NALAZI POTVRDA (ako je dostupna, ne starija od 3 mjeseca) I IZJAVA VODI LI SE PROTIV STJECATELJA I PRAVNE OSOBE KOJU KONTROLIRA ILI JE KONTROLIRAO U POSLJEDNJIH DESET GODINA I DIONIČARA KOJI IMA ILI JE U POSLJEDNJIH DESET GODINA IMAO ZNAČAJAN UTJECAJ NA STJECATELJA KAZNENI, PREKRŠAJNI, PARNIČNI, UPRAVNI POSTUPAK ILI SPOR ODNOSNO JE LI PRAVOMOĆNO OSUĐEN ZA KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ
18. INFORMACIJA O KREDITNOM REJTINGU STJECATELJA I GRUPE ČIJI JE ČLAN (ako je dostupna)
19. ANALIZA O UTJECAJU NAMJERAVANOG STJECANJA NA PRAVODOBNO I TOČNO IZVJEŠĆIVANJE HRVATSKE NARODNE BANKE I DRUGIH NADLEŽNIH TIJELA IZ DRŽAVE ČLANICE I TREĆE ZEMLJE OD STRANE KREDITNE INSTITUCIJE NAKON REALIZACIJE NAMJERAVANOG STJECANJA

20. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZE REVIDIRANA GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA NA POJEDINAČNOJ I NA KONSOLIDIRANOJ I POTKONSOLIDIRANOJ OSNOVI, NAJMANJE ZA STJECATELJA I SVA DRUŠTVA KĆERI I ČLANICE GRUPE ZA POSLJEDNJE TRI POSLOVNE GODINE, KOJI SADRŽAVAJU:

a. BILANCU STANJA

b. RAČUN DOBITI I GUBITKA

c. GODIŠNJA IZVJEŠĆA I FINANCIJSKE ANEKSE I DRUGE DOKUMENTE KOJI SE REGISTRIRAJU KOD NADLEŽNOG REGISTRA ILI NADLEŽNOG TIJELA

 
 

21. AKO JE STJECATELJ PRAVNA OSOBA SA SJEDIŠTEM U TREĆOJ ZEMLJI:
a. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI POTVRDA NADLEŽNOGA NADZORNOG TIJELA IZ ZEMLJE SJEDIŠTA DA JE STJECATELJ OSNOVAN U SKLADU S NACIONALNIM PROPISIMA, DA IMA SVA ODOBRENJA I SUGLASNOSTI PROPISANE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI I DA NEMA DUGOVANJA PREMA DRŽAVI S OSNOVE POREZA I DRUGIH PARAFISKALNIH DAVANJA
b. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI POTVRDA TIJELA NADLEŽNOG ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O UREDNOM POSLOVANJU STJECATELJA
c. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI IZJAVA NADLEŽNOG TIJELA KOJE NADZIRE STJECATELJA DA NEMA PREPREKA NITI OGRANIČENJA ZA DOSTAVU INFORMACIJA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE SUPERVIZIJE KREDITNE INSTITUCIJE U KOJOJ SE STJEČE KVALIFICIRANI UDIO
d. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZE INFORMACIJE O NACIONALNOM ZAKONODAVSTVU KOJI SE PRIMJENJUJE NA STJECATELJA, UKLJUČUJUĆI INFORMACIJE O USKLAĐENOSTI SUSTAVA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA TE ZEMLJE S PREPORUKAMA FATF-a
e. PRAVNO MIŠLJENJE STRUČNJAKA ZA PROPISE TREĆE ZEMLJE SJEDIŠTA STJECATELJA O EVENTUALNIM PRAVNIM PREPREKAMA ZA PRIBAVLJANJE INFORMACIJA OD NADLEŽNIH TIJELA TE ZEMLJE ILI STJECATELJA
22. AKO JE STJECATELJ DRŽAVNI INVESTICIJSKI FOND (engl. sovereign wealth fund), ZAHTJEVU SE PRILAŽU SLJEDEĆI PODACI:
a. NAZIV MINISTARSTVA ILI DRUGOGA DRŽAVNOG TIJELA NADLEŽNOG ZA DEFINIRANJE POLITIKE ULAGANJA FONDA
b. POJEDINOSTI O POLITICI ULAGANJA I EVENTUALNIH OGRANIČENJA ZA ULAGANJE
c. IMENA I FUNKCIJE OSOBA ODGOVORNIH ZA DONOŠENJE ODLUKA O ULAGANJU
d. INFORMACIJA O UTJECAJU KOJE NADLEŽNO MINISTARSTVO ILI DRŽAVNO TIJELO NADLEŽNO ZA DEFINIRANJE POLITIKE ULAGANJA FONDA IMA NA SVAKODNEVNO POSLOVANJE FONDA I KREDITNE INSTITUCIJE U KOJOJ SE STJEČE KVALIFICIRANI UDIO.
23. AKO JE STJECATELJ FOND ZA RIZIČNA ULAGANJA (engl. private equity fund) ILI HEDGE FOND, ZAHTJEVU SE PRILAŽU SLJEDEĆI PODACI:
a. DETALJAN OPIS USPJEŠNOSTI PRETHODNIH ULAGANJA STJECATELJA U KVALIFICIRANE UDJELE U FINANCIJSKIM I KREDITNIM INSTITUCIJAMA
b. DETALJI O POLITICI ULAGANJA STJECATELJA I EVENTUALNA OGRANIČENJA ULAGANJA, UKLJUČUJUĆI I PODATKE O PRAĆENJU ULAGANJA, PODATKE NA TEMELJU KOJIH JE STJECATELJ DONIO ODLUKU O ULAGANJU U KREDITNU INSTITUCIJU U KOJOJ SE STJEČE KVALIFICIRANI UDIO I ČINJENICE KOJE BI MOGLE UZROKOVATI PROMJENU STJECATELJEVE IZLAZNE STRATEGIJE
c. OKVIR STJECATELJA ZA DONOŠENJE ODLUKE O ULAGANJIMA (INTERNE POLITIKE I PROCEDURE) S IMENIMA I FUNKCIJAMA OSOBA ODGOVORNIH ZA DONOŠENJE TAKVIH ODLUKA
d. DETALJAN OPIS INTERNIH POLITIKA STJECATELJA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA I REGULATORNOG OKVIRA KOJI SE PRIMJENJUJE NA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA
24. AKO JE STJECATELJ SUBJEKT ZA ZAJEDNIČKA ULAGANJA (engl. collective investment undertaking), ZAHTJEVU SE PRILAŽU SLJEDEĆE INFORMACIJE:
a. IDENTITET IMATELJA UDJELA U DRUŠTVU KOJI KONTROLIRAJU SUBJEKT ZA ZAJEDNIČKA ULAGANJA ILI IMAJU PRAVO VETA NA NJEGOVE ODLUKE
b. POJEDINOSTI O POLITICI ULAGANJA I EVENTUALNIM OGRANIČENJIMA ZA ULAGANJE
c. IMENA I FUNKCIJE OSOBA KOJE SU ODGOVORNE ZA DEFINIRANJE I DONOŠENJE ODLUKA O ULAGANJU TE KOPIJU OVLAŠTENJA ILI UVJETA ANGAŽIRANJA KOLEKTIVNOG TIJELA
d. DETALJAN OPIS PRAVNOG OKVIRA I INTERNE PROCEDURE ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
e. DETALJAN OPIS ULAGANJA U DRUGE KREDITNE INSTITUCIJE, DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ILI REOSIGURANJE ILI INVESTICIJSKA DRUŠTVA, S INFORMACIJOM O TOME JE LI I KOJE NADLEŽNO TIJELO ODOBRILO TAKVO ULAGANJE
25. BROJ PRILOGA U KOJEM SE NALAZI MIŠLJENJE ILI SUGLASNOST NADLEŽNOG TIJELA OVLAŠTENOG ZA NADZOR BANKOVNIH I/ILI FINANCIJSKIH USLUGA KOJE PRUŽA STJECATELJ ILI DRUGOG NADZORNOG TIJELA IZ DRŽAVE ČLANICE ILI TREĆE ZEMLJE O NAMJERAVANOM STJECANJUIzjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske narodne banke o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije na koju sam predložen/predložena.

Obvezujem se da ću Hrvatsku narodnu banku izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije.

Mjesto i datumPotpis stjecatelja

PRILOG 4.

PRIMJERI IZRAČUNA POSREDNOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI

Za potrebe primjera izračuna posrednog udjela u kreditnoj instituciji u primjerima će se smatrati da postoji kontrola ako udio iznosi više od 50% (iako kontrola može nastati i stjecanjem manjeg udjela) i da ne nastaje značajan utjecaj.

KI je kreditna institucija u kojoj se stječe udjel, a društva B, C i D su stjecatelji.

Primjer 1

Stjecanjem kontrole nad društvom B, društvo C je u skladu s kriterijem kontrole iz članka 12. stavka 3. ove Odluke posredno steklo kvalificirani udjel u kreditnoj instituciji, s obzirom da je društvo B imatelj kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji od 10%. Sve osobe koje neposredno ili posredno imaju kontrolu nad društvom C također su u skladu s kriterijem kontrole iz članka 12. stavka 3. ove Odluke posredni stjecatelji kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji koji iznosi 10%.

S obzirom da postoji odnos kontrole, nema potrebe za primjenom multiplikativnog kriterija.

Primjer 2

U drugom primjeru C ne stječe kontrolu nad društvom B, te se prema kriteriju kontrole iz članka 12. stavka 3. ove Odluke ne smatra da se stječe kvalificirani udjel. Kako bi se utvrdilo da li se posredno stječe kvalificirani udio, primjenjuje se multiplikativni kriterij, tako da se postotak koji C stječe u B množi sa postotkom udjela kojeg B ima u kreditnoj instituciji (49% x 100%). S obzirom da je rezultat 49%, smatra se da C posredno stječe kvalificirani udjel. Sve osobe koje neposredno ili posredno imaju kontrolu nad društvom C također su posredni stjecatelji kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji koji iznosi 49%. Na imatelje udjela u društvu C koji nemaju kontrolu primjenjuje se multiplikativni kriterij počevši od dna grupne hijerarhije, odnosno neposrednog udjela u kreditnoj instituciji.

Primjer 3

U trećem primjeru D ne stječe kontrolu nad C, te se prema kriteriju kontrole iz članka 12. stavka 3. ove Odluke ne smatra da se stječe kvalificirani udjel. Kako bi se utvrdilo da li se posredno stječe kvalificirani udio, primjenjuje se multiplikativni kriterij, tako da se množe postoci udjela kroz hijerahijski lanac. S obzirom da je rezultat 10,2%, smatra se da D posredno stječe kvalificirani udjel u kreditnoj instituciji. Sve osobe koje neposredno ili posredno imaju kontrolu nad društvom C također su posredni stjecatelji kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji koji iznosi 10,2%.

Primjer 4

Legenda:

Postoci prikazani pokraj strelica označavaju udio u društvu koje je neposredno ispod u hijerarhijskom lancu

Posredni imatelj 100% udjela primjenom kriterija kontrole
Posredni imatelj 49% udjela primjenom multiplikativnog kriterija
Posredni imatelj 49% udjela u kreditnoj instituciji koji ima kontrolu nad drugim posrednim imateljem 49% u kreditnoj instituciji, čiji je udjel u kreditnoj instituciji utvrđen primjenom multiplikativnog kriterija

U četvrtom primjeru prikazuje se struktura grupe sa prikazom visine posrednog udjela u kreditnoj instituciji za svakog posrednog imatelja udjela. Veličina udjela svakog dioničara u društvu koje je neposredno ispod u hijerarhijskom lancu prikazana je pokraj strelice. Visina neposrednog ili posrednog udjela u kreditnoj instituciji prikazana je u zagradi u kvadratu koji predstavlja svakog neposrednog ili posrednog dioničara.

Shema prikazuje dioničarsku strukturu kakva bi trebala biti nakon realizacije stjecanja. Ako je neposredni ili posredni udjel osobe koja je stvarni stjecatelj udjela u kreditnoj instituciji najmanje 10%, on se smatra stjecateljem kvalificiranog udjela. Posrednim stjecateljima kvalificiranog udjela smatraju se i oni njegovi neposredni ili posredni dioničari za koje se primjenom multiplikativnog kriterija utvrdi da posredno stječu najmanje 10% udjela u kreditnoj instituciji.