NN 26/2018 (16.3.2018.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

536

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, broj 54/17), u članku 2. iza točke 8. dodaju se točke 9. i 10. koje glase:

»9. Samostalni sektor za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava

10. Ured za sprječavanje pranja novca.«.

Članak 2.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Uprava za upravljanje javnim dugom upravlja portfeljem javnog duga s obzirom na izvore, ročnost, valutnu i kamatnu strukturu u skladu sa strategijom upravljanja javnim dugom te mjerama i instrumentima minimiziranja rizika i troška otplate; obavlja poslove zaduživanja na domaćem i inozemnom tržištu s ciljem osiguranja financiranja državnog proračuna; izrađuje trogodišnju strategiju upravljanja javnim dugom; izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o računu financiranja državnog proračuna uz obrazloženje ostvarenih primitaka i izdataka; izrađuje izvještaj o zaduživanju; izrađuje mjesečne, kvartalne, godišnje i višegodišnje projekcije obaveza po javnom dugu; potiče razvoj domaćeg financijskog tržišta; surađuje s bankama i ostalim financijskim institucijama te rejting agencijama; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja zaduživanja i upravljanja javnim dugom; vodi evidenciju javnog duga; obavlja poslove plaćanja i računovodstvenog praćenja obveza po javnom dugu; obavlja poslove uvođenja novih tehnologija i implementacije suvremenih informatičkih rješenja iz područja upravljanja javnim dugom; daje prijedloge za razvoj novih aplikativnih rješenja i razvoj postojeće informatičke infrastrukture; izdaje državna jamstva; vodi evidenciju izdanih državnih jamstava; provodi aktivnosti vezane za plaćanja temeljem izdanih i protestiranih državnih jamstava te regresnu naplatu po istima; vodi potraživanja po protestiranim državnim jamstvima, po kreditima odobrenim po posebnim programima, te potraživanja proizašla iz poslova preuzetih od drugih institucija; provodi naplatu istih; vodi evidenciju financijskih obveza proizašlih iz poslova preuzetih od drugih institucija; obavlja poslove koji se odnose na isplatu naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske temeljem pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu; organizira izdavanje obveznica te vodi evidenciju isplaćenih naknada; obavlja poslove koji se odnose na prodaju i otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova; obavlja poslove koji se odnose na prikupljanja sredstava ostvarenih prodajom stanova; vodi evidenciju prodanih stanova i prati naplatu; obavlja normativno-pravne poslove iz djelokruga Uprave; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za upravljanje javnim dugom, ustrojavaju se:

6.1. Sektor za zaduživanja i upravljanje rizicima

6.2. Sektor za državna jamstva, obveze i potraživanja po javnom dugu

6.3. Sektor za naknadu oduzete imovine

6.4. Služba za pravnu i informatičku podršku.«.

Članak 3.

Iza članka 28. dodaje se naslov iznad članka i članak 28.a koji glase:

»6.3. Sektor za naknadu oduzete imovine

Članak 28.a

Sektor za naknadu oduzete imovine obavlja poslove koji se odnose na isplatu naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske temeljem pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu; organizira izdavanje obveznica te vodi evidenciju isplaćenih naknada i evidenciju pravomoćnih rješenja o naknadi; obavlja poslove izdavatelja vrijednosnih papira u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; obavlja poslove koji se odnose na prodaju i otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova; obavlja poslove koji se odnose na prikupljanja sredstava ostvarenih prodajom stanova; vodi evidenciju prodanih stanova i prati naplatu; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja naknade za oduzetu imovinu i prodaje i otkupa nacionaliziranih i konfisciranih stanova; obavlja poslove koji se odnose na izradu očitovanja i drugih akata za potrebe Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u sudskim postupcima koji se odnose na prodaju nacionaliziranih i konfisciranih stanova te u postupcima koji se vode povodom prigovora na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i radi prijave potraživanja Ministarstva kao založnog vjerovnika u postupcima ovrhe na nekretninama; sudjeluje u upravnim postupcima povrata oduzete imovine pokrenutim temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; sudjeluje u upravnim postupcima povrata oduzete imovine pokrenutim temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima; daje očitovanja u tijeku upravnog postupka vezano uz ograničenja iz Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i očitovanja na ispravnost utvrđene naknade; obavlja poslove koji se odnose na izradu očitovanja, odgovora na tužbu, i drugih akata u upravnim sporovima; izradu redovnih i izvanrednih pravnih lijekova; zastupa Ministarstvo pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova; sudjeluje u izradi prijedloga zakona i drugih propisa iz područja naknade za oduzetu imovinu i prodaje i otkupa nacionaliziranih i konfisciranih stanova; obavlja druge poslove u skladu s odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za naknadu oduzete imovine, ustrojavaju se:

6.3.1. Služba za naknadu

6.3.2. Služba za otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova

6.3.3. Služba za imovinsko-pravne poslove.

6.3.1. Služba za naknadu

Služba za naknadu obavlja poslove koji se odnose na isplatu naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske temeljem pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu; organizira izdavanje obveznica; vodi evidenciju isplaćenih naknada i evidenciju pravomoćnih rješenja o naknadi; obavlja poslove izdavatelja vrijednosnih papira u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva; dodjeljuje obvezničke udjele i isplaćuje naknadu sukladno pravomoćnim rješenjima i podacima prikupljenim od ovlaštenika naknade; priprema stručna očitovanja u postupcima za naknadu oduzete imovine koji se odnose na provjeru izračuna visine naknade provedenog od strane nadležnog ureda državne uprave; daje očitovanja u tijeku upravnog postupka vezano uz ograničenja iz Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; obavlja poslove koji se odnose na povrat obveznica i isplaćenih anuiteta temeljem rješenja o protuizvršenju i poništenja isplaćenih pravomoćnih rješenja; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja naknade za oduzetu imovinu; daje savjete i druge oblike stručne pomoći u području naknade za oduzetu imovinu; surađuje sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, tržištem kapitala i drugim nadležnim institucijama; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.2. Služba za otkup nacionaliziranih i
konfisciranih stanova

Služba za otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova obavlja poslove koji se odnose na prodaju i otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova; obavlja poslove koji se odnose na prikupljanja sredstava ostvarenih prodajom stanova; vodi evidenciju prodanih stanova i prati naplatu; vodi evidenciju hipotekarnih dužnika; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja prodaje i otkupa nacionaliziranih i konfisciranih stanova; daje prijedloge za raskid ugovora o prodaji stana; postupa po zahtjevima za prijevremenu otplatu cijene stana te priprema izradu aneksa ugovora o prijevremenoj otplati cijene stana; obavlja pripremne radnje potrebne za izradu brisovnih očitovanja; priprema suglasnosti na promjene hipotekarnih dužnika; izrađuje informativne izračune cijene stana; vrši obračune duga po kupcima, obračun kamate i revalorizacije; priprema odluke za odobrenja odgode plaćanja kupcima, obavijesti kupcima te opomene kupcima u vezi naplate duga; priprema izradu aneksa reprograma duga; izrađuje i kontrolira izračun cijene stana prilikom prodaje; obavlja poslove koji se odnose na pripremu očitovanja na prigovor na prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave; sudjeluje u pripremi podnesaka kojima se prijavljuju potraživanja Ministarstva kao založnog vjerovnika u postupcima ovrhe na nekretninama; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

6.3.3. Služba za imovinsko-pravne poslove

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na izradu očitovanja i drugih akata za potrebe Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u sudskim postupcima koji se odnose na prodaju nacionaliziranih i konfisciranih stanova te u postupcima koji se vode povodom prigovora na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i radi prijave potraživanja Ministarstva kao založnog vjerovnika u postupcima ovrhe na nekretninama; sudjeluje u upravnim postupcima povrata oduzete imovine pokrenutim temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; sudjeluje u upravnim postupcima povrata oduzete imovine pokrenutim temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima; obavlja poslove koji se odnose na izradu očitovanja, odgovora na tužbu i drugih akata u upravnim sporovima; izradu redovnih i izvanrednih pravnih lijekova; zastupa Ministarstvo pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova; obavlja poslove koji se odnose na isplatu naknade po pravomoćnim rješenjima u kojima je obveznik naknade Ministarstvo; postupa po zahtjevima za otkup stanova; obavlja sve potrebne radnje prije sklapanja ugovora te izrađuje ugovore o prodaji stanova te anekse ugovora o prijevremenoj otplati cijene stana i anekse reprograma duga; izrađuje brisovna očitovanja; sudjeluje u izradi prijedloga zakona i drugih propisa iz područja naknade za oduzetu imovinu i prodaje i otkupa nacionaliziranih i konfisciranih stanova; priprema očitovanja radi podnošenja zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude i drugih akata radi zaštite imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske u području naknade za oduzetu imovinu; surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim institucijama; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 4.

U naslovu iznad članka 29. broj: »6.3.« zamjenjuje se brojem: »6.4.«.

Članak 5.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor obavlja upravne, stručne, inspekcijske i prekršajne poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje devizno poslovanje, platni promet; rad štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji, rad stambenih štedionica, rad dobrovoljnih mirovinskih fondova, obavljanje poslova potrošačkog kreditiranja, rad Financijske agencije uključujući provedbu ovrhe na novčanim sredstvima i drugih financijskih institucija u pogledu primjene zakona i propisa iz područja financijskog poslovanja; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava, pravodobnost i potpunost naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijske poslove pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja financija za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije; inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje zakonito i namjensko korištenje proračunskih sredstava koja su doznačena pravnim i fizičkim osobama; inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje financijsko poslovanje neprofitnih organizacija; inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje materijalno i financijsko poslovanje trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba sa javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuju rokovi ispunjenja novčanih obveza poduzetnika i osoba javnog prava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu sustava putem kojeg se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije (u daljnjem tekstu: AFCOS) i neposredne suradnje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF) te s tim u vezi obavlja inspekcijske poslove; koordinira zakonodavne, upravne i operativne aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije, surađuje s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim tijelima javne vlasti radi otkrivanja korupcije, prijevara ili nepravilnosti u korištenju sredstava iz fondova Europske unije, osigurava provedbu neposrednih inspekcija i istraga OLAF-ovih stručnjaka na području Republike Hrvatske, vodi registar o utvrđenim nepravilnostima, izvješćuje Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o nepravilnostima i poduzetim mjerama; obavlja unutarnju reviziju i unutarnji nadzor za uži dio Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, ustrojavaju se:

7.1. Financijski inspektorat

7.2. Sektor za financijski i proračunski nadzor

7.3. Služba za unutarnju reviziju i unutarnji nadzor

7.4. Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 32. i članak 32. brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 33. i članak 33. mijenjaju se i glase:

»7.2. Sektor za financijski i proračunski nadzor

Članak 33.

Sektor za financijski i proračunski nadzor obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih i izvanproračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja financija za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje nadzor zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstva koja su doznačena trgovačkim društvima, neprofitnim organizacijama i drugim pravnim i fizičkim osobama; provjerava pravilnost primjene zakona, drugih propisa i akata koji imaju učinak na proračunska sredstva; vodi i ažurira očevidnik osoba za nepravilnosti te na temelju dostavljenih izvješća o nepravilnostima sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje financijski nadzor neprofitnih organizacija; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor materijalnog i financijskog poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava; obavlja poslove vezane uz razvoj metodologije inspekcijskih poslova, utvrđivanje prioriteta obavljanja nadzora i analizu nadzora; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije i sudjeluje u radu AFCOS mreže; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju te izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za financijski i proračunski nadzor, ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

7.2.2. Služba za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika

7.2.3. Služba za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava i financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza

7.2.4. Služba za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima, neprofitnih organizacija, drugih pravnih i fizičkih osoba te plan i analizu nadzora.

7.2.1. Služba za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

Služba za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se utvrđuje koriste li se sredstva državnog proračuna u skladu s zakonima i drugim propisima koji imaju učinak na sredstva državnog proračuna; nadzire naplaćuju li proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; pregledava i provjerava računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju središnjih tijela državne uprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna; vodi i ažurira očevidnik osoba za nepravilnosti te na temelju dostavljenih izvješća o nepravilnostima sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, ustrojavaju se:

7.2.1.1. Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave

7.2.1.2. Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna.

7.2.1.1. Odjel za proračunski nadzor
središnjih tijela državne uprave

Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja sredstava državnog proračuna kod ministarstava, središnjih državnih ureda i državnih upravnih organizacija; nadzire koriste li se sredstva državnog proračuna u skladu sa zakonima i drugim propisima koji imaju učinak na proračunska sredstva, nadzire naplaćuju li ministarstva i druga središnja tijela državne uprave potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti te pregledava i provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.1.2. Odjel za proračunski nadzor pravnih
osoba koje su proračunski i izvanproračunski
korisnici državnog proračuna

Odjel za proračunski nadzor pravnih osoba koje su proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod agencija koje su proračunski korisnici državnog proračuna, ustanova iz područja zdravstva, znanosti, obrazovanja, športa, kulture, socijalne skrbi te drugih pravnih osoba kojima se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u državnom proračunu te proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, nadzire naplaćuju li proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; vodi i ažurira očevidnik osoba za nepravilnosti te sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2. Služba za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Služba za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor zakonitosti korištenja proračunskih sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u odnosu na doznačena sredstva državnog proračuna, provjerava koriste li se navedena sredstva zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se utvrđuje koriste li proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sredstva u skladu s financijskim planom, odnosno u skladu s posebnim propisima, nadzire naplaćuju li tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja financija za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika, ustrojavaju se:

7.2.2.1. Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

7.2.2.2. Odjel za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

7.2.2.1. Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odjel za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se utvrđuje koriste li jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave proračunska sredstva u skladu sa zakonima i drugim propisima; nadzire naplaćuju li tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potpuno i pravodobno prihode iz svoje nadležnosti; nadzire zakonitost zaduživanja i davanja jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; provjerava koriste li se sredstva državnog proračuna doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena; obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja financija za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.2.2. Odjel za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odjel za proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se utvrđuje koriste li proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sredstva u skladu s financijskim planom, odnosno u skladu s posebnim propisima; nadzire poduzimaju li proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane mjere za naplatu prihoda iz svoje nadležnosti te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.3. Služba za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava i financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza

Služba za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava i financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se utvrđuje koriste li trgovačka društva kojima je većinski vlasnik/osnivač država i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave proračunska sredstva u skladu s posebnim propisima, odlukama i ugovorima na temelju kojih su sredstva doznačena; nadzire koriste li trgovačka društva u privatnom vlasništvu proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenama za koje su sredstva doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor financijskog poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrđuje poduzimaju li mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz svoje nadležnosti, koriste li zakonito naplaćene prihode, raspolažu li i upravljaju zakonito svojom financijskom i nefinancijskom imovinom te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava i financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza, ustrojavaju se:

7.2.3.1. Odjel za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava

7.2.3.2. Odjel za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza.

7.2.3.1. Odjel za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava

Odjel za financijski i proračunski nadzor trgovačkih društava obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se utvrđuje koriste li trgovačka društva kojima je većinski vlasnik/osnivač država i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave proračunska sredstva u skladu s posebnim propisima, odlukama i ugovorima na temelju kojih su sredstva doznačena; nadzire koriste li trgovačka društva u privatnom vlasništvu proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenama za koje su sredstva doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor financijskog poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrđuje poduzimaju li mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz svoje nadležnosti, koriste li zakonito naplaćene prihode te raspolažu li i upravljaju zakonito svojom financijskom i nefinancijskom imovinom te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.3.2. Odjel za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza

Odjel za financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza i utvrđuje pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika koji predstavljaju fizičke i pravne osobe, koje samostalno obavljaju gospodarsku i profesionalnu djelatnost radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje financijski nadzor rokova ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika i osoba javnog prava koji su javni naručitelji i sektorski naručitelji kako je uređeno propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava koja odgovaraju definiciji poduzetnika; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.4. Služba za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima, neprofitnih organizacija, drugih pravnih i fizičkih osoba te plan i analizu nadzora

Služba za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima, neprofitnih organizacija, drugih pravnih i fizičkih osoba te plan i analizu nadzora obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor financijskog poslovanja pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici, utvrđuje poduzimaju li mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz svoje nadležnosti, koriste li zakonito naplaćene prihode, raspolažu li i upravljaju zakonito svojom financijskom i nefinancijskom imovinom te koriste li doznačena proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor financijskog poslovanja, računovodstvenih poslova i predaje financijskih izvještaja domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca te drugih neprofitnih organizacija; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje proračunski nadzor neprofitnih organizacija te drugih pravnih i fizičkih osoba, utvrđuje koriste li doznačena proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja poslove vezane uz razvoj metodologije nadzora, utvrđivanje prioriteta obavljanja nadzora i analizu nadzora; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima, neprofitnih organizacija, drugih pravnih i fizičkih osoba te plan i analizu nadzora, ustrojavaju se:

7.2.4.1. Odjel za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima

7.2.4.2. Odjel za financijski i proračunski nadzor neprofitnih organizacija i drugih pravnih i fizičkih osoba

7.2.4.3. Odjel za plan i analizu nadzora.

7.2.4.1. Odjel za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima

Odjel za financijski i proračunski nadzor pravnih osoba s javnim ovlastima obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor financijskog poslovanja pravnih osoba s javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici, utvrđuje poduzimaju li mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz svoje nadležnosti, koriste li zakonito naplaćene prihode, raspolažu li i upravljaju zakonito svojom financijskom i nefinancijskom imovinom te koriste li doznačena proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.4.2. Odjel za financijski i proračunski nadzor neprofitnih organizacija i drugih pravnih i fizičkih osoba

Odjel za financijski i proračunski nadzor neprofitnih organizacija i drugih pravnih i fizičkih osoba obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor financijskog poslovanja, računovodstvenih poslova i predaje financijskih izvještaja domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca te drugih neprofitnih organizacija; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje proračunski nadzor neprofitnih organizacija te pravnih i fizičkih osoba kojima su doznačena proračunska sredstva, utvrđuje koriste li se doznačena proračunska sredstva zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje rješenja o povratu/uplati sredstava u državni proračun u prvom stupnju, izrađuje odgovore na upravne tužbe i podnosi žalbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske po rješenjima iz djelokruga Sektora; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na očitovanja po zahtjevima i podnescima nadležnih tijela te pravnih i fizičkih osoba; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poduzimanje propisanih mjera po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima, provedbu istražnih radnji po zahtjevima nadležnih državnih odvjetništava, podnošenje prijava nadležnim državnim odvjetništvima, odnosno optužnih prijedloga radi prekršaja nadležnom tijelu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

7.2.4.3. Odjel za plan i analizu nadzora

Odjel za plan i analizu nadzora razvija metodologiju inspekcijskih poslova te provodi mjere za standardizaciju postupaka inspekcijskih nadzora; vodi registar subjekata nadzora iz nadležnosti Sektora uključujući i kategorizaciju subjekata nadzora prema složenosti i financijskim pokazateljima njihovog poslovanja; temeljem analize financijskih pokazatelja poslovanja subjekata nadzora iz nadležnosti Sektora, prethodno obavljenih nadzora, analize svih kvalitativnih i kvantitativnih podataka prikupljenih u inspekcijskim nadzorima, raspoloživih baza podataka i trendova sveukupnih pokazatelja poslovanja subjekata nadzora utvrđuje prioritete obavljanja nadzora; utvrđuje kriterije za provedbu inspekcijskih nadzora te obavlja poslove planiranja, usmjeravanja i koordiniranja aktivnosti nadzora za sve kategorije subjekata nadzora; na temelju provedenih nadzora provodi analize i izrađuje izvješća o pokazateljima poslovanja svih kategorija subjekata nadzora, utvrđuje trendove kretanja njihovog poslovanja kao i ostale trendove vezane uz javne financije. Odjel prati i analizira rad inspektora po pojedinačnim nadzorima i kategorijama subjekata nadzora, prati ostvarene rezultate nadzora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 8.

U naslovu iznad članka 34. broj: »7.4.« zamjenjuje se brojem: »7.3.«.

Članak 9.

U članku 34. broj: »7.4.1.« zamjenjuje se brojem: »7.3.1.« i broj: »7.4.2.« zamjenjuje se brojem: »7.3.2.«.

Članak 10.

U naslovu iznad članka 35. broj: »7.5.« zamjenjuje se brojem: »7.4.«.

Članak 11.

U članku 35. broj: »7.5.1.« zamjenjuje se brojem: »7.4.1.«, broj: »7.5.2.« zamjenjuje se brojem: »7.4.2.« i broj: »7.5.3.« zamjenjuje se brojem: »7.4.3.«.

Članak 12.

Iza članka 36. dodaju se točke 9. i 10. s naslovima i članci 36.a i 36.b koji glase:

»9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I NADZOR OVLAŠTENIH REVIZORA I REVIZORSKIH DRUŠTAVA

Članak 36.a

Samostalni sektor za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja poslove koji se odnose na nadzor i druge postupke nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima te ostalim subjektima nadzora utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 537/2014); izriče nadzorne mjere i poduzima druge radnje usmjerene ka uklanjanju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti; obavlja poslove koji se odnose na izdavanje i ukidanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima, revizorskim društvima i drugim subjektima utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014; obavlja poslove koji se odnose na izdavanje drugih odobrenja, suglasnosti i registracije sukladno Zakonu o reviziji, Uredbi (EU) br. 537/2014 i drugim propisima; vodi registar revizorskih društava, registar samostalnih revizora, registar ovlaštenih revizora, registar revizorskih vježbenika, registar revizorskih društava i registar ovlaštenih revizora iz drugih država članica, registar ovlaštenih revizora iz trećih zemalja, registar subjekata za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registar revizora u trećoj zemlji; vodi druge evidencije u skladu s odredbama Zakona o reviziji i Uredbe (EU) br. 537/2014; izdaje potvrde; procjenjuje i obavlja ostale poslove u vezi s dobrim ugledom; surađuje s drugim nadzornim tijelima; surađuje s Hrvatskom revizorskom komorom i obavlja upravni nadzor nad radom Hrvatske revizorske komore u dijelu obavljanja povjerenih javnih ovlasti; odlučuje o žalbama protiv upravnih akata Hrvatske revizorske komore i daje potrebne prethodne suglasnosti; obavlja poslove koji se odnose na stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita te stalno stručno usavršavanje; obavlja poslove vezane uz ispit osposobljenosti; sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika; izrađuje godišnji program rada i godišnje izvješće o radu; procjenjuje jednakovrijednost uvjeta propisanih za treće zemlje do stupanja na snagu odluke o jednakovrijednosti koju donese Europska komisija; sudjeluje u postupcima Europske komisije u vezi s usvajanjem Međunarodnih revizijskih standarda; obavlja poslove koji se odnose na članstva u međunarodnim tijelima i organizacijama; izrađuje upute, smjernice i druge objave kojima se obavještavaju određene skupine subjekata nadzora i drugi adresati o objašnjenju ili načinu primjene određenih propisa; priprema sadržaje za objavu na internetskim stranicama za koje je Zakonom o reviziji propisana obveza javne objave; razmjenjuje informacije o nadzornim mjerama; surađuje, dostavlja izvješća i skupne informacije Odboru europskih tijela za nadzor revizije (CEAOB-u) i ostalim nadležnim tijelima Europske unije; obavlja poslove koji se odnose na uspostavu Jedinstvene kontaktne točke za usluge; pruža stručnu pomoć i surađuje u postupcima nadzora i provodi druge oblike suradnje s nadležnim tijelima drugih država članica i trećih zemalja odgovornih za odobrenje, registraciju, nadzor osiguranja kvalitete rada i nadzora ovlaštenih revizora i revizorskih društava glede zakonske revizije; obavlja poslove u vezi s prikupljanjem i dostavljanjem radne dokumentacije revizorskih društava; vodi evidenciju sklopljenih ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koje sklapaju i obnavljaju revizorska društva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga propisane zakonom kojim se uređuje revizija i Uredbom (EU) br. 537/2014.

U Samostalnom sektoru za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava, ustrojavaju se:

9.1. Služba za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima

9.2. Služba za nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava.

9.1. Služba za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima

Služba za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima obavlja poslove koji se odnose na izdavanje i ukidanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima, revizorskim društvima i drugim subjektima utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014; obavlja poslove koji se odnose na izdavanje drugih odobrenja, suglasnosti i registracije sukladno Zakonu o reviziji, Uredbi (EU) br. 537/2014 i drugim propisima; procjenjuje i obavlja ostale poslove u vezi s dobrim ugledom; surađuje s drugim nadzornim tijelima; surađuje s Hrvatskom revizorskom komorom i obavlja upravni nadzor nad radom Hrvatske revizorske komore u dijelu obavljanja povjerenih javnih ovlasti; odlučuje o žalbama protiv upravnih akata Hrvatske revizorske komore i daje potrebne prethodne suglasnosti; obavlja poslove koji se odnose na uspostavu Jedinstvene kontaktne točke za usluge; surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica u svrhu postizanja usklađenosti zahtjeva u vezi s obrazovnim kvalifikacijama; procjenjuje jednakovrijednost uvjeta propisanih za treće zemlje do stupanja na snagu odluke o jednakovrijednosti koju donese Europska komisija; sudjeluje u postupcima Europske komisije u vezi s usvajanjem Međunarodnih revizijskih standarda; obavlja poslove suradnje s trećim zemljama; surađuje s CEAOB-om, nadležnim tijelima država članica imenovanim u skladu Uredbom (EU) br. 537/2014 i ostalim nadležnim tijelima Europske unije; sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika; obavlja poslove koji se odnose na stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita te stalno stručno usavršavanje; obavlja poslove vezane uz ispit osposobljenosti; surađuje s nadležnim tijelima država članica u okviru CEAOB-a u svrhu postizanja usklađenosti zahtjeva u vezi s ispitom osposobljenosti te s nadležnim tijelima drugih država članica imenovanim u skladu s Uredbom (EU) br. 537/2014; obavještava nadležna tijela država članica o ukidanju rješenja kojim je izdano odobrenje za rad; izvještava nadležno tijelo o potrebi promjene podataka u sudskom registru; vodi registar revizorskih društava, registar samostalnih revizora, registar ovlaštenih revizora, registar revizorskih vježbenika, registar revizorskih društava i registar ovlaštenih revizora iz drugih država članica, registar ovlaštenih revizora iz trećih zemalja, registar subjekata za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registar revizora u trećoj zemlji; izrađuje i objavljuje godišnji program rada i godišnje izvješće o radu; surađuje s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja u vezi s praćenjem tržišta i tržišne koncentracije ovlaštenih revizora i revizorskih društava; obavlja poslove koji se odnose na članstvo u međunarodnim tijelima i organizacijama; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2. Služba za nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava

Služba za nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava provodi neposredni i posredni nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava te ostalih subjekata nadzora utvrđenih Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014 radi ispitivanja i provjere postupa li subjekt nadzora u skladu sa Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014 te nacionalnim standardima i vlastitim pravilima; obavlja nadzor osiguranja kvalitete rada ovlaštenih revizora i revizorskih društava te ostalih subjekata nadzora utvrđenih Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014; provodi druge postupke nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima te ostalim subjektima nadzora utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014; provodi analizu i procjenu rizika kojima su subjekti nadzora izloženi ili bi mogli biti izloženi u obavljanju revizorskih usluga te rizika kojima su izloženi ili bi mogli biti izloženi revidirani subjekti; izriče subjektu nadzora za nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene u postupku nadzora nadzorne mjere propisane Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014 i/ili daje preporuku; podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu kada utvrdi postojanje osnova sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju; sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika; objavljuje izvješća o provedenim nadzorima i poduzetim mjerama; objavljuje rješenja o izrečenim nadzornim mjerama; uputama, smjernicama i drugim vrstama objava obavještava određene skupine subjekata nadzora i druge adresate o objašnjenju ili načinu primjene određenih propisa; u slučaju zakonske revizije subjekata od javnog interesa može zatražiti razrješenje revizorskog društva; dostavlja CEAOB-u skupne informacije o izrečenim nadzornim mjerama; obavlja poslove u vezi s prikupljanjem i dostavljanjem radne dokumentacije revizorskih društava; obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

10. URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Članak 36.b

Ured za sprječavanje pranja novca (u daljnjem tekstu: Ured) je financijsko-obavještajna jedinica Republike Hrvatske i ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva, osnovana Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: Zakon) koja obavlja zadaće u cilju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, odnosno Ured je kao središnja nacionalna jedinica primarno nadležan za operativne analize sumnjivih transakcija zaprimljenih od banaka i drugih obveznika te drugih informacija zaprimljenih od inozemno financijsko obavještajnih jedinica i nadležnih državnih tijela sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma vezanih za individualne slučajeve radi utvrđivanja razloga za sumnju na pranje novca, povezana predikatna kaznena djela i financiranje terorizma u vezi s transakcijom, određenom osobom ili sredstvima te dostavljanje nadležnim državnim tijelima i inozemnim financijsko obavještajnim jedinicama obavijesti o individualnim slučajevima sa sumnjom na pranje novca ili financiranje terorizma u zemlji i/ili inozemstvu na daljnje postupanje i procesuiranje, te za strategijske analize koje uključuju utvrđivanje tipologija, uzoraka i trendova pranja novca i financiranja terorizma; Ured obavlja poslove vezano uz koordiniranje ustrojavanja i korištenja Registra stvarnih vlasnika kojeg za Ministarstvo – Ured operativno vodi Financijska agencija; Ured na nacionalnoj razini proaktivno međuinstitucionalno surađuje sa svim nadležnim državnim tijelima uključenim u sustav sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma; međunarodno razmjenjuje podatke, informacije i dokumentaciju s inozemnim financijsko obavještajnim jedinicama u slučajevima sa sumnjom na pranje novca i/ili financiranje terorizma preko zaštićenih komunikacijskih kanala; obavlja i druge poslove bitne za razvoj preventivnog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u cilju zaštite i sprječavanja korištenja financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Uredu za sprječavanje pranja novca, ustrojavaju se:

10.1. Služba za financijsko-obavještajnu analitiku

10.2. Služba za strategijske analize i informacijski sustav

10.3. Služba za prevenciju i nadzor obveznika

10.4. Služba za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju.

10.1. Služba za financijsko-obavještajnu analitiku

Služba za financijsko-obavještajnu analitiku primarno provodi analitičke funkcije putem operativnih analiza sumnjivih transakcija zaprimljenih od banaka i drugih obveznika, inozemnih financijsko-obavještajnih jedinica, te provodi operativne analize slučajeva sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma po prijedlozima nadležnih državnih tijela; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za financijsko-obavještajnu analitiku, ustrojavaju se:

10.1.1. Odjel za analizu sumnjivih transakcija

10.1.2. Odjel za slučajeve sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma.

10.1.1. Odjel za analizu sumnjivih transakcija

Odjel za analizu sumnjivih transakcija provodi operativnu analizu sumnjivih transakcija nakon što banke i drugi obveznici dostave obrazložene razloge za sumnju na pranje novca i/ili financiranje terorizma u vezi s transakcijom, određenom osobom ili sredstvima; izdaje naloge obvezniku za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije; izdaje naloge obvezniku za stalno praćenje financijskog poslovanja stranke; po potrebi obavlja pregled i izravni uvid u podatke, informacije i dokumentaciju kod banaka i drugih obveznika za potrebe operativne analize sumnjivih transakcija zaprimljenih od banaka i drugih obveznika; razmjenjuje podatke, informacije i dokumentaciju s inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama vezano za individualni slučaj sa sumnjom na pranje novca i/ili financiranje terorizma u svrhu sprječavanja i otkrivanja pranja i financiranja terorizma povezana s inozemstvom; provodi predanalitičku analizu podataka iz baza Ureda, kada u vezi s transakcijom, sredstvima ili osobama postoje razlozi za sumnju na pranje novca i s time povezana predikatna kaznena djela i/ili financiranje terorizma u zemlji i/ili inozemstvu, dostavlja rezultate svojih operativnih analiza sa svom potrebnom dokumentacijom na daljnje postupanje i procesuiranje nadležnim državnim tijelima ili inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.1.2. Odjel za slučajeve sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma

Odjel za slučajeve sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma provodi analitičko-obavještajnu obradu slučajeva nakon što inozemne financijsko-obavještajne jedinice dostave pisanu zamolbu o sumnji na pranje novca i/ili financiranje terorizma; provodi analitičko-obavještajnu obradu transakcija, sredstava i osoba na obrazloženi pisani prijedlog nadležnih državnih tijela (nadzorne službe Ministarstva, tijela kaznenog progona i druga nadležna tijela) u kojem su navedeni razlozi za sumnju na pranje novca, povezana predikatna kaznena djela i/ili financiranje terorizma za transakciju, određenu osobu ili sredstva, a koji su utvrđeni u obavljanju poslova iz nadležnosti državnih tijela; izdaje naloge obvezniku za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije; izdaje naloge obvezniku za stalno praćenje financijskog poslovanja stranke; razmjenjuje podatke, informacije i dokumentaciju s inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama vezano za individualni slučaj sa sumnjom na pranje novca i/ili financiranje terorizma u svrhu sprječavanja i otkrivanja pranja i/ili financiranja terorizma; dostavlja pisanim putem ili preko zaštićenih komunikacijskih kanala rezultate svojih operativnih analiza sa svom potrebnom dokumentacijom na daljnje postupanje i procesuiranje nadležnim državnim tijelima ili inozemnim financijsko obavještajnim jedinicama kada u vezi s transakcijom, sredstvima ili osobama postoje razlozi za sumnju na pranje novca i s time povezana predikatna kaznena djela i/ili financiranje terorizma u zemlji i/ili inozemstvu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.2. Služba za strategijske analize i informacijski sustav

Služba za strategijske analize i informacijski sustav provodi strategijske analize zaprimljenih i prikupljenih podataka od banaka i drugih obveznika (obavijesti o sumnjivim i gotovinskim transakcijama), te podataka dostavljenih Uredu od nadležnih tijela (obavijesti o prijenosu gotovine preko državne granice i drugi podaci zaprimljenih od nadležnih tijela) i inozemnih financijsko-obavještajnih jedinica s ciljem utvrđivanje tipologija, uzoraka i trendova pranja novca i financiranja terorizma o kojim rezultatima obavještava obveznike i nadležna tijela; analizira individualne slučajeve sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma koje je Ured dostavio nadležnim tijelima i inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama na daljnje postupanje i procesuiranje u svrhu utvrđivanja tipologija, uzoraka i trendova pranja novca i financiranja terorizma; o zaprimljenim od banaka i drugih obveznika i operativno analiziranim sumnjivim transakcijama pisanim putem povratno obavještava obveznike koji su prijavili sumnjivu transakciju; izrađuje godišnje izvješće o radu; najmanje jednom godišnje objavljuje statističke podatke s područja pranja novca i financiranja terorizma; vodi evidencije Ureda propisane Zakonom i evidencije statističkih podataka zaprimljenih od nadležnih državnih tijela; obavlja poslove vezano za informatičko-tehničku podršku informacijskom sustavu Ureda uključujući razvoj i održavanje softverskih aplikacija za elektroničko zaprimanje transakcija i drugih podataka od banaka i drugih obveznika i sustava za analizu sumnjivih transakcija te sustava za urudžbiranje dokumenata; obavlja poslove vezano uz održavanje baze podataka Ureda; obavlja poslove vezano uz održavanje i nadzor sustava za provedbu elektroničkog prijenosa i obrade podataka zaprimljenih od obveznika (banke i drugi) inozemnih financijsko obavještajnih jedinica (»Egmont Secure Web« i FIU.net) i nadležnih državnih tijela; obavlja administrativne poslove vezane uz informatički unos i korištenje podataka iz baza Ureda; obavlja poslove vezano uz projektiranje i razvoj informacijskog sustava Ureda sa svim svojim podsustavima; pruža informatičku podršku operativnoj analitici, strateškoj analitici, prevenciji, administrativnom nadzoru te međunarodnoj suradnji; donosi interne upute o sigurnosti i tajnosti informacija, uključujući procedure o postupanju, pohranjivanju, prosljeđivanju i zaštiti informacija te o pristupu informacijama i prostorijama Ureda sukladno propisima koji uređuju zaštitu tajnosti podataka i informacijsku sigurnost; obavlja implementaciju standarda i rada na području aplikacije i programiranja; održava i nadzire sustave zaštite podataka i evidencija Ureda; analizira stanje primjene suvremenih informatičkih rješenja u područjima iz nadležnosti Ureda; provodi informatičku izobrazbu službenika Ureda i ovlaštenih osoba banaka i drugih obveznika; obavlja poslove vezano uz koordiniranje ustrojavanja i korištenja Registra stvarnih vlasnika kojeg za Ministarstvo – Ured operativno vodi Financijska agencija; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.3. Služba za prevenciju i nadzor obveznika

Služba za prevenciju i nadzor obveznika obavlja stručne i administrativne poslove vezano za primjenu preventivnih mjera od strane banaka i drugih obveznika s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te obavlja poslove koji se odnose na planiranje i provedbu neizravnog (administrativnog) nadzora kod obveznika; koordinira i provodi zajedničke politike i aktivnosti s nadležnim nadzornim tijelima u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca ili financiranja terorizma; obavlja i druge poslove iz okvira svoga djelokruga.

U Službi za prevenciju i nadzor obveznika, ustrojavaju se:

10.3.1. Odjel za prevenciju

10.3.2. Odjel za nadzor obveznika.

10.3.1. Odjel za prevenciju

Odjel za prevenciju obavlja stručne i administrativne poslove vezano za primjenu preventivnih mjera od strane banaka i drugih obveznika s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; predlaže i priprema zakonske, podzakonske i interne propise s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; koordinira rad Podskupine MIRS za nadzor i surađuje sa nadležnim tijelima za provedbu nadzora nad obveznicima u provedbi odredaba Zakona; sudjeluje u pripremi sporazuma s nadzornim tijelima o suradnji i razmjeni podataka, informacija i dokumentacije vezane za postupanja na temelju Zakona; zajedno s nadzornim tijelima surađuje s obveznicima prilikom sastavljanja liste indikatora za prepoznavanje transakcija i stranaka u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma; organizira i sudjeluje sa strukovnim udruženjima obveznika, nadležnim državnim tijelima u stručnom osposobljavanju i izobrazbi zaposlenika obveznika, nadležnih nadzornih tijela, te drugih državnih tijela; izdaje obvezniku sukladno Zakonu smjernice radi jedinstvene primjene Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata te može zatražiti mišljenje nadležnih nadzornih tijela vezano za izdavanje smjernice obveznicima vezano za jedinstvenu primjenu Zakona; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina Ministarstva, a po potrebi i drugih ministarstava glede prilagodbe zakonodavstva Republike Hrvatske zakonodavstvu Europske unije s područja pranja novca i financiranja terorizma i drugim međunarodno preuzetim obvezama povezanima sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.3.2. Odjel za nadzor obveznika

Odjel za nadzor obveznika obavlja neizravni nadzor primjene Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata kod obveznika analizom prikupljenih podataka, informacija i dokumentacije dostavljene i prikupljene od obveznika sukladno Zakonu; podnosi optužni prijedlog Financijskom inspektoratu kada utvrdi postojanje osnovane sumnje da je počinjen prekršaj propisan Zakonom; predlaže nadležnom nadzornom tijelu provođenje ciljanoga inspekcijskog nadzora kod pojedinog obveznika provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; provodi koordinaciju nadzora nad obveznicima s nadležnim nadzornim tijelima; obavlja poslove vezano uz upravni postupak utvrđivanja opravdanosti zahtjeva pravnih i fizičkih osoba za pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

10.4. Služba za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju

Služba za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju koordinira i provodi zajedničke politike i aktivnosti u postizanju strateških i operativnih ciljeva u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca ili financiranja terorizma u okviru Međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (MIRS), odnosno njezinih dviju podskupina (Podskupina MIRS za nadzor i Operativna podskupina MIRS); u suradnji s nadležnim državnim tijelima provodi poslove vezano za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma i prati provedbu mjera iz pripadajućeg Akcijskog plana za otklanjanje identificiranih rizika od pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u pripremi sporazuma i protokola s drugim državnim tijelima u vezi jačanja operativne i strateške međuinstitucionalne suradnje na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u projektima razvoja nacionalnog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; surađuje s glasnogovornikom i unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za informiranje u vezi informiranja javnosti i komunikacije s medijima; izdaje priopćenja o radu Ureda i pitanjima značajnima za razvoj nacionalnog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i na druge odgovarajuće načine obavještava javnost o pojavnim oblicima pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina Ministarstva, a po potrebi i drugih ministarstava glede prilagodbe zakonodavstva Republike Hrvatske zakonodavstvu Europske unije s područja pranja novca i financiranja terorizma i drugim međunarodno preuzetim obvezama povezanima sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma; obavlja stručne i administrativne poslove međunarodne suradnje s inozemnim financijsko obavještajnim jedinicama, odgovarajućim međunarodnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca i financiranja terorizma; prati međunarodne standarde sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma; organizira bilateralne i multilateralne sastanke predstavnika Ureda s inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama; predlaže sklapanje memoranduma o suglasnosti s inozemnim financijsko-obavještajnim jedinicama; priprema nacrte i prijedloge navedenih memoranduma i analizira zaprimljene prijedloge memoranduma o suglasnosti od inozemnih financijsko-obavještajnih jedinica; sudjeluje na sastancima Radne skupine za financijske usluge Vijeća Europske unije; sudjeluje na sastancima Skupine stručnjaka za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (eng. Expert group on Anti-Money Laundering and Terrorism Financing, EGMLTF); sudjeluje na sastancima Platforme financijsko-obavještajnih jedinica Europske unije (eng. FIU Platform); sudjeluje u projektima koji se provode na razini Europske unije u svrhu zaštite zajedničkog tržišta od pranja novca i financiranja terorizma; sudjeluje u projektima tehničke pomoći koju Europska unija pruža državama članicama i trećim državama; sudjeluje na sastancima Egmont grupe financijsko-obavještajnih jedinica; sudjeluje u radu radnih skupina Egmont grupe; sudjeluje u međunarodnim projektima u okviru Egmont grupe financijsko-obavještajnih jedinica i u drugima međunarodnim projektima na globalnoj razini; sudjeluje na sastancima Odbora Vijeća Europe MONEYVAL; koordinira pripremu materijala za Odbor MONEYVAL te po potrebi za druge međunarodne evaluacije; obavještava nadležna državna tijela o preporukama međunarodnih procjenitelja u vezi poduzimanja mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj; sudjeluje na sastancima Odbora MONEYVAL; sudjeluje u evaluacijama drugih država u odnosu na provedbu međunarodnih standarda sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 13.

U članku 100. stavku 9. iza riječi: »ministru« zarez se zamjenjuje točkom i brišu se riječi: »nadležnom državnom tajniku i pomoćniku ministra.«.

Iza stavka 15. dodaje se novi stavak 16. koji glasi:

»Radom Samostalnog sektora za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava upravlja načelnik Samostalnog sektora. Načelnik Samostalnog sektora za svoj rad odgovoran je ministru i nadležnom državnom tajniku.«.

Dosadašnji stavci 16. do 22. postaju stavci 17. do 23.

Članak 14.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu financija prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, broj 54/17), zamjenjuje se Okvirnim brojem potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu financija koji je sadržan u tablici tiskanoj u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija.

Članak 15.

Ministar financija, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/25
Urbroj: 50301-25/18-18-2
Zagreb, 15. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i
namještenika
1.KABINET MINISTRA11
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE I INFORMIRANJE1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.1.SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE8
2.1.2.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE8
2.1.3.SLUŽBA ZA INFORMIRANJE8
SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE I INFORMIRANJE – ukupno26
2.2.SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE1
2.2.1.SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU8
2.2.2.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE6
2.2.2.1.Pododsjek pisarnica11
2.2.3.SLUŽBA ZA SIGURNOSNE, OBRAMBENE I TEHNIČKE POSLOVE23
SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE – ukupno49
2.3.SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.3.1.SLUŽBA ZA PRIPREMU I PROJEKTIRANJE8
2.3.2.SLUŽBA ZA IZVOĐENJE RADOVA I ODRŽAVANJE8
SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA – ukupno18
2.4.SEKTOR ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO1
2.4.1.SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE8
2.4.2.SLUŽBA ZA ANALIZU8
2.4.3.SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO8
SEKTOR ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO – ukupno25
2.5.SEKTOR ZA INFORMATIKU1
2.5.1.SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU8
2.5.2.SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU8
SEKTOR ZA INFORMATIKU – ukupno17
GLAVNO TAJNIŠTVO – ukupno137
3.UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE1
neposredno u Zavodu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1.1.SLUŽBA ZA FISKALNA ISTRAŽIVANJA I PLANIRANJE1
3.1.1.1.ODJEL ANALIZA I PROJEKCIJA PRORAČUNSKIH PRIHODA5
3.1.1.2.ODJEL FISKALNIH ANALIZA I ISTRAŽIVANJA5
3.1.2.SLUŽBA ZA PRORAČUN EUROPSKE UNIJE1
3.1.2.1.ODJEL ZA VLASTITA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE4
3.1.2.2.ODJEL ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKU PROCEDURU EUROPSKE UNIJE4
3.1.3.SLUŽBA ZA MAKROEKONOMSKA ISTRAŽIVANJA I PROGNOZE1
3.1.3.1.ODJEL MAKROEKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA5
3.1.3.2.ODJEL MAKROEKONOMSKIH PROGNOZA5
3.1.4.SLUŽBA ZA FISKALNU STATISTIKU I STATISTIČKU METODOLOGIJU1
3.1.4.1.ODJEL FISKALNE STATISTIKE5
3.1.4.2.ODJEL ZA STATISTIČKU METODOLOGIJU I INFRASTRUKTURU5
ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE – UKUP­NO45
3.2.SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.1.SLUŽBA ZA SURADNJU S EUROPSKOM UNIJOM I MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA1
3.2.1.1.ODJEL ZA SURADNJU S EUROPSKOM UNIJOM5
3.2.1.2.ODJEL ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA5
3.2.2.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNO PRAVNE POSLOVE I BILATERALNU SURADNJU1
3.2.2.1.ODJEL ZA MEĐUNARODNO PRAVNE POSLOVE5
3.2.2.2.ODJEL ZA BILATERALNU SURADNJU5
3.2.3.SLUŽBA ZA PROJEKTE I FINANCIJSKO PRAĆENJE1
3.2.3.1ODJEL ZA PROJEKTE4
3.2.3.2ODJEL ZA FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH UGOVORA3
SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE – ukupno32
UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE – ukupno78
4.UPRAVA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.SEKTOR ZA KONCESIJE I DRŽAVNE POTPORE1
4.1.1.SLUŽBA ZA KONCESIJE I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO1
4.1.1.1.ODJEL ZA REGISTAR KONCESIJA5
4.1.1.2.ODJEL ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO5
4.1.2.SLUŽBA ZA DRŽAVNE POTPORE I ELEMENTARNE NEPOGODE1
4.1.2.1ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE I POLITIKU DRŽAVNIH POTPORA5
4.1.2.2.ODJEL ZA OCJENU USKLAĐENOSTI DRŽAVNIH POTPORA5
4.1.2.3.ODJEL ZA EVIDENCIJE DRŽAVNIH POTPORA I ELEMENTARNE NEPOGODE5
SEKTOR ZA KONCESIJE I DRŽAVNE POTPORE – ukupno28
4.2.SEKTOR ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU1
4.2.1.SLUŽBA ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU8
4.2.2.SLUŽBA ZA NAPREDNO FINANCIJSKO MODELIRANJE I ANALIZE8
SEKTOR ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – ukupno17
4.3.SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.3.1.SLUŽBA ZA BANKARSTVO, PLATNI SUSTAV, OSIGURANJE, FINANCIJSKO I NEFINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I REVIZIJU1
4.3.1.1.ODJEL ZA BANKARSTVO I SANACIJU3
4.3.1.2.ODJEL ZA PLATNI SUSTAV3
4.3.1.3.ODJEL ZA OSIGURANJE3
4.3.1.4.ODJEL ZA FINANCIJSKO I NEFINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU3
4.3.2.SLUŽBA ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA, FONDOVE, USLUGE I INSTRUMENTE1
4.3.2.1.ODJEL ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA3
4.3.2.2.ODJEL ZA FINANCIJSKE USLUGE, FONDOVE I INSTRUMENTE3
4.3.2.3.ODJEL ZA FAKTORING I LEASING3
4.3.3.SLUŽBA ZA POTROŠAČE, LICENCIRANJE, PROVEDBU OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA I FINANCIJSKU PISMENOST1
4.3.3.1.ODJEL ZA POTROŠAČE I LICENCIRANJE3
4.3.3.2.ODJEL ZA FINANCIJSKU PISMENOST3
4.3.3.3.ODJEL ZA PROVEDBU OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA3
SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV – ukupno36
UPRAVA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV – ukupno82
5.DRŽAVNA RIZNICA
neposredno u Državnoj riznici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.SEKTOR ZA PRIPREMU I IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA DRŽAVE1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.1.SLUŽBA ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE1
5.1.1.1.ODJEL ZA ANALIZU PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ PODRUČJA UNUTARNJE I VANJSKE POLITIKE5
5.1.1.2.ODJEL ZA ANALIZU PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I LJUDSKIH PRAVA5
5.1.1.3.ODJEL ZA ANALIZU PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA, REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE5
5.1.1.4.ODJEL ZA ANALIZU IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA5
5.1.1.5.ODJEL ZA PRIPREMU FINANCIJSKOG PLANA OSTALIH IZDATAKA DRŽAVE5
5.1.2.SLUŽBA ZA OCJENU I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA5
5.1.3.SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE5
SEKTOR ZA PRIPREMU I IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA DRŽAVE – ukupno38
5.2.SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.2.1.SLUŽBA ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU DRŽAVNOG PRORAČUNA1
5.2.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE FINANCIJSKIH TOKOVA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.2.1.2.ODJEL ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM TOKOVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.2.2.SLUŽBA ZA PLATNI PROMET5
5.2.3.SLUŽBA ZA FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA1
5.2.3.1.ODJEL ZA FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.2.3.2.ODJEL ZA USPOSTAVU SUSTAVA PRAĆENJA I KOORDINACIJE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE5
5.2.4.SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA1
5.2.4.1.ODJEL ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU PROJEKATA5
5.2.4.2.ODJEL ZA INFORMATIČKU I OPERATIVNU PODRŠKU5
SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA – ukupno40
5.3.SEKTOR ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA1
5.3.1.SLUŽBA ZA UREĐENJE RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA PRORAČUNA1
5.3.1.1.ODJEL ZA RAZVOJ RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA PRORAČUNA5
5.3.1.2.ODJEL ZA UPRAVLJANJE SUSTAVOM FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I REGISTROM PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA5
5.3.2.SLUŽBA ZA DRŽAVNO KNJIGOVODSTVO1
5.3.2.1.ODJEL ZA KNJIGOVODSTVO DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.3.2.2.ODJEL ZA INFORMATIČKU PODRŠKU DRŽAVNOM KNJIGOVODSTVU5
5.3.3.SLUŽBA ZA NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE5
5.3.4.SLUŽBA ZA ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I PODRŠKU STATISTIČKOM IZVJEŠTAVANJU PREMA EUROPSKOJ UNIJI1
5.3.4.1.ODJEL ZA PODRŠKU STATISTIČKOM IZVJEŠTAVANJU PREMA EUROPSKOJ UNIJI5
5.3.4.2.ODJEL ZA ANALIZU I UNAPRJEĐENJE KVALITETE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA5
SEKTOR ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – ukupno39
5.4.SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.1.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE6
5.4.2.SLUŽBA ZA FINANCIJSKE KONTROLE6
5.4.3.SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE I SUSTAV PROVEDBE6
SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA – ukupno20
5.5.SEKTOR ZA HARMONIZACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.5.1.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA8
5.5.2.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU RAZVOJA UNUTARNJE REVIZIJE8
5.5.3.SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU IZOBRAZBE5
SEKTOR ZA HARMONIZACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA – ukupno23
5.6.SLUŽBA ZA PODRŠKU SUSTAVU FINANCIRANJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE1
5.6.1.ODJEL ZA SUSTAV EVIDENCIJA, ANALIZU PRORAČUNA I ZADUŽIVANJE5
5.6.2.ODJEL ZA PROVEDBU DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA I FISKALNO IZRAVNANJE5
SLUŽBA ZA PODRŠKU SUSTAVU FINANCIRANJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – ukupno11
5.7.SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE1
5.7.1.ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE5
5.7.2.ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE5
SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE – ukupno11
DRŽAVNA RIZNICA – ukupno183
6.UPRAVA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.SEKTOR ZA ZADUŽIVANJA I UPRAVLJANJE RIZICIMA1
6.1.1.SLUŽBA ZA ZADUŽIVANJA8
6.1.2.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA8
6.1.3.SLUŽBA ZA EVIDENCIJU I PLAĆANJE OBVEZA PO JAVNOM DUGU8
SEKTOR ZA ZADUŽIVANJA I UPRAVLJANJE RIZICIMA – ukupno25
6.2.SEKTOR ZA DRŽAVNA JAMSTVA, OBVEZE I POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU1
6.2.1.SLUŽBA ZA DRŽAVNA JAMSTVA8
6.2.2.SLUŽBA ZA KREDITE ODOBRENE PO POSEBNIM PROGRAMIMA8
SEKTOR ZA DRŽAVNA JAMSTVA, OBVEZE I POTRAŽIVANJE PO JAVNOM DUGU – ukupno17
6.3.SEKTOR ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE1
6.3.1.SLUŽBA ZA NAKNADU8
6.3.2.SLUŽBA ZA OTKUP NACIONALIZIRANIH I KONFISCIRANIH STANOVA8
6.3.3.SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE8
SEKTOR ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE – ukupno25
6.4.SLUŽBA ZA PRAVNU I INFORMATIČKU PODRŠKU8
UPRAVA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM – ukupno76
7.UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.FINANCIJSKI INSPEKTORAT1
neposredno u Financijskom inspektoratu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.1.SEKTOR ZA NADZOR FINANCIJSKIH SUBJEKATA1
7.1.1.1.SLUŽBA ZA KREDITNE INSTITUCIJE I PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA1
7.1.1.1.1ODJEL ZA KREDITNE INSTITUCIJE5
7.1.1.1.2.ODJEL ZA PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA5
7.1.1.2.SLUŽBA ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE I FINANCIJSKO POSREDOVANJE1
7.1.1.2.1.ODJEL ZA OVLAŠTENE MJENJAČE5
7.1.1.2.2.ODJEL ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE5
7.1.1.2.3.ODJEL ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE5
SEKTOR ZA NADZOR FINANCIJSKIH SUBJEKATA – ukupno28
7.1.2.SEKTOR ZA NADZOR NEFINANCIJSKIH SUBJEKATA, PROCJENU RIZIKA I SURADNJU1
7.1.2.1.SLUŽBA ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE1
7.1.2.1.1.ODJEL ZA SAMOSTALNE PROFESIJE5
7.1.2.1.2.ODJEL ZA OSTALE NEFINANCIJSKE SUBJEKTE5
7.1.2.2.SLUŽBA ZA PROCJENU RIZIKA I MEĐUNARODNU SURADNJU1
7.1.2.2.1.ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA I IZVJEŠĆIVANJE5
7.1.2.2.2.ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I POMOĆ OBVEZNICIMA5
7.1.2.3.SLUŽBA ZA DEVIZNI NADZOR I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU1
7.1.2.3.1.ODJEL ZA DEVIZNI NADZOR5
7.1.2.3.2.ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU5
SEKTOR ZA NADZOR NEFINANCIJSKIH SUBJEKATA, PROCJENU RIZIKA I SURADNJU – ukupno34
7.1.3.SLUŽBA ZA PREKRŠAJE U PODRUČJU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA8
7.1.4.SLUŽBA ZA DEVIZNE I PLATNOPROMETNE PREKRŠAJE8
FINANCIJSKI INSPEKTORAT – ukupno80
7.2.SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.2.1.SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA1
7.2.1.1.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE5
7.2.1.2.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA KOJE SU PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA5
7.2.2.SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA1
7.2.2.1.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE5
7.2.2.2.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE5
7.2.3.SLUŽBA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA1
7.2.3.1.ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA5
7.2.3.2.ODJEL ZA FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA5
7.2.4.SLUŽBA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA, NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA TE PLAN I ANALIZU NADZORA1
7.2.4.1.ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA5
7.2.4.2.ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA5
7.2.4.3.ODJEL ZA PLAN I ANALIZU NADZORA5
SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR – ukupno51
7.3.SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR1
7.3.1.ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU5
7.3.2.ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR5
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR – ukupno11
7.4.SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA1
7.4.1.ODJEL ZA PRIKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE O NEPRAVILNOSTIMA3
7.4.2.ODJEL ZA PRAĆENJE POSTUPANJA PO PRIJAVLJENIM NEPRAVILNOSTIMA I KOORDINACIJU S NADLEŽNIM TIJELIMA3
7.4.3.ODJEL ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE RIZICIMA3
SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA – ukupno10
UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR – ukupno153
8.SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.1.SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POREZNI POSTUPAK I ZASTUPANJE1
8.1.1.ODJEL ZA POREZE, DOPRINOSE I OVRHU8
8.1.2.ODJEL ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA6
8.1.3.ODJEL ZA LOKALNE POREZE I PREKOGRANIČNO OPOREZIVANJE6
8.2.SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U PREDMETIMA CARINA, TROŠARINA, KONCESIJA I ZASTUPANJE1
8.2.1.ODJEL ZA CARINE, TROŠARINE I KONCESIJE5
8.2.2.ODJEL ZA ZASTARU, REPROGRAM, ROBE I USLUGE5
8.3.SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U POREZNIM NADZORIMA I ZASTUPANJE1
8.3.1.ODJEL ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG POSTUPKA U VELIKIM I SREDNJIM NADZORIMA7
8.3.2.ODJEL ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG POSTUPKA U MALIM NADZORIMA5
PODRUČNA JEDINICA RIJEKA – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI3
PODRUČNA JEDINICA SPLIT – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI5
PODRUČNA JEDINICA OSIJEK – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI3
SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK – ukupno59
9.SAMOSTALNI SEKTOR ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I NADZOR OVLAŠTENIH REVIZORA I REVIZORSKIH DRUŠTAVA1
9.1.SLUŽBA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD OVLAŠTENIM REVIZORIMA I REVIZORSKIM DRUŠTVIMA8
9.2.SLUŽBA ZA NADZOR OVLAŠTENIH REVIZORA I REVIZORSKIH DRUŠTAVA8
SAMOSTALNI SEKTOR ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I NADZOR OVLAŠTENIH REVIZORA I REVIZORSKIH DRUŠTAVA – ukupno17
10.URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA1
neposredno u Uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU1
10.1.1.ODJEL ZA ANALIZU SUMNJIVIH TRANSAKCIJA6
10.1.2.ODJEL ZA SLUČAJEVE SA SUMNJOM NA PRANJE NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA5
10.2.SLUŽBA ZA STRATEGIJSKE ANALIZE I INFORMACIJSKI SUSTAV8
10.3.SLUŽBA ZA PREVENCIJU I NADZOR OBVEZNIKA1
10.3.1.ODJEL ZA PREVENCIJU5
10.3.2.ODJEL ZA NADZOR OBVEZNIKA5
10.4.SLUŽBA ZA MEĐUINSTITUCIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU5
URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA – ukupno38
MINISTARSTVO FINANCIJA (UŽI DIO) – ukupno834
  
POREZNA UPRAVA
1.SREDIŠNJI URED
1.1.URED RAVNATELJA6
1.2.SLUŽBA ZA STRATEGIJU I INFORMIRANJE27
1.3.SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE, UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR1
1.3.1.SLUŽBA ZA RADNE POSTUPKE I POSLOVNE PROCESE U ISPOSTAVAMA15
1.3.2.SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA9
1.3.3.SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU8
1.3.4.SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR14
SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE, UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR – ukupno47
1.4.SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST, EDUKACIJU I MEĐUNARODNU SURADNJU1
1.4.1.SLUŽBA ZA INFORMIRANJE I EDUKACIJU POREZNIH OBVEZNIKA8
1.4.2.SLUŽBA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST11
1.4.3.SLUŽBA ZA DOPRINOSE, POREZ NA DOHODAK I POREZ NA DOBIT13
1.4.4.SLUŽBA ZA OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ, FISKALIZACIJU, LOKALNE POREZE I OSTALA JAVNA DAVANJA12
1.4.5.SLUŽBA ZA POREZNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK13
1.4.6.SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU11
1.4.7.SLUŽBA ZA ZABAVNE I NAGRADNE IGRE11
1.4.8.SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU8
1.4.9.SLUŽBA ZA IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA10
SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST, EDUKACIJU I MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno98
1.5.SEKTOR ZA NAPLATU I OVRHU1
1.5.1.SLUŽBA ZA NAPLATU16
1.5.2.SLUŽBA ZA OVRHU15
1.5.3.SLUŽBA ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE10
SEKTOR ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno42
1.6.SEKTOR ZA NADZOR1
1.6.1.SLUŽBA ZA ANALIZU, PLANIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE12
1.6.2.SLUŽBA ZA POREZE I PODRŠKU NADZORU21
1.6.3.SLUŽBA ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA27
1.6.4.SLUŽBA ZA RAZMJENU INFORMACIJA11
SEKTOR ZA NADZOR – ukupno72
1.7.SAMOSTALNI SEKTOR ZA FINANCIJSKE ISTRAGE1
1.7.1.SLUŽBA ZA OTKRIVANJE I FINANCIJSKE ISTRAGE ORGANIZIRANIH POREZNIH I GOSPODARSKIH PRIJEVARA8
1.7.2.SLUŽBA ZA OTKRIVANJE I FINANCIJSKE ISTRAGE NEZAKONITO STEČENE IMOVINE8
1.7.3.SLUŽBA ZA SURADNJU S TIJELIMA KAZNENOG PROGONA I OBAVJEŠTAJNIM AGENCIJAMA9
SAMOSTALNI SEKTOR ZA FINANCIJSKE ISTRAGE – ukupno26
1.8.SEKTOR ZA RAZVOJ APLIKATIVNIH RJEŠENJA I INFORMACIJSKOG SUSTAVA1
1.8.1.SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA13
1.8.2.SLUŽBA ZA POREZNE EVIDENCIJE10
1.8.3.SLUŽBA ZA POREZNU STATISTIKU I IZVJEŠ­ĆIVANJE9
1.8.4.SLUŽBA ZA REGISTRE, SUSTAV OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA I FISKALIZACIJU17
1.8.5.SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SUSTAV17
1.8.6.SLUŽBA ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU POSLOVNIH RJEŠENJA11
SEKTOR ZA RAZVOJ APLIKATIVNIH RJEŠENJA I INFORMACIJSKOG SUSTAVA – ukupno78
1.9.SEKTOR ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA1
1.9.1.SLUŽBA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA11
1.9.2.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE10
1.9.2.1.ODJEL – PISARNICA10
1.9.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE9
1.9.4.SLUŽBA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO21
1.9.5.SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU9
1.9.6.SLUŽBA ZA SLUŽBENIČKE POSLOVE19
SEKTOR ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno90
SREDIŠNJI URED – ukupno486
2.PODRUČNI URED ZAGREB
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
2.1.SLUŽBA ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA1
2.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA I9
2.1.2.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA II10
SLUŽBA ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA – ukupno20
2.2.SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST1
2.2.1.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I19
2.2.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II19
2.2.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST III19
2.2.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST IV19
SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST – ukupno77
2.3.SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA1
2.3.1.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA I19
2.3.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA II20
SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA – ukupno40
2.4.SLUŽBA ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU1
2.4.1.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU I12
2.4.2.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU II12
SLUŽBA ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU – ukupno25
2.5.SLUŽBA ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA1
2.5.1.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA I18
2.5.2.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA II18
SLUŽBA ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA – ukupno37
2.6.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
2.6.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE15
2.6.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I28
2.6.3.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II28
2.6.4.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III27
2.6.5.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU IV27
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno126
2.7.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK35
2.8.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE25
2.9.ISPOSTAVA CENTAR1
2.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE14
2.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT21
2.9.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK12
ISPOSTAVA CENTAR – ukupno48
2.10.ISPOSTAVA ČRNOMEREC1
2.10.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
2.10.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT14
2.10.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK8
ISPOSTAVA ČRNOMEREC – ukupno32
2.11.ISPOSTAVA DUBRAVA1
2.11.1.ODJEL ZA GRAĐANE13
2.11.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT15
2.11.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK12
ISPOSTAVA DUBRAVA – ukupno41
2.12.ISPOSTAVA MAKSIMIR1
2.12.1.ODJEL ZA GRAĐANE12
2.12.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT15
2.12.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK10
ISPOSTAVA MAKSIMIR – ukupno38
2.13.ISPOSTAVA MEDVEŠČAK1
2.13.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
2.13.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT15
2.13.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK10
ISPOSTAVA MEDVEŠČAK – ukupno37
2.14.ISPOSTAVA NOVI ZAGREB1
2.14.1.ODJEL ZA GRAĐANE18
2.14.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT25
2.14.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK16
ISPOSTAVA NOVI ZAGREB – ukupno60
2.15.ISPOSTAVA PEŠČENICA1
2.15.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
2.15.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK19
ISPOSTAVA PEŠČENICA – ukupno29
2.16.ISPOSTAVA SESVETE1
2.16.1.ODJEL ZA GRAĐANE19
2.16.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK20
ISPOSTAVA SESVETE – ukupno40
2.17.ISPOSTAVA SUSEDGRAD1
2.17.1.ODJEL ZA GRAĐANE15
2.17.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT21
2.17.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK13
ISPOSTAVA SUSEDGRAD – ukupno50
2.18.ISPOSTAVA TREŠNJEVKA1
2.18.1.ODJEL ZA GRAĐANE21
2.18.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I17
2.18.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II17
2.18.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK20
ISPOSTAVA TREŠNJEVKA – ukupno76
2.19.ISPOSTAVA TRNJE1
2.19.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
2.19.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT19
2.19.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK9
ISPOSTAVA TRNJE – ukupno40
2.20.ISPOSTAVA ZA NEREZIDENTE27
PODRUČNI URED ZAGREB – ukupno907
3.URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
3.1.SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA I14
3.2.SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA II12
3.3.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU8
3.4.SLUŽBA ZA NADZOR I13
3.5.SLUŽBA ZA NADZOR Il12
3.6.SLUŽBA ZA NADZOR Ill12
3.7.SLUŽBA ZA NADZOR IV12
3.8.SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA8
3.9.ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE OSIJEK11
3.10.ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE RIJEKA11
3.11.ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE SPLIT11
URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE – ukupno128
4.PODRUČNI URED OSIJEK1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
4.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA5
4.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST18
4.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA9
4.1.4.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU6
4.1.5.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA8
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno47
4.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
4.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE7
4.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU18
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno26
4.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK11
4.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE6
4.5.ISPOSTAVA BELI MANASTIR16
4.6.ISPOSTAVA DONJI MIHOLJAC9
4.7.ISPOSTAVA ĐAKOVO1
4.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
4.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK11
ISPOSTAVA ĐAKOVO – ukupno21
4.8.ISPOSTAVA NAŠICE12
4.9.ISPOSTAVA OSIJEK1
4.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE22
4.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT17
4.9.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK16
ISPOSTAVA OSIJEK – ukupno56
4.10.ISPOSTAVA VALPOVO11
PODRUČNI URED OSIJEK – ukupno217
5.PODRUČNI URED PAZIN1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
5.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA7
5.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I13
5.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II13
5.1.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA13
5.1.5.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU8
5.1.6.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA12
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno67
5.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
5.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE8
5.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU20
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno29
5.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK12
5.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE9
5.5.ISPOSTAVA BUZET8
5.6.ISPOSTAVA LABIN14
5.7.ISPOSTAVA PAZIN13
5.8.ISPOSTAVA POREČ – PARENZO1
5.8.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
5.8.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK20
ISPOSTAVA POREČ – PARENZO – ukupno32
5.9.ISPOSTAVA PULA – POLA1
5.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE20
5.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT20
5.9.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK19
ISPOSTAVA PULA – POLA – ukupno60
5.10.ISPOSTAVA ROVINJ – ROVIGNO1
5.10.1.ODJEL ZA GRAĐANE7
5.10.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK12
ISPOSTAVA ROVINJ – ROVIGNO – ukupno20
5.11.ISPOSTAVA UMAG – UMAGO1
5.11.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
5.11.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK18
ISPOSTAVA UMAG – UMAGO – ukupno28
PODRUČNI URED PAZIN – ukupno294
6.PODRUČNI URED RIJEKA1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
6.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA7
6.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I14
6.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II15
6.1.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA14
6.1.5.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU9
6.1.6.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA13
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno73
6.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
6.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE10
6.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU31
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno42
6.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK13
6.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE9
6.5.ISPOSTAVA CRIKVENICA16
6.6.ISPOSTAVA DELNICE9
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ČABAR2
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VRBOVSKO3
ISPOSTAVA DELNICE – ukupno14
6.7.ISPOSTAVA KRK1
6.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
6.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK13
ISPOSTAVA KRK – ukupno23
6.8.ISPOSTAVA MALI LOŠINJ12
6.9.ISPOSTAVA OPATIJA1
6.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
6.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK14
ISPOSTAVA OPATIJA – ukupno24
6.10.ISPOSTAVA RAB11
6.11.ISPOSTAVA RIJEKA1
6.11.1.ODJEL ZA GRAĐANE34
6.11.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I16
6.11.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II16
6.11.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK27
ISPOSTAVA RIJEKA – ukupno94
PODRUČNI URED RIJEKA – ukupno333
7.PODRUČNI URED SPLIT1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
7.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA10
7.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I19
7.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II20
7.1.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA19
7.1.5.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU12
7.1.6.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA18
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno99
7.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
7.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE12
7.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I17
7.2.3.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II17
7.2.4.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III17
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno64
7.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK13
7.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE12
7.5.ISPOSTAVA HVAR12
7.6.ISPOSTAVA IMOTSKI11
7.7.ISPOSTAVA KAŠTELA18
7.8.ISPOSTAVA MAKARSKA1
7.8.1.ODJEL ZA GRAĐANE8
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VRGORAC3
7.8.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK16
ISPOSTAVA MAKARSKA – ukupno28
7.9.ISPOSTAVA OMIŠ14
7.10.ISPOSTAVA SINJ15
7.11.ISPOSTAVA SOLIN17
7.12.ISPOSTAVA SPLIT1
7.12.1.ODJEL ZA GRAĐANE36
7.12.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I19
7.12.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II19
7.12.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK27
ISPOSTAVA SPLIT – ukupno102
7.13.ISPOSTAVA SUPETAR13
7.14.ISPOSTAVA TROGIR17
7.15.ISPOSTAVA VIS7
PODRUČNI URED SPLIT – ukupno444
8.PODRUČNI URED ZAGREBAČKA ŽUPANIJA1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
8.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA5
8.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST18
8.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA9
8.1.4.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU6
8.1.5.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA8
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno47
8.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
8.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE8
8.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU26
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno35
8.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK10
8.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE8
8.5.ISPOSTAVA DUGO SELO13
8.6.ISPOSTAVA IVANIĆ-GRAD12
8.7.ISPOSTAVA JASTREBARSKO14
8.8.ISPOSTAVA SAMOBOR1
8.8.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
8.8.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK21
ISPOSTAVA SAMOBOR – ukupno33
8.9.ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA10
8.10.ISPOSTAVA VELIKA GORICA1
8.10.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
8.10.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK16
ISPOSTAVA VELIKA GORICA – ukupno28
8.11.ISPOSTAVA VRBOVEC13
8.12.ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ1
8.12.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
8.12.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK13
ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ – ukupno23
PODRUČNI URED ZAGREBAČKA ŽUPANIJA – ukupno248
9.PODRUČNI URED BJELOVAR1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.SLUŽBA ZA NADZOR13
9.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU12
9.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
9.4.ISPOSTAVA BJELOVAR1
9.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE13
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ČAZMA3
9.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK16
ISPOSTAVA BJELOVAR – ukupno33
9.5.ISPOSTAVA DARUVAR13
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – GRUBIŠNO POLJE3
ISPOSTAVA DARUVAR – ukupno16
9.6.ISPOSTAVA GAREŠNICA8
PODRUČNI URED BJELOVAR – ukupno92
10.PODRUČNI URED ČAKOVEC1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.SLUŽBA ZA NADZOR16
10.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU11
10.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU9
10.4.ISPOSTAVA ČAKOVEC1
10.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE16
10.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK20
ISPOSTAVA ČAKOVEC – ukupno37
10.5.ISPOSTAVA MURSKO SREDIŠĆE7
10.6.ISPOSTAVA PRELOG12
PODRUČNI URED ČAKOVEC – ukupno94
11.PODRUČNI URED DUBROVNIK1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
11.1.1.ODJEL ZA NADZOR I13
11.1.2.ODJEL ZA NADZOR II13
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno27
11.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU15
11.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU13
11.4.ISPOSTAVA DUBROVNIK1
11.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE20
11.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT13
11.4.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK16
ISPOSTAVA DUBROVNIK – ukupno50
11.5.ISPOSTAVA KORČULA15
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – BLATO2
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – LASTOVO2
ISPOSTAVA KORČULA – ukupno19
11.6.ISPOSTAVA METKOVIĆ13
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PLOČE3
ISPOSTAVA METKOVIĆ – ukupno16
PODRUČNI URED DUBROVNIK – ukupno142
12.PODRUČNI URED KARLOVAC1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.1.SLUŽBA ZA NADZOR15
12.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU11
12.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU11
12.4.ISPOSTAVA DUGA RESA11
12.5.ISPOSTAVA KARLOVAC1
12.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – OZALJ3
12.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK16
ISPOSTAVA KARLOVAC – ukupno31
12.6.ISPOSTAVA OGULIN12
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – SLUNJ3
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VOJNIĆ2
ISPOSTAVA OGULIN – ukupno17
PODRUČNI URED KARLOVAC – ukupno98
13.PODRUČNI URED KOPRIVNICA1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.1.SLUŽBA ZA NADZOR14
13.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU14
13.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
13.4.ISPOSTAVA ĐURĐEVAC13
13.5.ISPOSTAVA KOPRIVNICA1
13.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
13.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK14
ISPOSTAVA KOPRIVNICA – ukupno26
13.6.ISPOSTAVA KRIŽEVCI15
PODRUČNI URED KOPRIVNICA – ukupno92
14.PODRUČNI URED KRAPINA1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.1.SLUŽBA ZA NADZOR15
14.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU14
14.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
14.4.ISPOSTAVA DONJA STUBICA12
14.5.ISPOSTAVA KRAPINA12
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PREGRADA3
ISPOSTAVA KRAPINA – ukupno15
14.6.ISPOSTAVA ZABOK16
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – KLANJEC2
ISPOSTAVA ZABOK – ukupno18
14.7.ISPOSTAVA ZLATAR9
PODRUČNI URED KRAPINA – ukupno93
15.PODRUČNI URED SISAK1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
15.1.SLUŽBA ZA NADZOR16
15.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU10
15.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
15.4.ISPOSTAVA KUTINA14
15.5.ISPOSTAVA NOVSKA8
15.6.ISPOSTAVA PETRINJA12
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – GLINA3
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VRGINMOST2
ISPOSTAVA PETRINJA17
15.7.ISPOSTAVA SISAK1
15.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE12
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – DVOR2
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – HRVATSKA KOSTAJNICA2
15.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK13
ISPOSTAVA SISAK – ukupno30
PODRUČNI URED SISAK – ukupno105
16.PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
16.1.SLUŽBA ZA NADZOR15
16.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU15
16.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
16.4.ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA13
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – OKUČANI3
ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA – ukupno16
16.5.ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD1
16.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE18
16.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK20
ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD – ukupno39
PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD – ukupno95
17.PODRUČNI URED ŠIBENIK1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
17.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
17.1.1.ODJEL ZA NADZOR I11
17.1.2.ODJEL ZA NADZOR II10
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno22
17.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU15
17.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU9
17.4.ISPOSTAVA KNIN12
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – DRNIŠ3
ISPOSTAVA KNIN – ukupno15
17.5.ISPOSTAVA ŠIBENIK1
17.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE19
17.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT12
17.5.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK14
ISPOSTAVA ŠIBENIK – ukupno46
PODRUČNI URED ŠIBENIK – ukupno109
18.PODRUČNI URED VARAŽDIN1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
18.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
18.1.1.ODJEL ZA NADZOR I10
18.1.2.ODJEL ZA NADZOR II10
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno21
18.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU17
18.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU15
18.4.ISPOSTAVA IVANEC13
18.5.ISPOSTAVA LUDBREG11
18.6.ISPOSTAVA NOVI MAROF10
18.7.ISPOSTAVA VARAŽDIN1
18.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE16
18.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT14
18.7.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK12
ISPOSTAVA VARAŽDIN – ukupno43
PODRUČNI URED VARAŽDIN – ukupno132
19.PODRUČNI URED VUKOVAR1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
19.1.SLUŽBA ZA NADZOR18
19.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU17
19.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
19.4.ISPOSTAVA VINKOVCI1
19.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE12
19.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK15
ISPOSTAVA VINKOVCI – ukupno28
19.5.ISPOSTAVA VUKOVAR1
19.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE8
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ILOK2
19.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK11
ISPOSTAVA VUKOVAR – ukupno22
19.6.ISPOSTAVA ŽUPANJA16
PODRUČNI URED VUKOVAR – ukupno111
20.PODRUČNI URED ZADAR1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
20.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
20.1.1.ODJEL ZA NADZOR I15
20.1.2.ODJEL ZA NADZOR II15
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno31
20.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU27
20.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU15
20.4.ISPOSTAVA BENKOVAC10
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – GRAČAC2
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – OBROVAC2
ISPOSTAVA BENKOVAC – ukupno14
20.5.ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU12
20.6.ISPOSTAVA ZADAR1
20.6.1.ODJEL ZA GRAĐANE25
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PAG4
20.6.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT18
20.6.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK23
ISPOSTAVA ZADAR – ukupno71
PODRUČNI URED ZADAR – ukupno172
21.PODRUČNI URED GOSPIĆ1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
21.1.SLUŽBA ZA NADZOR8
21.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU8
21.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
21.4.ISPOSTAVA GOSPIĆ13
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – DONJI LAPAC1
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – KORENICA2
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – NOVALJA3
ISPOSTAVA GOSPIĆ – ukupno19
21.5.ISPOSTAVA OTOČAC9
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – SENJ2
ISPOSTAVA OTOČAC – ukupno11
PODRUČNI URED GOSPIĆ – ukupno56
22.PODRUČNI URED POŽEGA1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
22.1.SLUŽBA ZA NADZOR9
22.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU8
22.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
22.4.ISPOSTAVA POŽEGA1
22.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE12
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PAKRAC3
22.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I
DO­HODAK
15
ISPOSTAVA POŽEGA – ukupno31
PODRUČNI URED POŽEGA – ukupno58
23.PODRUČNI URED VIROVITICA1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
23.1.SLUŽBA ZA NADZOR10
23.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU12
23.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
23.4.ISPOSTAVA SLATINA14
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ORAHOVICA2
ISPOSTAVA SLATINA – ukupno16
23.5.ISPOSTAVA VIROVITICA1
23.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PITOMAČA2
23.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK12
ISPOSTAVA VIROVITICA – ukupno24
PODRUČNI URED VIROVITICA – ukupno72
POREZNA UPRAVA – ukupno4578
   
CARINSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
neposredno u Središnjem uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
1.1.SLUŽBA ZA CARINSKE POSTUPKE1
1.1.1.ODJEL ZA CARINSKO-POREZNI SUSTAV5
1.1.2.ODJEL ZA CARINSKO-SIGURNOSNI SUSTAV5
1.2.SLUŽBA ZA CARINSKE PROCEDURE1
1.2.1.ODJEL ZA PROVEDBU CARINSKIH PROCEDURA5
1.2.2.ODJEL ZA UPRAVNO POSTUPANJE I PREKRŠAJNI POSTUPAK5
1.3.SLUŽBA ZA PROVOZ, GRANIČNE PROCEDURE, POTRAGE I ZAKLJUČENJE POSTUPAKA I ROBE KOJE SU PREDMET ZABRANA I OGRANIČENJA1
1.3.1.ODJEL ZA PROVOZ I GRANIČNE PROCEDURE5
1.3.2.ODJEL ZA POTRAGE I ZAKLJUČENJE
POSTUPAKA
15
1.3.3.ODJEL ZA ROBE KOJE SU PREDMET ZABRANA I OGRANIČENJA6
1.4.SLUŽBA ZA CARINSKU TARIFU, ZAJEDNIČKU AGRARNU I TRGOVINSKU POLITIKU, TARIC I KVOTE2
1.4.1.ODJEL ZA CARINSKU TARIFU7
1.4.2.ODJEL ZA ZAJEDNIČKU AGRARNU I
TRGOVINSKU POLITIKU
6
1.4.3.ODJEL ZA TARIC I KVOTE13
1.5.SLUŽBA ZA CARINSKU VRIJEDNOST I
PODRIJETLO
1
1.5.1.ODJEL ZA CARINSKU VRIJEDNOST5
1.5.2.ODJEL ZA PODRIJETLO ROBE8
1.6.SLUŽBA ZA CARINSKI LABORATORIJ2
1.6.1.ODJEL ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE6
1.6.2.ODJEL ZA VINO, ALKOHOL, ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA6
1.6.3.ODJEL ZA NAFTNE DERIVATE I UGLJIKOVODIKE8
1.6.4.ODJEL ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE5
SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV – ukupno123
2.SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE
POREZE
1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.1.SLUŽBA ZA DUHANSKE PRERAĐEVINE I ALKOHOL1
2.1.1.ODJEL ZA DUHANSKE PRERAĐEVINE5
2.1.2.ODJEL ZA ALKOHOL5
2.2.SLUŽBA ZA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU1
2.2.1.ODJEL ZA ENERGENTE5
2.2.2.ODJEL ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU, PRIRODNI PLIN I KRUTA GORIVA5
2.3.SLUŽBA – TROŠARINSKI URED ZA VEZU I ANALIZU TRENDOVA TROŠARINSKOG POSTUPANJA8
2.4.SLUŽBA ZA POSEBNE POREZE8
SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno42
3.SEKTOR ZA NADZOR1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
3.1.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA13
3.2.SLUŽBA ZA ANALITIČKU PODRŠKU10
3.3.SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I PROVJERE10
3.4.SLUŽBA ZA OPERATIVNU KOMUNIKACIJU I PODRŠKU31
SEKTOR ZA NADZOR – ukupno69
4.SEKTOR ZA MOBILNE JEDINICE1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
4.1.SLUŽBA ZA OPERATIVNU PODRŠKU MOBILNIH JEDINICA11
4.2.SLUŽBA ZA ISTRAGE8
4.3.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE ZAGREB45
4.4.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE KRAPINA9
4.5.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE VARAŽDIN30
4.6.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE RIJEKA36
4.7.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE PULA-POLA9
4.8.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE OSIJEK18
4.9.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE VUKOVAR18
4.10.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE SLAVONSKI BROD13
4.11.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE SPLIT32
4.12.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE ZADAR16
4.13.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE DUBROVNIK17
SEKTOR ZA MOBILNE JEDINICE – ukupno266
5.SEKTOR ZA FINANCIJE1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.1.SLUŽBA ZA OBVEZNA DAVANJA1
5.1.1.ODJEL ZA CARINSKA DAVANJA I TRADICIONALNA VLASTITA SREDSTVA5
5.1.2.ODJEL ZA TROŠARINSKA I POREZNA DAVANJA5
5.2.SLUŽBA ZA OSIGURANJE DUGA I OVRHU8
5.3.SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO1
5.3.1.ODJEL PODRUČNE RIZNICE8
5.3.2.ODJEL ZA PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO6
5.4.SLUŽBA ZA NABAVU I UPRAVLJANJE
IMOVINOM
1
5.4.1.ODJEL ZA NABAVU8
5.4.2.ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM7
SEKTOR ZA FINANCIJE – ukupno53
6.SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE, EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
6.1.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA1
6.1.1.ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA10
6.1.2.ODJEL – CARINSKI CENTAR ZA IZOBRAZBU6
6.2.SLUŽBA ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE20
6.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE8
6.4.SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU8
6.5.SLUŽBA ZA PROVEDBU PROJEKATA8
SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE, EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno65
7.SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.SLUŽBA ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE1
7.1.1.ODJEL ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I PLANIRANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA5
7.1.2.ODJEL ZA STANDARDIZACIJU I INFORMACIJSKU SIGURNOST5
7.2.SLUŽBA ZA APLIKATIVNA RJEŠENJA, CARINSKE I TROŠARINSKE EVIDENCIJE I STATISTIKE1
7.2.1.ODJEL ZA RAZVOJ I UVOĐENJE APLIKATIVNIH RJEŠENJA5
7.2.2.ODJEL ZA CARINSKE I TROŠARINSKE
EVIDENCIJE I STATISTIKE
5
7.3.SLUŽBA ZA INTRASTAT3
7.3.1.ODJEL ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I
PODRŠKU KORISNICIMA
38
7.3.2.ODJEL ZA NADZOR IZVJEŠTAJNIH JEDINICA9
SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV – ukupno74
8.SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALIZE I INFORMIRANJE1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I
ANALIZE
8
8.2.ODJEL ZA INFORMIRANJE5
SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALIZE I INFORMIRANJE – ukupno15
9.SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU, NADZOR I KONTROLU1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU6
9.2.PODRUČNA JEDINICA – ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR I UNUTARNJU KONTROLU ZAGREB7
9.3.PODRUČNA JEDINICA – ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR I UNUTARNJU KONTROLU RIJEKA5
9.4.PODRUČNA JEDINICA – ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR I UNUTARNJU KONTROLU OSIJEK5
9.5.PODRUČNA JEDINICA – ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR I UNUTARNJU KONTROLU SPLIT5
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU, NADZOR I KONTROLU – ukupno31
SREDIŠNJI URED – ukupno741
1.PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB1
neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
1.1.SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE1
1.1.1.ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK14
1.1.2.ODJEL ZA PRODAJU ROBE7
SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI
POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno
22
1.2.SLUŽBA ZA NADZOR1
1.2.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I UPRAVNI POSTUPAK39
1.2.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR U
PODRUČJU KONCESIJA
7
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno47
1.3.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM
POTENCIJALIMA
26
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM
POTENCIJALIMA – ukupno
26
1.4.SLUŽBA ZA FINANCIJE1
1.4.1.ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA28
1.4.2.ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO15
SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno44
1.5.SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA14
SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA – ukupno14
A.CARINSKI UREDI
1.CARINSKI URED ZAGREB I1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
1.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE, TRGOVINE I USLUGA36
1.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA20
1.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE JANKOMIR I SLOBODNA ZONA35
1.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ZAPADNI KOLODVOR13
CARINSKI URED ZAGREB I – ukupno108
2.CARINSKI URED ZAGREB II1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
2.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE, TRGOVINE I USLUGA40
2.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA23
2.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ŽITNJAK22
CARINSKI URED ZAGREB II – ukupno88
3.CARINSKI URED KRAPINA1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.SLUŽBA ZA NADZOR24
3.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE KRAPINA I SLOBODNA ZONA21
CARINSKI URED KRAPINA – ukupno47
4.CARINSKI URED VARAŽDIN1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
4.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
4.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE, TRGOVINE I USLUGA34
4.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA14
4.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE VARAŽDIN17
4.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ČAKOVEC8
CARINSKI URED VARAŽDIN – ukupno79
5.CARINSKI URED KOPRIVNICA1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
5.1.SLUŽBA ZA NADZOR32
5.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE KOPRIVNICA12
5.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE BJELOVAR12
CARINSKI URED KOPRIVNICA – ukupno61
6.CARINSKI URED SISAK1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.SLUŽBA ZA NADZOR18
6.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE SISAK10
CARINSKI URED SISAK – ukupno30
7.CARINSKI URED KARLOVAC1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.SLUŽBA ZA NADZOR21
7.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE KARLOVAC10
CARINSKI URED KARLOVAC – ukupno33
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI
1.GRANIČNI CARINSKI URED JASENOVAC70
2.GRANIČNI CARINSKI URED ZRAČNA LUKA I POŠTA105
PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB – ukupno780
2.PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA1
neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
2.1.SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE1
2.1.1.ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK6
2.1.2.ODJEL ZA PRODAJU ROBE6
SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno13
2.2.SLUŽBA ZA NADZOR1
2.2.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I UPRAVNI POSTUPAK12
2.2.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU KONCESIJA9
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno22
2.3.SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA20
SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA – ukupno20
2.4.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA17
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno17
2.5.SLUŽBA ZA FINANCIJE1
2.5.1.ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA9
2.5.2.ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO7
SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno17
2.6.SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA10
SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA – ukupno10
A.CARINSKI UREDI
1.CARINSKI URED RIJEKA1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
1.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
1.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE, TRGOVINE I USLUGA30
1.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA15
1.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE LUKA RIJEKA85
1.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ŠKRLJEVO17
CARINSKI URED RIJEKA – ukupno153
2.CARINSKI URED PULA – POLA1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
2.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
2.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE, TRGOVINE I USLUGA32
2.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA18
2.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE LUKA PULA-POLA29
2.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE PAZIN10
CARINSKI URED PULA – POLA – ukupno102
3.CARINSKI URED GOSPIĆ1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.SLUŽBA ZA NADZOR8
3.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE GOSPIĆ8
CARINSKI URED GOSPIĆ – ukupno18
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI
1.GRANIČNI CARINSKI URED LIČKO PETROVO SELO68
PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA – ukupno445
3.PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK1
neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
3.1.SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE1
3.1.1.ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK8
3.1.2.ODJEL ZA PRODAJU ROBE5
SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno14
3.2.SLUŽBA ZA NADZOR1
3.2.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I UPRAVNI POSTUPAK25
3.2.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU KONCESIJA5
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno31
3.3.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA20
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno20
3.4.SLUŽBA ZA FINANCIJE1
3.4.1.ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA11
3.4.2.ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO7
SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno19
3.5.SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA15
SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA – ukupno15
A.CARINSKI UREDI
1.CARINSKI URED OSIJEK1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
1.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE, TRGOVINE I USLUGA22
1.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA10
1.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE OSIJEK I SLOBODNA ZONA16
CARINSKI URED OSIJEK – ukupno51
2.CARINSKI URED VUKOVAR1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.SLUŽBA ZA NADZOR15
2.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE VUKOVAR I SLOBODNA ZONA9
2.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE VINKOVCI8
2.4.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČENE PROCEDURE ŽUPANJA8
CARINSKI URED VUKOVAR – ukupno42
3.CARINSKI URED SLAVONSKI BROD1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
3.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE, TRGOVINE I USLUGA19
3.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA8
3.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE SLAVONSKI BROD I SLOBODNA ZONA8
3.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE POŽEGA8
CARINSKI URED SLAVONSKI BROD – ukupno46
4.CARINSKI URED VIROVITICA1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.SLUŽBA ZA NADZOR22
4.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE VIROVITICA8
CARINSKI URED VIROVITICA – ukupno32
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI
1.GRANIČNI CARINSKI URED BAJAKOVO115
2.GRANIČNI CARINSKI URED ERDUT50
3.GRANIČNI CARINSKI URED ILOK90
4.GRANIČNI CARINSKI URED SLAVONSKI BROD90
5.GRANIČNI CARINSKI URED ŽUPANJA52
6.GRANIČNI CARINSKI URED STARA GRADIŠKA65
PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK – ukupno737
4.PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT1
neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
4.1.SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE1
4.1.1.ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK12
4.1.2.ODJEL ZA PRODAJU ROBE9
SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno22
4.2.SLUŽBA ZA NADZOR1
4.2.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I UPRAVNI POSTUPAK50
4.2.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU KONCESIJA18
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno69
4.3.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA17
SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno17
4.4.SLUŽBA ZA FINANCIJE1
4.4.1.ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA12
4.4.2.ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO8
SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno21
4.5.SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA15
SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA – ukupno15
A.CARINSKI UREDI
1.CARINSKI URED SPLIT1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
1.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE, TRGOVINE I USLUGA15
1.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA5
1.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE SPLIT36
1.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ZRAČNA LUKA SPLIT18
CARINSKI URED SPLIT – ukupno78
2.CARINSKI URED ŠIBENIK1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
2.1.SLUŽBA ZA NADZOR18
2.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ŠIBENIK15
CARINSKI URED ŠIBENIK – ukupno40
3.CARINSKI URED ZADAR1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
3.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
3.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE, TRGOVINE I USLUGA20
3.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA9
3.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ZADAR32
CARINSKI URED ZADAR – ukupno70
4.CARINSKI URED PLOČE1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
4.1.SLUŽBA ZA NADZOR16
4.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE PLOČE32
CARINSKI URED PLOČE – ukupno53
5.CARINSKI URED DUBROVNIK1
neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
5.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
5.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE, TRGOVINE I USLUGA9
5.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA6
5.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE DUBROVNIK25
5.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE KORČULA9
CARINSKI URED DUBROVNIK – ukupno55
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI
1.GRANIČNI CARINSKI URED KAMENSKO68
2.GRANIČNI CARINSKI URED VINJANI DONJI67
3.GRANIČNI CARINSKI URED METKOVIĆ130
4.GRANIČNI CARINSKI URED KARASOVIĆI80
PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT – ukupno791
UKUPNO CARINSKA UPRAVA3494
MINISTARSTVO FINANCIJA (ukupno)8906