NN 29/2018 (28.3.2018.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

590

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 23. ožujka 2018. donio je

PLAN

USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2018. GODINU

Redni brojZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

I. KVARTAL

1.Zakon o uvjetima obavljanja poslova carinskog zastupanja
2.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti
3.Zakon o platnom prometu
4.Zakon o elektroničkom novcu
5.Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (II. čitanje)
6.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode
7.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
8.Zakon o tržištu kapitala
9.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/1131 o novčanim fondovima
10.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
11.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (II. čitanje)
12.Zakon o žičarama
13.Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
14.Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika
15.Zakon o lovstvu
16.Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva (II. čitanje)
17.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
18.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima
19.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (II. čitanje)
20.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
21.Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela
22.Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija
23.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (EU)
24.Zakon o tržištu plina
25.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije
26.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (II. čitanje)
27.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihovog korištenja u Uniji
28.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti
29.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz
30.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti
31.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju van snage Uredbe (EU) br. 994/2010
32.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
33.Zakon o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava te poslovnih informacija (II. čitanje)
34.Zakon o službenoj statistici
35.Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

II. KVARTAL

36.Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
37.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
38.Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
39.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
40.Zakon o uzgoju domaćih životinja
41.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu
42.Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
43.Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana
44.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
45.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga
46.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ i Uredbe (EU) br. 2017/746 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima te o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU
47.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
48.Zakon o žigu
49.Zakon o dostupnosti mrežnih i mobilnih aplikacija
ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

III. KVARTAL

50.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
51.Zakon o željeznici
52.Zakon o integriranom javnom prijevozu putnika
53.Zakon o veterinarstvu
54.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
55.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima
56.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ
ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

IV. KVARTAL

57.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
58.Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini
59.Zakon o popisu poljoprivrede 2020.


Klasa: 022-03/17-01/191

Zagreb, 23. ožujka 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r