NN 30/2018 (30.3.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

610

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima (»Narodne novine«, br. 42/12 i 49/15), u točki III. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Nacionalni odbor ima predsjednika i 20 članova.

Nacionalni odbor čine:

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za društvene djelatnosti i ljudska prava, predsjednik Nacionalnog odbora

– dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa

– jedan predstavnik ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove

– četiri predstavnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove

– jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi

– jedan predstavnik ministarstva nadležnog za zdravstvo

– jedan predstavnik ministarstva nadležnog za obrazovanje

– jedan predstavnik Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

– tri predstavnika Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima i dva predstavnika iz Jedinice za suzbijanje trgovanja ljudima i poslove međunarodne suradnje)

– jedan predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– jedan predstavnik Hrvatskog Crvenog križa

– jedan predstavnik organizacije civilnog društva koja pruža uslugu smještaja djeci žrtvama trgovanja ljudima

– jedan predstavnik organizacije civilnog društva koja ima specifična znanja u radu sa žrtvama trgovanja ljudima

– jedan predstavnik Hrvatskog novinarskog društva

– jedan predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove inspekcije rada.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Članove Nacionalnog odbora, predstavnike organizacija civilnog društva iz stavka 2. podstavaka 12. i 13. ove točke, predlaže Operativni tim Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima temeljem njihove ekspertize u pružanju pomoći i zaštite žrtvama trgovanja ljudima.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»Članove Nacionalnog odbora, predstavnike Hrvatskog Crvenog križa i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove inspekcije rada, predlažu čelnici tih tijela.«.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. brojevi: »6. i 7.« zamjenjuju se brojevima: »6., 7. i 8.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»Nacionalni odbor sastaje se najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće, na poziv predsjednika Nacionalnog odbora.«.

II.

U točki IV. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Odluku o imenovanju članova i zaduženjima Operativnog tima donosi nacionalni koordinator.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Članovi Nacionalnog odbora i Operativnog tima ne primaju naknadu za svoj rad u Nacionalnom odboru i Operativnom timu.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/63
Urbroj: 50301-23/21-18-2
Zagreb, 29. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.