NN 32/2018 (6.4.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi plovila unutarnje plovidbe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

648

Na temelju članka 36., članka 46. stavka 3. i članka 47. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/14) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSADI PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

Članak 1.

U Pravilniku o posadi plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine« broj 105/2016) u članku 6. mijenja se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ispit iz stavka 1. ovoga članka polaže se pred Povjerenstvom koje pri lučkim kapetanijama imenuje lučki kapetan i koje se sastoji od predsjednika, dva člana i tajnika.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Naknadu koju plaća kandidat za troškove polaganja ispita, ministar propisuje Odlukom.«

Članak 2.

U članku 37. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Čelnik uprave nadležne za sigurnost plovidbe i lučki kapetan predlažu članove ispitnog povjerenstva i ispitivače.«

Članak 3.

Prilog 2 zamjenjuje se novim Prilogom 2 koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/231

Urbroj: 530-03-3-1-17-1

Zagreb, 19. ožujka 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 2

A) SADRŽAJ SVJEDODŽBE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

Svjedodžba je svijetlo plave boje, dimenzija 85 mm × 54 mm (dimenzija horizontalnog ruba je 85 mm). Rubovi svjedodžbe su zaobljeni. Na prednjoj strani i na poleđini svjedodžbe horizontalne i vertikalne rubove nalazi se hrvatski pleter.

Na prednjoj strani svjedodžbe (strana koja sadrži grb RH) nalazi se:

– natpisi »Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti«, »Republika Hrvatska«, »Lučka kapetanija« na hrvatskom i njemačkom jeziku,

– naziv Lučke kapetanije koja je izdala Svjedodžbu

– slika imatelja Svjedodžbe

– serijski broj iskaznice koji se sastoji od:

a) oznake lučke kapetanije:

Lučka kapetanija Sisak – SK

Lučka kapetanija Osijek – OS

Lučka kapetanija Slavonski Brod – SB

Lučka kapetanija Vukovar – VU

b) oznake zvanja:

oznake zvanja A – Zapovjednik A

oznake zvanja B – Zapovjednik B

oznake zvanja C – Zapovjednik C

oznake zvanja D – kormilar

oznake zvanja F – mornar

oznake zvanja H – strojar unutarnje plovidbe

c) rednog broja iskaznice izdane u istoj kapetaniji

– 1. ime imatelja Svjedodžbe

– 2. prezime imatelja Svjedodžbe

– 3. datum, mjesto i država rođenja imatelja Svjedodžbe

– 4. datum izdavanja Svjedodžbe

– 5. potpis imatelja Svjedodžbe

– 6. naziv zvanja

– 7. datum isteka važenja Svjedodžbe

– 8. napomene, ograničenja, dionice plovnog puta.

Na poleđini Svjedodžbe nalazi se legenda – objašnjenje koji podaci se upisuju pod točke od 1 – 8 na prednjoj strani Svjedodžbe i to kako slijedi:

– 1. riječ: »Ime« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– 2. riječ: »Prezime« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– 3. riječi: »Datum, mjesto i država rođenja« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– 4. riječi: »Datum izdavanja« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– 5. riječi: »Potpis imatelja« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– 6. riječi: »zvanje i ovlasti« na hrvatskom i njemačkom jeziku, te se na hrvatskom jeziku upisuju naziv zvanja i ovlasti propisane ovim Pravilnikom a sukladno stečenom zvanju upisanom na prednjoj strani Svjedodžbe

– 7. riječi: »Datum isteka važenja« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– 8. riječi: »Napomene, ograničenja, dionice plovnog puta« na hrvatskom i njemačkom jeziku.

B) SADRŽAJ SVJEDODŽBE O DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI

Obrazac je isti kao pod A) ovoga Priloga uz sljedeće izmjene:

1. Serijski broj iskaznice sastoji se od:

a) oznake lučke kapetanije:

Lučka kapetanija Sisak – SK

Lučka kapetanija Osijek – OS

Lučka kapetanija Slavonski Brod – SB

Lučka kapetanija Vukovar – VU

b) oznake dopunske osposobljenosti:

oznake dopunske osposobljenosti J – RADIOTELEFONIJA

oznake dopunske osposobljenosti K – RADAR

oznake dopunske osposobljenosti L – DIZALICA

oznake dopunske osposobljenosti M – PUTNIČKO PLOVILO

oznake dopunske osposobljenosti N – PLUTAJUĆE POSTROJENJE

c) rednog broja iskaznice izdane u istoj kapetaniji

2. Kod Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za rukovanje brodskom radio-telefonskom stanicom obrazac je bijele boje i pod točkom 6. na prednjoj strani Svjedodžbe upisuje se »RADIOTELEFONIJA«.

3. Kod Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za upravljanje brodom uz pomoć radara obrazac je svijetlozelene boje i pod točkom 6. na prednjoj strani Svjedodžbe upisuje se »RADAR«.

4. Kod Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za rukovanje plovnom dizalicom na plovilu obrazac je žute boje i pod točkom 6. na prednjoj strani Svjedodžbe upisuje se »DIZALICA«.

5. Kod Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za upravljanje putničkim plovilom obrazac je svijetlosive boje i pod točkom 6. na prednjoj strani Svjedodžbe upisuje se »PUTNIČKO PLOVILO«.

6. Kod Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za rukovanje plutajućim postrojenjem obrazac je žute boje i pod točkom 6. na prednjoj strani Svjedodžbe upisuje se »PLUTAJUĆE POSTROJENJE«.

7. Na poleđini Svjedodžbe pod točkom 6. upisuju se riječi: »dopunska osposobljenost i ovlasti« na hrvatskom i njemačkom jeziku, te se na hrvatskom jeziku upisuju naziv dopunske osposobljenosti i ovlasti propisane ovim Pravilnikom a sukladno stečenoj dopunskoj osposobljenosti upisanoj na prednjoj strani Svjedodžbe.