NN 34/2018 (11.4.2018.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

663

Na osnovi odredbe članka 127. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 20. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OVLASTIMA, OBVEZAMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br. 8/15, 17/15, 41/15 i 104/17) tiskanica »UPUTNICA broj __ LIJEČNIČKOM POVJERENSTVU« zamjenjuje se novom tiskanicom »UPUTNICA broj __ LIJEČNIČKOM POVJERENSTVU« koja se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/245

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 20. prosinca 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.