NN 34/2018 (11.4.2018.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

664

Na osnovi članka 26. stavka 4. i članka 79. stavka 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.), članka 26. točke 9. i 16. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA PREKOGRANIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, br. 160/13, 11/15, 16/15 i 113/16) tiskanica »Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo« zamjenjuje se novom tiskanicom »Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvo« koja se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/246

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 20. prosinca 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.