NN 35/2018 (13.4.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007.

Državni zavod za statistiku

688

Na temelju članka 5., stavka 3. i članka 8., stavka 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, br. 98/94.) i Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07.) ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD-u 2007.

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD-u 2007. (NN, br. 55/16.) u članku 1. iza riječi »jedinica lokalne« slovo »I« zamjenjuje se slovom »i«.

Članak 2.

U članku 4., stavku 1., točke 1. iza riječi »ima podružnicu« riječ »pogan« zamjenjuje se riječju »pogon«.

U članku 4., stavku 1., točke 3. iza riječi »ima urede, ispostave« znak ».« zamjenjuje se znakom »,«.

Članak 3.

Članak 5. briše se.

Članak 4.

Članak 6., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uz prijavu na obrascima RPS-1 i/ili RPS-2 poslovni subjekt dostavlja na uvid i presliku sljedećih dokumenata:

• kod prvog upisa poslovnog subjekta u Registar presliku rješenja nadležnog tijela o osnivanju i presliku potvrde o OIB-u

• kod promjene šifre djelatnosti poslovnog subjekta i dijela poslovnog subjekta molbu za promjenu šifre djelatnosti i presliku povijesnog izvatka iz sudskog registra u kojem se navodi djelatnost u koju se želi preregistrirati

• kod promjene podataka o poslovnom subjektu ili dijelu poslovnog subjekta u Registru (adresa, naziv i ostali podaci iz obrazaca RPS-1 i RPS-2, brisanje) presliku Povijesnog izvatka iz Sudskog registra, ako je poslovni subjekt registriran kod trgovačkog suda, ili presliku rješenja registarskog tijela ako je riječ o poslovnom subjektu koji je registriran kod drugoga nadležnog tijela

• kod prijave dijela poslovnog subjekta odluku o osnivanju dijela poslovnog subjekta ili presliku rješenja ovlaštenog tijela o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta ili presliku rješenja o upisu dijela poslovnog subjekta u posebni registar.«

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Za izdavanje prijepisa ili Eurocertifikata na engleskom jeziku, koji sadržava naziv, matični broj i OIB poslovnog subjekta potrebno je dostaviti zahtjev za izdavanje.«

Članak 6.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Obrasci prijava za razvrstavanje obrazaca RPS-1 i RPS-2 s uputama za ispunjavanje zamjenjuju se novim obrascima i uputama za ispunjavanje, otisnuti su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.«

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-03/18-01/1
Urbroj: 555-13-02-18-1
Zagreb, 3. travnja 2018.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.

Obrazac RPS-1

Obrazac RPS-2