NN 37/2018 (20.4.2018.), Odluka o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

715

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

U Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, br. 70/16 i 50/17), iza točke VI. dodaje se točka VI.a koja glasi:

»VI.a

Ova Odluka ne odnosi se na:

– zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi i kulture, a čiji broj utvrđuje nadležno tijelo posebnom odlukom uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/84

Urbroj: 50301-25/06-18-2

Zagreb, 19. travnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.