NN 57/2018 (27.6.2018.), Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka

Ministarstvo unutarnjih poslova

1171

Na temelju članka 117. stavka 12. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU POVRATKA

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način pružanja besplatne pravne pomoći državljanima trećih zemalja u postupku povratka, način utvrđivanja dostatnih novčanih sredstava te izgled i sadržaj obrasca obavijesti o besplatnoj pravnoj pomoći i obrasca izjave o imovinskom stanju.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Državljanin treće zemlje u postupku povratka je državljanin treće zemlje koji nezakonito boravi i državljanin treće zemlje na kratkotrajnom boravku, za kojeg je pokrenut postupak donošenja odluke u vezi s povratkom ili za kojeg je donesena odluka u vezi s povratkom, protiv koje se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Besplatna pravna pomoć u postupku povratka (u daljnjem tekstu: pravna pomoć) obuhvaća davanje pravnog savjeta (u daljnjem tekstu: pravni savjet) ili pomoć u sastavljanju tužbe i zastupanje pred upravnim sudom (u daljnjem tekstu: pravno zastupanje), sukladno članku 117. Zakona o strancima.

(3) Pravna pomoć iz stavka 2. ovoga članka financira se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, pozicije Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te iz sredstava fondova Europske unije.

(4) Pružatelj pravne pomoći je odvjetnik ili pravnik iz udruge registrirane za obavljanje pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa (u daljnjem tekstu: udruga), koji je naveden na popisu pružatelja pravne pomoći koji sastavlja Ministarstvo.

Odabir pružatelja pravne pomoći

Članak 3.

(1) Radi prijave kandidata zainteresiranih za pružanje pravne pomoći (u daljnjem tekstu: kandidati) Ministarstvo objavljuje javni poziv prema sjedištima upravnih sudova.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na web-stranici Ministarstva.

(3) Ako se na objavljeni javni poziv ne prijavi dovoljan broj kandidata sa sjedištem na području upravnog suda za koji je objavljen javni poziv, prednost pri izboru imat će kandidati sa sjedištem koje je teritorijalno bliže sjedištu upravnog suda za koji je objavljen javni poziv.

(4) S odvjetnikom i udrugom odabranim nakon provedenog javnog poziva, Ministarstvo sklapa ugovor.

(5) Popis pružatelja pravne pomoći sastavlja Ministarstvo prema abecednom redu prezimena i imena pružatelja pravne pomoći te s podacima o adresi i brojevima telefona.

(6) Popis iz stavka 5. ovoga članka (u daljnjem tekstu: popis pružatelja pravne pomoći) objavljuje se na web stranici Ministarstva, na oglasnoj ploči policijskih uprava, policijskih postaja i prihvatnih centara za strance te se dostavlja pružateljima pravne pomoći.

Obavijest o pravnoj pomoći

Članak 4.

(1) Policijska uprava odnosno policijska postaja koja vodi postupak donošenja odluke u vezi s povratkom, državljaninu treće zemlje uručit će obrazac Obavijesti o besplatnoj pravnoj pomoći (Obrazac 1), tiskan na jeziku koji državljanin treće zemlje razumije.

(2) Od državljanina treće zemlje iz stavka 1. ovoga članka zatražit će se da potvrdi primitak obavijesti na način da potpiše Obrazac 1.

(3) Obrazac 1 tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(4) Obrazac 1 pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm, tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku te jeziku koji razumiju državljani trećih zemalja u postupku povratka.

(5) Ministarstvo osigurava tiskanje Obrasca 1 na najmanje pet jezika koje najčešće razumiju državljani trećih zemalja u postupku povratka.

Utvrđivanje imovinskog stanja

Članak 5.

(1) Smatra se da državljanin treće zemlje u postupku povratka posjeduje dostatna novčana sredstva ili stvari veće vrijednosti ako posjeduje novčana sredstva u iznosu prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj ili stvar/i čija vrijednost prelazi navedeni iznos, odnosno ako ukupni iznos novčanih sredstava i stvari koje posjeduje prelazi iznos prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj.

(2) O okolnostima iz stavka 1. ovoga članka od državljanina treće zemlje zatražit će se očitovanje na način da ispuni i potpiše obrazac Izjave o imovinskom stanju (Obrazac 2), tiskan na jeziku koji državljanin treće zemlje razumije.

(3) Stvari veće vrijednosti, u smislu ovoga Pravilnika, podrazumijevaju pokretnu imovinu državljanina treće zemlje.

(4) Obrazac 2 tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(5) Obrazac 2 pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 21×29,7 cm, tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku te jeziku koji razumiju državljani trećih zemalja u postupku povratka.

(6) Ministarstvo osigurava tiskanje Obrasca 2 na najmanje pet jezika koje najčešće razumiju državljani trećih zemalja u postupku povratka.

Ostvarivanje prava na pravno savjetovanje

Članak 6.

(1) Državljaninu treće zemlje, koji nakon primljene obavijesti iz članka 4. ovoga Pravilnika ne podnese zahtjev za odobrenje pravnog zastupanja, uručit će se popis pružatelja pravne pomoći za određeno područje upravnog suda ovjeren službenim pečatom, koji će državljanin treće zemlje predati odabranom pružatelju pravne pomoći.

(2) Ako se državljanina treće zemlje iz stavka 1. ovoga članka smješta u prihvatni centar za strance, uručit će mu se popis pružatelja pravne pomoći za područje upravnog suda na kojem se nalazi prihvatni centar za strance.

(3) Pravo na pravni savjet državljanin treće zemlje može ostvariti jednokratno u odnosu na svaku odluku u vezi povratka.

Rješavanje zahtjeva za pravno zastupanje

Članak 7.

(1) Ako državljanin treće zemlje koji je podnio zahtjev za pravno zastupanje ispunjava uvjete za odobrenje pravnog zastupanja, policijska uprava odnosno policijska postaja iz članka 4. ovoga Pravilnika donijet će rješenje o odobrenju pravnog zastupanja i dostaviti ga podnositelju zahtjeva zajedno s popisom pružatelja pravne pomoći.

(2) Ako državljanin treće zemlje koji je podnio zahtjev za pravno zastupanje ne ispunjava uvjete za odobrenje pravnog zastupanja, policijska uprava odnosno policijska postaja iz članka 4. ovoga Pravilnika donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva sukladno članku 117. stavku 9. Zakona o strancima, u kojem će navesti da podnositelj zahtjeva ima pravo na pravno savjetovanje te ga dostaviti podnositelju zahtjeva zajedno s popisom pružatelja pravne pomoći.

(3) Državljaninu treće zemlje iz stavka 1. ovoga članka, kojeg će se smjestiti u prihvatni centar za strance, uručuje se popis pružatelja pravne pomoći za područje upravnog suda na kojem se nalazi prihvatni centar za strance.

(4) Postupak rješavanja zahtjeva za pravno zastupanje je žuran.

(5) Državljanina treće zemlje može se obavijestiti o sadržaju rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka uručivanjem pisane obavijesti o bitnim dijelovima rješenja koja je prevedena na jezik koji državljanin treće zemlje razumije.

Obveze pružatelja pravne pomoći

Članak 8.

(1) Pružatelj pravne pomoći dužan je pravnu pomoć pružati savjesno i nepristrano, u skladu s pravilima struke, uzimajući u obzir najbolji interes državljanina treće zemlje.

(2) Pružatelj pravne pomoći ne smije odbiti pružanje pravne pomoći, osim u slučaju postojanja razloga za uskratu pravne pomoći propisanih Zakonom o odvjetništvu.

(3) Pružatelj pravne pomoći dužan je dostaviti punomoć za zastupanje policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji iz članka 7. ovoga Pravilnika u roku od 7 dana od dana izdavanja punomoći.

Prevođenje

Članak 9.

(1) Pružateljima pravne pomoći dostavlja se popis prevoditelja za jezik na kojem se mogu sporazumijevati s državljanima trećih zemalja u postupku povratka, s kojima je Ministarstvo sklopilo ugovor.

(2) Ministarstvo ne snosi troškove prevoditelja s kojima nema sklopljen ugovor iz stavka 1. ovoga članka.

Isplata troškova pravne pomoći

Članak 10.

(1) Pružatelju pravne pomoći Ministarstvo će isplatiti iznos troškova za pravnu pomoć u sastavljanju tužbe i za zastupanje pred upravnim sudom sukladno odredbama važeće Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (u daljnjem tekstu: Tarifa), uvećan za porez na dodanu vrijednost te umanjen za 50%.

(2) Osim troškova iz stavka 1. ovoga članka, pružatelj pravne pomoći ima pravo na naknadu putnih troškova sukladno odredbama važeće Tarife.

(3) Radi isplate troškova iz stavka 1. i 2. ovoga članka pružatelj pravne pomoći dužan je policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja je donijela odluku u vezi povratka dostaviti dokaze o pruženoj pravnoj pomoći te o troškovima koje je imao.

(4) Dokazi o pruženom pravnom savjetu i troškovima pravnog savjeta su: ovjereni original popisa pružatelja pravne pomoći koji je državljanin treće zemlje predao odvjetniku i račun sa specifikacijom troškova.

(5) Dokazi o obavljenom pravnom zastupanju i troškovima pravnog zastupanja su: original punomoći za zastupanje, preslike dokumenata o svim radnjama koje su poduzete te račun sa specifikacijom troškova.

Isplata troškova prevoditelju

Članak 11.

(1) Prevoditelju koji je pružatelju pravne pomoći pružio uslugu prevođenja Ministarstvo će isplatiti troškove prevođenja na temelju pisane obavijesti pružatelja pravne pomoći i računa prevoditelja.

(2) Način utvrđivanja troškova prevođenja odredit će se ugovorom sklopljenim između Ministarstva i prevoditelja.

(3) Troškovi prevođenja za pravni savjet obuhvaćaju prevođenje do najviše 60 minuta.

(4) Troškovi prevođenja za pravno zastupanja obuhvaćanju prevođenje do najviše 180 minuta.

(5) Pružatelj pravne pomoći koji je koristio usluge prevoditelja dužan je, policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja je donijela odluku u vezi povratka, dostaviti pisanu obavijest o korištenju usluge prevođenja, u kojoj će navesti sljedeće:

– ime i prezime prevoditelja

– ime, prezime i državljanstvo državljanina treće zemlje

– strani jezik prevođenja

– sat i minuta početka i završetka prevođenja

– napomena o vrsti prevođenja – usmeno, pisano ili tekstualni prijevod

– adresa gdje je prevoditelj obavio prevođenje

– potpis pružatelja pravne pomoći.

(6) Prevoditelj koji je pružio uslugu prevođenja pružatelju pravne pomoći dužan je, policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja je donijela odluku u vezi povratka, dostaviti presliku ugovora iz stavka 2. ovoga članka i račun u kojem su navedeni sljedeći podaci:

– ime, prezime, adresa i OIB prevoditelja

– ime, prezime i državljanstvo državljanina treće zemlje

– strani jezik prevođenja

– sat i minuta početka i završetka prevođenja

– ukupno vrijeme prevođenja (sati i minute, realno vrijeme prevođenja)

– napomena o vrsti prevođenja – usmeno, pisano ili tekstualni prijevod

– adresa gdje je prevoditelj obavio prevođenje

– podaci o prijevozu:

–     za vlastiti prijevoz – na web-stranici hak.map.hr. izračunati i upisati ukupnu kilometražu i ukupan novčani iznos (km*1 kn, navedeno u ugovoru)

–     za javni prijevoz – priložiti voznu kartu na ime prevoditelja

– naziv banke i broj žiro računa

– ukupan novčani iznos

– potpis prevoditelja.

Raskid ugovora s pružateljem pravne pomoći

Članak 12.

(1) Ako pružatelj pravne pomoći nesavjesno i nestručno obavlja pružanje pravne pomoći, Ministarstvo će raskinuti ugovor sklopljen s odvjetnikom, odnosno udrugom.

(2) Pružatelja pravne pomoći iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će brisati s popisa pružatelja pravne pomoći.

Naknada troškova od državljanina treće zemlje

Članak 13.

Ako se do okončanja upravnog spora znatno poboljša financijska situacija državljanina treće zemlje u postupku povratka ili se utvrdi da je dao neistinite podatke o svom imovinskom stanju, Ministarstvo može zahtijevati naknadu troškova pružanja pravne pomoći od državljanina treće zemlje.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 14.

(1) Ministarstvo će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika provesti javni poziv iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Do sastavljanja popisa iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika vrijedi popis pružatelja pravne pomoći koji je sastavljen na temelju Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca (»Narodne novine« broj 28/14 i 20/15), sve dok na popisu ima dovoljno pružatelja pravne pomoći za područje upravnog suda s kojima je Ministarstvo sklopilo ugovor.

Članak 15.

Od dana sastavljanja popisa iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca (»Narodne novine« broj 28/14 i 20/15).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/386

Urbroj: 511-01-152-18-9

Zagreb, 13. lipnja 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

OBRAZAC 1

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU

PP

Broj: (broj odluke u vezi povratka)

Datum:

OBAVIJEST O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

Državljanin treće zemlje:

Ime _______________________

Prezime ____________________

Datum rođenja _______________

Državljanstvo ________________

Obavještavamo Vas o načinu na koji možete ostvariti besplatnu pravnu pomoć u postupku povratka.

Besplatnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici ili pravnici iz udruga registriranih za pružanje besplatne pravne pomoći, koji su navedeni u popisu pružatelja pravne pomoći.

Besplatnu pravnu pomoć možete ostvariti radi pravnog zastupanja pred upravnim sudom ili radi pravnog savjetovanja.

Pravno zastupanje pred upravnim sudom može Vam se odobriti ako:

– ste rođeni u Republici Hrvatskoj,

– boravite u Republici Hrvatskoj neprekidno najmanje jednu godinu,

– član Vaše uže obitelji boravi u Republici Hrvatskoj na privremenom ili stalnom boravku ili je hrvatski državljanin,

– ili ste ranjiva osoba.

Ranjivim osobama smatraju se maloljetnici, osobe s invaliditetom, starije osobe, trudnice, članovi jednoroditeljskih obitelji s maloljetnom djecom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve mučenja, silovanja ili drugog oblika psihičkog, fizičkog ili spolnog nasilja kao što su žrtve sakaćenja ženskih spolnih organa, te osobe s duševnim smetnjama.

Pravno zastupanje pred upravnim sudom neće se odobriti:

– ako posjedujete dostatna novčana sredstva ili stvari veće vrijednosti,

– ako ste već ostvarili pravo na besplatno pravno zastupanje pred upravnim sudom u vezi druge odluke u vezi povratka,

– u postupku pred Visokim upravnim sudom.

Ako smatrate da ispunjavate navedene uvjete, zahtjev za odobrenje pravnog zastupanja pred upravnim sudom možete potpisati na dnu ove obavijesti.

Ako ste podnijeli zahtjev za odobrenje pravnog zastupanja pred upravnim sudom, o odobrenju ili odbijanju Vašeg zahtjeva donijet će se rješenje.

Pravo na pravno savjetovanje možete ostvariti na način da sami odaberete i kontaktirate pružatelja pravne pomoći s popisa koji će Vam se uručiti nakon što svojim potpisom potvrdite da ste primili ovu obavijest. Popis ćete predati pružatelju pravne pomoći kojeg ste odabrali.

Pružatelj pravne pomoći će osigurati prevoditelja za strani jezik koji razumijete.

POTVRDA PRIMITKA OBAVIJESTI O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI:

1. ________________________________________________

(potpis stranca/zakonskog zastupnika/skrbnika)

2. ________________________________________________

(potpis prevoditelja)

3. ________________________________________________

(potpis službene osobe)

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA SASTAVLJANJE TUŽBE I ZASTUPANJE U UPRAVNOM SPORU:

1. ________________________________________________

(potpis stranca/zakonskog zastupnika/skrbnika)

2. ______________________________________________________

(potpis prevoditelja)

3. ________________________________________________

(potpis službene osobe)

OBRAZAC 2

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU

PP

Broj: (broj odluke u vezi povratka)

Datum:

IZJAVA O IMOVINSKOM STANJU

Državljanin treće zemlje:

Ime _______________________

Prezime ___________________

Datum rođenja ______________

Državljanstvo _______________

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da:

1. u ovom trenutku kod sebe posjedujem iznos od _______________ novčanih sredstava.

2. u ovom trenutku kod sebe posjedujem sljedeće vrijedne stvari: ____________________________________________________.

3. u svojoj zemlji posjedujem novčana sredstva i imovinu čija ukupna tržišna vrijednost nije veća od ___________________________.

4. jesam/nisam u mogućnosti za vrijeme boravka u Hrvatskoj doći do sredstava iz točke 3. koje posjedujem u zemlji podrijetla.

5. ću svaku promjenu svog financijskog stanja prijaviti ovoj policijskoj upravi i policijskoj postaji.

1. ________________________________________________

(potpis državljanina treće zemlje/zakonskog zastupnika/skrbnika)

2. ________________________________________________

(potpis prevoditelja)

3. ________________________________________________

(potpis službene osobe)