NN 57/2018 (27.6.2018.), Pravilnik o dozvolama u prijevozu tereta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1174

Na temelju članka 82. stavka 7., članka 83. stavka 2. i članka 84. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOZVOLAMA U PRIJEVOZU TERETA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje način raspodjele stranih dozvola domaćim prijevoznicima; postupak, način i rokovi za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola po pojedinim državama i prijevoznicima te visina naknade za strane dozvole i visina naknade za trošak postupka raspodjele stranih dozvola u međunarodnom prijevozu tereta.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »dozvola za prijevoz« je akt određen ovim Zakonom ili međunarodnim ugovorom, a na temelju kojeg se obavlja prijevoz

2. »pojedinačna dozvola« je međunarodna dozvola na temelju koje je domaćem prijevozniku dopušteno obavljanje jedne vožnje u odlasku i jedne vožnje u povratku i

3. »dozvola Europske konferencije ministara prometa – CEMT« je multilateralna dozvola za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta na području država članica Međunarodnog transportnog foruma (ITF), a koji se obavlja vozilima registriranim u jednoj od država članica ITF-a.

Članak 3.

Dozvola se može izdati domaćem prijevozniku koji ispunjava uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i ovim Pravilnikom te koji je izdavatelju dozvole pravovremeno podnio zahtjev za izdavanje dozvole.

Članak 4.

(1) Za praćenje raspodjele stranih dozvola osniva se Povjerenstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kojemu su osnovni zadaci:

– praćenje stanja svih vrsta dozvola u razmjeni i uporabi te koordiniranje razmjene dozvola među državama

– razmatranje zahtjeva prijevoznika i predlaganje rješenja o raspodjeli, koordiniranje raspodjele dozvola prijevoznicima te praćenje izvješća o iskorištenim dozvolama

– praćenje stanja na tržištu cestovnog prijevoza tereta i predlaganje mjera za poboljšanje i

– predlaganje raspodjele pričuvnih dozvola.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka ima pet članova od kojih su tri člana predstavnici ministarstva nadležnog za poslove prometa, a dva člana su predstavnici komora. Povjerenstvo mora imati najmanje jednog tajnika, a povjerenstvo i tajnike imenuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove prometa i komora.

(3) Za troškove rada Povjerenstva, za troškove praćenja raspodjele stranih dozvola i za naknadu članovima i tajnicima Povjerenstva, sredstva se osiguravaju iz naknada koje prijevoznici uplaćuju Hrvatskoj gospodarskoj komori za trošak postupka raspodjele dozvola.

(4) Visinu naknade članovima i tajnicima iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

(5) O raspodjeli stranih pojedinačnih dozvola komore donose rješenje protiv kojeg se može izjaviti žalba Ministarstvu.

(6) Raspodjelu dozvola domaćim prijevoznicima obavljaju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora (u daljnjem tekstu: komore) putem svojih županijskih ispostava.

Članak 5.

Ministarstvo nadležno za poslove prometa najkasnije do 1. prosinca tekuće godine dostavlja komorama podatke o dogovorenim godišnjim kontingentima dozvola po državama i vrstama dozvola za sljedeću godinu.

Članak 6.

Za svaku vrstu pojedinačnih dozvola utvrđuje se pričuva koja iznosi najmanje 5% od ukupnog broja dozvola odnosno vrste dozvola, a služi za dodjelu novim prijevoznicima te za dodjelu u izvanrednim okolnostima kao što su sezonski utjecaji, promjene na tržištu usluga prijevoza i sl.

Članak 7.

(1) Prijevoznik je dužan dodijeljenu mu dozvolu koristiti u skladu s njenom namjenom i ne smije je ustupiti drugom prijevozniku, odnosno korisniku.

(2) Dodijeljene strane dozvole prijevoznik može koristiti samo za vozila za koja ima važeće ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice.

(3) Za vrijeme obavljanja međunarodnog prijevoza tereta, strana se dozvola mora nalaziti u vozilu.

(4) Dozvola mora biti pravilno i točno popunjena, a podaci uneseni u dozvolu ne smiju se mijenjati.

II. POSTUPAK, MJERILA I NAČIN RASPODJELE STRANIH DOZVOLA DOMAĆIM PRIJEVOZNICIMA

Članak 8.

(1) Raspodjela dozvola obavlja se na temelju pisanog zahtjeva prijevoznika.

(2) Zahtjev za dobivanje stranih dozvola za sljedeću godinu prijevoznik podnosi komorama od 1. do 15. listopada tekuće godine.

(3) Iznimno, zahtjev za dobivanje neraspodijeljenih dozvola prijevoznik podnosi komorama, sukladno svojim potrebama, tijekom cijele godine.

(4) Zahtjev za izdavanjem dozvola mora najmanje sadržavati: naziv prijevoznika, ime i prezime upravitelja prijevoza, broj licencije Zajednice, popis zaposlenih vozača, podatke o visini ostvarenog godišnjeg prometa po vozilu te broj i vrstu dozvola koje prijevoznik traži.

(5) Podaci o raspodjeli svih stranih dozvola objavljuju se svakih šest mjeseci na oglasnoj ploči i mrežnim (web) stranicama ministarstva nadležnog za poslove prometa i komora.

Članak 9.

(1) CEMT dozvole preuzimaju se na početku godine, najkasnije do 15. siječnja, a pojedinačne dozvole za iduće razdoblje od dva mjeseca unaprijed.

(2) Pri preuzimanju novih pojedinačnih dozvola, prijevoznik je dužan izvršiti povrat najmanje 80% iskorištenih dozvola iz prethodnog dvomjesečnog razdoblja i 100% dozvola iz ranijih razdoblja.

(3) Uz svaku vraćenu dozvolu prijevoznik je dužan priložiti CMR teretni list, za svaku izvršenu vožnju odnosno prijevoz.

(4) Sve dozvole moraju biti vraćene najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine.

Članak 10.

Osnovna mjerila za raspodjelu stranih dozvola su:

1. broj vozila registriranih za obavljanje prijevoza u međunarodnom cestovnom prometu za koje prijevoznik posjeduje važeće ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice

2. kvaliteta voznog parka prema tehničkim zahtjevima razvrstanim u pojedine EURO ekološke norme

3. broj zaposlenih vozača

4. broj ispravno upotrijebljenih i vraćenih dozvola od 1. listopada prethodne do 30. rujna tekuće godine

5. visina ostvarenoga godišnjeg prometa po vozilu i

6. broj i vrsta izrečenih kaznenih mjera sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Članak 11.

Dodatna mjerila za raspodjelu dozvola su:

– obavljanje prijevoza tereta u izvozu iz Republike Hrvatske

– korištenje ekološki prihvatljivih vozila za obavljanje prijevoza

– korištenje kombiniranog prijevoza tereta i

– dodatna mjerila donesena od strane Povjerenstva.

Članak 12.

(1) Mjerila za raspodjelu CEMT dozvola su sljedeća:

1. najmanje dva Euro 5 ili Euro 6 teretna motorna vozila za jednu CEMT dozvolu koja vrijedi na teritoriju Austrije

2. najmanje jedno Euro 5 ili Euro 6 teretno motorno vozilo za jednu CEMT dozvolu koja vrijedi na teritoriju Italije

3. najmanje jedno Euro 5 ili Euro 6 teretno motorno vozilo za jednu CEMT dozvolu koja ne vrijedi na teritoriju Austrije i Italije i

4. posjedovanje licencije za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta najmanje dvije godine od dana izdavanja licencije do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje CEMT dozvole.

(2) Mjerilo iz stavka 1. točke 4. ovoga članka ne odnosi se na pravne slijednike prijevoznika.

(3) Za svaku izdanu CEMT dozvolu umanjuje se broj vozila s kojima prijevoznik raspolaže sukladno stavku 1. podstavcima 1., 2. i 3. ovoga članka.

(4) Pored mjerila iz stavka 1. ovoga članka, za dobivanje CEMT dozvole primijenit će se i mjerila iz članka 10. točke 3., 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(5) Prednost pri dobivanju CEMT dozvole ima prijevoznik koji je uspješno koristio CEMT dozvole u prethodnom razdoblju.

Članak 13.

(1) Korištenje dodijeljenih CEMT dozvola, u određenom razdoblju, prati se na sljedeći način:

– broj vožnji za i iz trećih država i

– broj prijeđenih kilometara pod teretom.

(2) Prema podacima iz dnevnika vožnje o korištenju CEMT dozvola formira se rang-lista korištenja za svakog prijevoznika i za svaku vrstu CEMT dozvole posebno.

(3) U slučaju da je prijevozniku dodijeljena CEMT dozvola zamijenjena, broj obavljenih vožnji prethodne i nove dozvole se zbraja.

(4) Prijevoznicima koji se prema broju obavljenih vožnji ili prema broju prijeđenih kilometara pod teretom uvrste na kraj rang-liste korištenja, oduzima se CEMT dozvola.

Članak 14.

(1) CEMT dozvola može biti povučena ili oduzeta u sljedećim slučajevima:

– u slučaju prestanka važenja licencije za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta

– ozbiljnih i ponovljenih počinjenja prekršaja o korištenju CEMT dozvola i propisa koji se odnose na vrijeme upravljanja i na odmore vozača

– nedovoljnog korištenja i

– ukoliko dodijeljenu dozvolu ne preuzme u propisanom roku.

(2) Prijevoznik kojemu je ukradena, izgubljena ili uništena CEMT dozvola, poništenje iste mora objaviti u »Narodnim novinama«, a nakon primitka potvrde o objavi u »Narodnim novinama« ministarstvo nadležno za poslove prometa će prijevozniku izdati zamjensku CEMT dozvolu te o tome izvijestiti Tajništvo ITF-a.

Članak 15.

(1) Prijevoznik je zlouporabio dozvolu ako:

1. dozvolu ne popuni pravilno i točno ili vrši bilo kakve izmjene podataka unesenih u dozvolu

2. dozvolu ne koristi u skladu s njenom namjenom ili ako je ustupi drugom korisniku

3. dozvolu ne vrati u roku propisanom člankom 8. stavkom 2. i stavkom 4. ovoga Pravilnika

4. uz vraćenu dozvolu ne priloži CMR teretne listove i

5. ne vrati oduzetu pojedinačnu dozvolu u roku deset dana od dana primitka obavijesti o oduzimanju.

(2) Prijevozniku koji je izvršio zlouporabu iz stavka 1. točke 1. i 4. ovoga članka, neće se izdati one dozvole za koje je zlouporaba utvrđena na rok od jednog mjeseca, a u ponovljenom slučaju dozvole se neće izdati na rok od dva mjeseca.

(3) Prijevozniku koji je izvršio zlouporabu dozvole iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka, neće se izdati one dozvole za koje je zlouporaba dokazana na rok od dva mjeseca, a u ponovljenom slučaju dozvole se neće izdati na rok od šest mjeseci.

(4) Prijevoznik koji je izvršio zlouporabu iz stavka 1. točke 5. ovoga članka, gubi pravo na dobivanje te vrste pojedinačne dozvole za sljedeću godinu.

(5) Ministarstvo nadležno za poslove prometa donosi odluku o mjerama iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka.

III. IZVJEŠĆIVANJE O RASPODJELI I ISKORIŠTENOSTI STRANIH DOZVOLA

Članak 16.

(1) Komore izrađuju mjesečno, polugodišnje i godišnje izvješće za prethodno razdoblje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola (u daljnjem tekstu: Izvješće).

(2) Komore izrađuju Izvješće iz stavka 1. ovoga članka po pojedinim državama i prijevoznicima.

(3) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka komore dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove prometa.

Članak 17.

Izvješće iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se u elektroničkoj formi.

Članak 18.

Komore će dostavljati ministarstvu nadležnom za poslove prometa mjesečno izvješće do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec, polugodišnje izvješće do 31. srpnja, a godišnje izvješće do 31. ožujka sljedeće godine.

IV. VISINA NAKNADE ZA STRANU DOZVOLU I VISINA NAKNADE ZA TROŠAK RASPODJELE STRANE DOZVOLE

Članak 19.

Naknada za korištenje CEMT dozvole koja vrijedi na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijedi na teritoriju Republike Italije, iznosi 125,00 kn mjesečno.

Članak 20.

Naknada za korištenje CEMT dozvole koja vrijedi na teritoriju Republike Italije, a ne vrijedi na teritoriju Republike Austrije, iznosi 75,00 kn mjesečno.

Članak 21.

Naknada za korištenje CEMT dozvole koja ne vrijedi na teritoriju Republike Austrije niti na teritoriju Republike Italije iznosi 62,50 kn mjesečno.

Članak 22.

Naknada za korištenje dnevnika putovanja iznosi 100,00 kn, a uplata se obavlja jednokratno do ispunjenja dnevnika.

Članak 23.

Naknada za korištenje pojedinačne dozvole iznosi 5,00 kn.

Članak 24.

Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja vrijedi na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijedi na teritoriju Republike Italije, iznosi 125,00 kn mjesečno.

Članak 25.

Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja vrijedi na teritoriju Republike Italije, a ne vrijedi na teritoriju Republike Austrije, iznosi 75,00 kn mjesečno.

Članak 26.

Naknada za trošak postupka raspodjele CEMT dozvole koja ne vrijedi na teritoriju Republike Austrije niti na teritoriju Republike Italije iznosi 62,50 kn mjesečno.

Članak 27.

Naknada za trošak postupka raspodjele pojedinačne dozvole iznosi 5,00 kn.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaju važiti Pravilnik za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola (»Narodne novine«, br. 20/14), Pravilnik o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole (»Narodne novine«, br. 20/14) i Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (»Narodne novine«, br. 122/13).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/17

Urbroj: 530-07-18-8

Zagreb, 15. lipnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.