NN 57/2018 (27.6.2018.), Pravilnik o daljinaru i najmanjem voznom vremenu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1175

Na temelju članka 35. stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18) donosi

PRAVILNIK

O DALJINARU I NAJMANJEM VOZNOM VREMENU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuje način određivanja daljinara i najmanjeg voznog vremena u javnom linijskom prijevozu putnika u unutarnjem cestovnom prometu i u međunarodnom cestovnom prometu na dijelovima putničkih linija koji prolaze kroz Republiku Hrvatsku.

(2) Daljinar i najmanja vozna vremena služe kao obavezna podloga za izradu voznih redova u javnom linijskom prijevozu putnika iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Podaci u voznim redovima moraju u potpunosti odgovarati podacima iz daljinara i najmanjim voznim vremenima, na način kako su utvrđeni ovim Pravilnikom.

II. SADRŽAJ DALJINARA

Članak 2.

(1) Daljinar sadrži elektroničku bazu podataka o autobusnim kolodvorima i autobusnim stajalištima s njihovim punim nazivima, koji se mogu koristiti u obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu i u obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu na dijelu linije koji prolazi kroz Republiku Hrvatsku.

(2) U voznim redovima se ne mogu nalaziti autobusni kolodvori i autobusna stajališta koji nisu navedeni u elektroničkoj bazi podataka iz stavka 1. ovoga članka odnosno u daljinaru.

(3) Baza podataka iz stavka 1. ovoga članka odnosno daljinar sadrži i stvarnu cestovnu međusobnu udaljenost između autobusnih kolodvora odnosno autobusnih stajališta koja su navedena u toj bazi odnosno daljinaru, izraženu u kilometrima.

(4) Svaki autobusni kolodvor i autobusno stajalište iz daljinara moraju biti označeni odnosno definirani geografskim koordinatama (geografska širina i visina) ili podacima o stacionaži na cesti na kojoj se nalaze.

(5) Ukoliko stvarna cestovna udaljenost iz stavka 3. ovoga članka nije cijeli broj, udaljenost u daljinaru se određuje na način da ukoliko je utvrđeno odstupanje do 0,49 km ista se zaokružuje na nižu vrijednost punog kilometra, a ukoliko je utvrđeno odstupanje od 0,50 do 0,99 km ista se zaokružuje na višu vrijednost punog kilometra

III. NAJMANJE VOZNO VRIJEME

Članak 3.

(1) Najmanje vozno vrijeme je utvrđeno vrijeme koje je realno potrebno za prijelaz cestovne udaljenosti između dva autobusna kolodvora ili autobusna stajališta iz daljinara.

(2) Najmanje vozno vrijeme između autobusnih kolodvora odnosno autobusnih stajališta, utvrđuje se u minutama.

(3) Kada se utvrđivanjem najmanjih voznih vremena pojavi odstupanje od pune minute, zaokruživanje se obavlja na sljedeći način:

– odstupanje do 29 sekundi zaokružuje se na nižu vrijednost pune minute i

– odstupanje od 30 do 59 sekundi, zaokružuje se na višu vrijednost pune minute.

(4) Prilikom utvrđivanja najmanjeg voznog vremena potrebno je pridržavati se propisa koji reguliraju sigurnost prometa na cestama, prometne signalizacije, regulacije prometa i ostalih elemenata koji utječu na brzinu i sigurnost vožnje u cestovnom prometu.

(5) Prilikom izrade voznog reda, najmanjem vremenu vožnje dodaje se vrijeme prihvata i otpreme putnika na autobusnim kolodvorima odnosno autobusnim stajalištima te ostali prekidi vožnje i odmori, sukladno posebnim propisima koji reguliraju radna vremena mobilnih radnika u cestovnom prijevozu.

(6) Vrijeme trajanja prihvata i otpreme putnika na autobusnim kolodvorima odnosno autobusnim stajalištima određuje prijevoznik.

(7) Vrijeme iz stavka 6. ovoga članka ne ulazi u najmanje vozno vrijeme iz stavka 1. ovoga članka.

IV. UKUPNA UDALJENOST I UKUPNO NAJMANJE VOZNO VRIJEME

Članak 4.

(1) Ukupna udaljenost na pojedinoj liniji je zbroj zaokruženih udaljenosti između autobusnih kolodvora odnosno autobusnih stajališta na toj liniji.

(2) Ukupno najmanje vozno vrijeme na pojedinoj liniji je zbroj zaokruženih najmanjih vremena vožnje između autobusnih kolodvora odnosno autobusnih stajališta na toj liniji.

(3) Ukoliko tijelo nadležno za izdavanje dozvole prilikom izdavanja dozvole utvrdi da novopredloženi vozni red ne zadovoljava uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i ostale uvjete iz ovoga Pravilnika, temeljem takvog voznog reda ne može se izdati dozvola odnosno takav vozni red se ne može usklađivati.

V. DODJELA JAVNE OVLASTI

Članak 5.

Za izradu daljinara i najmanjih voznih vremena u smislu ovoga Pravilnika, Ministarstvo će dodijeliti javnu ovlast tijelu koje provodi usklađivanje voznih redova po posebnom propisu.

Članak 6.

Javna ovlast iz članka 5. ovoga Pravilnika dodjeljuje se na rok od 10 godina.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Vozni redovi po kojima se prometuje na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, moraju se uskladiti s njegovim odredbama najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Vozni redovi koje prijevoznici ne usklade sukladno odredbama stavka 1. ovoga članka i u zadanom roku, ne mogu se koristiti u postupku usklađivanja.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena (»Narodne novine«, br. 20/14).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/17

Urbroj: 530-07-18-7

Zagreb, 15. lipnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.