NN 57/2018 (27.6.2018.), Pravilnik o autobusnim kolodvorima

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1176

Na temelju članka 99. stavka 10. i članka 101. stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O AUTOBUSNIM KOLODVORIMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuje opremljenost autobusnih kolodvora, usluge koje se obavljaju u sklopu kolodvorske djelatnosti na autobusnim kolodvorima, sadržaj i način vođenja očevidnika o dolascima i polascima autobusa te način izvješćivanja o utvrđenim nepravilnostima u javnom linijskom prijevozu putnika.

Članak 2.

Ukoliko autobusni kolodvor obavlja svoju djelatnost samo u određenom vremenskom razdoblju tijekom godine, o istom je dužan obavijestiti javnost i sve prijevoznike koji koriste usluge autobusnog kolodvora pisanim ili drugim odgovarajućim putem.

OPREMLJENOST AUTOBUSNIH KOLODVORA

Članak 3.

Za obavljanje kolodvorske usluge svi autobusni kolodvori moraju najmanje biti opremljeni sa:

– dva obilježena i natkrivena perona za prihvat i otpremu autobusa i putnika,

– čekaonicom za putnike koja je grijana i klimatizirana te koja ima mjesta za sjedenje,

– sanitarnim čvorom,

– prostorom namijenjenim za prometni ured i za prodaju voznih karata,

– istaknutim voznim redom s polascima i dolascima autobusa na polaznim/dolaznim peronima i u čekaonici,

– garderobom za prihvat i pohranu prtljage,

– cjelokupnim prostorom prilagođenim za pristup osobama s invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću i

– organiziranim prometom u mirovanju (parkiranje i zaustavljanje vozila) sa posebno označenim i rezerviranim mjestima za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Članak 4.

Autobusni kolodvori u gradovima koji imaju 50.000 ili više stanovnika i autobusni kolodvori u sjedištu županija moraju, osim uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika, najmanje imati:

– pet obilježenih i natkrivenih perona za prihvat i otpremu autobusa i putnika,

– organiziranu prodaju voznih karata,

– prostor za parkiranje autobusa,

– video monitor na kojem je istaknut vozni red sa informacija o polascima i dolascima autobusa u realnom vremenu na polaznim/dolaznim peronima i u čekaonici i

– osiguran bežični pristup internetu.

KOLODVORSKE USLUGE

Članak 5.

(1) Na autobusnim kolodvorima pružaju se najmanje sljedeće kolodvorske usluge:

– prihvat i otprema autobusa,

– parkiranje autobusa,

– prodaja voznih karata i

– čuvanje prtljage.

(2) Prijevozniku koji koristi usluge prihvata i otpreme autobusa na autobusnom kolodvoru, dozvoljeni su dolazak i odlazak s perona autobusnog kolodvora 15 minuta prije i poslije u odnosu na vozni red.

UTVRĐIVANJE NAJVEĆIH CIJENA KOLODVORSKIH USLUGA

Članak 6.

(1) Autobusni kolodvori koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika mogu za kolodvorske usluge koje su definirane ovim Pravilnikom naplaćivati najviše propisane cijene definirane odredbama stavaka 2. i 3. ovoga članka.

(2) Najviša cijena pristajanja za svaki polazak i dolazak iznosi 15,00 kuna.

(3) Najviši iznos provizije iznosi 9 % od cijene vozne karte.

(4) Autobusni kolodvori koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika mogu naplaćivati usluge pristajanja i provizije u najvišem iznosu od 70 % iznosa propisanih stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(5) Sve ostale usluge i cijenu tih usluga autobusni kolodvor određuje u Općim uvjetima obavljanja kolodvorske djelatnosti, kao i Cjenikom usluga autobusnog kolodvora koji je sastavni dio Općih uvjeta obavljanja kolodvorske djelatnosti.

(6) U cijene definirane ovim člankom nije uračunat PDV.

SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA OČEVIDNIKA O POLASCIMA I DOLASCIMA AUTOBUSA

Članak 7.

(1) Očevidnik o polascima i dolascima autobusa se sastoji od prometnog dnevnika polazaka i prometnog dnevnika dolazaka u javnom linijskom prijevozu putnika te prometnog dnevnika polazaka i prometnog dnevnika dolazaka u povremenom prijevozu putnika.

(2) Prometni dnevnik polazaka i prometni dnevnik dolazaka autobusa u javnom linijskom prijevozu putnika najmanje mora sadržavati:

– datum

– broj linije u upisniku po vremenu polaska/dolaska po voznom redu

– naziv linije s polaznim i završnim stajalištem

– skraćenu naznaku tvrtke odnosno naziva prijevoznika

– registarsku oznaku i broj autobusa

– vrijeme polaska/dolaska po voznom redu

– vrijeme stvarnog polaska/dolaska i

– zakašnjenje izraženo u minutama.

(3) Prometni dnevnik polazaka i prometni dnevnik dolazaka autobusa u povremenom prijevozu putnika najmanje mora sadržavati:

– datum

– redni broj

– skraćenu naznaku tvrtke odnosno naziv prijevoznika

– registarsku oznaku autobusa

– vrijeme polaska/dolaska i

– relaciju obavljanja prijevoza.

(4) Očevidnik o polascima i dolascima autobusa može se voditi u papirnatom ili u elektronskom obliku.

(5) Očevidnik o polascima i dolascima autobusa vodi se na propisanom obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i koji je njegov sastavni dio.

IZVJEŠĆIVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA U ODRŽAVANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA

Članak 8.

(1) Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru u izvješću iz članka 101. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18) najmanje mora napisati:

– na kojim linijama prijevoz nije održavan (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i o kojem prijevozniku se radi)

– na kojim linijama je prijevoz održavan suprotno važećem voznom redu ili drugim uvjetima iz dozvole ili ugovora o javnoj usluzi, a posebno značajna odstupanja od voznog reda i neredovitost prometovanja (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i o kojem prijevozniku se radi te opisati nepravilnost), i

– sve druge nepravilnosti u odvijanju javnog linijskog prijevoza (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i o kojem prijevozniku se radi te opisati nepravilnosti).

(2) Značajnim odstupanjima od voznog reda u smislu stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, smatra se:

– redovito raniji ili kasniji polasci ili dolasci u odnosu na vozni red u vremenu duljem od 30 minuta

– neodržavanje polazaka/dolazaka sukladno voznom redu ukoliko po dozvoli prometuju svakodnevno, a stvarno ne prometuju svakodnevno te ukoliko na blagdane ne prometuju a napomena o neprometovanju blagdanima nije unesena u važeći vozni red.

Članak 9.

Izvješće u utvrđenim nepravilnostima iz članka 8. ovoga Pravilnika dostavlja se elektroničkom poštom u PDF formatu ili preporučenom poštom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Pružatelji kolodvorskih usluga koji su pružali kolodvorske usluge na autobusnim kolodvorima s danom stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18) dužni su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovoga Pravilnika u roku od najviše jedne godine od dana njegovog stupanja na snagu, a nikako ne dulje od roka propisanog odredbama članka 118. stavka 11. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora (»Narodne novine«, br. 52/14) i Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa (»Narodne novine«, br. 20/14).

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/17

Urbroj: 530-07-18-6

Zagreb, 15. lipnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

OBRASCI