NN 57/2018 (27.6.2018.), Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić

Općina Jakšić

1180

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (NN br. 115/16, 101/17) i članka 32. Statuta Općine Jakšić (»Službeni glasnik Općine Jakšić« broj 116/18), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 6. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE JAKŠIĆ

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koje pripadaju Općini Jakšić, visina poreza i porezne stope.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine su:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.«

Članak 4.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a prema Zakonu o porezu na dohodak.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak utvrđuje se prema prebivalištu obveznika u slučajevima kad se donosi rješenje.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak od nesamostalnoga rada uplaćuje se u korist proračuna Općine.

2. Porez na potrošnju

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruže ugostiteljske usluge.

Porez na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi do 3%.

Članak 8.

Porez na potrošnju alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza obračunava i plaća u rokovima i na način propisan u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje po jednom četvornom metru korisne površine kuće 15,00 kuna.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 10.

Porez na korištenje javnih površina plaća se za korištenje javnih površina na koje su postavljeni objekti, naprave, klupe ili pultovi privremenog karaktera.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina je pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu.

Odobrenje za postavljanje objekata, uređaja ili naprava privremenog karaktera izdaje Upravni odjel Općine.

Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se po četvornom metru, i to:

1. u godišnjim iznosima za
–     kioske za prodaju dnevnog i povremenog tiska100,00 kn/m²
–     kioske za prodaju alkoholnih i bezalkoholnih pića te prehrambenih proizvoda200,00 kn/m²
– ostali kiosci100,00 kn/m²
– montažne garaže50,00 kn/m²
2. u mjesečnim iznosima za
–     ugostiteljske ljetne vrtove od 1. svibnja do 1. listopada3,00 kn/m²
3.     u dnevnim iznosima za povremena postavljanja naprava, uređaja i štandova
–     zabavne radnje, automati za igre, luna park i dr.10,00 kn/m²
– šatore za ugostiteljske i trgovačke usluge15,00 kn/m²
–     trgovačke radnje i štandove za prodaju povrća, voća, suvenira, proizvoda kućne radinosti, licitarski stol i dr.20,00 kn/m².


Ako se privremeni uređaji, naprave, kiosci ili garaže postavljaju na javnu površinu u trajanju od jedne polovice kalendarske godine za koju se utvrđuje porez ili manje, obračunat će se i utvrditi 50% propisanog iznosa poreza.

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina iz članka 10.

– pod 1. plaća se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja,

– pod 2. plaća se u roku od 10 dana po isteku obračunskog razdoblja,

– pod 3. plaća se po izdavanju rješenja Upravnog odjela Općine.

III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA

Članak 12.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom Općina u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 13.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu za prethodni mjesec Općini dostaviti izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 14.

Ovlašćuje se nadležna organizacija Platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun. i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić od 20. prosinca 2017. g., klasa: 021-01/17-01/29, urbroj: 2177/04-01-17-06 (»Službeni glasnik Općine Jakšić« broj 03/18).

Članak 16.

Ova će se Odluka objaviti u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Jakšić«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljen u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-01/18-01/05

Urbroj: 2177/04-01/18-07

Jakšić, 29. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

Predsjednik
Domagoj Oreški, ing., v. r.