NN 61/2018 (11.7.2018.), Zakon o audiovizualnim djelatnostima

HRVATSKI SABOR

1266

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA

Proglašavam Zakon o audiovizualnim djelatnostima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. lipnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/70

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 3. srpnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje obavljanje, organiziranje i financiranje audiovizualnih djelatnosti kao temeljnih sastavnica suvremene kulture, poticanje hrvatskog audiovizualnog stvaralaštva i distribucije, promicanje kinoprikazivalaštva te komplementarnih djelatnosti, a osobito zaštita i proučavanje audiovizualne baštine, kao i prikazivanje hrvatskih audiovizualnih djela u zemlji i inozemstvu.

(2) Audiovizualne djelatnosti od interesa su za Republiku Hrvatsku.

Svrha Zakona

Članak 2.

(1) Svrha ovoga Zakona je poticanje razvoja audiovizualnih djelatnosti i promicanje audiovizualnog stvaralaštva na nacionalnoj i međunarodnoj razini, očuvanje vrijednosti nacionalne kinematografije te potpora razvoju audiovizualnih djelatnosti, zaštita prava i interesa konzumenata, kao i stvaranje uvjeta za koprodukciju.

(2) Odredbe ovoga Zakona provodit će se sukladno načelu zaštite prava autora na slobodno izražavanje, kao i zaštite prava intelektualnog vlasništva u području audiovizualnih djelatnosti.

(3) U obavljanju audiovizualnih djelatnosti posebno će se skrbiti o očuvanju hrvatskog jezika i hrvatskoga kulturnog identiteta u europskom i svjetskom kontekstu sukladno načelima kulturne raznolikosti te zaštiti prava i interesa djece i mladih, ravnopravnosti spolova, rasa i nacionalnih manjina.

Značenje pojmova

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

a) audiovizualnim djelatnostima smatraju se razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih djela. U svrhu provedbe odredbe članka 25. ovoga Zakona smatra se da audiovizualne djelatnosti obuhvaćaju i proizvodnju jednog ili više audiovizualnih, multimedijskih i transmedijskih programa, proizvodnju televizijskih serija i filmova, proizvodnju videoigara, pružanje audiovizualnih medijskih usluga, audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev, audiovizualnih medijskih usluga putem satelita, interneta, kabela i drugih oblika prijenosa i usluga elektroničkih publikacija te prijenos i/ili retransmisiju audiovizualnih programa i njihovih dijelova

b) audiovizualna djela su igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi, eksperimentalni filmovi, multimedijski i transmedijski projekti, televizijske serije i filmovi, videoigre te sva druga audiovizualna djela koja su umjetnički i/ili autorski izraz bez obzira na tehnologiju kojom su nastala, podlogu na kojoj su fiksirana te način na koji se prikazuju

c) kulturni proizvod je audiovizualno djelo za koje je moguće dodijeliti državnu potporu sukladno uspostavljenom nacionalnom sustavu odabira utemeljenomu na mjerljivim kulturnim kriterijima

d) zahtjevno audiovizualno djelo je djelo posebne umjetničke i/ili kulturne vrijednosti za nacionalnu ili europsku filmsku umjetnost koje pridonosi kulturnoj raznolikosti i pluralizmu umjetničkoga izraza, kao i:

– djelo visoke kvalitete ili kreativnoga rizika koje zbog bilo kojega razloga nije komercijalno isplativo odnosno kojemu je otežan pristup financiranju

– djelo zahtjevne tematike važne za kulturni cilj koje nije komercijalno održivo

– prvi ili drugi film nekoga redatelja

– audiovizualno djelo niskog proračuna

e) komplementarne djelatnosti su zaštita audiovizualne baštine, uključujući kinotečnu djelatnost, filmske festivale i druge audiovizualne manifestacije te djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti, programi stručnoga usavršavanja i/ili edukacije i programi audiovizualnih udruga i organizacija

f) koregulacija je uređenje određenih pitanja koja moraju biti općenito prihvaćena od glavnih dionika u Republici Hrvatskoj na koje se primjenjuju pojedine odredbe ovoga Zakona te odobreno od Hrvatskog audiovizualnog vijeća

g) samoregulacija predstavlja vrstu dobrovoljne inicijative koja omogućuje dionicima u Republici Hrvatskoj na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona da donesu zajedničke smjernice međusobno i za sebe same

h) hrvatski film je:

– film čiji je redatelj i/ili producent državljanin Republike Hrvatske ili je producent pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i film u kojemu je sudjelovanje hrvatskih autora, glumaca i drugih hrvatskih umjetnika i djelatnika i/ili hrvatskoga kapitala od većeg značenja

– film proizveden od jednog ili više hrvatskih producenata s najmanje jednim hrvatskim autorom i s pretežnim dijelom hrvatskih filmskih djelatnika, kao i film proizveden u suradnji s inozemnim producentom sukladno međunarodnim ugovorima kojima se uređuje filmska odnosno kinematografska koprodukcija, kojih je Republika Hrvatska stranka

i) producent audiovizualnog djela je fizička osoba obrtnik, osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ili pravna osoba, koja pokreće proces produkcije audiovizualnog djela i sveobuhvatno nadzire njegovu proizvodnju, u svoje ime prikuplja financijska sredstva, organizira proizvodnju i preuzima odgovornost za ukupno financijsko poslovanje i kvalitetu djela te zajedno s redateljem i autorskom ekipom sudjeluje u stvaranju audiovizualnog djela i njegovoj promidžbi, plasiranju na filmske festivale i eksploataciji

j) pojmovi autor, autorsko djelo, audiovizualne medijske usluge, elektroničke publikacije, audiovizualne medijske usluge na zahtjev, prijenos i/ili retransmisija audiovizualnih programa, televizijski programski kanali, koprodukcija, koproducent, koncesionar, operator, nakladnici televizijskih programa, europsko audiovizualno djelo, fiksacija, neovisni producent, kao i drugi pojmovi iz područja intelektualnoga vlasništva, elektroničkih medija i elektroničkih komunikacija imaju značenje uređeno posebnim zakonima kojima se uređuju autorska i srodna prava, elektronički mediji i elektroničke komunikacije.

Rodna jednakost

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Samoregulacija i koregulacija

Članak 5.

(1) Pojedina pitanja mogu se u skladu s odredbama ovoga Zakona urediti samoregulacijom i koregulacijom radi ujednačivanja njihove primjene u praksi.

(2) Pitanja uređena koregulacijom moraju općenito prihvatiti glavni dionici u Republici Hrvatskoj na koje se primjenjuju pojedine odredbe ovoga Zakona te ih mora odobriti Hrvatsko audiovizualno vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće).

(3) Hrvatski audiovizualni centar (u daljnjem tekstu: Centar) na svojoj će mrežnoj stranici objaviti akte koji su prihvaćeni sukladno stavku 2. ovoga članka.

II. PROMICANJE AUDIOVIZUALNIH DJELATNOSTI

Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva

Članak 6.

(1) Nacionalnim programom promicanja audiovizualnog stvaralaštva (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) utvrđuje se opseg i način poticanja audiovizualnih djelatnosti te komplementarnih i drugih djelatnosti, poticanja audiovizualne kulture i stvaralaštva važnih za razvoj hrvatske kulture, aktivnosti vezanih uz sudjelovanje u programima Europske unije i ostalim međunarodnim ugovorima, u programima obrazovanja iz područja audiovizualnih djelatnosti, kao i druga pitanja važna za razvoj djelatnosti.

(2) Nacionalni program donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za kulturu za razdoblje od četiri godine.

(3) Vijeće je dužno najmanje 90 dana prije isteka Nacionalnog programa ministarstvu nadležnom za poslove kulture dostaviti Nacrt prijedloga nacionalnog programa za sljedeće četiri godine.

(4) Ako se ne donese Nacionalni program, do stupanja na snagu novoga Nacionalnog programa primjenjivat će se odredbe prethodnoga Nacionalnog programa.

(5) Vijeće po isteku Nacionalnog programa, u roku od šest mjeseci, podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske.

Godišnji plan provedbe Nacionalnog programa

Članak 7.

(1) Na temelju Nacionalnog programa, a na prijedlog ravnatelja Centra, Vijeće donosi Godišnji plan provedbe Nacionalnog programa (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) najkasnije do kraja godine za sljedeću kalendarsku godinu.

(2) Godišnjim planom utvrđuju se ciljevi i zadaće u razvoju hrvatskog audiovizualnog stvaralaštva i poticanju audiovizualne kulture, a u skladu s financijskim planom.

(3) Vijeće na prijedlog ravnatelja Centra podnosi ministarstvu nadležnom za poslove kulture Izvješće o provedbi Godišnjega plana najkasnije do kraja lipnja za prethodnu kalendarsku godinu.

Javni pozivi

Članak 8.

(1) Na temelju Godišnjeg plana, a na prijedlog ravnatelja Centra, Vijeće raspisuje javne pozive kojima se potiče razvoj, proizvodnja, promocija i distribucija audiovizualnih djela i komplementarne djelatnosti.

(2) Javnim pozivima iz stavka 1. ovoga članka podupiru se projekti od interesa za Republiku Hrvatsku, projekti koji hrvatsku audiovizualnu kulturu stavljaju u europski i međunarodni kontekst, promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva, a visoke su razine kvalitete.

(3) Pri razmatranju i vrednovanju projekata prijavljenih na javne pozive iz stavka 1. ovoga članka ocjenjuju se potencijal ideje, ostvarivost projekta i umjetnička relevantnost.

(4) Odluke o raspodjeli sredstava na temelju javnih poziva iz stavka 1. ovoga članka donosi Vijeće periodično, sukladno potrebama i specifičnostima kategorija audiovizualnih djelatnosti te u skladu s Godišnjim planom.

(5) Na javni poziv iz stavka 1. ovoga članka mogu se prijaviti pravne i fizičke osobe koje se bave audiovizualnim i komplementarnim djelatnostima sukladno odredbama ovoga Zakona i posebnim propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

(6) Na temelju kriterija iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, ravnatelj Centra uz prethodnu suglasnost Vijeća i ministra nadležnog za kulturu donosi pravilnik kojim se uređuje provedba Nacionalnog programa kojim se detaljnije definiraju kategorije javnih poziva te uvjeti, planiranje postupka raspodjele sredstava, izvršenje, izvještavanje, rad umjetničkih savjetnika i umjetničkog vijeća te obveze korisnika sredstava.

(7) Pravilnikom iz stavka 6. ovoga članka utvrđuje se program potpora sukladno posebnim pravilima o državnim potporama.

Provedba odluke o dodjeli sredstava

Članak 9.

Ravnatelj Centra u skladu s odredbama ovoga Zakona, radi provedbe odluke o dodjeli sredstava, zaključuje ugovor s nositeljem projekta u kojem se osobito uređuju uvjeti, rokovi i način korištenja sredstava, način obavljanja nadzora nad provedbom ugovora i prava na reviziju, obveza povrata sredstava u slučaju njihova nezakonitoga i/ili nenamjenskoga korištenja te druge obveze korisnika sredstava, uključujući obvezu poštivanja autorskih i srodnih prava te prava koja proizlaze iz kolektivnih ugovora i drugih propisa.

Posebni programi

Članak 10.

Posebni programi u području audiovizualnih djelatnosti ostvaruju se na temelju sporazuma i/ili ugovora o suradnji i/ili sufinanciranju koje Centar može sklapati, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, s tijelima državne i javne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, visokoškolskim obrazovnim institucijama te drugim pravnim osobama, kojima se pridonosi ostvarenju ciljeva i provedbi Nacionalnog programa.

Poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Članak 11.

(1) Ulaganje u proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda potiče se mjerama propisanima ovim Zakonom u svrhu doprinosa razvoju projekata iz područja audiovizualnih djelatnosti, stvaranja povoljnih uvjeta razvoja hrvatskoga i europskoga kulturnog proizvoda, razvoja međunarodne filmske suradnje i koprodukcija, kao i radi poticanja razvoja struke i rasta zapošljavanja te postizanja dugoročnih pozitivnih učinaka za Republiku Hrvatsku kao produkcijsku lokaciju, radi doprinosa napretku audiovizualnog stvaralaštva i očuvanju hrvatske kulturne baštine u zemlji i inozemstvu.

(2) Poticanjem ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela mjerama iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se i međunarodna promidžba Republike Hrvatske, jačanje međunarodne kulturne razmjene, povećanje kvalitete audiovizualnih djela, razvoj i jačanje audiovizualne tehničke infrastrukture, stručno usavršavanje kreativnoga i tehničkoga osoblja u audiovizualnim i pratećim djelatnostima.

Financijski poticaj

Članak 12.

(1) Poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela odnosi se na pravo osoba iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona na ostvarivanje financijskoga poticaja u obliku povrata određenoga dijela novčanih sredstava utrošenih u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Financijski poticaj iznosi 25% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj, uz ograničenje iznosa sredstava za pojedino audiovizualno djelo predviđeno ovim Zakonom i pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

(3) Financijski poticaj iznosi 30% od ukupnog iznosa troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u ispodprosječno rangiranim jedinicama sukladno zakonu kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske, uz ograničenje iznosa sredstava za pojedino audiovizualno djelo predviđeno ovim Zakonom i pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

(4) Osnovicom za izračun financijskoga poticaja smatra se ukupan iznos troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnog djela iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj bez poreza na dodanu vrijednost.

(5) Pravo na financijski poticaj iz stavaka 2. i 3. ovoga članka imaju i pravne osobe koje su za proizvodnju istog audiovizualnog djela primile sredstva iz javnih izvora Republike Hrvatske i drugih izvora zemalja članica Europske unije, uz uvjet da zbroj tako dobivenih ukupnih sredstava, uključujući iznos financijskoga poticaja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, ne premašuje intenzitet potpore u skladu s pravilima o državnim potporama.

(6) Dodjeljivanje financijskoga poticaja iz ovoga članka i članka 13. ovoga Zakona nema značenje povrata poreza u smislu poreznih propisa.

Ostvarivanje financijskog poticaja

Članak 13.

(1) Pravo na financijski poticaj iz članka 12. ovoga Zakona imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela iz stavka 2. ovoga članka koje ispunjavaju kriterije o vrsti audiovizualnog djela, ostvarenom broju bodova u kvalifikacijskom testu u dijelu kulturnog sadržaja, doprinosu ljudskih potencijala Republike Hrvatske, korištenju produkcijskih potencijala u Republici Hrvatskoj, iznosu ukupnih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj u okviru proizvodnje audiovizualnog djela, kao i druge uvjete propisane pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

(2) Pravo na financijski poticaj iz članka 12. ovoga Zakona ostvaruje se za igrane, animirane i dokumentarne filmove, televizijske filmove i televizijske serije, koji se proizvode u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj, a koji su namijenjeni javnom prikazivanju te ispunjavaju kriterije određene ovim Zakonom i pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela, bez obzira na to financiraju li se iz domaćih ili međunarodnih izvora.

(3) Prije početka proizvodnje djela iz stavka 2. ovoga članka u Republici Hrvatskoj pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka podnosi Centru zahtjev za ostvarivanje prava na financijski poticaj.

(4) O zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka odlučuje Centar rješenjem na prijedlog Povjerenstva za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela, koje se imenuje i razrješuje u skladu s pravilnikom kojim se uređuje poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

(5) Rješenjem iz stavka 4. ovoga članka jamči se podnositelju zahtjeva ostvarivanje prava na financijski poticaj u određenome iznosu po završetku proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj u okviru osiguranih sredstava namijenjenih za mjere poticaja.

(6) Protiv rješenja Centra iz stavka 4. ovoga članka može se podnijeti žalba ministarstvu nadležnom za poslove kulture.

(7) Po završetku proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj pravna osoba kojoj je odobren zahtjev iz stavka 3. ovoga članka dužna je Centru dostaviti, u rješenjem utvrđenome roku, svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje da su ispunjeni svi propisani uvjeti i rokovi za ostvarivanje financijskoga poticaja zajamčenoga navedenim rješenjem.

(8) Način ostvarivanja financijskoga poticaja iz članka 12. ovoga Zakona, kao i program potpora sukladno pravilima o državnim potporama pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove kulture na prijedlog Centra, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove financija.

Primjena pravila o državnim potporama

Članak 14.

Na sve pojedinačne potpore i programe državnih potpora iz ovoga Zakona primjenjuju se pravila o državnim potporama.

III. PROIZVODNJA, PROMET I JAVNO PRIKAZIVANJE AUDIOVIZUALNIH DJELA

Djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela

Članak 15.

(1) Proizvodnju audiovizualnog djela može obavljati fizička ili pravna osoba koja je upisana u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela.

(2) Fizičke ili pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj upisuju se u očevidnik producenata koji vodi Centar.

Vođenje evidencije snimanja

Članak 16.

Producenti su obvezni radi statističkog praćenja djelatnosti dostaviti Centru obavijest o snimanju audiovizualnog djela na području Republike Hrvatske u skladu s obrascem koji utvrđuje Centar.

Promet audiovizualnih djela

Članak 17.

Promet audiovizualnih djela može obavljati fizička ili pravna osoba koja je upisana u sudski ili drugi registar za promet audiovizualnim djelima i upisana u očevidnik distributera što ga vodi Centar.

Javno prikazivanje audiovizualnih djela

Članak 18.

(1) Javno prikazivanje audiovizualnih djela može obavljati fizička ili pravna osoba koja je upisana u sudski ili drugi registar za obavljanje ove djelatnosti ako raspolaže odgovarajućim prostorom i opremom sukladno posebnim propisima te je upisana u očevidnik prikazivača koji vodi Centar.

(2) Prije, za vrijeme i nakon javnog prikazivanja audiovizualnog djela nije dopušteno oglašavati proizvode i usluge za koje je oglašavanje zabranjeno posebnim propisima.

Kategorizacija audiovizualnih djela

Članak 19.

(1) Osobe iz članaka 17. i 18. ovoga Zakona dužne su prije prvoga stavljanja u promet audiovizualnog djela ili njegova javnog prikazivanja na odgovarajući i jasno vidljiv način istaknuti kategorizaciju audiovizualnog djela, koju su dodijelile sukladno ovomu Zakonu i pravilniku kojim se uređuje kategorizacija audiovizualnih djela, radi zaštite djece i mladih od sadržaja audiovizualnog djela koji je neprimjeren njihovoj dobi.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su pisanim putem izvijestiti Centar o kategorizaciji dodijeljenoj pojedinomu audiovizualnom djelu sedam dana prije prvoga javnog prikazivanja ili stavljanja u promet.

(3) Centar ima pravo zatražiti promjenu dodijeljene kategorizacije ako ona nije dodijeljena sukladno ovomu Zakonu i pravilniku iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Centra uz suglasnost Vijeća.

Zaštita maloljetnika od neprimjerenih sadržaja

Članak 20.

(1) Zabranjuje se distribucija, prodaja i iznajmljivanje maloljetnicima videograma čija kategorija nije primjerena dobi maloljetnika.

(2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na prodaju putem poštanskih usluga ili na drugi sličan način.

(3) Zabranjeno je javno izlaganje i oglašavanje djela iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Zabrana iz stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na kategorizacijom dopuštenu prodaju i iznajmljivanje punoljetnim osobama unutar posebnih prodavaonica ili izdvojenih prostora.

(5) Kategorizacijom iz članka 19. ovoga Zakona pobliže se uređuje način označivanja djela iz stavka 1. ovoga članka koja moraju imati vidljivo upozorenje da je njihova distribucija, prodaja i iznajmljivanje zabranjena maloljetnim osobama.

(6) Zaštita maloljetnika od pristupa putem elektroničkih publikacija audiovizualnim sadržajima koji imaju obilježja utvrđena stavkom 1. ovoga članka ostvaruje se sukladno posebnim propisima.

Strano audiovizualno djelo

Članak 21.

(1) Strano audiovizualno djelo može se u Republici Hrvatskoj distribuirati, javno prikazivati i/ili na drugi način prezentirati javnosti ako je obrađeno na standardnome hrvatskom jeziku ili njegovim narječjima te je na odgovarajući način označena njegova kategorizacija sukladno ovom Zakonu.

(2) Strano audiovizualno djelo može se u Republici Hrvatskoj javno prikazivati iako nije prevedeno i obrađeno na standardnome hrvatskom jeziku ako se prikazuje u okviru smotri, filmskih sajmova, nacionalnih revija, filmskih retrospektiva, festivala, edukativnih programa, internih zatvorenih projekcija sudionika audiovizualne industrije, realizacije projekta u skladu s bilateralnim ugovorima o kulturnoj suradnji te kada je broj projekcija ograničen.

(3) Organizator je dužan najkasnije sedam dana prije početka manifestacija iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti Centar o njihovu održavanju.

(4) U originalu se mogu prikazivati djela na jezicima nacionalnih manjina.

Kinoprikazivačka mreža

Članak 22.

(1) Kinoprikazivači u Republici Hrvatskoj mogu se povezati u kinoprikazivačku mrežu radi primjene jedinstvenoga stručnog pristupa u obavljanju audiovizualne djelatnosti.

(2) Centar svojom djelatnošću pomaže promicanju i razvoju kinoprikazivačke mreže u Republici Hrvatskoj, a osobito art-kina i kinoprograma za djecu i mladež.

Zaštita i očuvanje audiovizualne baštine

Članak 23.

(1) Vlasnici i drugi imatelji audiovizualnih djela i drugoga filmskog gradiva od povijesnoga, umjetničkoga, kulturnoga i znanstvenoga značenja ili od značenja za razvoj kinematografije dužni su poduzimati trajne mjere za njihovu zaštitu i očuvanje.

(2) Audiovizualna djela i drugo filmsko gradivo iz stavka 1. ovoga članka štite se kao kulturno dobro i na njih se primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i arhivskoga gradiva.

Očevidnici

Članak 24.

Sadržaj i način vođenja očevidnika u elektroničkom obliku iz članaka 15., 17. i 18. ovoga Zakona pravilnikom propisuje ravnatelj Centra.

IV. IZVORI FINANCIRANJA AUDIOVIZUALNIH DJELATNOSTI

Sredstva za provedbu Nacionalnog programa

Članak 25.

(1) Sredstva za provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se u državnom proračunu te iz dijela ukupnoga godišnjeg brutoprihoda ostvarenoga obavljanjem djelatnosti iz članka 3. točke a) ovoga Zakona, i to:

– Hrvatske radiotelevizije u iznosu od 2%

– nakladnika televizije na nacionalnoj razini u iznosu od 0,8%

– nakladnika televizije na regionalnoj ili lokalnoj razini čije područje pokrivanja obuhvaća više od 750.000 stanovnika u iznosu od 0,5%

– pružatelja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev u iznosu od 2%

– pružatelja medijskih usluga koji imaju dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa u iznosu od 0,5%

– kinoprikazivača u iznosu od 0,5%.

(2) Operatori javnih komunikacijskih mreža, uključujući operatore usluga pristupa internetu, osim operatora kojima je osnovna djelatnost obavljanje usluga prijenosa i odašiljanja audiovizualnih i/ili radijskih programa osoba iz stavka 1. ovoga članka, za provedbu Nacionalnog programa plaćaju 0,8% ukupnoga godišnjeg brutoprihoda ostvarenoga u prethodnoj kalendarskoj godini obavljanjem djelatnosti prijenosa i/ili retransmisije audiovizualnih programa i njihovih dijelova u javnim komunikacijskim mrežama, a što obuhvaća internetsku i kabelsku distribuciju.

(3) Sredstva za provedbu Nacionalnog programa mogu se osiguravati i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodnih fondova, donacija, kao i iz dijela prikupljenih naknada za privatno i drugo vlastito korištenje audiovizualnih djela.

(4) Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su najkasnije do kraja travnja svake godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Centru podatke o ukupnom godišnjem brutoprihodu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, a u protivnom će Centar za izračun koristiti javno objavljena godišnja financijska izvješća koja su osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka predale nadležnoj financijskoj agenciji.

(5) Centar ima pravo dostavljene podatke iz stavka 4. ovoga članka dati na provjeru ovlaštenomu revizoru kojem su osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne omogućiti pristup svojoj financijskoj dokumentaciji.

(6) Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su uplatiti sredstva za provedbu Nacionalnog programa u korist Centra na temelju obračuna koji se prema ovom Zakonu smatra javnom ispravom, a koji Centar izdaje za obračunsko razdoblje na temelju izračuna prihoda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu.

(7) Sredstva iz stavka 6. ovoga članka uplaćuju se Centru najmanje jednom tromjesečno.

Sredstva za financijski poticaj

Članak 26.

Sredstva za financijski poticaj iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu ministarstva nadležnog za poslove kulture u okviru aktivnosti i pozicija namijenjenih za mjere poticaja i iz drugih izvora.

V. HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR

Hrvatski audiovizualni centar

Članak 27.

(1) Centar kao javna ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska sustavno potiče audiovizualno stvaralaštvo te u provedbi ovoga Zakona obavlja sljedeću djelatnost:

– priprema i provodi Nacionalni program, potičući obavljanje, organiziranje i financiranje pripreme, razvoja, proizvodnje, distribucije i prikazivanja hrvatskih, europskih i svjetskih kulturno vrijednih audiovizualnih djela

– prikuplja i putem javnog poziva raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva te komplementarnih djelatnosti u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima

– podupire i potiče proizvodnju filmova mladih autora i debitanata

– potiče, usmjerava i organizira domaća i inozemna ulaganja u audiovizualne djelatnosti

– provodi u skladu s člancima 11., 12. i 13. ovoga Zakona mjere poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela kao kulturnih proizvoda

– predstavlja hrvatske audiovizualne djelatnosti i stvaralaštvo na međunarodnim festivalima i manifestacijama

– obavlja zadaće i aktivnosti u vezi s programima i fondovima Europske unije i Vijeća Europe iz područja audiovizualnih djelatnosti

– potiče sudjelovanje hrvatskih producenata u europskim i međunarodnim koprodukcijama

– potiče i organizira domaće i međunarodne audiovizualne festivale i manifestacije

– obavlja nakladničku djelatnost

– razvija i promiče audiovizualnu kulturu

– obavlja poslove produkcijsko-troškovne kontrole i analize

– utvrđuje način i rokove distribucije audiovizualnih djela za koja je dodijeljena potpora ugovorom o dodjeli sredstava

– obavlja referalno-dokumentacijsku djelatnost za audiovizualne djelatnosti u Republici Hrvatskoj

– potiče zaštitu, prikazivanje i proučavanje audiovizualne baštine

– potiče samoregulaciju i koregulaciju radi učinkovitije provedbe ovoga Zakona

– podupire i organizira stručno i profesionalno usavršavanje i edukaciju u području audiovizualnih i komplementarnih djelatnosti

– predlaže mjere i surađuje s drugim tijelima na suzbijanju nelegalnoga prometa i uporabe audiovizualnih djela

– promiče vrijednosti i potiče mjere važne za zaštitu prava i interese djece i mladeži, ravnopravnost spolova, rasa, nacionalnih manjina i osoba s invaliditetom

– provodi postupak kategorizacije audiovizualnih djela u skladu s člankom 19. stavkom 1. ovoga Zakona

– donosi rješenja kojima se odlučuje o zahtjevu za ostvarivanje prava na državnu potporu za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

– utvrđuje godišnju novčanu obvezu obveznicima uplate sredstava iz članka 25. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona

– surađuje sa strukovnim udrugama, pravnim i fizičkim osobama radi unaprjeđenja audiovizualnih djelatnosti

– vodi očevidnike sukladno članku 24. ovoga Zakona

– podnosi optužni prijedlog sukladno prekršajnim odredbama ovoga Zakona i odredbama zakona kojim se uređuju prekršaji.

(2) Poslovi iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 5., 12., 13., 20., 21., 22., 24. i 25. ovoga članka jesu poslovi u području javnih ovlasti Centra.

(3) Djelatnost Centra pobliže se uređuje Statutom Hrvatskog audiovizualnog centra (u daljnjem tekstu: Statut) sukladno odredbama ovoga Zakona.

(4) Osnivačka prava i obveze nad Centrom, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje ministarstvo nadležno za poslove kulture.

(5) Centar je u području planiranja, računovodstvenog evidentiranja i financijskog izvještavanja obvezan postupati u skladu s propisima iz proračunskog sustava.

Sredstva Centra

Članak 28.

(1) Sredstva za rad Centra, uključujući sredstva za plaće i materijalne troškove osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna u skladu s financijskim planom.

(2) Sredstva za provedbu Nacionalnog programa i poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna te iz drugih izvora sukladno ovom Zakonu i drugim propisima.

Ustrojstvo i upravljanje

Članak 29.

Tijela Centra su:

– Upravni odbor

– ravnatelj Centra

– Hrvatsko audiovizualno vijeće.

Upravni odbor

Članak 30.

(1) Centrom upravlja Upravni odbor.

(2) Upravni odbor ima pet članova od kojih je jedan predsjednik.

(3) Ministar nadležan za poslove kulture na temelju javnog poziva, a na prijedlog umjetničkih strukovnih udruga i ustanova iz područja audiovizualnih djelatnosti, imenuje predsjednika i tri člana Upravnog odbora.

(4) Po jedan član imenuje se iz reda ekonomsko-financijskih i pravnih stručnjaka, dva člana iz reda stručnjaka za audiovizualne djelatnosti, a jednoga člana biraju i razrješuju radnici Centra sukladno posebnomu zakonu kojim se uređuju radni odnosi.

(5) Javni poziv iz stavka 3. ovoga članka objavljuje Centar najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata dosadašnjemu Upravnom odboru.

(6) Za predsjednika odnosno člana Upravnog odbora može se imenovati osoba koja je hrvatski državljanin, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili s njim izjednačeni studij, aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik te ima najmanje pet godina radnoga iskustva iz područja navedenog u stavku 4. ovoga članka.

(7) Predsjednik odnosno član Upravnog odbora ne može biti član drugih tijela Centra, državni dužnosnik sukladno posebnomu propisu, kao ni dužnosnik političke stranke.

(8) Mandat predsjednika odnosno člana Upravnog odbora traje četiri godine.

(9) Predsjednik odnosno član Upravnog odbora razriješit će se prije isteka mandata:

– na vlastiti zahtjev

– ako neopravdano nije nazočan na više od tri sjednice u razdoblju od godinu dana

– ako je pravomoćno osuđen za kazneno djelo

– u drugim slučajevima predviđenima Statutom i ovim Zakonom.

(10) U slučaju prestanka mandata predsjedniku odnosno članu provest će se postupak izbora predsjednika odnosno člana Upravnog odbora na način propisan ovim Zakonom za preostali dio mandata.

Poslovi Upravnog odbora

Članak 31.

(1) Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

– nadzire poslovanje Centra i usklađenost poslovanja sa zakonima

– donosi Statut uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove kulture

– donosi druge opće akte Centra sukladno ovomu Zakonu i Statutu

– imenuje i razrješuje ravnatelja Centra

– donosi financijski plan Centra uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove kulture

– usvaja godišnje izvješće o financijskome poslovanju Centra

– donosi godišnji program rada i razvoja Centra i nadzire njegovo izvršavanje

– usvaja godišnje izvješće o radu Centra

– donosi odluke o raspolaganju sredstvima iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona u iznosima utvrđenim Statutom

– jednom godišnje podnosi ministarstvu nadležnom za poslove kulture izvješće o svom radu te na zahtjev ministarstva nadležnog za poslove kulture

– donosi poslovnik o svome radu

– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i ovim Zakonom.

(2) Godišnje izvješće iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka podnosi se sukladno rokovima propisanim u propisima iz proračunskog sustava, a izvješće iz stavka 1. podstavaka 8. i 10. ovoga članka najkasnije do kraja lipnja za prethodnu kalendarsku godinu.

Ravnatelj Centra

Članak 32.

(1) Ravnatelj Centra rukovodi Centrom.

(2) Ravnatelj Centra imenuje se na četiri godine na temelju natječaja koji raspisuje i provodi Upravni odbor na način propisan ovim Zakonom i Statutom.

(3) Ako Upravni odbor ne raspiše natječaj iz stavka 2. ovoga članka, natječaj će raspisati ministarstvo nadležno za poslove kulture.

(4) Ako Upravni odbor ne obavi razrješenje ravnatelja Centra kojemu je istekao mandat ili ne imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja Centra, ministar nadležan za kulturu razriješit će dužnosti ravnatelja Centra i imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja Centra.

(5) Za vršitelja dužnosti ravnatelja Centra može se, bez provođenja javnog natječaja, imenovati osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 33. stavkom 1. ovoga Zakona.

(6) Na mandat vršitelja dužnosti ravnatelja Centra primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje djelatnost ustanova.

Imenovanje i razrješenje ravnatelja Centra

Članak 33.

(1) Za ravnatelja Centra može se imenovati osoba koja je hrvatski državljanin, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili s njim izjednačeni studij, aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik, ima najmanje pet godina radnog iskustva u području audiovizualnih djelatnosti te ispunjava ostale uvjete propisane Statutom.

(2) Ravnatelj Centra razriješit će se prije isteka mandata:

– na vlastiti zahtjev

– ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuje radni odnos dovode do prestanka ugovora o radu

– ako ne postupa po propisima ili općim aktima ustanove, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Centra ili postupa protivno njima

– ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Centru veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti

– ako je pravomoćno osuđen za kazneno djelo

– u drugim slučajevima predviđenima Statutom i ovim Zakonom.

Poslovi ravnatelja Centra

Članak 34.

Ravnatelj Centra obavlja sljedeće poslove:

– organizira i vodi rad i poslovanje Centra

– predstavlja i zastupa Centar

– odgovara za zakonitost rada Centra

– poduzima pravne radnje u ime i za račun Centra

– donosi propise za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom

– predlaže Vijeću Nacionalni program

– predlaže Vijeću Godišnji plan te Izvješće o provedbi Godišnjeg plana

– predlaže Upravnom odboru godišnji program rada i razvoja Centra

– predlaže Upravnom odboru financijski plan Centra

– podnosi Upravnom odboru godišnje izvješće o financijskome poslovanju

– podnosi Upravnom odboru godišnje izvješće o radu Centra

– predlaže Upravnom odboru Statut i ostale opće akte

– provodi akte i zaključke Upravnog odbora i Vijeća

– predlaže Vijeću raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva te komplementarnih djelatnosti sukladno Godišnjem planu i financijskom planu

– predlaže Vijeću umjetničke savjetnike

– raspolaže sredstvima za rad Centra iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona do iznosa utvrđenoga Statutom

– raspolaže sredstvima iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona namijenjenima za provedbu Nacionalnog programa zaključivanjem ugovora s korisnicima na temelju odluke Vijeća

– donosi rješenje kojim se jamči ostvarivanje prava na državnu potporu poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i ovim Zakonom.

Hrvatsko audiovizualno vijeće

Članak 35.

(1) Vijeće čine članovi koje imenuju pravne osobe iz stavka 4. ovoga članka i ministarstvo nadležno za poslove kulture, na mandat od dvije godine sukladno ovom Zakonu.

(2) Za članove Vijeća mogu se imenovati osobe koje su hrvatski državljani, imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili s njim izjednačeni studij, aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik te imaju najmanje pet godina radnog iskustva u području audiovizualnih djelatnosti odnosno deset godina radnog iskustva u području audiovizualnih djelatnosti ako osoba nema završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačeni studij.

(3) Vijeće bira predsjednika Vijeća i zamjenika predsjednika iz svojih redova.

(4) Za članove Vijeća imenuje se po jedan predstavnik:

– ministarstva nadležnog za poslove kulture

– Hrvatske radiotelevizije

– svakoga nakladnika televizije s nacionalnom koncesijom koji emitiraju opći programski kanal

– Nacionalne udruge televizija

– Hrvatskoga društva filmskih djelatnika

– Društva hrvatskih filmskih redatelja

– Hrvatske udruge producenata

– Hrvatske udruge filmskih snimatelja

– Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela

– neprofesijskih filmskih udruga i amaterskih školskih družina

– Hrvatskoga državnog arhiva – Hrvatske kinoteke

– Strukovne grupacije kinoprikazivača pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

– Strukovne grupacije distributera pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

– svih operatora sustava kabelske distribucije

– svih operatora u nepokretnim i pokretnim komunikacijskim mrežama te davatelja usluga pristupa internetu

– svih visokih učilišta iz područja audiovizualnih djelatnosti.

(5) Članovi Vijeća imaju svoje zamjenike koji ih zamjenjuju u slučaju opravdane spriječenosti i u slučajevima iz članka 38. stavka 6. ovoga Zakona. Zamjenici članova Vijeća imenuju se i razrješuju po istome postupku i istim javnim pozivom kao i članovi Vijeća te moraju ispunjavati iste uvjete kao članovi Vijeća.

(6) Postupak imenovanja članova i zamjenika članova Vijeća pokreće Centar javnim pozivom pravnim osobama iz stavka 4. ovoga članka da u roku ne kraćem od osam dana od dana objave javnog poziva dostave odluku o imenovanju svojega predstavnika i njegova zamjenika u Vijeću.

(7) Ministar nadležan za kulturu potvrđuje imenovanje članova i zamjenika članova Vijeća u roku od 30 dana od primitka odluka o imenovanju ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom.

(8) Ako ministar nadležan za kulturu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave akta iz stavka 7. ovoga članka, ne postupi po zahtjevu vezanom za potvrdu akta o imenovanju, smatrat će se da je potvrda dana.

(9) Predstavnika ministarstva nadležnog za poslove kulture kao člana Vijeća imenuje i razrješava ministar nadležan za kulturu.

(10) Vijeće se može konstituirati kada je potvrđeno imenovanje većine svih članova Vijeća.

(11) Član Vijeća i/ili njegov zamjenik bit će razriješen prije isteka mandata:

– na vlastiti zahtjev

– ako neopravdano nije nazočan na više od tri sjednice u razdoblju od godinu dana

– ako je pravomoćno osuđen za kazneno djelo

– u drugim slučajevima predviđenima Statutom i ovim Zakonom.

(12) U slučaju prestanka mandata članu Vijeća ili njegovu zamjeniku provest će se postupak izbora člana ili njegova zamjenika na način propisan ovim Zakonom za preostali dio mandata.

Poslovi Vijeća

Članak 36.

(1) Vijeće obavlja sljedeće poslove:

– odobrava pitanja koja će se urediti koregulacijom

– dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove kulture Nacrt prijedloga nacionalnog programa

– na temelju prijedloga ravnatelja Centra raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva te komplementarnih djelatnosti sukladno Godišnjem planu

– na prijedlog ravnatelja Centra donosi Godišnji plan te Izvješće o provedbi Godišnjeg plana

– na prijedlog ravnatelja Centra podnosi ministarstvu nadležnom za poslove kulture Izvješće o provedbi Godišnjeg plana te na zahtjev ministarstva nadležnog za poslove kulture

– po završetku Nacionalnog programa podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske

– na prijedlog ravnatelja Centra imenuje umjetničke savjetnike

– donosi odluku o raspodjeli sredstava namijenjenih za provedbu Nacionalnog programa

– raspravlja o svim važnim pitanjima za audiovizualne djelatnosti

– donosi poslovnik o svome radu

– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i ovim Zakonom.

(2) Na sjednice Vijeća poziva se ravnatelj Centra koji sudjeluje u radu Vijeća bez prava glasa.

Umjetnički savjetnici

Članak 37.

(1) Umjetničke savjetnike imenuje Vijeće na prijedlog ravnatelja Centra za sva područja obuhvaćena javnim pozivom, a u svrhu razmatranja i vrednovanja programa i projekata prijavljenih na javne pozive iz članka 8. ovoga Zakona.

(2) Mandat umjetničkoga savjetnika traje do donošenja odluka Vijeća o raspodjeli sredstava prema javnom pozivu za koji je imenovan, a ista osoba može biti najviše dva puta uzastopno imenovana umjetničkim savjetnikom.

(3) Za svaki javni poziv iz članka 8. ovoga Zakona, na prijedlog ravnatelja Centra te u skladu s postupkom utvrđenim pravilnikom iz članka 8. stavka 6. ovoga Zakona, Vijeće imenuje potreban broj umjetničkih savjetnika koji imaju osobito sljedeće zadaće:

– provesti postupak stručne ocjene u skladu s kriterijima i na obrascima utvrđenima pravilnikom iz članka 8. stavka 6. ovoga Zakona

– utvrditi listu prioriteta

– predlagati raspodjelu sredstava

– sudjelovati u kolaudaciji projekata po završetku.

(4) Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena javnim pozivom.

(5) Umjetničko vijeće donosi poslovnik o svom radu.

Sprječavanje sukoba interesa

Članak 38.

(1) Ravnatelj Centra i članovi Vijeća u sukobu su interesa ako za vrijeme trajanja mandata oni i s njima povezane osobe na javni poziv Centra prijave projekt čiji su nositelji, autori i/ili koautori u smislu zakona kojim se uređuju autorska i srodna prava te ako sudjeluju u vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi pravne osobe koja je prijavila projekt na javni poziv.

(2) Umjetnički savjetnik u sukobu je interesa ako za vrijeme trajanja mandata on i s njim povezane osobe na javni poziv Centra prijave projekt čiji su nositelji, autori i/ili koautori u smislu zakona kojim se uređuju autorska i srodna prava te ako sudjeluju u vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi pravne osobe koja je prijavila projekt na javni poziv.

(3) Članovi Upravnog odbora u sukobu su interesa ako za vrijeme trajanja mandata na javni poziv Centra prijave projekt čiji su nositelji autori i/ili koautori u smislu zakona kojim se uređuju autorska i srodna prava te sudjeluju u vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi pravne osobe koja je prijavila projekt na javni poziv.

(4) Članovi tijela Centra iz članka 29. ovoga Zakona i umjetnički savjetnici dužni su prilikom imenovanja potpisati izjavu o sukobu interesa i povjerljivosti.

(5) Ako su u trenutku donošenja odluke o raspodjeli sredstava ispunjene pretpostavke iz stavaka 1. i 3. ovoga članka vezane za ravnatelja Centra i/ili članove Upravnog odbora, s nositeljem projekta neće biti sklopljen ugovor.

(6) Ako su u trenutku donošenja odluke o raspodjeli sredstava ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka vezane za člana Vijeća, on o tome odmah mora izvijestiti ravnatelja Centra i Vijeće te će biti izuzet iz provjere, procjene, rasprave, glasovanja i odlučivanja o svim projektima koji su u tome roku i u toj kategoriji prijavljeni na javni poziv iz članka 8. ovoga Zakona.

(7) Ako se ispune pretpostavke iz stavka 2. ovoga članka vezane za umjetničkoga savjetnika, on o tome odmah mora izvijestiti ravnatelja Centra i Vijeće te će biti razriješen.

(8) Ravnatelj Centra i članovi Upravnog odbora te s njima povezane osobe ne mogu za vrijeme trajanja mandata sklopiti poslovni odnos s Centrom te ne smiju biti u vlasničkoj ili upravljačkoj strukturi takve pravne osobe.

(9) Povezane osobe u smislu stavaka 1., 2. i 8. ovoga članka jesu:

– srodnici po krvi u uspravnoj liniji te braća i sestre

– bračni ili izvanbračni drug te životni partner ili neformalni životni partner u smislu zakona kojim se uređuje životno partnerstvo osoba istoga spola

– posvojitelj, posvojenik, skrbnik te štićenik u smislu zakona kojim se uređuju obiteljski odnosi.

Videoigre

Članak 39.

Na proizvodnju i promet videoigara na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 5. – 10., 14., 15., 19., 20., 24., 25., 37. i 38. ovoga Zakona.

Praćenje korištenja sredstava

Članak 40.

Praćenje zakonitog i namjenskoga korištenja sredstava državnih potpora dodijeljenih korisnicima sredstava za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva te komplementarnih djelatnosti obavlja Centar.

Provedba nadzora

Članak 41.

(1) Nadzor nad financijskim poslovanjem Centra obavlja nadležna služba ministarstva nadležnog za poslove financija koja obavlja nadzor neprofitnih organizacija.

(2) Nadzor nad zakonitošću rada i općim aktima Centra obavlja ministarstvo nadležno za poslove kulture.

(3) Inspekcijski nadzor nad provedbom članaka 15., 17., 18., 19., 20. i 21. ovoga Zakona provode gospodarski inspektori.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 42.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja:

– nije registrirana za proizvodnju, promet ili javno prikazivanje audiovizualnih djela i obavlja navedene djelatnosti, prema člancima 15. i 17. te članku 18. stavku 1. ovoga Zakona

– ne dostavi Centru obavijest o snimanju audiovizualnog djela na području Republike Hrvatske prema članku 16. ovoga Zakona

– prije prvoga stavljanja u promet audiovizualnog djela ili njegova javnog prikazivanja na odgovarajući i jasno vidljiv način ne istakne kategorizaciju audiovizualnog djela, prema članku 19. stavku 1. ovoga Zakona

– ne dostavi Centru obavijest o kategorizaciji djela u roku prema članku 19. stavku 2. ovoga Zakona

– javno prikazuje strana audiovizualna djela koja nisu obrađena na standardnome hrvatskom jeziku ili njegovim narječjima prema članku 21. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

– ne dostavi Centru podatke o ukupnome godišnjem brutoprihodu prema članku 25. stavku 4. ovoga Zakona

– ne omogući ovlaštenomu revizoru pristup svojoj financijskoj dokumentaciji, prema članku 25. stavku 5. ovoga Zakona.

(2) Ako prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počini odgovorna osoba u pravnoj osobi, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Ako prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 10.000,00 kuna.

(4) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 50.000,00 kuna.

(5) Pravnoj osobi, fizičkoj osobi, uključujući obrtnika i trgovca pojedinca, koji u obavljanju djelatnosti počine prekršaje iz stavka 1. podstavaka 3. i 4. ovoga članka može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili dijelova djelatnosti u trajanju do jedne godine ako je počinjeni prekršaj osobito težak zbog načina izvršenja, posljedica djela, počinjenja u povratu ili drugih okolnosti koje ga čine osobito teškim.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Mandat tijela Centra

Članak 43.

(1) Ravnatelj Centra nastavlja s radom i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, do isteka mandata odnosno razrješenja prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Članovi Upravnog odbora i članovi Vijeća, koji su imenovani prema odredbama Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, br. 76/07. i 90/11.), nastavljaju rad do dana imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora te članova Vijeća sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Centar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona objaviti poziv za predlaganje predsjednika i članova Upravnog odbora te članova Vijeća sukladno odredbama ovoga Zakona.

Usklađenost rada i poslovanja Centra

Članak 44.

(1) Centar je dužan uskladiti svoj rad i poslovanje te opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana konstituiranja Upravnog odbora sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Ravnatelj Centra donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnike iz članka 8. stavka 6., članka 19. stavka 1. i članka 24. ovoga Zakona.

(3) Ministar nadležan za kulturu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet će pravilnik iz članka 13. stavka 8. ovoga Zakona.

(4) Do stupanja na snagu pravilnika iz stavaka 2. i 3. ovoga članka primjenjivat će se:

– Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (»Narodne novine«, br. 144/14.)

– Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (»Narodne novine«, br. 3/15.)

– Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (»Narodne novine«, br. 127/14.).

Važenje Nacionalnog programa

Članak 45.

Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva 2017. – 2021. koji je donio ministar nadležan za kulturu u 2017. godini ostaje na snazi do isteka razdoblja za koje je donesen.

Važenje programa državnih potpora

Članak 46.

Do donošenja odluke tijela nadležnoga za državne potpore odnosno Europske komisije, kojom se odobrava program državne potpore utvrđen prema odredbama ovoga Zakona i pravilnika iz članka 8. stavka 6. i članka 13. stavka 8. ovoga Zakona, na dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine i sredstava poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela primjenjivat će se odredbe Pravilnika o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (»Narodne novine«, br. 144/14.) i Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (»Narodne novine«, br. 3/15.) te prema njima odobreni program državne potpore.

Dovršenje započetih postupaka

Članak 47.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, br. 79/07. i 90/11.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona.

Prestanak važenja Zakona

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, br. 76/07. i 90/11.).

Stupanje na snagu Zakona

Članak 49.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/47

Zagreb, 29. lipnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.