NN 64/2018 (18.7.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju plana upravljanja vodnim područjima

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

1317

Na temelju članka 36.a Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) ministar donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju plana upravljanja vodnim područjima (»Narodne novine«, broj 74/13 i 53/16) u članku 1. iza riječi: »vodnih usluga« briše se točka i dodaju se riječi: »te sadržaj prethodne procjene rizika od poplava, sadržaj karata opasnosti od poplava, sadržaj karata rizika od poplava, popis mjerila na osnovu kojih se izražavaju štetne posljedice povezane s poplavnim scenarijima, usklađivanje prethodne procjene rizika od poplava, karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava i planova upravljanja rizicima od poplava uključivo i njihovih revizija s planom upravljanja vodnim područjima te obuhvat i sadržaj plana upravljanja rizicima od poplava.«.

Članak 2.

U članku 2. iza točke 4. riječ: »i« briše se.

U točki 5. točka na kraju rečenice zamjenjuje se riječju: »i«.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. Direktiva 2007/60/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (SL L 288, 6. 11. 2007.)«.

Članak 3.

U članku 3. iza alineje 5. dodaju se alineje 6., 7., 8., 9. i 10. koje glase:

» – Prilog 6. – Sadržaj prethodne procjene rizika od poplava

– Prilog 7. – Sadržaj karata opasnosti od poplava

– Prilog 8. – Sadržaj karata rizika od poplava

– Prilog 9. – Obuhvat plana upravljanja rizicima od poplava i usklađenost s upravljanjem stanjem voda i okvirom za djelovanje u području vodne politike

– Prilog 10. – Sadržaj plana upravljanja rizicima od poplava.«.

Članak 4.

U Prilogu 1. DETALJNIJI SADRŽAJ PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA dio A. Plan upravljanja vodnim područjima iz članka 36. Zakona o vodama sadrži sljedeće elemente u točki 3. iza riječi: »Zakona o vodama« dodaju se riječi: »i, prema potrebi, drugih područja od posebnog interesa (npr. kulturna baština) za koje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite«.

Članak 5.

U Prilogu 2. METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE ZNAČAJKI VODNOG PODRUČJA, točki 2. PODZEMNE VODE podtočki 2.3 PREGLED UTJECAJA LJUDSKIH DJELATNOSTI NA PODZEMNE VODE stavku 2. točka iza riječi »podzemnih voda« briše se i dodaju se riječi: »koristeći pritom minimalno najbolje priznate prakse, uključujući najbolje prakse zaštite okoliša i najbolje raspoložive tehnike.«.

Članak 6.

Iza Priloga 5. dodaju se prilozi 6., 7., 8., 9. i 10. koji glase:

»PRILOG 6.

SADRŽAJ PRETHODNE PROCJENE RIZIKA OD POPLAVA

Prethodna procjena rizika od poplava obuhvaća najmanje sljedeće:

(a) karte vodnog područja u odgovarajućem mjerilu koje sadrže granice riječnih slivova, podslivova i, ako je relevantno, obalnih područja, s prikazom topografije i namjenom zemljišta

(b) opis poplava koje su se dogodile u prošlosti i koje su imale velike štetne učinke na zdravlje ljudi, okoliš, kulturno-povijesnu baštinu i gospodarsku aktivnost i za koje je vjerojatnost sličnih budućih događaja i dalje relevantna, uključujući opis prostora koji su obuhvaćale i putove otjecanja poplavnih voda te procjenu štetnih učinaka koje su prouzročile

(c) opis značajnijih poplava u prošlosti, kada je moguće predvidjeti da bi slični događaji u budućnosti mogli imati značajne štetne posljedice, a prema potrebi uključuje:

d) procjenu mogućih štetnih posljedica budućih poplava za zdravlje ljudi, okoliš, kulturno-povijesnu baštinu i gospodarsku aktivnost, što je više moguće, uzimajući u obzir čimbenike kao što su topografija, položaj vodotoka i njihove općenite hidrološke i geomorfološke karakteristike, uključujući poplavna područja kao prirodna retencijska područja, učinkovitost postojeće izgrađene infrastrukture za zaštitu od poplava, položaj naseljenih područja, područja gospodarske aktivnosti i dugoročnog razvoja uključujući učinke klimatskih promjena na pojavu poplava.

PRILOG 7.

SADRŽAJ KARATA OPASNOSTI OD POPLAVA

Karte opasnosti od poplava obuhvaćaju geografska područja iz članka 110.a stavka 1. Zakona o vodama koja bi mogla biti poplavljena prema sljedećim scenarijima:

a) poplave male vjerojatnosti ili scenariji ekstremnih događaja;

b) poplave srednje vjerojatnosti (povratno razdoblje ≥ 100 godina) te

c) poplave velike vjerojatnosti, po potrebi.

Za svaki navedeni scenarij najmanje treba prikazati sljedeće elemente:

a) prostorni obuhvat poplava;

b) dubinu vode ili vodostaj, što je primjenjivije

te prema potrebi, brzinu toka ili odgovarajući protok vode.

PRILOG 8.

SADRŽAJ KARATA RIZIKA OD POPLAVA

Karte rizika od poplava prikazuju moguće štetne posljedice koje se povezuju sa scenarijima navedenima u Prilogu 7. ovoga Pravilnika prikazane kao:

a) okvirni broj potencijalno ugroženih stanovnika

b) vrsta gospodarske aktivnosti na potencijalno pogođenom području

c) postrojenja navedena u Prilogu I. propisa iz članka 95. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) koja bi mogla prouzročiti iznenadno onečišćenje u slučaju poplava te potencijalno pogođena zaštićena područja iz članka 48. Zakona o vodama

d) ostale informacije koje se smatraju korisnima, poput prikaza područja na kojima se mogu javiti poplave sa značajnim erozijskim procesima i gubicima zemljišnog pokrova, pronosom nanosa i naplavina, informacije o klizištima kao i informacije o drugim značajnim izvorima onečišćenja.

PRILOG 9.

OBUHVAT PLANA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA I USKLAĐENOST S UPRAVLJANJEM STANJEM VODA I OKVIROM ZA DJELOVANJE U PODRUČJU VODNE POLITIKE

A. OBUHVAT PLANA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA

Plan upravljanja rizicima od poplava sadrži mjere za ostvarivanje ciljeva postavljenih u skladu s člankom 112. stavkom 2. Zakona o vodama, kao i komponente utvrđene Prilogom 10. ovoga Pravilnika.

Plan upravljanja rizicima od poplava sadrži relevantne elemente kao: troškove i koristi, prostorni obuhvat poplava i putove otjecanja poplavnih voda te područja koja imaju mogućnost retencije poplavne vode poput prirodnih poplavnih područja, ciljeve zaštite voda iz Zakona o vodama, gospodarenje tlom i vodama, prostorno planiranje, korištenje zemljišta, očuvanje prirode, plovidbu, vodne građevine i lučku infrastrukturu.

Planom upravljanja rizicima od poplava uzimaju se u obzir svi elementi upravljanja rizicima od poplava s naglaskom na smanjenje izloženosti, zaštitu, pripravnost, prognoze poplava i sustave ranog obavještavanja i upozoravanja, a uzimajući u obzir karakteristike određenog riječnog sliva ili podsliva.

Plan upravljanja rizicima od poplava može obuhvaćati i promicanje prakse održivog korištenja zemljišta, poboljšanja retencije vode, kao i kontrolirano plavljenje određenih područja u slučaju poplave.

Radi usklađivanja upravljanja rizicima od poplava s upravljanjem stanjem voda i okvirom za djelovanje u području vodne politike poduzimaju se odgovarajuće mjere s naglaskom na mogućnost povećavanja učinkovitosti, razmjenu informacija i ostvarivanje sinergija i uzajamnih koristi, uzimajući u obzir ciljeve zaštite voda iz Zakona o vodama.

B. USKLAĐENOST S UPRAVLJANJEM STANJEM VODA I OKVIROM ZA DJELOVANJE U PODRUČJU VODNE POLITIKE

1. Izrada prvih karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava i njihove kasnije revizije provodi se na način da su informacije koje sadrže dosljedne relevantnim informacijama iznesenima u skladu s upravljanjem stanjem voda i okvirom za djelovanje u području vodne politike. Iste se usklađuju s revizijama predviđenima člankom 36. stavkom 4. Zakona o vodama i mogu biti uključene u iste.

2. Prethodna procjena rizika od poplava revidira se i, prema potrebi, ažurira do 22. prosinca 2018., a nakon toga svakih šest godina.

3. Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava revidiraju se i, prema potrebi, ažuriraju do 22. prosinca 2019., a nakon toga svakih šest godina.

4. Plan upravljanja rizicima od poplava, uključujući komponente navedene u dijelu B. Priloga 10. ovoga Pravilnika, revidira se i, prema potrebi, ažurira do 22. prosinca 2021., a nakon toga svakih šest godina.

5. Vjerojatan učinak klimatskih promjena na pojavu poplava uzima se u obzir prilikom revizija navedenih u točkama 1. i 3.

PRILOG 10.

SADRŽAJ PLANA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA

A. PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA

I. Komponente prvog plana upravljanja rizicima od poplava:

1. Zaključci prethodne procjene rizika od poplava u obliku pregledne karte vodnih područja, a po potrebi i njihovih dijelova, iz članka 110. stavka 1. Zakona o vodama, s prikazom granica područja iz članka 110.a stavka 1. Zakona o vodama koja su predmet plana upravljanja rizicima od poplava

2. karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava izrađene sukladno članku 111. Zakona o vodama te zaključci koji proizlaze iz tih karata

3. opis odgovarajućih ciljeva upravljanja rizicima od poplava

4. sažetak mjera s određenim prioritetima u svrhu ostvarivanja odgovarajućih ciljeva upravljanja rizicima od poplava, uključujući mjere poduzete u skladu s člankom 46. Zakona o vodama i komponentama navedenim u dijelu A. Priloga 9. ovoga Pravilnika i mjere koje se odnose na poplave iz propisa o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš, mjere koje proizlaze iz provedbe propisa o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, mjere vezane uz provedbu propisa o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš te mjere koje su vezane uz provedbu propisa o upravljanju stanjem voda i okvirom za djelovanje u području vodne politike

5. ako je dostupan, za zajedničke riječne slivove i podslivove, opis metodologije za analizu troškova i koristi primijenjenu u procjeni mjera s prekograničnim učincima.

II. Opis provedbe plana:

1. opis određivanja prioriteta i načina na koji će se pratiti napredak u provođenju plana

2. sažetak poduzetih mjera/radnji na informiranju i savjetovanju s javnosti

3. popis nadležnih tijela i, ako je to potrebno, postupak koordinacije unutar međunarodnog vodnog područja i postupak usklađivanja sukladno članku 5. stavku 9. i članku 36.b Zakona o vodama.

B. KOMPONENTE BUDUĆIH PLANOVA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA

1. pregled prethodnog plana upravljanja rizicima od poplava i sve izmjene i/ili dopune nakon objave prethodne verzije uključujući sažetak revizija prethodnih procjena rizika od poplava, karata opasnosti i karata rizika od poplava, planova upravljanja rizicima od poplava te utjecaja klimatskih promjena

2. procjena ostvarenog napretka prema ispunjenju ciljeva planova upravljanja rizicima od poplava

3. opis i objašnjenje za eventualne mjere predviđene prethodnim planom upravljanja rizicima od poplava čija se provedba planirala, a nisu uključene u sljedeći plan

4. opis eventualnih dodatnih mjera nakon objave prethodnog plana upravljanja rizicima od poplava.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

1. Prethodna procjena rizika od poplava navedena u članku 110. Zakona o vodama ne mora se provesti za one riječne slivove, podslivove ili priobalna područja na kojima je:

(a) procjena rizika već provedena te je, prije 22. prosinca 2010., zaključeno da postoje područja s potencijalno značajnim rizikom od poplava ili je vjerojatno da bi isti mogli nastati što je dovelo do utvrđivanja područja iz članka 110.a Zakona o vodama ili

(b) odlučeno, prije 22. prosinca 2010., izraditi karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava te plan upravljanja rizicima od poplava, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o vodama i ovoga Pravilnika.

2. Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava, izrađene prije 22. prosinca 2010., mogu se koristiti ako sadrže elemente iz Priloga 7., odnosno Priloga 8. ovoga Pravilnika.

3. Plan upravljanja rizicima od poplava izrađen prije 22. prosinca 2010. može se koristiti ako sadrži elemente iz članka 112. Zakona o vodama te Priloga 9., odnosno Priloga 10. ovoga Pravilnika.

4. Stavci 1., 2. i 3. ovoga članka primjenjuju se ne dovodeći u pitanje usklađenost plana upravljanja rizicima od poplava s upravljanjem stanjem voda i okvirom za djelovanje u području vodne politike sadržanim u Prilogu 9.B. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/17-01/706

Urbroj: 518-12-17-7

Zagreb, 26. lipnja 2018.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.