NN 67/2018 (25.7.2018.), Pravilnik o tajnosti podataka obrane

Ministarstvo obrane

1379

Na temelju članka 13. stavka 5. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18) i članka 10. Zakona o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07 i 86/12) donosim

PRAVILNIK

O TAJNOSTI PODATAKA OBRANE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se klasificirani i neklasificirani podaci obrane, osobe ovlaštene za određivanje klasificiranih podataka obrane, kriteriji za određivanje stupnja tajnosti podataka obrane, klasifikacija i deklasifikacija podataka i pristup klasificiranim podacima obrane.

II. KLASIFICIRANI I NEKLASIFICIRANI PODACI OBRANE

Članak 2.

(1) Klasificirani podaci obrane su podaci koji imaju određen jedan od stupnjeva tajnosti iz članaka 5. do 9. ovoga Pravilnika, kao i podaci koje je kao klasificirane Ministarstvu obrane predala druga država, međunarodna organizacija ili tijelo s kojom Republika Hrvatska surađuje.

(2) Neklasificirani podatak obrane je podatak bez utvrđenog stupnja tajnosti koji se koristi u službene svrhe, kao i podatak koji je Ministarstvu obrane tako označenog predala druga država, međunarodna organizacija ili tijela s kojim Republika Hrvatska surađuje.

III. OSOBE OVLAŠTENE ZA ODREĐIVANJE KLASIFICIRANIH PODATAKA OBRANE

Članak 3.

(1) Klasificiranje podataka obrane do uključivo stupnja tajnosti »VRLO TAJNO« provode: ministar obrane, ravnatelj Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (u daljnjem tekstu Agencija) i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage).

(2) Klasificiranje podataka obrane do uključivo stupnja tajnosti »TAJNO« provode: državni tajnici, glavni inspektor obrane, zamjenik glavnog inspektora obrane, zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, direktor Glavnog stožera Oružanih snaga, savjetnik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga za zdravstvo, glavni tajnik Ministarstva obrane, tajnik Kabineta ministra, pomoćnici ministra obrane, zamjenik ravnatelja Agencije, čelnici ustrojstvenih jedinica Agencije, načelnici samostalnih sektora, načelnici sektora, voditelji samostalnih službi u Ministarstvu obrane, predsjednik Vojnostegovnog suda, čelnici ustrojstvenih jedinica kriminalističke vojne policije Oružanih snaga, načelnici uprava Glavnog stožera Oružanih snaga, zapovjednik Zapovjedno operativnog središta Glavnog stožera Oružanih snaga, zapovjednici pristožernih postrojbi, zapovjednici i zamjenici zapovjednika grana, zapovjednik i zamjenik zapovjednika Zapovjedništva za potporu, zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta »Dr. Franjo Tuđman«, zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga.

(3) Klasificiranje podataka obrane do uključivo stupnja tajnosti »POVJERLJIVO« provode: voditelji samostalnih odjela u Ministarstvu obrane, načelnici stožera u granama Oružanih snaga, načelnik stožera Zapovjedništva za potporu, zapovjednici razine samostalne bojne/brigade, načelnici ustrojstvenih jedinica zapovjedništava grana i Povjerenstvo za pregled snimaka iz zraka.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu pisanim putem prenijeti ovlast za klasificiranje podataka i na druge osobe isključivo u okviru njihova djelokruga.

(5) Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka klasificiraju podatke i za druga tijela i pravne osobe kada rade na projektima, pronalascima, tehnologijama i drugim poslovima važnih za sigurnost Republike Hrvatske.

IV. KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE STUPNJA TAJNOSTI PODATAKA OBRANE

Članak 4.

Stupnjevi tajnosti klasificiranih podataka obrane su:

– »VRLO TAJNO«

– »TAJNO«

– »POVJERLJIVO«

– »OGRANIČENO«.

»VRLO TAJNO«

Članak 5.

(1) Stupnjem tajnosti »VRLO TAJNO« klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu temeljima Ustavom Republike Hrvatske utvrđenog ustrojstva Republike Hrvatske i to osobito sadržani u:

1. procjenama, prosudbama i izvješćima o terorizmu i drugim oblicima organiziranog nasilja

2. procjenama i prosudbama o ugrožavanju sigurnosti štićenih osoba, objekata i prostora Ministarstva obrane i Oružanih snaga

3. procjenama, prosudbama i izvješćima o obavještajnim djelatnostima stranih vojnih obavještajnih službi, organizacija i pojedinaca.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se ovisno o sadržaju i procjeni stvaratelja podatka klasificirati i nižim stupnjevima tajnosti.

Članak 6.

(1) Stupnjem tajnosti »VRLO TAJNO« klasificiraju se podaci koji se odnose na obrambenu sposobnost, obrambene pripreme, sigurnosno-obavještajni sustav te znanstvene i tehničke izume posebno važne za nacionalnu sigurnost i obranu Republike Hrvatske, a čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske.

(2) Podaci klasificirani na način propisan u stavku 1. ovoga članka sadržani su u:

1. Planu obrane Republike Hrvatske

2. Planu uporabe Oružanih snaga

3. Planu strateškog elektroničkog izviđanja

4. obavještajnim i protuobavještajnim podacima iz područja HUMINT-a, SIGINT-a, COMINT-a, IMINT-a, OSINT-a i GEOINT-a koje Agencija može razmjenjivati s Organizacijom Sjevernoatlantskog ugovora (u daljnjem tekstu NATO), Europskom unijom te partnerskim službama i međunarodnim organizacijama

5. podacima iz područja SIGINT-a i COMINT-a koje Središnjica za obavještajno djelovanje može razmjenjivati s NATO-om

6. Odluci o pravnim osobama posebno važnima za obranu

7. Odluci o civilnim lokacijama i građevinama posebno važnima za obranu

8. Odluci o vojnim lokacijama i građevinama posebno važnima za obranu

9. sigurnosnoj dokumentaciji klasificiranih komunikacijskih i informacijskih sustava Ministarstva obrane i Oružanih snaga

10. dokumentu »Specifikacija sigurnosnih zahtjeva sustava za informacijske i komunikacijske sustave Ministarstva obrane i Oružanih snaga

11. dokumentu kriptografskog sustava

12. planovima komunikacijsko-informacijske potpore

13. računalnim programima za potrebe kriptografske zaštite i kriptografske osnovice koji sadrže kriptoalgoritme čije otkrivanje bi moglo ugroziti sigurnost informacijsko-komunikacijskih sustava Ministarstva obrane i Oružanih snaga

14. dokumentima o znanstveno-istraživačkom radu u području kriptografske zaštite

15. dokumentima o ustrojstvu vojnog sigurnosno-obavještajnog sustava

16. aktima o ustroju sustava sigurnosti i zaštite podataka u Oružanim snagama

17. planovima rada vojnog sigurnosno-obavještajnog sustava

18. aktima o pravdanju i korištenju sredstava za posebne namjene Agencije

19. sigurnosnim prosudbama, prosudbama prijetnji i rizika te prosudbama ugroženosti

20. dokumentima i podacima proizašlima iz primjene mjera tajnog prikupljanja podataka

21. planovima razvoja vojnog sigurnosno-obavještajnog sustava

22. planovima razvoja tehničkih sredstava izvidničkih postrojbi i obavještajnih tijela

23. dokumentima o sredstvima za obavještajna tijela i izvidničke postrojbe

24. dokumentima o suradnji sa sigurnosno-obavještajnim tijelima u Republici Hrvatskoj i drugim državama

25. dokumentima i podacima proizašlima iz provedbe radnji i postupaka iz nadležnosti Agencije

26. dokumentima o kriminalističkim istraživanjima

27. obavijestima o utvrđivanju statusa vojne lokacije i građevine posebno važne za obranu

28. zapisnicima i dokumentima o inspekcijskim nadzorima Inspektorata obrane.

(3) Podaci, izvodi, dijelovi ili prilozi podataka iz stavka 2. ovoga članka mogu se ovisno o sadržaju i procjeni stvaratelja podatka klasificirati i nižim stupnjevima tajnosti.

(4) Izvodi, dijelovi ili prilozi podataka iz stavka 2. ovoga članka, čije neovlašteno otkrivanje ne ugrožava vrijednosti zaštićene ovim Pravilnikom, neće biti označeni stupnjem tajnosti te predstavljaju neklasificirane podatke odnosno podatke određene samo za službenu uporabu.

»TAJNO«

Članak 7.

(1) Stupnjem tajnosti »TAJNO« klasificiraju se podaci koji se odnose na obrambenu sposobnost, obrambene pripreme, sigurnosno-obavještajni sustav te znanstvene i tehničke izume posebno važne za nacionalnu sigurnost i obranu Republike Hrvatske, a čije bi neovlašteno otkrivanje teško naštetilo nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske.

(2) Podaci klasificirani na način propisan u stavku 1. ovoga članka sadržani su u:

1. planovima djelovanja Vlade Republike Hrvatske i ministarstava u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu stanju neposredne ugroženosti)

2. studijama i raščlambama o mogućnostima proizvodnje naoružanja i vojne opreme u pravnim osobama u miru i ratnom stanju

3. izvodu iz Odluke o pravnim osobama posebno važnima za obranu

4. investicijskim programima za izgradnju objekata za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

5. dokumentima i zapovijedima o zaštiti vojnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu

6. izvješćima o borbenoj spremnosti Oružanih snaga

7. planovima izgradnje vojnih građevina isključivo za potrebe Oružanih snaga

8. Izvodu iz Odluke o civilnim lokacijama i građevinama posebno važnima za obranu

9. dokumentaciji o patentima koji se odnose na obranu

10. taktičkim studijama o zrakoplovima, ratnim brodovima i drugim složenim oružanim sustavima

11. izvješćima o letovima prototipova zrakoplova, pokusnoj plovidbi brodova i podmornica te pokusnoj uporabi drugih složenih bojnih sredstava

12. procjenama mogućnosti primjene otkrića odnosno pronalazaka u vojne svrhe

13. tehničkoj dokumentaciji o uređajima i sustavima za elektroničko izviđanje

14. tjednim i mjesečnim operativnim izvješćima ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga

15. mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga

16. mobilizacijskim planovima Oružanih snaga

17. dokumentima o zapovijedanju postrojbama

18. dokumentima o ustroju komunikacijsko-informacijskog sustava u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti

19. izvješćima o psihološko-borbenoj spremnosti i borbenom moralu

20. izvješćima o obučenosti i uvježbanosti zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga

21. izvješćima i raščlambama provedenih obuka i vježbi

22. izvješćima o nadzorima zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga

23. dokumentima koji se odnose na uzbunjivanje ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga

24. raščlambama, dokumentaciji i evidencijama o ugrozama prema Republici Hrvatskoj i mjerama suprotstavljanja ugrozama

25. raščlambama iz područja sigurnosti koji neizravno utječu na borbenu i operativnu spremnost Oružanih snaga

26. podacima i dokumentima o elektroničkom izviđanju i kriptografskoj zaštiti prema drugim državama

27. dokumentima o korištenju kriptografskih sustava

28. izvješćima o neovlaštenom ulasku u klasificirane vojne informacijske i komunikacijske sustave

29. izvješćima o neovlaštenom otkrivanju klasificiranih podataka obrane

30. dokumentima o suradnji s drugim državnim tijelima u području sigurnosti

31. dokumentima o specifičnim oblicima materijalnog zbrinjavanja Agencije

32. pregledima sigurnosnih podataka

33. dokumentima o procjenama mogućih napada na informacijsku i komunikacijsku infrastrukturu Ministarstva obrane i Oružanih snaga

34. personalnim evidencijama zaposlenika Agencije

35. podzakonskim aktima iz nadležnosti Agencije

36. dokumentima o financijskom i materijalnom poslovanju Agencije

37. odlukama, uputama i planovima osiguranja o načinu zaštite osoba, građevina i prostora Ministarstva obrane i Oružanih snaga

38. izvješćima o kriminalitetu u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama

39. planovima kibernetičkih aktivnosti

40. zapisnicima i dokumentima o inspekcijskim nadzorima Inspektorata obrane.

(3) Podaci, izvodi, dijelovi ili prilozi podataka iz stavka 2. ovoga članka mogu se ovisno o sadržaju i procjeni stvaratelja podatka klasificirati i drugim stupnjevima tajnosti.

(4) Izvodi, dijelovi ili prilozi podataka iz stavka 2. ovoga članka, čije neovlašteno otkrivanje ne ugrožava vrijednosti zaštićene ovim Pravilnikom, neće biti označeni stupnjem tajnosti te predstavljaju neklasificirane podatke odnosno podatke određene samo za službenu uporabu.

»POVJERLJIVO«

Članak 8.

(1) Stupnjem tajnosti »POVJERLJIVO« klasificiraju se podaci koji se odnose na obrambenu sposobnost, obrambene pripreme, sigurnosno-obavještajni sustav te znanstvene i tehničke izume posebno važne za nacionalnu sigurnost i obranu Republike Hrvatske, a čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske.

(2) Podaci klasificirani na način propisan u stavku 1. ovoga članka sadržani su u:

1. planovima djelovanja županija i Grada Zagreba u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti

2. studijama i prijedlozima rješenja iz područja upravljanja i zapovijedanja, ustroja i razvoja opreme grana, rodova, struka i službi Oružanih snaga

3. dokumentaciji o informacijskim i komunikacijskim sustavima Ministarstva obrane i Oružanih snaga

4. dokumentima o hidrološkim značajkama i parametrima mora posebno važnima za obranu

5. dokumentima koji se odnose na istraživanje geološkog sastava i građe zemljišta, hidroloških i hidrogeoloških značajki terena i parametara posebno važnima za obranu

6. bazama geoprostornih podataka s podrobnim informacijama o vojnim lokacijama i građevinama i civilnim lokacijama i građevinama posebno važnim za obranu razine mjerila krupnijeg od 1:5000

7. elaboratima geodetskih i hidrografskih izmjera vojnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu s pripadajućim originalnim izvornicima

8. elaboratima geomagnetskih i gravimetrijskih podataka s pripadajućim originalnim izvornicima izmjere

9. izvješćima o borbenoj i operativnoj spremnosti zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga

10. zapovijedima načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga koji se odnose na borbenu i operativnu spremnost Oružanih snaga

11. odlukama, uputama i elaboratima o načinu zaštite osoba, građevina i prostora Ministarstva obrane

12. izvješćima o zdravstvenom stanju pripadnika Oružanih snaga

13. dokumentima o nadzoru i ocjenjivanju borbene i operativne spremnosti zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga

14. elaboratima unutarnje službe postrojbi

15. popisu dužnosti i radnih mjesta posebno važnih za obranu koje se štite primjenom posebnih sigurnosno-obavještajnih mjera

16. elaboratima o izboru i ocjenjivanju radarskih položaja

17. planovima nabave naoružanja i vojne opreme

18. izvješćima o stanju naoružanja i vojne opreme

19. materijalima i zaključcima sa sjednica Vojno-tehničkog savjeta koji se odnose na razvoj Oružanih snaga

20. planovima nuklearno-biološko-kemijske obrane borbenih područja postrojbi (operativni i teritorijalni)

21. planovima zaštite vojnog zračnog i pomorskog prometa

22. evidencijama Vojne policije

23. obavještajnim dnevnicima i obavještajnim izvješćima

24. evidencijama i dokumentima o ratnoj i mirnodopskoj popuni zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga

25. izvješćima o tehničkoj ispravnosti tehničko-materijalnih sredstava raščlambama sa stručnih trenaža na razini Ministarstva obrane, Glavnog stožera i granskih zapovjedništava

26. operativnim evidencijama naoružanja i vojne opreme

27. matičnim knjigama vojnih obveznika

28. elaboratima (studijama) o znanstvenim i tehničko-tehnološkim dostignućima i pronalascima važnima za obranu

29. procjenama mogućnosti primjene znanstvenih i tehničko-tehnoloških dostignuća ili pronalaska u vojne svrhe

30. dokumentima o istraživačkoj djelatnosti i razvoju ratnih materijalnih sredstava od općeg interesa za Oružane snage

31. dokumentima o znanstveno-istraživačkom radu postrojbi rodova Hrvatske kopnene vojske, Hrvatske ratne mornarice, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (razvoj i uvođenje novih i usavršavanje postojećih tehničko-materijalnih sredstava)

32. fotoproizvodima mjerila krupnijim od 1:5000 dobivenih snimanjem i/ili skeniranjem iz zraka i/ili s površine zemlje na kojima su vidljive vojne lokacije i građevine te civilne lokacije i građevine posebno važne za obranu

33. planovima zaštite te studijama, planovima i projektima uređenja vojnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu

34. projektima tehničke zaštite vojnih lokacija i građevina

35. dijelovima tehničke dokumentacije o uređajima i sustavima za elektroničko izviđanje kojima se u radu koriste operateri

36. obavijestima o utvrđivanju statusa vojne lokacije i građevine posebno važne za obranu

37. planovima terenskih ispitivanja SAT radarskih i komunikacijsko-informacijskih sustava

38. rezultatima dobivenim terenskim ispitivanjima SAT radarskih i komunikacijsko-informacijskih sustava

39. popisu dužnosti i poslova za koje je potreban certifikat za pristup klasificiranim podacima Ministarstva obrane

40. personalnim izvješćima o strukturi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama

41. elaboratima i obavijestima o oružanim snagama stranih država

42. procjenama ugroze vojnih lokacija i građevina

43. izvješćima o provedenim sigurnosnim provjerama za izdavanje certifikata za pristup klasificiranim podacima

44. projektima vojnih građevina posebno važnih za obranu (posebne vojne građevine)

45. ustroju Glavnog stožera Oružanih snaga, knjigama ustroja zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga

46. podacima i dokumentima koji se odnose na stupnjeve i mjere zaštite snaga u Oružanim snagama

47. zapisnicima i dokumentima o inspekcijskim nadzorima Inspektorata obrane.

(3) Podaci, izvodi, dijelovi ili prilozi podataka iz stavka 2. ovoga članka mogu se ovisno o sadržaju i procjeni stvaratelja podatka klasificirati i drugim stupnjevima tajnosti.

(4) Izvodi, dijelovi ili prilozi podataka iz stavka 2. ovoga članka, čije neovlašteno otkrivanje ne ugrožava vrijednosti zaštićene ovim Pravilnikom, neće biti označeni stupnjem tajnosti te predstavljaju neklasificirane podatke odnosno podatke određene samo za službenu uporabu.

»OGRANIČENO«

Članak 9.

(1) Stupnjem tajnosti »OGRANIČENO« klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo djelovanju i izvršavanju zadaća Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

(2) Podaci klasificirani na način propisan u stavku 1. ovoga članka sadržani su u:

1. operativnim evidencijama uređenja i pripreme područja koja se vodi na topografskim kartama, i to evidencija:

– fortifikacijskih objekata s podacima i objektima

– izvanrednih priprema za zaprečivanje i pregled objekata

– objekata za zapovijedanje i vezu od razine pukovnije do brigade

– pričuvnih prijelaza preko rijeka

– željezničke mreže

– prirodnih i umjetnih objekata od interesa za Oružane snage

2. topografskim, pomorskim i zrakoplovnim kartama, ortofotokartama, priručnicima i drugim publikacijama sa shematskim prikazom položaja i razmještaja vojnih lokacija i građevina i civilnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu s pripadajućim opisima

3. prostornim planovima vojnih lokacija i građevina

4. knjigama evidencije pregleda mobilizacijskog razvoja

5. izvješćima o ljudskom potencijalu i tehničko-materijalnih sredstava iz popisa za popunu Oružanih snaga i drugih potreba obrane

6. personalnim izvješćima o broju i popuni u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama

7. izvješćima iz djelokruga novačkih poslova

8. ratnom putu, osim potvrde o ratnom putu izdane u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

9. dokumentima o preraspodjeli tehničko-materijalnih sredstava

10. shemama logističke potpore zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga

11. provedbenim planovima Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga

12. obrambenim programima Ministarstva obrane

13. dokumentima o razvoju i uvođenju protupožarne opreme i sredstava u Oružane snage

14. planovima konzervacije i dekonzervacije tehničko-materijalnih sredstava

15. planovima o obukama i vježbama, stožernim vježbama i zapovjednim izviđanjima

16. izvješćima o provedenim inspekcijama iz područja nadzora naoružanja

17. raščlambama požara u Oružanim snagama i njihovih uzroka

18. izvješćima o kršenju zračnog prostora

19. izvješćima o mogućnostima smještaja ljudi i tehničko-materijalnih sredstava

20. planovima vojno-znanstvenog rada u Ministarstvu obrane

21. planovima o mobilizacijskim obukama i vježbama zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga

22. evidencijama izdanih građevinskih i lokacijskih dozvola za izgradnju građevina posebne namjene i građevina posebnog karaktera na vojnim lokacijama

23. skupnim evidencijama o djelatnicima Ministarstva obrane i pripadnicima Oružanih snaga

24. financijskim dokumentima o plaćama zaposlenika u Ministarstvu obrane, pripadnika Oružanih snaga i zaposlenika Agencije

25. skupnim evidencijama o ugovornim odnosima Ministarstva obrane s drugim pravnim osobama, a koji su klasificirani određenim stupnjem tajnosti

26. obavijestima o utvrđivanju statusa pravne osobe posebno važne za obranu

27. planovima provođenja utvrđenih obveza sudionika priprema u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti

28. obavijestima o utvrđivanju statusa civilne lokacije i građevine posebno važne za obranu

29. planovima zaštite civilnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu

30. izvornim dijelovima video, foto i drugih vrsta zapisa te fotoproizvodima mjerila 1:5000 i sitnijim dobivenih snimanjem i/ili skeniranjem iz zraka i/ili s površine zemlje na kojima su vidljive vojne lokacije i građevine te civilne lokacije i građevine posebno važne za obranu

31. projektima vojnih lokacija i građevina (građevine posebnog karaktera)

32. zahtjevima za izdavanje certifikata za pristup klasificiranim podacima s popunjenim upitnikom za sigurnosnu provjeru

33. aktima o pravima iz službe zaposlenika u Agencije

34. aktima o statusu u službi zaposlenika Agencije

35. bazama geoprostornih podataka s osnovnim informacijama o vojnim lokacijama i građevinama te civilnim lokacijama i građevinama posebno važnim za obranu razine mjerila 1:5000 i sitnijim

36. odobrenjima za uvođenje sustava kriptografske zaštite

37. taktičkoj studiji i taktičko-tehničkim zahtjevima naoružanja i vojne opreme koji se izrađuju za potrebe pokretanja procesa opremanja Oružanih snaga

38. dnevnim operativnim izvješćima ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga

39. raščlambama, izvješćima o stanju vojne stege i izvanrednim događajima

40. elaboratima o implementaciji NATO mjera odgovora na krize

41. podacima i dokumentima koji se odnose na dostizanje NATO ciljeva sposobnosti u Oružanim snagama

42. sigurnosnoj dokumentaciji informacijskih sustava u svrhu ishođenja sigurnosne akreditacije i reakreditacije informacijskog sustava

43. zapisnicima i dokumentima o inspekcijskim nadzorima Inspektorata obrane.

(3) Podaci, izvodi, dijelovi ili prilozi podataka iz stavka 2. ovoga članka mogu se ovisno o sadržaju, važnosti podatka i procjeni stvaratelja podatka klasificirati i drugim stupnjevima tajnosti.

(4) Izvodi, dijelovi ili prilozi podataka iz stavka 2. ovoga članka, čije neovlašteno otkrivanje ne ugrožava vrijednosti zaštićene ovim Pravilnikom, neće biti označeni stupnjem tajnosti te predstavljaju neklasificirane podatke odnosno podatke određene samo za službenu uporabu.

Članak 10.

Ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga razine uprava, samostalnih sektora, samostalnih službi i samostalnih odjela te na razini zapovjedništava odnosno pristožernih postrojbi Oružanih snaga, mogu za podatke koje stvaraju u okviru djelokruga svoje nadležnosti regulirati posebnom uputom o klasificiranju podataka kojom će se obuhvatiti područja, skupine podataka unutar tih područja kao i podatke s rasponima mogućih stupnjeva tajnosti.

V. KLASIFIKACIJA I DEKLASIFIKACIJA PODATAKA

Članak 11.

Klasifikacija je postupak kojim se određuje jedan od stupnjeva tajnosti podacima iz područja obrane i vojnog sigurnosno-obavještajnog sustava s obzirom na stupanj ugroze ovih područja ako bi podaci bili neovlašteno otkriveni.

Članak 12.

(1) Postupak klasifikacije podataka nastalih u Ministarstvu obrane provode osobe utvrđene u članku 3. ovoga Pravilnika koje su stvaratelji klasificiranih podataka.

(2) Vlasnik klasificiranih podataka, u smislu ovoga Pravilnika, je Ministarstvo obrane, Glavni stožer Oružanih snaga, Oružane snage i Agencija.

Članak 13.

(1) Klasifikacija se provodi kod nastanka klasificiranog podatka.

(2) Prilikom klasificiranja podatka stupanj tajnosti podatka određuje se u skladu s njegovim sadržajem, a ne predmetu na temelju kojeg nastaje ili kojem je odgovor.

Članak 14.

(1) Kod provođenja postupka klasifikacije podataka osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika dužne su odrediti najniži stupanj tajnosti koji će osigurati zaštitu interesa obrane i vojnog sigurnosno-obavještajnog sustava i sprječavanje štete koja bi neovlaštenim otkrivanjem, uporabom, objavljivanjem ili gubitkom toga podatka mogla nastupiti.

(2) Kod provođenja postupka klasifikacije podataka stvaratelji klasificiranih podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu odrediti rok važenja tajnosti ako sadržaj podatka to omogućuje.

Periodična procjena

Članak 15.

(1) Stvaratelji klasificiranih podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezni su trajno procjenjivati stupanj tajnosti klasificiranih podataka iz svojega djelokruga.

(2) Periodična procjena klasificiranih podataka u području obrane i vojnog sigurnosno-obavještajnog sustava provodi se u rokovima utvrđenim propisima o zaštiti tajnosti podataka:

– za stupanj tajnosti »VRLO TAJNO«, najmanje jedanput u pet godina

– za stupanj tajnosti »TAJNO«, najmanje jedanput u četiri godine

– za stupanj tajnosti »POVJERLJIVO«, najmanje jedanput u tri godine

– za stupanj tajnosti »OGRANIČENO«, najmanje jedanput u dvije godine.

(3) U rok u kojem je potrebno provesti procjenu ne računa se godina u kojoj je podatak nastao.

Članak 16.

(1) Periodična procjena nije nužna kada stvaratelj klasificiranog podatka prilikom njegova nastanka odredi i označi rok u kojem se stupanj tajnosti može sniziti.

(2) Ako stvaratelj klasificiranog podatka unaprijed odredi rok važenja stupnja tajnosti, isti stupanj se po isteku naznačenog roka precrtava, a nova se oznaka stavlja ispod dosadašnje.

Deklasifikacija, promjena stupnja tajnosti i oslobođenje od čuvanja tajnosti podataka

Članak 17.

(1) Odluku o deklasifikaciji ili promjeni stupnja tajnosti podataka donose ministar obrane za podatke kojih je vlasnik Ministarstvo obrane, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga za podatke kojih je vlasnik Glavni stožer Oružanih snaga i Oružane snage te ravnatelj Agencije za podatke kojih je vlasnik Agencija.

(2) Stvaratelji klasificiranih podataka izrađuju pisanu procjenu u kojoj navode sve relevantne okolnosti, činjenice i događaje koji zahtijevaju ili za posljedicu imaju zaštitu podataka određenim stupnjem tajnosti te obvezno obrazlažu potrebu daljnjeg zadržavanja tajnosti podataka odnosno nepostojanje zapreka za deklasifikaciju, promjenu stupnja tajnosti podataka ili oslobađanje obveze čuvanja tajnosti podataka.

(3) Odluku iz stavka 1. ovoga članka pripremaju stvaratelji klasificiranih podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, na temelju pisane procjene iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Odlukom o deklasifikaciji podataka obvezno se utvrđuju uvjeti daljnjeg postupanja odnosno javnog korištenja deklasificiranog podataka.

(5) Ministar obrane, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga i ravnatelj Agencije mogu provesti skupnu deklasifikaciju ili promjenu stupnja tajnosti određene skupine podataka.

(6) Odluku kojom se oslobađa čuvanja tajnosti osobu koja jest ili je bila djelatnik Ministarstva obrane odnosno pripadnik Oružanih snaga i imala je pristup klasificiranom podatku, donosi ministar obrane odnosno osoba koju on ovlasti, a za potrebe istražnog, sudskog ili upravnog postupka, u skladu s posebnim zakonom.

(7) Za podatke kojih je vlasnik Agencije, odluku kojom se oslobađa čuvanja tajnosti osobu koja jest zaposlenik Agencije donosi ravnatelj Agencije, a za osobu koja je bila zaposlenik Agencije odluku donosi ministar obrane na prijedlog ravnatelja Agencije.

Članak 18.

(1) Kada se u postupku periodične procjene klasificiranom podatku snizi stupanj tajnosti ili ga se deklasificira, na dokumentu ili drugom zapisu klasificiranog podatka precrta se prvotna oznaka stupnja tajnosti i ispod nje se upisuje novi stupanj tajnosti te se uz njega odlaže i dokument na temelju kojeg je izmjena izvršena (prilog broj 1).

(2) Na izvorniku podatka koji se deklasificira ili mu se snižava stupanj tajnosti ispod precrtane ili nove oznake tajnosti, upisuje se klasa, urudžbeni broj i datum odluke kojom je izvršena deklasifikacija ili snižavanje stupnja tajnosti uz potpis ovlaštene osobe u ustrojstvenoj jedinici.

(3) Kada je podatak deklasificiran, prvotna oznaka stupnja tajnosti se precrta, a ispod nje se upisuje oznaka »NEKLASIFICIRANO« (prilog broj 2).

(4) Za podatke koji su isključivo u digitalnom obliku snižavanje stupnja tajnosti ili deklasifikacija evidentira se na isti način.

(5) O periodičnim procjenama i skinutim odnosno sniženim stupnjevima tajnosti klasificiranih dokumenata vodi se službena evidencija.

(6) O deklasifikaciji odnosno snižavanju stupnja tajnosti podatka stvaratelj podatka će obavijestiti svakog adresata kojem je podatak dostavljen.

Pravo na pristup informacijama i zahtjev za deklasifikaciju podatka

Članak 19.

(1) Postupak utvrđivanja potrebe zadržavanja ili skidanja tajnosti s klasificiranih podataka obrane i vojnog sigurnosno-obavještajnog sustava provest će se kada postoji:

– zahtjev nadležnog pravosudnog tijela

– zahtjev korisnika prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama.

(2) Kod podnesenog zahtjeva korisnika prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, vlasnik klasificiranog podatka će prije donošenja odluke o deklasifikaciji podataka izvršiti procjenu razmjernosti prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija i zaštite klasificiranih podataka iz članaka 5. do 9. ovoga Pravilnika te zatražiti mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.

(3) Pri provođenju postupka deklasifikacije ili periodične procjene stupnja tajnosti podataka stvaratelj podatka može predložiti deklasifikaciju podatka u cijelosti ili samo neke dijelove podatka, pri čemu će dijelove podatka za koje je još uvijek potrebno zadržati stupanj tajnosti, prije deklasifikacije zacrnjivanjem ili drugim odgovarajućim načinom učiniti nedostupnima.

(4) Klasificirani podaci izuzeti su od načela ponovne uporabe informacija u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

VI. OZNAČAVANJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

Osnovne zaštitne oznake

Članak 20.

Osnovne zaštitne oznake klasificiranih podataka nastalih u radu Ministarstva obrane, Glavnog stožera Oružanih snaga, Oružanih snaga te Agencije su:

– puna oznaka stupnja tajnosti

– kratica stupnja tajnosti

– oznaka broja stranica u odnosu na ukupan broj stranica klasificiranog dokumenta

– oznaka broja primjerka u odnosu na ukupan broj primjeraka klasificiranog dokumenta ili drugog zapisa klasificiranog podatka

– oznaka broja, vrste, punog naziva stupnja tajnosti priloga klasificiranog dokumenta.

Stupnjevi tajnosti i njihove kratice

Članak 21.

(1) Klasificirani podaci označavaju se stupnjevima tajnosti »VRLO TAJNO«, »TAJNO«, »POVJERLJIVO« i »OGRANIČENO«.

(2) Oznaka stupnja tajnosti stavlja se u gornjem desnom kutu i ispisuje velikim tiskanim slovima.

(3) Kada dokument ima više stranica, oznaka stupnja tajnosti stavlja se na svaku stranicu dokumenta u gornjem desnom kutu tako da se ispisuje ili otiskuje štambiljem.

Kratice stupnjeva tajnosti su:

– za »VRLO TAJNO« – VT

– za »TAJNO« – T

– za »POVJERLJIVO« – POV

– za »OGRANIČENO« – OGR.

(4) Kratice se koriste za vođenje evidencija klasificiranih podataka i stavljaju se ispred klase dokumenta.

Broj primjeraka i broj stranica

Članak 22.

(1) Broj primjerka u odnosu na ukupan broj primjeraka klasificiranog dokumenta stavlja se u gornjem desnom kutu ispod oznake stupnja tajnosti.

(2) Svaka stranica klasificiranog dokumenta u donjem desnom kutu ima oznaku broja stranice u odnosu na ukupan broj stranica.

Prilozi

Članak 23.

(1) Broj, vrsta, naziv i stupanj tajnosti priloga navode se na posljednjoj stranici klasificiranog dokumenta u donjem lijevom kutu prije potpisa ovlaštene osobe.

(2) Prilog se navodi ukupnim brojem priloga, punim nazivom dokumenta, kraticom stupnja tajnosti i vrstom. Kada se radi o više priloga, za svaki od njih potrebno je upisati jednake navode. Ako prilozi nisu samo dokumenti, potrebno je navesti i njihovu vrstu (magnetni medij, optički medij, materijalno sredstvo i sl.).

(3) Standardni izgled klasificiranog dokumenta sa svim osnovnim i dodatnim zaštitnim oznakama (prilog broj 3)

Dodatne zaštitne oznake

Članak 24.

(1) Stvaratelji klasificiranih podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu klasificirane podatke označiti dodatnim zaštitnim oznakama.

(2) Dodatne zaštitne oznake klasificiranih podataka su:

– zabrana ili ograničavanje umnožavanja dokumenata ili drugih zapisa klasificiranih podataka

– zabrana, ograničavanje ili određivanje načina daljnje distribucije podataka drugim primateljima

– obveza povrata klasificiranog podatka nakon uvida

– rok važenja tajnosti koji je vlasnik klasificiranog podatka utvrdio pri njegovu nastanku.

Članak 25.

(1) Dodatne zaštitne oznake ispisuju se u gornjem desnom kutu prve stranice klasificiranog dokumenta velikim tiskanim slovima ispod oznake stupnja tajnosti.

(2) Kada stvaratelj klasificiranog dokumenta procijeni da je to potrebno, dodatne zaštitne oznake stavljaju se i na ostalim stranicama dokumenta.

Zabrana ili ograničavanje umnožavanja

Članak 26.

(1) Stvaratelj klasificiranog podatka može zabraniti ili ograničiti njegovo umnožavanje upisivanjem teksta »ZABRANJENO UMNOŽAVANJE« ili »OGRANIČENO UMNOŽAVANJE«, u gornjem desnom kutu ispod oznake stupnja tajnosti.

(2) Kada je stvaratelj klasificiranog podatka stavio oznaku »ZABRANJENO UMNOŽAVANJE« primatelj ne smije izraditi kopije, a ako je stavio oznaku »OGRANIČENO UMNOŽAVANJE«, primatelj je dužan poštovati postavljeno ograničenje (prilog broj 3).

Odobravanje kopiranja i evidencija kopija klasificiranog dokumenta

Članak 27.

Osobe iz članka 3. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika mogu odobriti izradu kopija primljenih nacionalnih klasificiranih dokumenata ako je to nužno za obavljanje određenih poslova i zadaća te ako na primljenom klasificiranom dokumentu nema oznake zabrane umnožavanja.

Članak 28.

(1) Kada ne postoji zabrana ili ograničenje daljnjeg umnožavanja nacionalnog klasificiranog podatka, čelnik ustrojstvene jedinice ili zapovjednik, primatelj takvog dokumenta može odlučiti napraviti fizičku kopiju cijelog ili dijela dokumenta odnosno kopiju drugog zapisa podatka (primjerice magnetni medij i slično).

(2) Na originalu primljenog dokumenta u gornjem desnom slobodnom dijelu dokumenta čelnik ustrojstvene jedinice ili zapovjednik, primatelj, takvoga dokumenta ispisuje tekst »ODOBRAVAM KOPIRANJE«, broj odobrenih kopija, primjerak broj primljenog dokumenta kroz broj odobrene kopije i gdje se kopija nalazi, dužnost te svoje puno ime i prezime, potpis i otisak pečata.

(3) Nakon što je na originalnom dokumentu upisano sve navedeno u stavku 2. ovoga članka, on se kopira u odobrenom broju kopija (prilog broj 4).

(4) Ako je čelnik odobrio kopiju dijela klasificiranog dokumenta, na kopiji se štambiljem otiskuje stupanj tajnosti cijelog dokumenta ako on nije ispisan u gornjem desnom kutu.

(5) O kopijama klasificiranog dokumenta obvezno se vodi evidencija.

Povrat nakon uvida

Članak 29.

(1) Stvaratelj klasificiranog podatka može od primatelja zahtijevati povrat svojeg dokumenta nakon uvida pri čemu se u gornjem desnom kutu ispod oznake stupnja tajnosti stavlja naznaka »VRATITI NAKON UVIDA« (prilog broj 5).

(2) Primatelj takav klasificirani dokument evidentira u upisnicima klasificiranih dokumenata određenog stupnja tajnosti. Nakon što je izvršen uvid u dokument u primjerenom vremenu ili u unaprijed utvrđenom roku, klasificirani dokument se vraća njegovu stvaratelju.

(3) U evidencijama (upisnicima) se u rubrikama »napomena« ili u knjigama upisnika pod »razvođenje« stavlja napomena »vraćeno nakon uvida« s naznakom datuma vraćanja dokumenta.

Zabrana, ograničenje distribucije i način distribucije

Članak 30.

(1) Za zabranu ili ograničavanje daljnje distribucije klasificiranog podatka koristi se oznaka »ISKLJUČIVO« kada se dokument dostavlja primateljima u Republici Hrvatskoj. Pritom se u produžetku oznake »ISKLJUČIVO« stavlja službena kratica tijela javne vlasti ili pravne osobe primatelja klasificiranog podatka ako je ona ima, a ako je nema, stavlja se puni službeni naziv.

(2) Kada je primatelj klasificiranog podatka unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane, Glavnog stožera Oružanih snaga, Oružanih snaga ili Agencija, stavlja se propisana skraćenica (primjerice HRM), ako je nema, stavlja se puni naziv ustrojstvene jedinice.

(3) Kada je primatelj strana država ili međunarodna organizacija za zabranu ili daljnje ograničavanje distribucije klasificiranog podatka, koristi se međunarodna oznaka »ONLY« i pritom navodi službena međunarodna kratica države ili organizacije. Ako ne postoji međunarodna kratica, stavlja se puni službeni naziv (prilog broj 6).

Rok važenja stupnja tajnosti podatka

Članak 31.

Rok važenja stupnja tajnosti klasificiranog podatka jedna je od zaštitnih oznaka kojom se određuje stupanj tajnosti do njegova snižavanja ili deklasifikacije, ovisno o tome što je vlasnik odredio u postupku klasifikacije podatka odnosno pri utvrđivanja roka važenja stupnja tajnosti podatka.

Različiti stupnjevi tajnosti dokumenta

Članak 32.

(1) Klasificirani dokument, pojedini njegov dio ili prilog može se označiti različitim stupnjevima tajnosti, a cijeli dokument označava se najvišim stupnjem tajnosti pojedinog njegova dijela ili priloga.

(2) Ako dijelovi integralnog dokumenta ili dio imaju različit stupanj tajnosti, svaki od takvih dijelova odnosno priloga odvaja se u zaseban dio i ispred teksta se stavlja oznaka stupnja tajnosti velikim tiskanim slovima.

(3) Ako pojedini dio klasificiranog dokumenta nema oznaku tajnosti, ispred toga dijela stavlja se oznaka »NEKLASIFICIRANO«.

Označavanje omotnica klasificiranog dokumenta

Članak 33.

Klasificirani podatak se pri prijenosu ili pohrani ulaže u neprozirne omotnice (kuverte) ili druge zaštitne omote kako bi se spriječila mogućnost čitanja i oštećivanja sadržaja dokumenta. Ako se radi o većem broju klasificiranih dokumenata ili njihovih priloga, oni se pakiraju u kutije ili druge primjerene zaštitne omote.

Neklasificirani podaci

Označavanje neklasificiranih podataka

Članak 34.

(1) Podaci koji nemaju oznaku stupnja tajnosti su neklasificirani podaci odnosno podaci određeni samo za službenu uporabu.

(2) Neklasificirani podatak može biti bez oznake ili označen oznakom »NEKLASIFICIRANO« (prilog broj 7).

(3) Oznaka »NEKLASIFICIRANO« ispisuje se u gornjem desnom kutu ili se otiskuje štambiljem.

(4) Neklasificirani dokumenti vode se u upisnicima akata bez stupnjeva tajnosti.

(5) Neklasificiran podatak može biti dostupan korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ako je to odlučio stvaratelj klasificiranog podatka.

VII. PRISTUP KLASIFICIRANIM PODACIMA

Certifikat

Članak 35.

(1) Pravo pristupa klasificiranim podacima nastalim u radu Ministarstva obrane, Glavnog stožera Oružanih snaga, Oružanih snaga te Agencije imaju osobe kojima je to nužno za obavljanje poslova iz njihova djelokruga propisanih u opisu radnog mjesta.

(2) Za pristup klasificiranim podacima osobe moraju imati:

– uvjerenje o sigurnosnoj provjeri (certifikat) za odgovarajući stupanj tajnosti

– provedeno sigurnosno informiranje

– ovlast za pristup pojedinom klasificiranom podatku.

(3) Zahtjev za izdavanje certifikata podnosi se za osobe raspoređene na dužnosti iz Popisa dužnosti i poslova za koje je potreban certifikat za pristup klasificiranim podacima Ministarstva obrane.

Zahtjev za izdavanje certifikata

Članak 36.

(1) Zahtjev za izdavanje certifikata podnose čelnici ustrojstvenih jedinica iz članka 3. ovoga Pravilnika za djelatnike raspoređene u njihove ustrojstvene jedinice.

(2) Zahtjev za izdavanje certifikata za djelatnike Glavnog stožera Oružanih snaga i pripadnike Oružanih snaga podnosi se ustrojstvenoj jedinici Glavnog stožera Oružanih snaga ili Oružanih snaga nadležnoj za personalne poslove, za djelatnike Ministarstva obrane ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za ljudske potencijale, a za zaposlenike Agencije nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Agencije.

(3) Nadležne ustrojstvene jedinice iz stavka 2. ovoga članka evidentiraju zahtjeve za izdavanje certifikata, izdane certifikate te odbijene zahtjeve za izdavanje certifikata određenog stupnja tajnosti u informacijskom sustavu personalnog upravljanja.

(4) Evidentirani zahtjevi u informacijskom sustavu personalnog upravljanja prosljeđuju se Agenciji koja ih dostavlja Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost.

(5) Zahtjev za izdavanje certifikata sadrži:

– ime i prezime osobe

– dužnost ili poslove u okviru kojih se pristupa klasificiranim podacima

– stupanj tajnosti za koji se traži certifikat

– popunjen odgovarajući upitnik za sigurnosnu provjeru

– redni broj iz popisa dužnosti i poslova za koje je potreban certifikat za pristup klasificiranim podacima.

Članak 37.

(1) Za pristup klasificiranim podacima stupnja tajnosti »OGRANIČENO« nije potrebno posjedovanje certifikata.

(2) Pravo pristupa podacima stupnja tajnosti »OGRANIČENO« i neklasificiranim podacima koji nastaju u Ministarstvu obrane, Glavnom stožeru Oružanih snaga i Oružanim snagama imaju osobe kojima je to nužno za obavljanje poslova iz njihova djelokruga.

(3) Pravo pristupa podacima stupnja tajnosti »OGRANIČENO« imaju osobe koje su upoznate (sigurnosno informirane) s načinom postupanja s klasificiranim podacima i koje imaju ovlast za pristup pojedinom klasificiranom podatku.

Članak 38.

Pristup klasificiranim podacima druge države i međunarodne organizacije imaju osobe kojima je to nužno za obavljanje poslova iz njihova djelokruga te kojima je izdan certifikat u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tajnosti podataka obrane (»Narodne novine«, br. 39/08) osim članka 45. koji ostaju na snazi do stupanja na snagu Pravilnika o informacijskoj sigurnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

(2) Do stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka na snazi ostaju propisi doneseni na temelju ovlasti iz članka 56. Pravilnika o zaštiti tajnosti podataka obrane (»Narodne novine«, br. 112/97), osim Rokovnika za skidanje oznake tajne odnosno snižavanje stupnja tajnosti tajnih podataka koji prestaje važiti na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Prilozi iz članaka 18., 23., 26., 28., 29., 30. i 34. ovoga Pravilnika nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika, a neće se objaviti u »Narodnim novinama«.

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/18-04/4

Urbroj: 512-01-18-4

Zagreb, 16. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.