NN 70/2018 (1.8.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Hrvatska turistička zajednica

1446

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine« broj 152/08, 88/10, 110/15, 121/16), uz suglasnost ministra turizma klasa: 011-01/18-02/4, ­urbroj: 529-05-01/1-18-2 od 30. travnja 2018. Glavni ured Hrvatske turističke zajednice donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POTPORAMA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (»Narodne novine«, broj 132/2017) u članku 2. iza riječi »III.« dodaje se zarez i briše se riječ »i« te se iza riječi »IV.« dodaje zarez i riječi: »V. i VI.« .

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 5075/EU-IK/18

Zagreb, 24. srpnja 2018.

Direktor Glavnog ureda
Hrvatske turističke zajednice
mr. sc. Kristijan Staničić, v. r.