NN 71/2018 (4.8.2018.), Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o financijskoj agenciji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1448

Na temelju članka 4.d Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/01, 60/04 i 42/05), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU POSLOVA IZ ČLANKA 4.A I 4.C ZAKONA O FINANCIJSKOJ AGENCIJI

Članak 1.

U Uredbi o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 98/05 i 106/12), iza članka 5. dodaju se članci 5.a i 5.b koji glase:

»Članak 5.a

(1) Agencija je ovlaštena, u okviru državne informacijske infrastrukture, uspostaviti jedinstveni informacijski sustav za pokretanje poslovanja (u daljnjem tekstu: sustav START) kojim nadležna državna tijela i javne službe, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima elektronički zaprimaju zahtjeve i druge podneske fizičkih i pravnih osoba te međusobno elektronički pribavljaju i dostavljaju podatke, isprave i akte za odlučivanje o zahtjevima i drugim podnescima za radnje u postupcima koje te fizičke i pravne osobe vode pred tijelima javne vlasti i javnim službama za ostvarivanje njihovih zakonom propisanih prava i obveza potrebnih radi pokretanja poslovanja, što posebno uključuje:

– upis u sudski registar i druge registre u koje se upisuju pravne osobe

– upis u obrtni registar i druge registre u koje se upisuju fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost

– podnošenje prijava za mirovinsko i zdravstveno osiguranje radnika

– podnošenje poreznih prijava pred poreznim tijelima

– upis u registar poslovnih subjekata i u druge odgovarajuće registre

– statističko izvještavanje Državnom zavodu za statistiku

– otvaranje računa kod kreditnih institucija te

– sve druge radnje koje je potrebno poduzeti radi pokretanja poslovanja.

(2) Agencija omogućava fizičkim i pravnim osobama da korištenjem sustava START podnose zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka na jedinstvenome elektroničkome obrascu u obliku elektroničkih isprava, osigurava vjerodostojnost podnesenih zahtjeva te omogućava pribavljanje podataka, isprava, odobrenja i drugih akata ili odluka iz stavka 1. ovoga članka u obliku elektroničkih isprava.

(3) Nadležna državna tijela i javne službe, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužna su zaprimati elektroničke isprave iz stavka 2. ovoga članka putem sustava START, po njima postupati kao da su osobno predani, donositi akte ili odluke u obliku elektroničkih isprava kojima rješavaju po ovako uredno predanim zahtjevima te osigurati slanje podnositelju ovih elektroničkih isprava putem sustava START.

Članak 5.b

(1) Agencija obavlja poslova iz ove Uredbe u okviru državne informacijske infrastrukture, uključujući Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) i njegove sastavnice, pruža elektroničke javne usluge, kao i potrebne dijeljene usluge, prema posebnim propisima.

(2) Voditelji javnih registara, određeni posebnim propisima, obvezni su sustavu START, omogućiti dostupnost i korištenje podataka iz registara koje vode uključujući i osobne podatke sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.«.

Članak 2.

(1) Vlada Republike Hrvatske će odlukom na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva utvrditi načine, uvjete i rokove redovitog poslovanja sustava START iz članka 5.a ove Uredbe u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Nadležna državna tijela i javne službe, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima uskladit će svoje poslovanje i osigurat će zaprimanje i slanje elektroničkih isprava sukladno utvrđenim načinima, uvjetima i rokovima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/30
Urbroj: 50301-25/27-18-6
Zagreb, 2. kolovoza 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.