NN 71/2018 (4.8.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1453

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE STRUČNIM SLUŽBAMA I UREDIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 70/16 i 74/17), u točki VI., podstavku 1. riječi: »Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom« zamjenjuju se riječima: »resorno tijelo uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija«.

U podstavku 3. riječi: »Vlade Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva vanjskih i europskih poslova i uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/227

Urbroj: 50301-25/14-18-2

Zagreb, 2. kolovoza 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.