NN 71/2018 (4.8.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1454

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

U Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, br. 70/16, 50/17 i 37/18), u točki VI. stavku 1. riječi: »a čiji broj i radna mjesta utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom« zamjenjuju se riječima: »koje se provodi uz pribavljanje suglasnosti nadležnog ministarstva u skladu s Prilogom 1. ove Odluke«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/220

Urbroj: 50301-25/06-18-2

Zagreb, 2. kolovoza 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.