NN 71/2018 (4.8.2018.), Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

1462

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine« br. 159/13 i 39/18), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, način vođenja, pravo pristupa i zaštita podataka Registra Središnjeg registra osiguranika.

Članak 2.

(1) Registar Središnjeg registra osiguranika (u daljnjem tekstu: Registar) je integrirana baza podataka koje Središnji registar osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS) prikuplja i obrađuje za obavljanje poslova iz svog djelokruga o osiguranicima i drugim osobama, sustavno vođenih u elektroničkom obliku.

(2) Registar se vodi u informacijskom sustavu koji se sastoji od standardne računalne i telekomunikacijske opreme i infrastrukture, sistemske programske opreme i alata te svih podataka koji se tim sustavom unose, pohranjuju i prenose u druge informacijske sustave.

(3) Sastavni dio Registra su pripadajuće aplikacije za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka.

Članak 3.

Registar se sastoji od glavne zbirke podataka (u daljnjem tekstu: glavna zbirka), pomoćnih zbirki podataka (u daljnjem tekstu: pomoćna zbirka) i evidencija.

Članak 4.

Glavna zbirka sadrži podatke po osiguranicima:

1. za razdoblje od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2013. prikupljene putem Specifikacije po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (u daljnjem tekstu: Obrazac R-Sm) i Specifikacije po osiguranicima o obračunatim i naplaćenim obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak u daljnjem tekstu: Obrazac R-S) i to o:

– obračunanoj plaći/naknadi/drugom dohotku

– osnovici za obračun doprinosa za mirovinska osiguranja

– obračunanom doprinosu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

– obračunanom doprinosu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

– iznosu isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka

– razdoblju na koje se odnose podaci

2. za razdoblje nakon 1. siječnja 2014. prikupljene putem Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD (u daljnjem tekstu: Obrazac JOPPD) i to o:

– vrstama i iznosima obračunanih primitaka

– razdoblju za koje se obveza doprinosa obračunava/primitak isplaćuje

– iznosima osnovica za obračun doprinosa

– obračunanim iznosima doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

– obračunanim iznosima doprinosa/naplaćenoj kamati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

– iznosu za isplatu umanjenom za neoporezivi primitak i

– neoporezivom primitku koji se odnosi na naknadu plaće za vrijeme bolovanja na teret nositelja osiguranja odnosno povrat isplaćene naknade plaće

3. prikupljene u formi Obrasca JOPPD za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja, podatke o razdoblju, osnovici i mjesečnom iznosu doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja od Ministarstva financija, Porezne uprave

4. prikupljene u formi Obrasca JOPPD za obveze javnih davanja utvrđene u postupku poreznog nadzora obveznika podnošenja podataka od Ministarstva financija, Porezne uprave.

Članak 5.

Pomoćne zbirke su:

1. Pomoćna zbirka članstva u obveznom mirovinskom fondu sadrži podatke o imenu i prezimenu i identifikacijskom broju člana obveznog mirovinskog fonda te nadnevku početka i završetka članstva

2. Pomoćna zbirka osiguranika obveznog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje, koji nisu odabrali obvezni mirovinski fond, sadrži podatke o imenu i prezimenu i osobnom identifikacijskom broju osiguranika za kojeg je podnijet obrazac ili izvršena uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno koji je stekao svojstvo osiguranika obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, a nije član obveznog mirovinskog fonda

3. Pomoćna zbirka podnijetih Obrazaca R-S/R-Sm sadrži podatke o svim podnijetim Obrascima R-S/R-Sm po obvezniku, bez obzira na njihovu ispravnost

4. Pomoćna zbirka povezanih Obrazaca R-S/R-Sm sadrži podatke o svim Obrascima R-S/R-Sm koji su povezani s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje te doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti prema drugom dohotku

5. Pomoćna zbirka nepovezanih Obrazaca R-S/R-Sm sadrži podatke o svim Obrascima R-S/R-Sm koji nisu povezani s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje te doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti prema drugom dohotku

6. Pomoćna zbirka podnijetih ispravnih Obrazaca JOPPD sadrži podatke o svim podnijetim ispravnim Obrascima JOPPD po podnositelju izvješća odnosno obvezniku plaćanja

7. Pomoćna zbirka povezanih i nepovezanih Obrazaca JOPPD sadrži podatke o svim obrascima JOPPD koji su povezani s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja koji nisu povezani ili su djelomično povezani s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja

8. Pomoćna zbirka uplata o doprinosu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, sadrži podatke o uplatama doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

9. Pomoćna zbirka uplata o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje sadrži podatke o uplatama doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

10. Pomoćna zbirka proslijeđenih sredstava doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje sadrži podatke o sredstvima doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja su proslijeđena obveznom mirovinskom fondu i obveznim mirovinskim društvima

11. Pomoćna zbirka, po službenoj dužnosti, raspoređenih nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje i

12. Pomoćna zbirka ostalih podataka sadrži podatke iz obrazaca koji nisu sastavni dio glavne zbirke.

Članak 6.

Evidencije su:

1. Evidencija podataka o osiguranicima, obveznicima, početku i prestanku osiguranja osiguranika te o ostvarivanju prava na mirovinu

2. Evidencija izdanih potvrda/izvadaka sadrži podatke o osiguraniku i nadnevku izdavanja potvrde/izvatka

3. Evidencija po osiguranicima i drugim osobama o podacima zaprimljenim iz propisanih obrazaca te o obračunanim i raspoređenim uplatama doprinosima za mirovinska osiguranja i

4. Evidencija osobnih podataka koji se obrađuju u Registru.

Članak 7.

(1) Pravo pristupa podacima iz Registra ostvaruju javnopravna tijela isključivo za obavljanje poslova iz svog djelokruga te tijela sudbene vlasti i drugi korisnici kada su isti za to ovlašteni propisom ili imaju suglasnost osobe na koju se ti podaci odnose.

(2) Pravo pristupa podacima iz Registra ostvaruje osiguranik i druga osoba samo za podatke koji se odnose na njega osobno, u pravilu putem elektroničkih usluga REGOS-a.

Članak 8.

Na zahtjev osiguranika REGOS je dužan izdati potvrdu o podacima unesenim u registar. U zahtjevu se može naznačiti prikladan oblik dobivanja potvrda, a ako se ne naznači potvrda će se dostaviti u elektroničkom obliku.

Članak 9.

(1) Pravo pristupa podacima iz Registra putem elektroničkih usluga REGOS-a omogućen je dnevno svakoga dana u godini, osim u dane tehničkog održavanja.

(2) Uvjeti i kriteriji pristupa podacima objavljuju se na mrežnim stranicama REGOS-a.

Članak 10.

(1) Podaci iz Registra mogu se koristiti za statistička istraživanja i druge svrhe, na način koji ne omogućuje prepoznavanje obveznika ili osiguranika i druge osobe na koje se podaci odnose.

(2) Zbirne statističke pokazatelje iz Registra REGOS objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Članak 11.

(1) REGOS je ovlašten uspostaviti i održavati informatičku podršku koja u sigurnom okruženju omogućava prihvat i prosljeđivanje odgovora, nadzor nad cijelim procesom razmjene, čuvanja podataka o obavljenim uvidima u podatke iz Registra te je dužan provoditi mjere održavanja i provjere ispravnosti rada informacijsko -komunikacijskog sustava.

(2) Na mjere, sredstva i uvjete osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka u Registru primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i informacijska sigurnost.

Članak 12.

U slučaju gubitka, oštećenja ili uništenja podataka u Registru REGOS će provesti postupak povrata pri čemu tako vraćen skup podataka mora biti u posljednjem sukladnom stanju i bez gubitka informacija.

Članak 13.

REGOS može na temelju ugovora pojedine poslove u svezi s vođenjem Registra povjeriti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je registrirana za obavljanje takve djelatnosti i koja osigurava dovoljna jamstva u pogledu ostvarivanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika (»Narodne novine«, broj 22/14).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/21
Urbroj: 524-05-02/4-18-41
Zagreb, 1. kolovoza 2018.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.