NN 71/2018 (4.8.2018.), Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1463

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, broj 159/13 i 39/18) ministar rada i mirovinskoga sustava uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije donosi

PRAVILNIK

O POVEZIVANJU PODATAKA O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA MIROVINSKA OSIGURANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se način, rokovi povezivanja podataka te evidentiranje i izvješćivanje o povezanim podacima i raspored nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje bez pristanka obveznika plaćanja.

Članak 2.

(1) Središnji registar osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS) za razdoblje od 1. siječnja 2014. godine obavlja povezivanje podataka o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja:

1. koji su iskazani na Izvješću o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD (u daljnjem tekstu: Obrazac JOPPD)

2. koje je u formi Obrasca JOPPD dostavilo Ministarstvo financija, Porezna uprava za obveze javnih davanja utvrđene u postupku poreznog nadzora

3. koje je u formi Obrasca JOPPD dostavilo Ministarstvo financija, Porezna uprava iz drugih propisanih izvješća koja su podnesena Ministarstvu financija, Poreznoj upravi sa podacima o uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja ili

4. koje je u formi Obrasca JOPPD dostavilo Ministarstvo financija, Porezna uprava za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa.

(2) REGOS za razdoblje od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2013. godine obavlja povezivanje podataka o obračunanim doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koji su iskazani na propisanim obrascima:

– Specifikaciji po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (u daljnjem tekstu: Obrazac R-Sm) i

– Specifikaciji po osiguranicima o obračunatim i naplaćenim obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (u daljnjem tekstu: Obrazac R-S).

(3) REGOS za razdoblje od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2013. godine obavlja povezivanje podataka o obračunanim doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prema drugom dohotku koji su iskazani na Obrascu R-Sm i Obrascu R-S).

Članak 3.

(1) Osnova za povezivanje podataka o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika s podacima o pripadajućim uplatama su:

– osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) podnositelja Obrasca JOPPD, odnosno obveznika plaćanja i OIB obveznika plaćanja na nalogu za plaćanje,

– vrsta doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja iz Obrasca JOPPD i vrsta doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja iz naloga za plaćanje i

– oznaka Obrasca JOPPD iz Obrasca JOPPD i oznaka Obrasca JOPPD iz naloga za plaćanje.

(2) Osnova za povezivanje podataka o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje iz članka 2. stavka 1. točke 4. i stavka 2. ovoga Pravilnika s podacima o pripadajućim uplatama su: OIB obveznika plaćanja i vrsta doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

(3) Osnova za povezivanje podataka o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema drugom dohotku iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika s podacima o pripadajućim uplatama su: OIB obveznika plaćanja i vrsta doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prema drugom dohotku.

Članak 4.

(1) Iznimno od članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika za nepovezane uplate za obvezna mirovinska osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje starije od šest mjeseci koje se nisu povezale, REGOS bez pristanka obveznika plaćanja obavlja povezivanje prema istovjetnosti obračunanog i uplaćenog iznosa te vrste doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje za istog obveznika plaćanja.

(2) Ako je za jednog obveznika plaćanja i jednu vrstu doprinosa iz stavka 1. ovoga članka evidentirano više nepovezanih uplata i više nepodmirenih zaduženja s istim iznosom, povezivanje se obavlja na način da najstarija nepovezana uplata podmiruje najstariji iznos nepodmirenog zaduženja za tu vrstu doprinosa.

(3) Ako je iznos nepovezane uplate za obvezna mirovinska osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje stariji od šest mjeseci različit od nepovezanog zaduženja iz Obrasca JOPPD, REGOS bez pristanka obveznika plaćanja obavlja povezivanje podataka na način da najstarija uplata doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje povezuje najstariji iznos nepovezanog zaduženja iz Obrasca JOPPD za istu vrstu doprinosa određenog obveznika plaćanja.

Članak 5.

(1) Ako je podatak o obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja iz članka 2. ovoga Pravilnika po pojedinoj vrsti doprinosa za određenog obveznika plaćanja istovjetan uplaćenom iznosu doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja, isti se evidentira kao povezan u cijelosti.

(2) Ako je podatak o obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja iz članka 2. ovoga Pravilnika po pojedinoj vrsti doprinosa za određenog obveznika plaćanja veći od uplaćenog iznosa doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja, isti se evidentira kao djelomično povezan.

(3) Ako je podatak o obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja iz članka 2. ovoga Pravilnika po pojedinoj vrsti doprinosa za određenog obveznika plaćanja manji od uplaćenog iznosa doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja za tu vrstu doprinosa,isti se evidentira kao povezan u cijelosti, a iznos uplate koji je veći od obračunanog iznosa evidentira se kao nepovezana uplata.

Članak 6.

Za osiguranika koji je sam obveznik plaćanja doprinosa za mirovinska osiguranja, podaci o zaduženju povezuju se s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po sljedećem redoslijedu:

1. podmirenje naplaćenih kamata po računima doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje koje se odnose na razdoblje do 31. prosinca 2013. godine

2. podmirenje dospjelih, a neplaćenih obveza doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje evidentiranih do 31. prosinca 2013. godine

3. podmirenje naplaćenih kamata po računima doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje koje se odnose na razdoblje nakon 1. siječnja 2014. godine

4. podmirenje dospjelih, a neplaćenih obveza doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje evidentiranih nakon 1. siječnja 2014. godine.

Članak 7.

(1) Povezivanje podataka o obračunanoj obvezi doprinosa za mirovinska osiguranja s pripadajućom uplatom doprinosa za mirovinska osiguranja sukladno članku 3. ovoga Pravilnika, REGOS provodi sljedeći radni dan od dana evidentiranja uplate doprinosa za mirovinska osiguranja.

(2) Povezivanje podataka o obračunanoj obvezi doprinosa za mirovinska osiguranja s pripadajućom uplatom doprinosa za mirovinska osiguranja sukladno članku 4. ovoga Pravilnika, REGOS provodi najmanje jednom mjesečno.

Članak 8.

REGOS svakodnevno dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi podatke o:

– nepovezanim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja,

– povezanim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja po obvezniku plaćanja,

– povezanim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja po osiguranicima i drugim osobama.

Članak 9.

Za podatke iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika REGOS obavlja raspored povezanog iznosa doprinosa za mirovinska osiguranja po osiguranicima sukladno obračunanom iznosu.

Članak 10.

(1) Za podatke iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika REGOS obavlja raspored povezanog iznosa doprinosa za mirovinska osiguranja po osiguranicima razmjerno udjelu pojedinačno obračunanog doprinosa po osiguraniku u ukupno obračunanoj obvezi za pojedinu vrstu doprinosa za mirovinska osiguranja neovisno o razdoblju na koje se odnosi, počevši od najmanjeg razmjernog udjela prema najvećem.

(2) Svaka sljedeća uplata doprinosa za mirovinska osiguranja koja se temeljem članka 3. i 4. ovoga Pravilnika poveže s podacima o obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja raspoređuje se razmjerno udjelu pojedinačno obračunanog doprinosa po osiguraniku u ukupno obračunanoj obvezi za pojedinu vrstu doprinosa za mirovinska osiguranja, počevši od najmanjeg razmjernog udjela prema najvećem i tako redom sve dok se podaci u cijelosti ne povežu.

(3) Iznos povezanog doprinosa za mirovinska osiguranja koji se raspoređuje po osiguraniku i drugoj osobi je minimalno 0,01 kuna.

Članak 11.

(1) Ako je za pojedinog osiguranika povećan iznos obračunanog doprinosa za mirovinska osiguranja, svaka sljedeća uplata raspoređuje se razmjerno udjelu pojedinačno nepovezanog doprinosa po osiguraniku u ukupno nepovezanoj obvezi za pojedinu vrstu doprinosa za mirovinska osiguranja.

(2) Iznos uplata koje su već ranije povezane i raspoređene po osiguranicima temeljem tadašnjeg udjela u ukupnom zaduženju se ne mijenja.

Članak 12.

(1) Ako obveznik plaćanja naknadno utvrdi da su podaci o izvršenim uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje neispravni, odnosno da se nepovezana uplata odnosi na više uplaćeni iznos doprinosa, podnosi zahtjev za povezivanjem podataka, odnosno zahtjev za povrat više uplaćenog iznosa za uplaćene doprinose temeljem obračuna iz:

1. članka 2. stavka 1., točke 4. i članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika u papirnom ili elektroničkom obliku

2. članka 2. stavka 1., točke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku putem Specifikacije rasporeda nepovezanih uplata za uplaćene doprinose za mirovinska osiguranja.

(2) REGOS provodi kontrolu osnovanosti zahtjeva obveznika plaćanja iz stavka 1. ovoga članka te zahtjev odobrava u cijelosti ili djelomično, odnosno odbija uz obrazloženje.

Članak 13.

(1) REGOS na razini obveznika plaćanja doprinosa za mirovinska osiguranja vodi evidenciju o:

1. djelomično ili u cijelosti povezanim iznosima doprinosa za mirovinska osiguranja pojedinačno za svaku vrstu doprinosa za kalendarsku godinu

2. nepovezanim obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja pojedinačno za svaku vrstu doprinosa

3. nepovezanim uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

4. nepovezanim uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i

5. nepovezanim uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koje su raspoređene bez pristanka obveznika plaćanja.

(2) REGOS će obvezniku plaćanja omogućiti dostupnost podacima iz evidencija iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

(1) Za nepovezane uplate iz članka 13. stavak 1. točka 4., a koje se odnose na nesamostalni rad, REGOS provodi kontrolu opravdanosti nepovezane uplate te pri nadležnim tijelima provjerava je li obveznik plaćanja prestao postojati te imali pravnog slijednika.

(2) Za obveznika plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje koji je prestao postojati i nema pravnog slijednika, REGOS utvrđuje razdoblje za koje obveznik nije podnio zaduženja doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osnovi nesamostalnog rada te osiguranike – članove obveznih mirovinskih fondova za koje nisu podnesena zaduženja.

(3) REGOS izračunava ukupan broj dana za osiguranike članove obveznih mirovinskih fondova za koje nisu podnesena zaduženja te, razmjerno udjelu svakoga pojedinog osiguranika, provodi raspored nepovezane uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osiguranicima.

Članak 15.

(1) Za obveznika plaćanja koji je podnio sve obračune po osnovi nesamostalnog rada, a ima evidentirane nepovezane uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje i ako su ispunjeni uvjeti iz članka 14. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, REGOS provodi raspored nepovezane uplate po osiguranicima razmjerno udjelu broja dana u osiguranju svakog pojedinog osiguranika u ukupnom broju dana u osiguranju u godini u kojoj je izvršena nepovezana uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako u godini u kojoj je izvršena nepovezana uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osnovi nesamostalnog rada nema osiguranika – članova obveznih mirovinskih fondova koji su imali aktivno osiguranje kod tog obveznika plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, REGOS izračunava broj dana u osiguranju s osnove radnog odnosa osiguranika – članova obveznih mirovinskih fondova za posljednju godinu u kojoj postoje podaci o aktivnom osiguranju osiguranika – članova obveznih mirovinskih fondova.

(3) Temeljem izračunanog udjela broja dana u osiguranju svakog pojedinog osiguranika u ukupnom broju dana u osiguranju iz stavka 2. ovoga članka, REGOS provodi raspored nepovezane uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po osiguranicima – članovima obveznih mirovinskih fondova.

Članak 16.

Za nepovezanu uplatu iz članka 13. stavak 1. točka 4., stariju od šest godina, a koja se odnosi na nesamostalni rad, REGOS provodi kontrolu opravdanosti nepovezane uplate te je bez pristanka obveznika plaćanja raspoređuje po osiguranicima sukladno članku 14. i 15. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Za obveznika plaćanja koji je imao status osiguranika temeljem obavljanja samostalne djelatnosti, a ima po tom osnovu nepovezanu uplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje stariju od šest godina, REGOS provodi kontrolu opravdanosti nepovezane uplate te raspoređuje cjelokupni iznos po osiguraniku.

Članak 18.

REGOS će osiguranicima kojima je raspoređena nepovezana uplata sukladno člancima od 14. do 17. ovoga Pravilnika elektroničkim putem učiniti dostupnim izvješće o provedenom rasporedu.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine«, broj 12/14).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/21
Urbroj: 524-05-02/4-18-42
Zagreb, 1. kolovoza 2018.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.