NN 72/2018 (8.8.2018.), Odluka o porezima Grada Benkovca

Grad Benkovac

1485

Na temelju članaka 20. i 42. Stavak 1. Zakona o loklanim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 pročišćeni tekst i 137/15) i članka 28. Statuta Grada Benkovca (»Službeni glasnik Grada Benkovca«, broj 5/09, 3/10, 4/10, 1/13 i 2/14), Gradsko vijeće Grada Benkovca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA GRADA BENKOVCA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Benkovcu, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17)

Gradski porezi prihod su Proračuna Grada Benkovca.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Grada Benkovca su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava te porez na dohodak od kapitala.

Članak 4.

Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak i oslobađanja poreza na dohodak propisani su Zakonom o porezu na dohodak i podzakonskim aktima kojima se uređuje porez na dohodak.

Članak 5.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak po Zakonu o porezu na dohodak.

Osnovica za obračun prireza je porez na dohodak.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Članak 7.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Benkovca.

Članak 8.

Prirez porezu na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Grada Benkovca (prijelazni račun »Poreza i prireza na dohodak«).

Članak 9.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 10.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 11.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Benkovca.

Članak 12.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu.

Članak 13.

Osnovicu poreza na potrošnju iz članka 12.ove Odluke čini prodajna cijena pića (bez PDV-a) koje se proda u ugostiteljskim objektima.

Članak 14.

Obveznik poreza na potrošnju plaća ovaj porez u roku od 8 dana nakon isteka mjeseca u kojem, je nastala obveza plaćanja poreza na potrošnju.

Obračunati porez na potrošnju iskazuje se na propisanom obrascu (PP-MI-PO) i dostavlja Poreznoj upravi, najkasnije zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 15.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 16.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor ili odmarališta, a nalaze se na području Grada Benkovca.

Članak 17.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Članak 18.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor i to jednom godišnje.

Pod korisnom površinom podrazumjeva se ukupna podna površina umanjena za širinu zidova koji je prekidaju.

Članak 19.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti (zbog elementarne nepogode, (poplava, požar, potres), starosti i trošnosti te dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Članak 20.

Rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor donosi Upravni odjel za proračun i financije Grada Benkovca, a plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

Članak 21.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Upravnom odjelu za proračun i finanacije Grada Benkovca dostaviti sve podatke o kući za odmor (mjesto gdje se objekt nalazi, korisnu površinu, podatke o promjeni vlasništva, uspostavi suvlasništva te promjene vezane za povećanje ili smanjnje korisne površine) i to najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porezna obveza.

Pri promjeni vlasništva kuće za odmor tijekom proračunske godine, novi vlasnik ne plaća porez na kuću za odmor ako je taj porez bio razrezan pretodnom vlasniku.

Ako je tijekom proračunske godine stečeno novo vlasništvo nad kućom za odmor, vlasnik plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije stjecanja vlasništva.

Članak 22.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu članaka 16. i 17. ove Odluke, osim osobne iskaznice, vize strancima za privremeni boravak, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija:

mjesto i visina nastanka utrošene električne energije, vode, prijam poštanskih pošiljaka, potvrda o radnom odnosu i mogućnost odlaska na posao i s posla, izjava izabranog liječnika, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave, rješenje o kategorizaciji objekata za iznajmljivanje te drugi raspoloživi podaci.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Benkovca (»Službeni glasnik, Grada Benkovca« br. 06/13 i »Narodne novine«, br. 01/14) .

Svi započeti postupci utvrđivanja i naplate gradskih poreza koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po Odredbama Odluke o porezima Grada Benkovca (»Službeni glasnik Grada Benkovca«, br. 06/13 i »Narodne novine«, br. 01/14).

Članak 24.

Ova Odluka bit će objavljena u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Grada Benkovca«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 410-01/18-01/2
Urbroj: 2198/27-01-18-3
Benkovac, 25. srpnja 2018.

Predsjednik
Boris Erceg, v. r.