NN 72/2018 (8.8.2018.), Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje

Općina Jelenje

1486

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i Službene novine Općine Jelenje 5/18), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 8. sjednici održanoj 17. srpnja 2018. donijelo je

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE JELENJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Jelenje, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) u daljnjem tekstu: Zakon.

II. OPĆINSKI POREZI

Članak 2.

Općinski porezi Općine Jelenje jesu:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na korištenje javnih površina.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i ostala žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Jelenje.

Obveznik poreza na potrošnju je svaka fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Jelenje.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima na području Općine Jelenje, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 4.

Stopa poreza na potrošnju određuje se u visini od 3% od osnovice iz članka 3. stavak 3. ove Odluke.

Članak 5.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u kalendarskom mjesecu.

Ako je porezni obveznik poslovao samo tijekom dijela obračunskog razdoblja, tada je obračunsko razdoblje jednako razdoblju poslovanja.

Porezni obveznik dužan je za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu poreza na potrošnju i iskazati je na obrascu PP-MI-PO, koji, osim podataka o obvezniku poreza, sadrži i podatke o mjestu obavljanja djelatnosti za koje se prijava poreza podnosi, podatke o obračunskom razdoblju, osnovici poreza, stopi poreza i utvrđenoj obvezi poreza na potrošnju.

Porezni obveznik dužan je prijavu poreza na potrošnju, iz članka 3. stavak 3. ove Odluke, dostaviti tijelu iz članka 12. ove Odluke do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, pojedinačno za svaki poslovni prostor.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Jelenje.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 7.

Porez na kuće za odmor ne plaća se:

– na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres i sl.) te zbog starosti i trošnosti,

– na kuće za odmor dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice,

– na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine.

Visina poreza iz st. 1. ovog članka iznosi 10,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju tijelu iz čl. 12. ove Odluke dostaviti podatke o kućama za odmor odnosno mjesto gdje se nalaze objekti te korisnu površinu istih do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuću za odmor ili u roku od 15 dana od datuma nastanka promjene.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

3. Porez na korištenje javnih površina

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Jelenje.

Članak 10.

Osnovica poreza na korištenje javnih površina je visina naknade za korištenje javnih površina ili visina ugovorene zakupnine.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnovice.

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se kad se javna površina koristi za postavljanje skela, građevinskih strojeva i odlaganje građevinskog materijala na organiziranim i ograđenim gradilištima i prilikom izvođenja prekopa u svrhu postavljanja komunalnih uređaja i instalacija.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 12.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, i naplate lokalnih poreza propisanih člankom 2., točka 1. i 2. za Općinu Jelenje obavlja Porezna uprava Područni ured Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika – ispostava Rijeka, Riva 16, dok poslove utvrđivanja i naplate lokalnih poreza iz čl. 2. t. 3. obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje.

Na postupak utvrđivanja poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve postupovne radnje primjenjuje se Zakon o lokalnim porezima i odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDE

Članak 13.

Danom primjene ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o općinskim porezima (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 30/2001.).

Postupci utvrđivanja i naplate općinskih poreza koji su započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama propisa koji su važili u trenutku njihovog započinjanja.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« i Službenim novinama Općine Jelenje.

Klasa: 010-10/18-01/8

Urbroj: 2170-04-01-18-13

Dražice, 17. srpnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Luka Zaharija, prof., v. r.