NN 72/2018 (8.8.2018.), Odluka o porezima Općine Veliko Trgovišće

Općina Veliko Trgovišće

1487

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16. i 101/17.) i članka 35. Statuta općine Veliko Trgovišće (»Službeni glasnik KZŽ« broj 23/09., 8/13. i 6/18.) Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće na 7. sjednici održanoj 13. srpnja 2018. g. donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju općini Veliko Trgovišće, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Članak 2.

Porezi općine Veliko Trgovišće su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Porezi iz prethodnog stavka prihod su Proračuna općine Veliko Trgovišće.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja općine Veliko Trgovišće sukladno Zakonu o lokalnim porezima, Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7,5%.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području općini Veliko Trgovišće.

Obveznik poreza na potrošnju je svaka fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području općine Veliko Trgovišće.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskom objektu, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz članka 5. stavak 3. ove Odluke.

Članak 7.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, pojedinačno za svaki poslovni prostor Jedinstvenom upravnom odjelu općine V. Trgovišće.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području općine Veliko Trgovišće.

Članak 9.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarska zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, alata i drugog pribora, te one nekretnine koje se zbog starosti i trošnosti ne mogu koristiti.

Status kuće za odmor, temeljem zakona i ove odluke, u skladu s PPU Općine, utvrđuje Jedinstveni upravni odjel, a u postupku utvrđivanja koriste se sva dokazna sredstva propisana zakonom.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 10,00 kn po m² korisne površine kuće za odmor na čitavom području općine V. Trgo­višće, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na kuće za odmor.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju fizičke i pravne osobe koje koriste javne površine.

Javnim površinama u smislu ove odluke smatraju se zemljišta unutar građevinskog područja koja su, u skladu s prostornim planovima, namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, nogostupi, igrališta, zelene površine i sl.), odnosno služe neposredno za javne svrhe, a koje održava Općina, zatim javne površine koje su vlasništvo Općine, javne površine koje su javno dobro u općoj uporabi na upravljaju općine V. Trgovišće.

Članak 12.

Porez na korištenje javnih površina plaća se:

1. za uskladištenje materijala i robe raznih vrsta – 10,00 kn/m² zauzetog prostora dnevno

2. za pružanje ugostiteljskih usluga – 8,00 kn/m² zauzetog prostora dnevno

3. za postavu pokretnih naprava – štandova za prodaju robe:

– za dnevno korištenje 40,00 kn/m² štanda, uz plaćanje naknade u iznosu od 50,00 kn za postavu kamiona ako se roba prodaje i iz kamiona ili je izložena na kamionu,

– za mjesečno korištenje 100,00 kn

4. za prodaju robe iz automata (sladoled, razni napici, slatkiši i dr.), koja se može vršiti prilikom održavanja raznih manifestacija (kulturnih, sportskih, vjerskih i sl.) te kod prigodnih prodaja, 40,00 kn m² zauzetog prostora dnevno

5. za korištenje prostora za prigodnu prodaju (prodaja robe prilikom održavanja sajmova, priredbi, vezana uz određene blagdane – Božić, Svi sveti, razne manifestacije i sl.) – 40,00 kn /m² štanda ili zauzetog prostora dnevno.

Članak 13.

Postupak utvrđivanja obveze, obračuna i razreza poreza na korištenje javnih površina vrši Jedinstveni upravni odjel.

Fizičke i pravne osobe dužne su suglasnost za korištenje javnih površina zatražiti najkasnije 24 sata prije početka korištenja.

U slučaju da se fizička ili pravna osoba zatekne u korištenju javne površine bez odgovarajuće suglasnosti obračunava mu se porez u dvostrukom iznosu.

Članak 14.

Plaćanja poreza na korištenje javnih površina oslobođene su udruge i ostale organizacije civilnog društva, turističke zajednice i odgojno-obrazovne ustanove.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se kada se javne površine koriste za humanitarne, kulturne, sportske, prosvjetno-edukativne i zdravstvene djelatnosti te manifestacije koje su u interesu promocije općine Veliko Trgovišće.

Porez dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 15.

Ako porezni obveznik postupi suprotno odredbama ove Odluke kojima se propisuje obveza obračuna, podnošenja obrasca PP-MI-PO i uplate poreza na potrošnju, neposredno se primjenjuju prekršajne odredbe članka 56. Zakona o lokalnim porezima.

Odredbe članka 56. Zakona o lokalnim porezima primjenjuju se i u slučaju kada porezni obveznik ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuću za odmor.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« br. 04/04., »Narodne novine« broj 48/04.).

Članak 17.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službe­nom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, a stupa na snagu os­moga dana od dana objave u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije« osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/18-01/14
Urbroj: 2197/05-05-18-1
Veliko Trgovišće, 13. srpnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Žeinski, dipl. oec., v. r.