NN 73/2018 (10.8.2018.), Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga

Hrvatska narodna banka

1517

Na temelju članka 100. stavka 7. i članka 104. stavka 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O ZAŠTITI NOVČANIH SREDSTAVA KORISNIKA PLATNIH USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom uređuju:

1. obuhvat i metodologija izračuna primljenih novčanih sredstava od korisnika platnih usluga radi zaštite novčanih sredstava

2. obilježja koja moraju imati oblici imovine u koju se ulažu primljena novčana sredstva od korisnika platnih usluga radi zaštite novčanih sredstava

3. obilježja police osiguranja ili usporedivog jamstva kojima se osiguravaju primljena novčana sredstva od korisnika platnih usluga radi zaštite novčanih sredstava

4. računovodstveni podaci koje je institucija dužna odvojeno prikazati u revidiranom godišnjem financijskom izvještaju.

(2) Ova Odluka primjenjuje se na:

1. institucije za platni promet osnovane u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje jedne ili više platnih usluga iz članka 4. točaka od 1. do 6. Zakona o platnom prometu

2. male institucije za platni promet osnovane u Republici Hrvat­skoj

3. institucije za elektronički novac osnovane u Republici Hrvat­skoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje jedne ili više platnih usluga iz članka 4. točaka od 1. do 6. Zakona o platnom prometu koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca

4. male institucije za elektronički novac osnovane u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje jedne ili više platnih usluga iz članka 4. točaka od 3. do 6. Zakona o platnom prometu koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca.

Članak 2.

Ovom Odlukom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se sljedeći akt Europske unije: Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 337, 23. 12. 2015.) (u nastavku teksta: Direktiva (EU) 2015/2366).

Članak 3.

U smislu ove Odluke pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) »država članica« i »treća država« jesu države definirane člankom 3. stavkom 1. točkama 5. i 59. Zakona o platnom prometu

2) »Međunarodne organizacije« jesu:

1. Europska unija

2. Međunarodni monetarni fond

3. Banka za međunarodne namire

4. Europski instrument za financijsku stabilnost i

5. Europski mehanizam za stabilnost

6. međunarodna financijska institucija koju su osnovale dvije države članice ili više njih, a kojoj je cilj osigurati financiranje i pružiti financijsku pomoć svojim članicama koje se nalaze u ozbiljnim financijskim poteškoćama ili im takve poteškoće prijete.

3) »Multilateralne razvojne banke« jesu:

1. Međunarodna banka za obnovu i razvoj

2. Međunarodna financijska korporacija

3. Međuamerička razvojna banka

4. Azijska razvojna banka

5. Afrička razvojna banka

6. Razvojna banka Vijeća Europe

7. Nordijska investicijska banka

8. Karipska razvojna banka

9. Europska banka za obnovu i razvoj

10. Europska investicijska banka

11. Europski investicijski fond

12. Multilateralna agencija za osiguravanje ulaganja

13. Međunarodna financijska pomoć za imunizaciju

14. Islamska razvojna banka.

4) »Lokalna i područna (regionalna) samouprava« uključuje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U Republici Hrvatskoj jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave smatraju se županije uključujući Grad Zagreb, gradovi i općine. Kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvan Republike Hrvatske ova kategorija uključuje i vjerske zajednice koje imaju pravo prikupljati poreze.

5) »Institucija« jest institucija za platni promet, mala institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i mala institucija za elektronički novac iz članka 1. stavka 2. ove Odluke.

6) »Kreditna institucija« je kreditna institucija definirana člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012.

7) »Investicijsko društvo« je pravna osoba kako je određena Zakonom o tržištu kapitala.

8) »Subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS)« označuje subjekta na način određen Zakonom o tržištu kapitala.

II. OBUHVAT I METODOLOGIJA IZRAČUNA PRIMLJENIH NOVČANIH SREDSTAVA

Članak 4.

(1) Institucija je dužna zaštititi novčana sredstva koja je za izvršenje platnih transakcija primila od korisnika platnih usluga neposredno ili preko drugog pružatelja platnih usluga, a koja još nisu predana primatelju plaćanja niti prenesena drugom pružatelju platnih usluga do kraja radnog dana koji slijedi nakon dana primitka sredstava.

(2) Kada institucija izvršava platnu transakciju za platitelja i/ili za primatelja plaćanja koja je inicirana preko primatelja plaćanja, izračun novčanih sredstava koja je za izvršenje platnih transakcija institucija primila u skladu sa stavkom 1. ovog članka utvrđuje se kao razlika između ukupnog iznosa priljeva od platnih usluga i ukupnog iznosa odljeva za platne usluge.

(3) Za potrebe izračuna razlike iz stavka 2. ovog članka ukupni iznos priljeva od platnih usluga jest iznos novčanih sredstava koja je institucija primila od korisnika platnih usluga neposredno ili preko drugog pružatelja platnih usluga za izvršenje platne transakcije, a ukupni iznos izvršenih odljeva za platne usluge jest iznos novčanih sredstava predan ili prenesen primatelju plaćanja ili drugom pružatelju platnih usluga radi izvršenja platne transakcije. Sredstva primljena/predana u svrhu naplate kamata, naknada, provizija i slično ne smatraju se novčanim sredstvima u smislu ovog članka.

(4) Razlika iz stavka 2. ovog članka izračunava se sa svakim priljevom od platnih usluga i svakim odljevom za platne usluge.

(5) Institucija je dužna računovodstvene podatke kojima se dokazuje usklađenost s odredbama stavaka 1. i 2. ovog članka odvojeno prikazati u revidiranom godišnjem financijskom izvještaju.

(6) Stavak 5. ovog članka ne primjenjuje se na male institucije za platni promet i male institucije za elektronički novac.

III. OBILJEŽJA I VRSTA IMOVINE U KOJU SE ULAŽU NOVČANA SREDSTVA

Članak 5.

(1) Institucija može novčana sredstva primljena od korisnika platnih usluga ulagati samo u niskorizične i visokolikvidne oblike imovine.

(2) Imovinu iz stavka 1. ovog članka čine:

1. dužnički vrijednosni papiri koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, država članica ili središnja banka države članice, a koji su nominirani u valuti Republike Hrvatske ili valuti druge države članice

2. dužnički vrijednosni papiri koje je izdala ili za koje jamči međunarodna organizacija iz članka 3. točke 2. ove Odluke ili multilateralna razvojna banka iz članka 3. točke 3. ove Odluke

3. dužnički vrijednosni papiri koje je izdala ili za koje jamči kreditna institucija, investicijsko društvo ili trgovačko društvo koje je vanjska institucija za procjenu kreditnog rejtinga odobrena od strane Europskoga nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) ocijenila ocjenom koja odgovara stupnju kreditne kvalitete 1, 2 ili 3 i

4. udjeli u UCITS fondovima koji ulažu samo u imovinu navedenu u točkama od 1. do 3. ovog stavka.

IV. OBILJEŽJA POLICE OSIGURANJA ILI USPOREDIVOG JAMSTVA KOJIM SE OSIGURAVAJU PRIMLJENA NOVČANA SREDSTVA OD KORISNIKA
PLATNIH USLUGA

Članak 6.

(1) Institucija može novčana sredstva primljena od korisnika platnih usluga osigurati policom osiguranja društva za osiguranje ili usporedivim jamstvom društva za osiguranje ili kreditne institucije, pod uvjetom da takva polica osiguranja ili usporedivo jamstvo:

1. nije izdana od društva za osiguranje ili kreditne institucije koja pripada istoj grupi kao i institucija

2. nema nikakvu franšizu, odbitni iznos ili prag koji bi mogao dovesti u pitanje isplatu primateljima plaćanja ili drugom pružatelju platnih usluga

3. pokriva točno određene države u kojima institucija pruža odnosno namjerava pružati platnu uslugu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga (»Narodne novine«, br. 3/2011.).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 249-020/08-18/BV
Zagreb, 8. kolovoza 2018.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.