NN 75/2018 (22.8.2018.), Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

1544

Na temelju članka 8. stavka 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14 i 39/18), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih kod pojedinog poslodavca (u daljnjem tekstu: kvota), dokazi o ispunjenju obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, naknada u slučaju neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom te iznos novčanih nagrada za poslodavce koji zapošljavaju više osoba s invaliditetom od propisane kvote, kao i za poslodavce koji nisu obveznici kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, a zapošljavaju osobe s invaliditetom.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na predstavništva stranih osoba, strana diplomatska i konzularna predstavništva te integrativne i zaštitne radionice.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Obveznik kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: obveznik) je svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika.

(2) U ukupan broj zaposlenih ubrajaju se i osnivači/članovi u trgovačkim društvima i ustanovama u Republici Hrvatskoj koji su u radnom odnosu s poslodavcem te obrtnici i druge osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju djelatnost slobodnog zanimanja ili druge dozvoljene djelatnosti i po toj osnovi su obvezno osigurani.

Članak 4.

(1) U ukupan broj zaposlenih u agenciji za privremeno zapošljavanje ne ubrajaju se radnici koji su u radnom odnosu s agencijom na temelju ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova, odnosno radi ustupanja korisnicima, pod uvjetom da je agencija upisana u evidenciju agencija za privremeno zapošljavanje ministarstva nadležnog za rad.

(2) U ukupan broj zaposlenih ne ubrajaju se radnici koji su u radnom odnosu kod poslodavca na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova i koji su temeljem tog ugovora prijavljeni na obvezno mirovinsko osiguranje.

(3) U ukupan broj zaposlenih u udruzi osoba s invaliditetom koja pruža usluge osobne asistencije ne ubrajaju se radnici zaposleni na poslovima osobnih asistenata.

(4) Udruga osoba s invaliditetom iz stavka 3. ovoga članka je dužna dostaviti Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) izjavu o broju zaposlenih osobnih asistenata te drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda.

(5) Iz ukupnog broja zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota izuzimaju se radnici zaposleni na poslovima Oružanih snaga Republike Hrvatske, policijskim poslovima, poslovima zaštite i spašavanja, poslovima zaštite osoba i imovine, te poslovima vatrogasaca i pirotehničara na koje se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, primjenjuju posebni propisi o zaštiti na radu i koji ispunjavaju uvjete za obavljanje navedenih poslova s posebnim uvjetima rada.

(6) Poslodavac je dužan dostaviti Zavodu izjavu o broju zaposlenih radnika na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada iz stavka 5. ovoga članka te drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda.

(7) Poslodavac koji smatra da se na određeno radno mjesto zbog posebnih uvjeta rada ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom i da se isto treba izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota, dužan je zatražiti suglasnost Zavoda, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(8) Poslodavac je dužan dostaviti Zavodu izjavu o broju zaposlenih radnika na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada iz stavka 7. ovoga članka te drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda.

(9) Radna mjesta s posebnim uvjetima rada za koje je izdana suglasnost iz stavka 7. ovoga članka izuzet će se od dana predaje zahtjeva Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

(10) Izjave iz stavaka 4., 6. i 8. ovoga članka dostavljaju se na obrascima koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

(2) U slučaju da izračun kvote ne predstavlja cijeli broj, vrijednosti do 0,5% zaokružuju se na manji broj, a vrijednosti iznad 0,5% uključujući i 0,5% zaokružuju se na veći broj.

II. ISPUNJAVANJE OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 6.

Obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom i/ili zamjenskom kvotom na način da:

– zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, čija je ukupna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,

– zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, čija je ukupna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,

– primi na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom s tim da se jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom,

– primi na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju s tim da se jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom,

– sklopi jedan ili više ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,

– primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom s tim da se jedna osoba primljena na stručno osposobljavanje priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom,

– daje jednu ili više stipendija za redovito obrazovanje osobama s invaliditetom čija je ukupna visina jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

Članak 7.

(1) U kvotu se ubrajaju isključivo osobe s invaliditetom koje su zaposlene na najmanje 20 sati tjedno i koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

(2) U kvotu za pojedini mjesec ubrajaju se samo osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik iz stavka 1. ovoga članka na zadnji dan u mjesecu.

(3) Osobe s invaliditetom koje nisu upisane u očevidnik iz stavka 1. ovoga članka poslodavac ne može ubrojiti u kvotu niti je na taj način može prekoračiti.

III. ISPUNJENJE ZAMJENSKE KVOTE

Članak 8.

(1) Poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu pod uvjetom da su međusobno ispunjena prava i obveze iz ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, odnosno ugovora o obavljanju prakse, ugovora o djelu redovitog studenta, ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ili ugovora o stipendiranju.

(2) Poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu ugovorima o poslovnoj suradnji iz stavka 1. ovoga članka samo pod uvjetom da fizička ili pravna osoba s kojom je sklopljen takav ugovor, izvršenje obveza iz ugovora nije prepustila podizvoditeljima, osim ako se radi o rezerviranim ugovorima sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

(3) Iz izvatka iz registra nadležnog tijela mora biti vidljivo da osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odnosno pravna osoba s kojom je sklopljen ugovor radi ispunjenja zamjenske kvote ima registriranu djelatnost obuhvaćenu ugovorom o poslovnoj suradnji s obveznikom kvote.

(4) Obveznik koji namjerava ispuniti zamjensku kvotu dužan je ugovor iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Zavodu u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora.

(5) Ako obveznik ne dostavi ugovor iz stavka 1. ovoga članka u propisanom roku, isti se neće priznati u najavu ispunjenja zamjenske kvote.

Članak 9.

(1) Uz ugovor iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, poslodavac je dužan dostaviti Zavodu najavu ispunjenja zamjenske kvote te drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda.

(2) Najava ispunjenja zamjenske kvote iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika te počinje važiti od mjeseca primitka.

(3) Zamjenska kvota može se najaviti najviše za dvanaest mjeseci unaprijed. Po isteku toga razdoblja potrebna je ponovna najava.

Članak 10.

(1) Ugovorom o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, ugovorom o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom te ugovorom o djelu redovitog studenta se posebno utvrđuje sljedeće:

– predmet ugovora,

– vrijednost svake vrste usluge ili proizvoda, odnosno djela ili rada te ukupna ugovorena vrijednost, bez PDV-a,

– rok za ispunjenje ugovornih obveza i

– rok plaćanja

te im se obvezno prilaže dokaz o invaliditetu osobe koja se samozapošljava, odnosno osobe koja ima status redovitog studenta. U svrhu utvrđivanja činjenice da trgovačko društvo, zadruga ili udruga ima više od polovine radnika osoba s invaliditetom Zavod će koristiti podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(2) Ugovorom o obavljanju prakse za učenike s teškoćama u razvoju te ugovorom o obavljanju prakse za studente s invaliditetom se posebno utvrđuje sljedeće:

– da je osoba učenik s teškoćama u razvoju, odnosno student s invaliditetom,

– nastavni program prema kojem se obavlja praksa,

– vrijeme na koje se učenik, odnosno student prima na praksu.

(3) Ugovorom o obavljanju prakse za rehabilitante u postupku profesionalne rehabilitacije se posebno utvrđuje sljedeće:

– program prema kojem se obavlja praksa,

– vrijeme na koje se rehabilitant prima na praksu.

(4) Ugovoru o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa obveznik je dužan priložiti dokaz o invaliditetu osobe na stručnom osposobljavanju.

(5) Ugovorom o stipendiranju se posebno utvrđuje:

– da se radi o redovitom obrazovanju,

– vrijeme za koje se daje stipendija,

– iznos stipendije

te mu se obvezno prilaže dokaz o invaliditetu osobe koja se stipendira.

Članak 11.

U slučaju izmjena i dopuna elemenata ugovora iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, stranke su dužne sastaviti dodatak ugovoru i dostaviti ga Zavodu u roku od petnaest dana zajedno s obrascem za najavu iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika. Dodatak ugovoru postaje važeći od mjeseca primitka.

Članak 12.

(1) Obveznik je dužan u roku od osam dana nakon ispunjenja ugovornih obveza podnijeti Zavodu izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: obrazac izvješća), a u slučaju da u ugovoru nije određen rok trajanja, obrazac izvješća mora se podnijeti u roku od osam dana nakon isteka razdoblja za koje je najavljeno ispunjenje zamjenske kvote. Na zahtjev Zavoda, stranke su dužne dostaviti dodatne dokaze o obostranom ispunjenju ugovornih obveza, kao što su bankovna izvješća i drugi dokazi.

(2) Obrazac izvješća uz odgovornu osobu obveznika mora potpisati i osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odgovorna osoba u pravnoj osobi s kojom je sklopljen ugovor radi zamjenskog ispunjenja kvote, odnosno učenik, student ili njegov zakonski zastupnik.

(3) Obveznika koji pravodobno ne podnese potpuni obrazac izvješća Zavod će pozvati da to učini u roku od osam dana od dana zaprimanja poziva. Ako obveznik ni u ostavljenom roku ne podnese potpuni obrazac izvješća i dokaze iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da nije ispunjena zamjenska kvota.

(4) Službena osoba Zavoda ovlaštena je po potrebi neposrednim uvidom utvrditi činjenicu ispunjenja ugovornih obveza, kao i druge činjenice vezane uz najavu zamjenske kvote.

(5) U slučaju da službena osoba neposrednim uvidom utvrdi da ugovorna strana nije izvršila u potpunosti ili djelomično ugovorne obveze u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, smatrat će se da nije ispunjena zamjenska kvota.

Članak 13.

Ako obveznik koji je najavio ispunjenje zamjenske kvote, istu ne ispuni u cijelosti, dužan je za svaki mjesec za koji nije ispunio zamjensku kvotu, obračunati i uplatiti razmjerni dio novčane naknade iz članka 14. ovoga Pravilnika.

IV. PLAĆANJE NOVČANE NAKNADE ZBOG NEISPUNJENJA OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 14.

(1) Obveznik koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili zamjenskom kvotom, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

(2) Novčana naknada se obračunava i dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Novčana naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se u korist uplatnog računa propisanog provedbenim propisima o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, doprinosa za obvezna osiguranja te prihoda za financiranje drugih javnih potreba koje donosi ministar financija.

Članak 15.

Obveznicima novčane naknade, koji obvezu novčane naknade nisu utvrdili i/ili ispunili na način i u rokovima propisanim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju njega, obvezu novčane naknade utvrđuje i iznos novčane naknade zajedno s kamatama obračunava Zavod rješenjem.

V. NAGRADE ZA ZAPOŠLJAVANJE IZVAN KVOTE

Članak 16.

(1) Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika, među kojima su osobe s invaliditetom, ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 30% minimalne plaće mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

(2) Poslodavac može ostvariti novčanu nagradu za razdoblje od najduže 12 mjeseci kontinuirano za svaku osobu s invaliditetom koju zapošljava izvan kvote.

(3) Pravo na novčanu nagradu ne može ostvariti poslodavac koji ima nepodmirene novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi.

(4) Pravo na novčanu nagradu ne može ostvariti na svoje ime osoba s invaliditetom koja se samozapošljava.

(5) Novčanu nagradu iz stavka 1. ovoga članka ne mogu ostvariti tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe s javnim ovlastima.

Članak 17.

(1) Poslodavac koji prekorači kvotu za određeni mjesec može podnijeti Zavodu zahtjev za novčanu nagradu iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, najkasnije do 20. dana sljedećeg mjeseca.

(2) Na traženje Zavoda poslodavac je dužan zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ispraviti ili dopuniti sukladno uputi Zavoda u roku od osam dana od primitka upute.

(3) Ako poslodavac ne postupi sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka, gubi pravo na novčanu nagradu za taj mjesec.

(4) O isplati novčane nagrade odlučuje Zavod odobrenjem ravnatelja nakon što je utvrđeno da su za to ispunjeni svi uvjeti.

(5) Zavod daje nalog Državnoj riznici za isplatu novčane nagrade u roku od osam dana od odobrenja isplate.

Članak 18.

(1) Poslodavci koji zapošljavaju više osoba s invaliditetom od propisane kvote moraju, pri korištenju novčane nagrade, poštovati kronološko načelo na način da se osobe s invaliditetom ubrajaju u kvotu prema datumu sklapanja ugovora o radu s tim poslodavcem bez obzira na vrijeme nastanka invaliditeta.

(2) U kvotu se ubrajaju osobe s invaliditetom koje imaju ugovor o radu s ranijim datumom, dok novčanu nagradu za prekoračenje kvote poslodavci mogu ostvariti za osobe s invaliditetom koje imaju ugovor o radu s kasnijim datumom.

VI. PRAĆENJE OBVEZE KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 19.

(1) Ispunjenje obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom prati Zavod.

(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje mjesečno dostavlja Zavodu podatke o ukupnom broju zaposlenih kod određenog poslodavca, podatke o zaposlenim osobama s invaliditetom upisanim u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te druge podatke potrebne za praćenje kvote, sa stanjem na zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 20.

Radi praćenja obveze kvotnog zapošljavanja Zavod vodi evidenciju o:

– obveznicima kvotnog zapošljavanja,

– poslodavcima koji ne ispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja i u obvezi su plaćanja novčane naknade iz članka 14. ovoga Pravilnika,

– poslodavcima koji zapošljavaju veći broj osoba s invaliditetom od propisane kvote i poslodavcima koji nemaju obvezu kvotnog zapošljavanja, a zapošljavaju osobe s invaliditetom.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Zamjenske kvote koje su najavljene do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, priznat će se sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 44/14 i 02/15).

(2) Zahtjevi za isplatu nagrada za zapošljavanje osoba s invaliditetom podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, riješit će se prema odredbama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 44/14 i 02/15).

(3) Razdoblje za koje je poslodavac ostvario nagradu za zapošljavanje osobe s invaliditetom prema Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 44/14 i 2/15) ne uračunava se u razdoblje za koje će poslodavac ostvariti nagradu za zapošljavanje iste osobe s invaliditetom prema ovom Pravilniku.

Članak 22.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 44/14 i 02/15).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/07
Urbroj: 524-04-02-01/1-18-1
Zagreb, 31. srpnja 2018.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.

Izjava PUR-4

IZJAVA u svrhu utvrđivanja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
(članak 4. stavak 4. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom)

Na dan ______________________________________ godine,

(zadnji dan u prethodnom mjesecu)

___________________ zapošljava ________________ radnika,

(naziv pravne osobe) (ukupan broj radnika)

od kojih ____________________ radnika na poslovima osobnih

(broj izuzetih radnika)

asistenata za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta koji se izuzimaju iz ukupnog broja zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno članku 4. stavku 4. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Ova izjava daje se Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u svrhu utvrđivanja ukupnog broja zaposlenih sukladno članku 4. stavku 4. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, temeljem kojeg broja se izračunava kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom i u druge svrhe se ne smije upotrijebiti.

Davatelj izjave se obvezuje prijaviti svaku promjenu u broju radnika zaposlenih na poslovima osobnih asistenata za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i to dostavom toga podatka najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni u kojem je nastupila promjena, sa stanjem na zadnji dan prethodnoga mjeseca. Promjena se prijavljuje dostavom nove izjave.

Ova izjava važi do davanja druge izjave u slučaju da nastupi promjena u podacima koji se ovom izjavom daju.

Potpisom ove izjave jamči se točnost i istinitost podataka koji su u njoj iskazani.

______________________

Mjesto i datum

  
Ime i prezime odgovorne osobePotpis odgovorne osobe


Izjava PUR-6

IZJAVA u svrhu utvrđivanja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
(članak 4. stavak 6. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom)

Na dan ______________________________________ godine,

(zadnji dan u prethodnom mjesecu)

_____________________ zapošljava ______________ radnika,

(naziv pravne osobe) (ukupan broj radnika)

od kojih ___________________ radnika na poslovima na koje se,

(broj izuzetih radnika)

sukladno Zakonu o zaštiti na radu, primjenjuje posebni propis o zaštiti na radu i to ___________________________________,

(naziv posebnog propisa o zaštiti na radu)

te se izuzimaju iz ukupnog broja zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno članku 4. stavku 6. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Ova izjava daje se Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u svrhu utvrđivanja ukupnog broja zaposlenih sukladno članku 4. stavku 6. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, temeljem kojeg broja se izračunava kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom i u druge svrhe se ne smije upotrijebiti.

Davatelj izjave se obvezuje prijaviti svaku promjenu u broju radnika zaposlenih na poslovima na koje se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, primjenjuje posebni propis o zaštiti na radu i to dostavom toga podatka najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni u kojem je nastupila promjena, sa stanjem na zadnji dan prethodnoga mjeseca. Promjena se prijavljuje dostavom nove izjave.

Ova izjava važi do davanja druge izjave u slučaju da nastupi promjena u podacima koji se ovom izjavom daju.

Potpisom ove izjave jamči se točnost i istinitost podataka koji su u njoj iskazani.

______________________

Mjesto i datum

  
Ime i prezime odgovorne osobePotpis odgovorne osobe


Izjava PUR-8

IZJAVA u svrhu utvrđivanja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
(članak 4. stavak 8. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom)

Na dan ______________________________________ godine,

(zadnji dan u prethodnom mjesecu)

__________________ zapošljava _________________ radnika,

(naziv pravne osobe) (ukupan broj radnika)

od kojih __________________ radnika na poslovima s posebnim

(broj izuzetih radnika)

uvjetima rada za koje se, sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, preporuča da se izuzmu iz ukupnog broja zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Ova izjava daje se Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u svrhu utvrđivanja ukupnog broja zaposlenih sukladno članku 4. stavku 8. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, temeljem kojeg broja se izračunava kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom i u druge svrhe se ne smije upotrijebiti.

Davatelj izjave se obvezuje prijaviti svaku promjenu u broju radnika zaposlenih na poslovima s posebnim uvjetima rada za koje se, sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, preporuča da se izuzmu iz ukupnog broja zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom i to dostavom toga podatka najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni u kojem je nastupila promjena, sa stanjem na zadnji dan prethodnoga mjeseca. Promjena se prijavljuje dostavom nove izjave.

Ova izjava važi do davanja druge izjave u slučaju da nastupi promjena u podacima koji se ovom izjavom daju.

Potpisom ove izjave jamči se točnost i istinitost podataka koji su u njoj iskazani.

______________________

Mjesto i datum

  
Ime i prezime odgovorne osobePotpis odgovorne osobe


Obrazac N-IZK

Obrazac I-IZK 1

Obrazac I-IZK 2

Obrazac Z-Nagrada