NN 79/2018 (5.9.2018.), Pravilnik o upućivanju policijskog službenika na rad u međunarodne organizacije, institucije i tijela Europske unije te radi sudjelovanja u međunarodnom projektu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1605

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 151/14, 33/15 i 121/16), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UPUĆIVANJU POLICIJSKOG SLUŽBENIKA NA RAD U MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE, INSTITUCIJE I TIJELA EUROPSKE UNIJE TE RADI SUDJELOVANJA U MEĐUNARODNOM PROJEKTU

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izbora i upućivanja policijskog službenika na rad u međunarodne organizacije, institucije i tijela Europske unije (u daljnjem tekstu: rad u inozemstvu), njegova prava i obveze, kao i sudjelovanje policijskog službenika u međunarodnom projektu.

II. RAD U INOZEMSTVU

Članak 2.

Potrebu upućivanja policijskog službenika na rad u inozemstvo za radna mjesta za koja je raspisan natječaj utvrđuje državni tajnik nadležan za europske i međunarodne poslove u suradnji s glavnim ravnateljem policije, uzimajući u obzir strateške smjernice Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), poseban interes Ministarstva te projekciju troškova koje će u vezi s upućivanjem policijskog službenika snositi Ministarstvo kao i mogućnosti njihova financiranja.

Članak 3.

(1) Policijski službenik može se kandidirati na natječaj za rad u inozemstvu ako:

– ima najmanje sedam godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova

– ima zadnje tri godišnje ocjene najmanje »dobar«

– nije disciplinski kažnjavan za teže povrede službene dužnosti niti se protiv njega vodi postupak zbog teže povrede službene dužnosti.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka policijski službenik mora ispunjavati uvjete i kriterije koje određuje međunarodna organizacija, institucija ili tijelo Europske unije u koje se policijski službenik kandidira.

Članak 4.

(1) Policijski službenik koji se želi kandidirati za rad u inozemstvu dužan je, prije kandidiranja, pribaviti suglasnost državnog tajnika nadležnog za europske i međunarodne poslove i glavnog ravnatelja policije.

(2) Policijski službenik zamolbu za pribavljanje suglasnosti iz stavka 1. ovog članka podnosi rukovoditelju ustrojstvene jedinice.

(3) Policijski službenik dužan je uz zamolbu za pribavljanje suglasnosti iz stavka 2. ovog članka dostaviti svoj životopis i tekst natječaja za radno mjesto na koje se želi kandidirati.

(4) Rukovoditelj iz stavka 2. ovoga članka zamolbu za pribavljanje suglasnosti s prilozima iz stavka 3. ovog članka, zajedno sa svojim mišljenjem, dostavlja nadređenom rukovoditelju.

(5) Nadređeni rukovoditelj iz stavka 4. ovoga članka zamolbu za pribavljanje suglasnosti s prilozima iz stavka 3. ovog članka, zajedno sa svojim mišljenjem, prosljeđuje Ravnateljstvu policije odnosno Samostalnom sektoru za europske i međunarodne poslove.

(6) Pribavljena suglasnost iz stavka 1. ovoga članka vrijedi za vrijeme trajanja rada u inozemstvu.

Članak 5.

Uvjeti upućivanja, opseg djelovanja i vrijeme trajanja rada u inozemstvu utvrđuju se ovisno o propisima i pravilima pojedine međunarodne organizacije, institucije ili tijela Europske unije u koje se policijski službenik upućuje.

1. Upućivanje na rad u inozemstvo uz sklapanje ugovora

Članak 6.

(1) Policijski službenik koji je pribavio suglasnost iz članka 4. ovoga Pravilnika te ispunjava uvjete iz članka 3. ovoga Pravilnika može se prijaviti na natječaj za rad u međunarodnoj organizaciji, instituciji ili tijelu Europske unije.

(2) U slučaju prijave policijskog službenika na natječaj za rad u inozemstvo, bez prethodno pribavljene suglasnosti iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, primjenjivat će se odredbe Zakona o policiji o disciplinskoj odgovornosti za povrede službene dužnosti.

(3) Izbor kandidata obavlja međunarodna organizacija, institucija ili tijelo Europske unije po propisima i pravilima međunarodne organizacije, institucije ili tijela Europske unije u koje se policijski službenik kandidira.

(4) Nakon zaprimanja obavijesti međunarodne organizacije, institucije ili tijela Europske unije o izboru policijskog službenika ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) donosi Odluku o upućivanju policijskog službenika na rad u inozemstvo.

Članak 7.

(1) S policijskim službenikom koji se upućuje na rad u inozemstvo Ministarstvo sklapa ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se trajanje rada u inozemstvu te prava i obveze sukladno propisima i pravilima međunarodne organizacije, institucije ili tijela Europske unije u koje se upućuje.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se na određeno vrijeme, u skladu s pravilima međunarodne organizacije, institucije ili tijela Europske unije u koju se policijski službenik upućuje.

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se, na temelju zahtjeva međunarodne organizacije, institucije ili tijela Europske unije i uz suglasnost policijskog službenika, ako je to u interesu Ministarstva, produžiti najviše jednom, sukladno pravilima međunarodne organizacije, institucije ili tijela Europske unije, o čemu odluku donosi ministar.

Članak 8.

Policijski službenik s kojim je sklopljen ugovor iz članka 7. ovoga Pravilnika, za vrijeme trajanja rada u inozemstvu, prima plaću radnog mjesta s kojeg se upućuje te zadržava druga prava sukladno Zakonu o policiji, Zakonu o državnim službenicima i podzakonskim propisima donesenim na temelju njih.

Članak 9.

(1) Policijskom službeniku prestaje rad u inozemstvu:

– raskidom ugovora iz članka 7. ovoga Pravilnika

– istekom ugovorenog roka iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika ili

– sporazumom ugovornih stranaka.

(2) Ministarstvo će jednostrano raskinuti ugovor iz članka 7. ovoga Pravilnika ako:

– međunarodna organizacija, institucija ili tijelo Europske unije u koje je upućen na rad zatraži opoziv policijskog službenika

– je to neophodno potrebno zbog funkcioniranja službe u Ministarstvu

– je prestao poseban interes Ministarstva iz članka 2. ovoga Pravilnika

– policijski službenik zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti obavljati poslove radi kojih je upućen na rad u inozemstvo,

– je protiv policijskog službenika pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti

– je protiv policijskog službenika pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti

– policijskom službeniku prestane državna služba ili

– policijski službenik ne izvršava ugovorne obveze.

(3) Raskid ugovora iz članka 7. ovoga Pravilnika može iz opravdanih razloga zatražiti i policijski službenik.

Članak 10.

(1) Po povratku s rada u inozemstvu policijski službenik rasporedit će se na slobodno radno mjesto u Ministarstvu za koje ispunjava propisane uvjete sukladno odredbama Zakona o policiji i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je policijski službenik upućen na rad u inozemstvu u trajanju do godine dana, po povratku s rada u inozemstvu može se rasporediti na radno mjesto s kojeg je upućen.

(3) Policijski službenik dužan je, najmanje 30 dana prije isteka roka utvrđenog ugovorom iz članka 7. ovoga Pravilnika, o svom povratku na rad obavijestiti ustrojstvenu jedinicu nadležnu za upravljanje ljudskim potencijalima Ministarstva u sjedištu.

(4) Ako za to postoje opravdani razlozi, policijski službenik može se, na osobni zahtjev, vratiti na rad u Ministarstvo prije isteka roka utvrđenog ugovorom iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Policijski službenik može se ponovno kandidirati na natječaj za rad u međunarodnu organizaciju, instituciju ili tijelo Europske unije po isteku tri godine od dana povratka s rada u inozemstvu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, policijski službenik može se ponovno kandidirati na natječaj za rad u inozemstvu i prije isteka roka od tri godine od dana povratka s rada u inozemstvu, ako mu je iz objektivnih razloga prekinut rad u inozemstvu prije isteka ugovorenog roka ili kada je to u interesu Ministarstva.

2. Upućivanje policijskog službenika na rad u inozemstvo uz mirovanje prava i obveza iz državne službe

Članak 12.

(1) Policijski službenik koji želi ostvariti prava iz ovoga Pravilnika, a koji je pribavio suglasnost iz članka 4. ovoga Pravilnika može se prijaviti na natječaj za rad u međunarodnoj organizaciji, instituciji ili tijelu Europske unije.

(2) Policijski službenik iz stavka 1. ovoga članka uputit će se na rad u inozemstvo uz mirovanje prava i obveza iz državne službe sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima.

Članak 13.

(1) U slučaju iz članka 12. ovoga Pravilnika, nakon što Ministarstvo zaprimi obavijest međunarodne organizacije, institucije ili tijela Europske unije o izboru policijskog službenika, ministar donosi rješenje o mirovanju prava i obveza iz državne službe za vrijeme trajanja mandata u međunarodnoj organizaciji, instituciji ili tijelu Europske unije.

(2) U slučaju da međunarodna organizacija, institucija ili tijelo Europske unije prije isteka mandata ponudi policijskom službeniku produljenje mandata, policijski službenik ukoliko namjerava prihvatiti produljene mandata, prethodno mora zatražiti suglasnost iz članka 4. ovoga Pravilnika za produljenje mandata.

Članak 14.

(1) Po povratku s rada u inozemstvu policijski službenik iz članka 12. ovoga Pravilnika rasporedit će se na slobodno radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete sukladno odredbama Zakona o policiji i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega.

(2) Policijski službenik dužan je, najmanje 30 dana prije isteka roka utvrđenog rješenjem iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika, o svom povratku na rad obavijestiti ustrojstvenu jedinicu nadležnu za upravljanje ljudskim potencijalima Ministarstva u sjedištu.

(3) Policijski službenik može se, na osobni zahtjev, vratiti na rad u Ministarstvo i prije isteka roka utvrđenog rješenjem iz članka 13. ovoga Pravilnika.

3. Sudjelovanje policijskog službenika u međunarodnom projektu

Članak 15.

(1) Suglasnost za kandidiranje Ministarstva za sudjelovanje u međunarodnom projektu daje ministar, na prijedlog glavnog ravnatelja policije odnosno državnog tajnika nadležnog za europske i međunarodne poslove.

(2) Nakon zaprimanja obavijesti nadležnog tijela ili organizacije o prihvaćanju kandidature Ministarstva za sudjelovanje u međunarodnom projektu, ministar donosi Odluku o sudjelovanju u međunarodnom projektu.

(3) Suglasnost za kandidiranje policijskog službenika za sudjelovanje u međunarodnom projektu daje ministar, na prijedlog glavnog ravnatelja policije odnosno državnog tajnika nadležnog za europske i međunarodne poslove.

Članak 16.

Policijski službenik u međunarodnom projektu može sudjelovati u svojstvu:

– voditelja projekta;

– stalnog savjetnika za provedbu projekta;

– dugoročnog/glavnog stručnjaka za provedbu projekta ili

– kratkoročnog stručnjaka za provedbu projekta.

Članak 17.

(1) Policijski službenik u svojstvu voditelja projekta sudjeluje u planiranju, pripremi, provedbi i upravljanju projektnim aktivnostima te obavlja i druge poslove ovisno o pravilima pod kojima je projekt ugovoren. Za vrijeme trajanja projekta policijski službenik povremeno boravi u inozemstvu neprekidno do 30 dana, a sukladno dinamici provedbe projekta.

(2) Policijski službenik u svojstvu stalnog savjetnika za provedbu projekta izravno sudjeluje u pripremi i provedbi projekta, koordinira operativnu i administrativnu provedbu svih komponenti projekta u zemlji korisnici projekta te u tu svrhu boravi u inozemstvu neprekidno do 30 dana, a sukladno dinamici provedbe projekta.

(3) Policijski službenik u svojstvu dugoročnog/glavnog stručnjaka za provedbu projekta koordinira i nadzire operativnu provedbu jedne ili više komponenti projekta te neposredno sudjeluje u provedbi aktivnosti. Ovisno o pojedinom projektu i njegovom trajanju, policijski službenik može boraviti u inozemstvu prema potrebi do 40 dana u kalendarskoj godini.

(4) Policijski službenik u svojstvu kratkoročnog stručnjaka za provedbu projekta neposredno provodi aktivnosti iz radnog plana projekta te za vrijeme trajanja projekta boravi u inozemstvu najduže do 30 dana u kalendarskoj godini. Rad na projektu mora se organizirati na način da ne utječe na redovno ispunjavanje poslovnih obveza prema ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u kojoj kratkoročni stručnjak radi.

(5) Voditelj projekta može imati zamjenika.

(6) Na zamjenika voditelja projekta, na odgovarajući se način, primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na voditelja projekta.

Članak 18.

(1) Za voditelja projekta može se predložiti policijski službenik koji ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima policijskog službenika, najmanje sedam godina radnog iskustva u rukovođenju na poslovima iz opisa projekta te koji ima iskustvo na radu u projektnim aktivnostima.

(2) Za stalnog savjetnika za provedbu projekta i dugoročnog/glavnog stručnjaka za provedbu projekta, ovisno o uvjetima pojedinog projekta, može se predložiti policijski službenik koji ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima policijskog službenika, najmanje tri godine radnog iskustva u rukovođenju na poslovima iz opisa projekta te koji ima iskustvo na radu u projektnim aktivnostima.

(3) Za kratkoročnog stručnjaka za provedbu projekta, ovisno o uvjetima i zahtjevima pojedinog projekta, može se predložiti policijski službenik koji ima najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima policijskog službenika i najmanje tri godine radnog iskustva u obavljanju stručnih poslova u području koje pokriva pojedini projekt.

(4) Uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka neophodno je znanje zahtijevanog stranog jezika te je poželjno znanje jezika države u kojoj se provodi projekt.

Članak 19.

(1) Voditelja projekta i njegova zamjenika, na prijedlog glavnog ravnatelja policije odnosno državnog tajnika nadležnog za europske i međunarodne poslove, imenuje ministar.

(2) Na prijedlog voditelja projekta i uz suglasnost glavnog ravnatelja policije odnosno državnog tajnika nadležnog za europske i međunarodne poslove, ministar donosi odluku o imenovanju policijskih službenika u projektni tim.

(3) Za sudjelovanje u međunarodnom projektu potrebna je suglasnost policijskog službenika.

Članak 20.

(1) S policijskim službenikom koji sudjeluje u međunarodnom projektu u svojstvu stalnog savjetnika za provedbu projekta ili dugoročnog/glavnog stručnjaka za provedbu projekta Ministarstvo sklapa ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka policijskom službeniku utvrđuju se prava i obveze ovisno o pravilima upravljanja međunarodnim projektom.

(3) Ugovor iz ovoga članka sklapa se na određeno vrijeme ovisno o trajanju sudjelovanja policijskog službenika iz stavka 1. ovoga članka u međunarodnom projektu.

Članak 21.

(1) Policijski službenik koji sudjeluje u međunarodnom projektu u svojstvu stalnog savjetnika za provedbu projekta ili kao dugoročni/glavni stručnjak za vrijeme trajanja projekta prima plaću te zadržava druga prava sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

(2) Policijski službenik koji sudjeluje u međunarodnom projektu u svojstvu voditelja projekta ili kao kratkoročni stručnjak za provedbu projekta za vrijeme boravka u inozemstvu prima plaću radnog mjesta na koje je raspoređen i naknade za sudjelovanje ako su predviđene pravilima sudjelovanja u međunarodnom projektu.

Članak 22.

(1) Policijski službenik koji je u međunarodnom projektu sudjelovao u svojstvu stalnog savjetnika za provedbu projekta ili dugoročnog/glavnog stručnjaka za provedbu projekta te je u inozemstvu boravio do jedne godine, može se rasporediti na radno mjesto s kojeg je upućen.

(2) Iznimno, ako se policijski službenik iz stavka 1. ovoga članka po povratku sa sudjelovanja u međunarodnom projektu ne može rasporediti na radno mjesto s kojeg je upućen, rasporedit će se na slobodno radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete sukladno odredbama Zakona o policiji i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega.

(3) Po povratku sa sudjelovanja u međunarodnom projektu policijski službenik u svojstvu stalnog savjetnika za provedbu projekta ili dugoročnog/glavnog stručnjaka za provedbu projekta u trajanju dužem od jedne godine rasporedit će se na slobodno radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete sukladno odredbama Zakona o policiji i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega.

Članak 23.

Troškove sudjelovanja policijskog službenika u međunarodnom projektu snosi nositelj projekta, a međusobni odnosi reguliraju se ugovorom između Ministarstva i nositelja projekta.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Policijski službenik koji se upućuje na rad u inozemstvo ili se upućuje u inozemstvo radi sudjelovanja u međunarodnom projektu mora poštivati pravni poredak države u koju se upućuje te propise i pravila međunarodne organizacije, institucije ili tijela Europske unije u koje se upućuje.

(2) Policijski službenik za vrijeme rada u inozemstvu i sudjelovanja u međunarodnom projektu obavlja poslove i zadaće na način utvrđen ugovorom između Ministarstva i međunarodne organizacije, institucije ili tijela Europske unije u koju se upućuje na rad u inozemstvo te sukladno propisima i pravilima međunarodne organizacije, institucije ili tijela Europske unije u koje se upućuje odnosno sukladno ugovoru s nositeljem projekta.

(3) Policijski službenik za vrijeme rada u inozemstvu i sudjelovanja u međunarodnom projektu postupa štiteći ugled Republike Hrvatske i hrvatske policije.

Članak 25.

Ugovori zaključeni s policijskim službenicima upućenim na rad u inozemstvo te radi sudjelovanja u međunarodnom projektu prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika primjenjivat će se do njihovog isteka.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upućivanju policijskog službenika na rad u međunarodne organizacije, institucije i tijela Europske unije te radi sudjelovanja u međunarodnom projektu (»Narodne novine« broj 72/15).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/136

Urbroj: 511-01-152-18-18

Zagreb, 28. rujna 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.